Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 11/2018 - 3. 4. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“
3 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“
4 Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina 2018-2021
5 Smlouva o optickém propojení serveroven
6 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
9 Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10 Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
13 Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, pro účely provozování odborné sociální a psychologické poradny
14 Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
15 Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod – mezinárodní účast na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018
17 Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
18 Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 a schválení její účetní závěrky za rok 2017
19 „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 – dary oceněným
20 Změna na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
21 Úprava právního aktu - změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"
22 Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – poskytnutí věcného daru
23 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ - přijetí dotace za I. etapu projektu
24 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
25 Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
26 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“
27 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě
28 Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav
29 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
30 Majetkoprávní příprava projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
31 Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura
32 Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dušejov pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“- 9. stavba.
33 Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
34 Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
35 Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů
36 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic
37 Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov
38 Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
39 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
40 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“
41 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“.
42 Souhlas se stavebními záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
43 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice
44 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
45 „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín
46 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
47 Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." a financování vlastního podílu žadatele
49 Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Háj I.
50 "Domov pro seniory Havlíčkův Brod- přístavba" - podání druhé průběžné zprávy se žádostí o platbu
51 Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
52 Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
53 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“
54 Udělení souhlasů s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
55 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
56 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0342/07/2018/RK
58 Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2017
59 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
60 Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - nárh na uzavření smlouvy o nájmu
61 Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
62 Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
64 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65 Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
66 Soutěž S Vysočinou do Evropy – smlouva o zájezdu
67 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
70 Partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
71 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
72 Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz