Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 10/2020 - 31. 3. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“
3 Veřejná zakázka na dodávky: ZZS Kraje Vysočina - Dodávka pacientských simulátorů
4 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
5 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
6 Peněžní účelový dar a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020
8 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
9 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“
10 Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
13 Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
14 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
15 Majetkoprávní vypořádání stavby „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ po jejím dokončení
16 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ po jejím dokončení
17 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Stránecká Zhoř - průtah“ po jejím dokončení
18 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0216/04/2020/RK
19 Majetkoprávní příprava stavby ČSPH Benzina v k. ú. Velké Meziříčí
20 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/401 Lipník – propustek ev, č. 401-014P“
21 Návrh na změnu usnesení 0609/11/2019/RK
22 Návrh na změnu usnesení 0206/04/2020/RK
23 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24 Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu 71010-008549 VPI Nová buková PE chodníky
25 Návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod
26 Veřejná zakázka "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č.p. 710"
27 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 I“
28 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“
29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2019
32 Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody
33 Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
34 Prodej dřeva
35 Jmenování krajského koordinátora intenzivní péče

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz