Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 10/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2020, které se konalo dne 31. 3. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 09/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 31. 3. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

34. Prodej dřeva

35. Jmenování krajského koordinátora intenzivní péče

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 09/2020
02.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“
03.  Veřejná zakázka na dodávky: ZZS Kraje Vysočina - Dodávka pacientských simulátorů
04.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
05.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06.  Peněžní účelový dar a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
35.  Jmenování krajského koordinátora intenzivní péče
07.  Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020
08.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
09.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“
10.  Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
33.  Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
13.  Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
14.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
15.  Majetkoprávní vypořádání stavby „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ po jejím dokončení
16.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ po jejím dokončení
17.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Stránecká Zhoř - průtah“ po jejím dokončení
18.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0216/04/2020/RK
20.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/401 Lipník – propustek ev, č. 401-014P“
21.  Návrh na změnu usnesení 0609/11/2019/RK
22.  Návrh na změnu usnesení 0206/04/2020/RK
23.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24.  Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu 71010-008549 VPI Nová buková PE chodníky
19.  Majetkoprávní příprava stavby ČSPH Benzina v k. ú. Velké Meziříčí
25.  Návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod
26.  Veřejná zakázka "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č.p. 710"
27.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 I“
34.  Prodej dřeva
28.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“
29.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2019
32.  Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody
36.  Rozprava členů rady

Usnesení 0577/10/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 09/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0578/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání rámcových smluv na dodávky ICT komponent dle materiálu RK-10-2020-02, př. 1 a o způsobu zadání veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-10-2020-02, př. 2, RK-10-2020-02, př. 3, RK-10-2020-02, př. 4, RK-10-2020-02, př. 5, RK-10-2020-02, př. 6RK-10-2020-02, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ komisi ve složení dle materiálu RK-10-2020-02, př. 8;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ jsou zaměstnanci Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 8. 2020), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Dětský domov, Humpolec, Libická 928, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Rovečné 40, Dětský domov, Senožaty 199, Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Krajská knihovna Vysočiny, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 8. 2020)

termín: 30. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-02, RK-10-2020-02pr01.docx, RK-10-2020-02pr02.docx, RK-10-2020-02pr03.zip, RK-10-2020-02pr04.zip, RK-10-2020-02pr05.zip, RK-10-2020-02pr06.zip, RK-10-2020-02pr07.zip, RK-10-2020-02pr08.docx


03. Veřejná zakázka na dodávky: ZZS Kraje Vysočina - Dodávka pacientských simulátorů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku pacientských simulátorů pro ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0579/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku pacientských simulátorů „ZZS Kraje Vysočina – Dodávka pacientských simulátorů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona ZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-10-2020-03, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-10-2020-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-03, RK-10-2020-03pr01.doc, RK-10-2020-03pr02.doc


04. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o  předloženém návrhu realizace investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0580/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-10-2020-04, př. 1 a RK-10-2020-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-04, RK-10-2020-04pr01.pdf, RK-10-2020-04pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05, 06 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0581/10/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-05, RK-10-2020-05pr01.pdf


06. Peněžní účelový dar a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0582/10/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí grantu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2020-06, př. 1 a RK-10-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 4. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (10. 4. 2020)

termín: 10. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-06, RK-10-2020-06pr01.pdf, RK-10-2020-06pr02.pdf


35. Jmenování krajského koordinátora intenzivní péče

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o jmenování krajského koordinátora intenzivní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0583/10/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

MUDr. Víta Bártů do funkce krajského koordinátora intenzivní péče dle materiálu RK-10-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-35, RK-10-2020-35pr01.dot


07. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0584/10/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2020-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-07, RK-10-2020-07pr01.pdf, RK-10-2020-07pr02.pdf


08. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0585/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4211026874/6800 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630 o  celkovou částku 16 038 292,51 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za III. etapu realizace projektu.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-08, RK-10-2020-08pr01.pdf, RK-10-2020-08pr02.pdf, RK-10-2020-08pr03.PDF


09. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0586/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-09, RK-10-2020-09pr01.PDF


10. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vyřazení vybraných sbírkových předmětů Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0587/10/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-10-2020-10, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – kód sbírky MAH/002-05-13/240002;
 • s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-10-2020-10, př. 2 ze Sbírky Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou - kód sbírky PJH/002-05-13/241002.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (17. 4. 2020), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-10, RK-10-2020-10pr01.pdf, RK-10-2020-10pr02.pdf


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na zajištění sociální služby s nadregionální či celostátní působností v roce 2020 pro Domov důchodců Proseč u Pošné. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0588/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a  sociálních věcí ČR pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností ve výši  3 364 380 Kč (ÚZ 13305);  
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 3 364 380 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností – domovy se zvláštním režimem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-11, RK-10-2020-11pr01.xlsx, RK-10-2020-11pr02.pdf


33. Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem změny projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0589/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu projektu dle materiálu RK-10-2020-33, př. 1 a dle materiálu RK-10-2020-33, př.  2 u projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v  Kraji Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a  sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-33, RK-10-2020-33pr01.pdf, RK-10-2020-33pr02.xlsx


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozdělení finančních prostředků z dotačního a rozvojového programu MŠMT organizátorům okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0590/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 2 983 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-12, př.  1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky ve výši 250 600 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-10-2020-12, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 983 000 Kč organizacím dle materiálu RK-10-2020-12, př. 1 na zabezpečení okresních a  krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-12, RK-10-2020-12pr01.xlsx


13. Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 a schválení její účetní závěrky za rok 2019, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtu Projektové Kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0591/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení, §  3636 – Územní rozvoj, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 827 927 Kč  na pokrytí výdajů činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 827 927 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 2  827  927 Kč na pokrytí výdajů činnosti;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 3 000 000Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s realizací sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizaceo částku 3 000 000 Kč z důvodu realizace sdílených činností dle materiálu RK-10-2020-13, př. 4;
 • rozpočet (plán nákladů a výnosů)  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • tvorbu a použití peněžních fondů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2020;

stanoví

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost dle materiálu RK-10-2020-13, př. 7;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucí odboru analýz a podpory řízení v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace k řešení této situace;
 • ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru analýz a podpory řízení nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

schvaluje

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděl do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 1 (doklad 2019 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.xls dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2019 dle materiálu RK-10-2020-13, př. 3 dostupné taktéž na adrese https://portalpo.krvysocina.cz/zaverky_rada (doklad 2019-Zpráva o činnosti – textová část.pdf) a  dle materiálu RK-10-2020-13, př. 8.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-13, RK-10-2020-13pr01.xls, RK-10-2020-13pr02.doc, RK-10-2020-13pr03.pdf, RK-10-2020-13pr04.xlsx, RK-10-2020-13pr05.xlsx, RK-10-2020-13pr06.xlsx, RK-10-2020-13pr07.xls, RK-10-2020-13pr08.xlsx


14. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0592/10/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu RK-10-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-14, RK-10-2020-14pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 15 – 18, 20 - 24 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


15. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ po jejím dokončení

Usnesení 0593/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2020-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene a městysem Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč na straně povinného z věcného břemene, bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene  vstupu a vjezdu spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat stavbu „III/4102 Stařeč – most ev. č.  4102-1“ na pozemku par. č. 3850/3 a části pozemku par. č. 3900/10 v k. ú. Stařeč v rozsahu GP č. 1041-44982/2018 a to ve prospěch pozemků par. č. 3850/1, par. č.  3850/2, par. č. 3900/35 a par. č. 3906/2 v k. ú. Stařeč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-15, př. 1 z vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-15, RK-10-2020-15pr01.xls, RK-10-2020-15pr02.xls, RK-10-2020-15pr03.pdf


16. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ po jejím dokončení

Usnesení 0594/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2020-16, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-16, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-16, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-16, RK-10-2020-16pr01.xls, RK-10-2020-16pr02.xls, RK-10-2020-16pr03.pdf


17. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Stránecká Zhoř - průtah“ po jejím dokončení

Usnesení 0595/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2020-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2020-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-17, RK-10-2020-17pr01.xls, RK-10-2020-17pr02.pdf


18. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“, návrh na změnu usnesení 0216/04/2020/RK

Usnesení 0596/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • změnit usnesení 0216/04/2020/RK tak, že materiál RK-04-2020-49, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-10-2020-18, př. 2;
 • uzavřít podpachtovní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Zemědělským družstvem Lukavec na pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-10-2020-18, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a obcí Čáslavsko na pozemky a dobu v rozsahu dle materiálu RK-10-2020-18, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2046/68 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Čáslavsko z vlastnictví obce Čáslavsko do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020), Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-18, RK-10-2020-18pr01.xlsx, RK-10-2020-18pr02.xlsx, RK-10-2020-18pr03.xlsx


20. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/401 Lipník – propustek ev, č. 401-014P“

Usnesení 0597/10/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-20, RK-10-2020-20pr01.doc


21. Návrh na změnu usnesení 0609/11/2019/RK

Usnesení 0598/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0609/11/2019/RK tak, že v materiálu RK-11-2019-23, př. 1upr1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-21


22. Návrh na změnu usnesení 0206/04/2020/RK

Usnesení 0599/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0206/04/2020/RK ze dne 4. 2. 2020 tak, že v materiálu RK-04-2020-39, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 4 a 6 nahrazuje materiálem RK-10-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-22, RK-10-2020-22pr01.xlsx


23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0600/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2020-23, př. 1 a RK-10-2020-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-23, RK-10-2020-23pr01.xlsx, RK-10-2020-23pr02.xlsx


24. Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu 71010-008549 VPI Nová buková PE chodníky

Usnesení 0601/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 433/8 v k.ú. a obci Nová Buková uzavřené mezi firmou CETIN, a.s. a Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-24


19. Majetkoprávní příprava stavby ČSPH Benzina v k. ú. Velké Meziříčí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávní přípravy. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0602/10/2020/RK

Rada kraje

rozhoduje

 • vydat souhlas s odstraněním stavby stávajícího kiosku a technologie "ČSPH Benzina v ul. Františky Stránecké 4, Velké Meziříčí" mj. na pozemku par. č. 5627/10 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • vydat souhlas se stavbou "Změna dokončené stavby ČSPH Benzina v ul. Františky Stránecké 4, Velké Meziříčí" mj. na pozemku par. č. 5627/10 v k. ú. Velké Meziříčí;
 • uzavřít nájemní smlouvu na pozemek par. č. 5627/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 803 m2 v k. ú. Velké Meziříčí mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem a pronajímatelem a společností UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 43601 Litvínov, IČO 275 97 075 jako nájemcem, a to za cenu 20 Kč/m2 a rok. Nájemní smlouva bude uzavřena ke dni 1. 5. 2020 na dobu neurčitou.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-19, RK-10-2020-19pr01.pdf


25. Návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0603/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod týkající se ploch Z 103, Z105 a Z 210 - na změnu funkčního využití z ploch veřejného prostranství - veřejné zeleně na plochu dopravní infrastruktury - silniční.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 4. 2020)

termín: 15. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-25, RK-10-2020-25pr01.pdf, RK-10-2020-25pr02.pdf


26. Veřejná zakázka "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č.p. 710"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0604/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy č. p 710" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-10-2020-26, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-10-2020-26, př. 2;

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 4. 2020)

termín: 6. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-26, RK-10-2020-26pr01.doc, RK-10-2020-26pr02.docx


27. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 I“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0605/10/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-27, RK-10-2020-27pr01.pdf


34. Prodej dřeva

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0606/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít kupní smlouvu s Lesním družstvem obcí Měřín na prodej surového dřeva v množství 85,48 m3 za kupní cenu 39 591 Kč bez DPH dle materiálu RK-10-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (7. 4. 2020)

termín: 7. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-34, RK-10-2020-34pr01.docx


28. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s rozhodnutím o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0607/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-28, RK-10-2020-28pr01.pdf


29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0608/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 3 081 506,96 Kč (113 745,26 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 100 921,60 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-29


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančních darů vítězům soutěže Recyklujte s hasiči 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0609/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-10-2020-30, př. 1 dle vzoru darovací smlouvy v materiálu RK-10-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-30, RK-10-2020-30pr01.pdf, RK-10-2020-30pr02.doc


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2019

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí finančních darů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0610/10/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2019 dle materiálu RK-10-2020-31, př. 2 a uzavřít darovací smlouvy dle vzoru v materiálu RK-10-2020-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-31, RK-10-2020-31pr01.xlsx, RK-10-2020-31pr02.pdf, RK-10-2020-31pr03.doc


32. Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení aktualizaci výše uvedených Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0611/10/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody dle materiálu RK-10-2020-32, př. 1;

svěřuje

v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje rozhodování o uzavírání Dohod o realizaci managementových opatření dle vzorové dohody uvedené v materiálu RK-10-2020-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2020-32, RK-10-2020-32pr01.doc, RK-10-2020-32pr02.doc


36. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 10/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 4. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Kukla                                                …………………………..

 

 

Ing. Jan Hyliš                                                      ..................……...……..


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz