Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 11/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2018, které se konalo dne 3. 4. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 4. 2018.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Fraňka.
Dále omluvil pozdější příchod J. Fischerové.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2018
02.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“
03.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“
04.  Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina 2018-2021
05.  Smlouva o optickém propojení serveroven
06.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
09.  Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10.  Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
13.  Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, pro účely provozování odborné sociální a psychologické poradny
14.  Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
15.  Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod – mezinárodní účast na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018
17.  Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
18.  Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 a schválení její účetní závěrky za rok 2017
19.  „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 – dary oceněným
20.  Změna na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
21.  Úprava právního aktu - změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"
22.  Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – poskytnutí věcného daru
23.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ - přijetí dotace za I. etapu projektu
24.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
25.  Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
26.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“
27.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě
28.  Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav
29.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
30.  Majetkoprávní příprava projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
31.  Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura
32.  Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dušejov pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“- 9. stavba.
33.  Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
34.  Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
35.  Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů
37.  Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov
38.  Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
39.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
40.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“
41.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“.
42.  Souhlas se stavebními záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
43.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice
44.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36.  Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic
45.  „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín
46.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
47.  Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." a financování vlastního podílu žadatele
49.  Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Háj I.
50.  "Domov pro seniory Havlíčkův Brod- přístavba" - podání druhé průběžné zprávy se žádostí o platbu
51.  Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
52.  Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
53.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“
54.  Udělení souhlasů s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
55.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
56.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0342/07/2018/RK
58.  Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2017
59.  Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
60.  Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - nárh na uzavření smlouvy o nájmu
61.  Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
62.  Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
64.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65.  Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
66.  Soutěž S Vysočinou do Evropy – smlouva o zájezdu
67.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
70.  Partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
71.  Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
72.  Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“
73.  Rozprava členů rady

Usnesení 0549/11/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 3. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.02. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0550/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-11-2018-02, př. 1, RK-11-2018-02, př. 2, RK-11-2018-02, př. 3RK-11-2018-02, př. 4, RK-11-2018-02, př. 5, RK-11-2018-02, př. 6, RK-11-2018-02, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ komisi ve složení dle materiálu RK-11-2018-02, př. 8;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 2“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.

 

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-02, RK-11-2018-02pr01.doc, RK-11-2018-02pr02.doc, RK-11-2018-02pr03.doc, RK-11-2018-02pr04.doc, RK-11-2018-02pr05.doc, RK-11-2018-02pr06.doc, RK-11-2018-02pr07.xlsx, RK-11-2018-02pr08.doc


03. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0551/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „ Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-11-2018-03, př. 1, RK-11-2018-03, př. 2, RK-11-2018-03, př. 3, RK-11-2018-03, př. 4, RK-11-2018-03, př. 5, RK-11-2018-03, př. 6, RK-11-2018-03, př. 7;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „ Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ komisi ve složení dle materiálu RK-11-2018-03, př. 8;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „ Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 4. 2018), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-03, RK-11-2018-03pr01.docx, RK-11-2018-03pr02.docx, RK-11-2018-03pr03.docx, RK-11-2018-03pr04.docx, RK-11-2018-03pr05.docx, RK-11-2018-03pr06.docx, RK-11-2018-03pr07.xlsx, RK-11-2018-03pr08.xlsx, RK-11-2018-03pr09.doc


04. Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina 2018-2021

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh schválit Strategii elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2018 až 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0552/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Strategii elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2018 až 2021 dle materiálu RK-11-2018-04, př. 1;

bere na vědomí
 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-04, př. 2;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-11-2018-04, př. 3.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-04, RK-11-2018-04pr01.doc, RK-11-2018-04pr02.doc, RK-11-2018-04pr03.doc


05. Smlouva o optickém propojení serveroven

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o optickém propojení serveroven. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0553/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-11-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-05, RK-11-2018-05pr01.doc


06. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0554/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • přístroj elektrokoagulační Erbotom 200, inv. č. 004-000-051-047, r. v. 1997, pořizovací cena 257 789 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • elektrický zvedák s lehátkem Ikarus, inv. č. 004-000-050-978, r. v. 2002, pořizovací cena 121 606 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • bronchoskop BF-TE2, inv. č. 004-000-000-068, r. v. 2012, pořizovací cena 342 000 Kč, zůstatková cena 196 080 Kč;
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • přístroj elektrokoagulační Erbotom 200, inv. č. 004-000-051-047, r. v. 1997, pořizovací cena 257 789 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • elektrický zvedák s lehátkem Ikarus, inv. č. 004-000-050-978, r. v. 2002, pořizovací cena 121 606 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • bronchoskop BF-TE2, inv. č. 004-000-000-068, r. v. 2012, pořizovací cena 342 000 Kč, zůstatková cena 196 080 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-06


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0555/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2018-07, př. 1, RK-11-2018-07, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-07, RK-11-2018-07pr01.doc, RK-11-2018-07pr02.doc, RK-11-2018-07pr03.xls, RK-11-2018-07pr04.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0556/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacené stipendium pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2018-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 40 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 40 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-08, RK-11-2018-08pr01.doc, RK-11-2018-08pr02.xls, RK-11-2018-08pr03.pdf


09. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o  výpůjčce pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0557/11/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 4. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (20. 4. 2018)

termín: 20. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-09, RK-11-2018-09pr01.pdf


10. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o  výpůjčce pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0558/11/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 4. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (20. 4. 2018)

termín: 20. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-10, RK-11-2018-10pr01.docx


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0559/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 31 370 823 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu
  (ÚZ 107517969) ve výši 29 627 999,50 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 742 823,50 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 31 370 823 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 4. 2018), Odbor ekonomický (3. 4. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (3. 4. 2018)

termín: 3. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-11, RK-11-2018-11pr01.pdf


12. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zařazení žadatelky do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0560/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-11-2018-12, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Bc. Kláry Honzárkové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-11-2018-12, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-12, RK-11-2018-12pr01.doc, RK-11-2018-12pr02.pdf, RK-11-2018-12pr03.doc, RK-11-2018-12pr04.xls


13. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, pro účely provozování odborné sociální a psychologické poradny

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o podnájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0561/11/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o podnájmu podle podmínek stanovených v materiálu RK-11-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-13, RK-11-2018-13pr01.docx


14. Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Na zasedání se dostavila J. Fischerová. S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu souhlasit s přijetím nadačního příspěvku a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0562/11/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2018-14, př. 1, RK-11-2018-14, př. 2, RK-11-2018-14, př. 3, RK-11-2018-14, př. 4 a RK-11-2018-14, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 4. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (13. 4. 2018)

termín: 13. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-14, RK-11-2018-14pr01.pdf, RK-11-2018-14pr02.doc, RK-11-2018-14pr03.doc, RK-11-2018-14pr04.doc, RK-11-2018-14pr05.doc


15. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh jmenovat odbornou komisi na posuzování žádostí obcí o dotaci na akceschopnost jednotek požární ochrany v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0563/11/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 ve složení:

Předseda – Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;

Člen – Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;

Člen – plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;

Člen – mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;

Člen – Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-15


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod – mezinárodní účast na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kaje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0564/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126817, o částku 10 000 Kč na výdaje spojené s ubytováním a stravováním zahraničních hostů na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018 open.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-16


17. Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti

J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0565/11/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti, které vydává hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek pro náměstka hejtmana Ing. Martina Kuklu;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (4. 4. 2018)

termín: 4. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-17, RK-11-2018-17pr01.pdf


18. Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 a schválení její účetní závěrky za rok 2017

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0566/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2018;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2018;
stanoví
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2018 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 1;
zmocňuje

ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

schvaluje ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 2 (doklad 2017-Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.xls) dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2017 dle materiálu RK-11-2018-18, př. 4 dostupné taktéž na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada (doklad 2017-Zpráva o činnosti – textová část .docx).

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření, schválená v průběhu roku 2018 zřizovatelem do rozpočtu a ostatních složek finančního plánu a upravený rozpočet a plány předkládat odboru analýz a podpory řízení;

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2018), Projektová kancelář, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-18, RK-11-2018-18pr01.xls, RK-11-2018-18pr02.xls, RK-11-2018-18pr03.doc, RK-11-2018-18pr04.docx


19. „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 – dary oceněným

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje doplňující detaily k návrhu poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0567/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 dle specifikace uvedené v materiálu RK-11-2018-19, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-11-2018-19, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-19, RK-11-2018-19pr01.xls, RK-11-2018-19pr02.docx


20. Změna na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o navrhované změně na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0568/11/2018/RK

Rada kraje
odvolává

místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2018-20, př. 1;

jmenuje

místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Oddělení vnitřní kontroly (3. 4. 2018)

termín: 3. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-20, RK-11-2018-20pr01.doc


21. Úprava právního aktu - změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou právního aktu. Projednávání se zúčastnil P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0569/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek upravených materiálem RK-11-2018-21, př. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-21, RK-11-2018-21pr01.pdf


22. Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – poskytnutí věcného daru

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje doplňující detaily k návrhu poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0570/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2018-22, př. 1 a RK-11-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-22, RK-11-2018-22pr01.doc, RK-11-2018-22pr02.doc, RK-11-2018-22pr03.pdf


23. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ - přijetí dotace za I. etapu projektu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0571/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4211026874/6800 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630“ o celkovou částku 7 778 460,02 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu v rámci I. etapy realizace projektu.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-23


24. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0572/11/2018/RK

Rada kraje
pověřuje

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-11-2018-24, př. 2RK-11-2018-24, př. 3;

souhlasí

s rozpisem akcí, který bude předložen k odsouhlasení Centrální komisi SFDI dle materiálu RK-11-2018-24, př. 4.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-24, RK-11-2018-24pr01.pdf, RK-11-2018-24pr02.pdf, RK-11-2018-24pr03.pdf, RK-11-2018-24pr04.pdf


25. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zařadit níže uvedenou akci do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0573/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci:

 • II/360 Velké Meziříčí - křižovatka silnic II/360 a III/36054

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-25


26. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0574/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/360 Třebíč - Střítež“ dle materiálu RK-11-2018-26, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-11-2018-26, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 5. 2018)

termín: 21. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-26, RK-11-2018-26pr01.pdf


27. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o  budoucí kupní smlouvě na nemovitost v k. ú. Sněžné na Moravě. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0575/11/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost mezi Sdružením Krajina, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího Kupujícího  na převod části pozemku par. č. 929/4 v rozsahu cca 33 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (18. 5. 2018)

termín: 18. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-27K bodům 28 – 35, 37 - 44, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


28. Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav

Usnesení 0576/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 140/7, par. č. 1535/2, par. č. 1535/3, par. č. 1535/4, par. č. 1552/7, par. č. 1552/9, par. č. 1552/11 a par. č. 1552/12 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;

rozhoduje

zřídit služebnost na pozemku par. č. 1535/3  spočívající v umístění konstrukce mostu ev. č. 401-001, přístupu a příjezdu za účelem zajišťování provozu, běžné údržby a stavebních úprav a oprav mostu ve prospěch pozemku par. č. 1535/5 v k. ú. a obci Vladislav,  vše ve vlastnictví Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje převést darem pozemky par. č. 140/7 o výměře 28 m2, par. č. 1535/2 o výměře 232 m2,  par. č. 1535/3 o výměře 90 m2, par. č. 1535/4 o výměře 96 m2, par. č. 1552/7 o výměře 66 m2, par. č. 1552/9 o výměře 72 m2, par. č. 1552/11 o výměře 20 m2 a par. č. 1552/12 o výměře 20 m2 z vlastnictví í Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-28, RK-11-2018-28pr01.pdf


29. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“

Usnesení 0577/11/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt koupí pozemek par. č. 5671/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Pávov 121, 586 01 Jihlava, IČ 469 95 129 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 000 Kč;
 • nabýt koupí dle GP č. 6763-123/2015 nově oddělený pozemek par. č. 5662/300 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy Moravia Lacto a.s., se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ 499 69 897 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 14 300 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-29, RK-11-2018-29pr01.pdf


30. Majetkoprávní příprava projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

Usnesení 0578/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky  pozemků smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu, podmínek a ceny dle materiálu RK-11-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-30, RK-11-2018-30pr01.xls


31. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura

Usnesení 0579/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Horácké divadlo Jihlava - úprava dvorní části Palackého 26“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 4. 2018)

termín: 10. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-31, RK-11-2018-31pr01.pdf


32. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dušejov pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“- 9. stavba.

Usnesení 0580/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 na straně budoucího povinného a pronajímatele a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, na straně budoucího oprávněného a nájemce, smlouvu nájemní a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-11-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-32, RK-11-2018-32pr01.docx


33. Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0581/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převést darem v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ nově vybudované stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a statutárním městem Jihlava na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500, vybudované v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, podle materiálu RK-11-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-33, RK-11-2018-33pr01.doc


34. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

Usnesení 0582/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-11-2018-34, př. 2 do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-11-2018-34, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-11-2018-34, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-34, RK-11-2018-34pr01.xls, RK-11-2018-34pr02.xls, RK-11-2018-34pr03.pdf


35. Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů

Usnesení 0583/11/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-35, RK-11-2018-35pr01.pdf


37. Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov

Usnesení 0584/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat těleso silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - bývalé silnice III/3531 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství;
 • rozhodnout převést darem těleso pozemní komunikace - bývalou silnici III/3531 vyřazenou ze silniční sítě včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-37, RK-11-2018-37pr01.pdf


38. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0585/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 227/1 o výměře 169 m2 v katastrálním území Rančířov dle smlouvy dle materiálu RK-11-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-38, RK-11-2018-38pr01.doc


39. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – k.ú. Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 0586/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, KOVO ROPÁK s.r.o., se sídlem Rozsochy 129, 592 57 Rozsochy, IČO: 276 79 802, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jako investorem stavby „Sklad posypových materiálů – přípojka dešťové kanalizace“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 2921/3 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 1000 Kč bez DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-39, RK-11-2018-39pr01.pdf


40. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“

Usnesení 0587/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Lesy České republiky, státním podnikem, na straně budoucího povinného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4 o předpokládané celkové výměře 568 m2, vše v k. ú. Doupě, dle smlouvy dle materiálů RK-11-2018-40, př. 1, RK-11-2018-40, př. 2, RK-11-2018-40, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-40, RK-11-2018-40pr01.doc, RK-11-2018-40pr02.pdf, RK-11-2018-40pr03.pdf


41. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“.

Usnesení 0588/11/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-11-2018-41, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy, za podmínky, že bude zrušena exekuce včetně exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-41, RK-11-2018-41pr01.xls


42. Souhlas se stavebními záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0589/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-42, RK-11-2018-42pr01.xls


43. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice

Usnesení 0590/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování silnice III/15219 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice o výměře 2 768 m2  a části pozemku par.č. 826/5 - ost. plocha, silnice  v k. ú Lhotice u Jemnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice;

 

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/15219;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Lhotice na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/15219 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice o výměře 2 768 m2   a části pozemku par. č. 826/5  - ost. plocha, silnice zastavěného tělesem silnice III/15219 v k. ú. Lhotice u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-43, RK-11-2018-43pr01.pdf


44. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0591/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2018-44, př. 1 a RK-11-2018-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-44, RK-11-2018-44pr01.xlsx, RK-11-2018-44pr02.xlsx


36. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženou žádostí o prodej pozemků v  k. ú.  Dobešov u Černovic a obci Černovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0592/11/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-36, RK-11-2018-36pr01.pdf, RK-11-2018-36pr02.pdf


45. „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0593/11/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž znění bude řešit úplatné nabytí pozemků dle GP č. 1104-27/2017 par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č.  1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799 do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“, s platností na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-11-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-45, RK-11-2018-45pr01.DOC, RK-11-2018-45pr02.pdf, RK-11-2018-45pr03.pdf, RK-11-2018-45pr04.pdf


46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0594/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 551 195,35 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina .

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (6. 4. 2018), Odbor ekonomický (6. 4. 2018)

termín: 6. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-46


47. Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh jmenovat Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0595/11/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve složení:

 • Tři členové rady kraje – člen rady kraje zodpovědný za sociální oblast, za zdravotní oblast a za oblast financování – Mgr. Pavel Franěk (ANO 2011), Ing. Vladimír Novotný (ČSSD), Ing. Martin Kukla (ANO 2011);
 • Členové delegovaní ze zastupitelstva kraje – po jednom za každý politický subjekt, který není zastoupen dle předcházejícího bodu;

  KDU-ČSL – Ing. Jaromír Kalina, náhradník MUDr. Vít Kaňkovský;

  ODS – Mgr. Martina Bártová, náhradník Mgr. Vítězslav Schrek;

  KSČM – Kamil Vejvoda, náhradník Milan Plodík;

  SPV – Zdeňka Marková, náhradník Ing. Eva Požárová;

  SPD+SPO – Mgr. Milan Mokrý, náhradník – Ing. Ctibor Čepička;

 • Ředitel sekce pro služby veřejnosti – Ing. Miroslav Březina;
 • Vedoucí odboru sociálních věcí – JUDr. Věra Švarcová;
 • Vedoucí oddělení sociálních služeb – Mgr. Jiří Bína;
 • Vedoucí odboru zdravotnictví – Ing. Soňa Měrtlová;
 • Předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky s hlasem poradním – Mgr. et Bc. Petr Krčál;

  Předseda pracovní skupiny – Mgr. Pavel Franěk;

  Místopředseda pracovní skupiny – JUDr. Věra Švarcová.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-47


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." a financování vlastního podílu žadatele

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0596/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 397 500,35 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 250 395,05 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 147 105,30 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 397 500,35 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
souhlasí

s případným dofinancováním spoluúčasti Domova Háj, p.o. po ukončení realizace projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." (včetně jeho finančního vypořádání) z rozpočtu kraje ve výši vlastního podílu z celkových uznatelných výdajů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (9. 4. 2018), Odbor ekonomický (9. 4. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace (9. 4. 2018)

termín: 9. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-48, RK-11-2018-48pr01.pdf


49. Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Háj I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit Závěrečnou zprávu o realizaci a Žádost o platbu u projektu Transformace Domova Háj I. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0597/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-11-2018-49, př. 1 a RK-11-2018-49, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (19. 4. 2018)

termín: 19. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-49, RK-11-2018-49pr01.pdf, RK-11-2018-49pr02.pdf


50. "Domov pro seniory Havlíčkův Brod- přístavba" - podání druhé průběžné zprávy se žádostí o platbu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit Průběžnou zprávu a Žádost o platbu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0598/11/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-11-2018-50, př. 2;

schvaluje

Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-11-2018-50, př. 1 a RK-11-2018-50, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-11-2018-50, př. 1 a RK-11-2018-50, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 4. 2018)

termín: 10. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-50, RK-11-2018-50pr01.doc, RK-11-2018-50pr02.docx


51. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravou pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0599/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-11-2018-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2018)

termín: 3. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-51, RK-11-2018-51pr01.doc


52. Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci a zjednodušenou žádost o platbu č. 4 daného projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0600/11/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-11-2018-52, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-11-2018-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2018)

termín: 3. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-52, RK-11-2018-52pr01.pdf, RK-11-2018-52pr02.pdf


53. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0601/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálech RK-11-2018-53, př. 1.

 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 4. 2018)

termín: 6. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-53, RK-11-2018-53pr01.pdf


54. Udělení souhlasů s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložené žádosti o vyslovení souhlasu s převodem nemovité věci v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0602/11/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0534 a PR01537.0551, a to za podmínek uvedených v materiálech RK-11-2018-54, př. 3 a RK-11-2018-54, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-54, RK-11-2018-54pr01.pdf, RK-11-2018-54pr02.pdf, RK-11-2018-54pr03.pdf, RK-11-2018-54pr04.pdf


55. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0603/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-11-2018-55, př. 5 a RK-11-2018-55, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-55, RK-11-2018-55pr01.doc, RK-11-2018-55pr02.doc, RK-11-2018-55pr03.pdf, RK-11-2018-55pr04.pdf, RK-11-2018-55pr05.docx, RK-11-2018-55pr06.docx


56. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu  rozhodnout o poskytnutí dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0604/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 vydaného dne 31. 5. 2017 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2018-56, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-11-2018-56, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2018-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-56, RK-11-2018-56pr01.pdf, RK-11-2018-56pr02.pdf, RK-11-2018-56pr03.zip


57. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0342/07/2018/RK

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu usnesení rady kraje č. 0342/07/2018/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0605/11/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál včetně příloh č. 1 - 10 je neveřejný z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-57, RK-11-2018-57pr01.pdf, RK-11-2018-57pr02.pdf, RK-11-2018-57pr03.zip, RK-11-2018-57pr04.pdf, RK-11-2018-57pr05.pdf, RK-11-2018-57pr06.pdf, RK-11-2018-57pr07.pdf, RK-11-2018-57pr08.pdf, RK-11-2018-57pr09.pdf, RK-11-2018-57pr10.pdf


58. Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2017

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Závěrečnou zprávu Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0606/11/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Závěrečnou zprávu Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina 2017 uvedenou v materiálu RK-11-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-58, RK-11-2018-58pr01.pdf


59. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem jmenovat členy komise  pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele dané školy. Projednávání se zúčastnili J.  Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0607/11/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-11-2018-59, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-11-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-59, RK-11-2018-59pr01.doc


60. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - nárh na uzavření smlouvy o nájmu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO k zajištění účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0608/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, dle materiálu RK-11-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 4. 2018)

termín: 11. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-60, RK-11-2018-60pr01.pdf


61. Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zařazení projektového záměru dané školy do stavu „Zařazená akce“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0609/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-11-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 4. 2018)

termín: 9. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-61, RK-11-2018-61pr01.pdf, RK-11-2018-61pr02.doc


62. Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější žákovský výrobek

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0610/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dva věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“ na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře dle materiálu RK-11-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (16. 4. 2018)

termín: 16. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-62, RK-11-2018-62pr01.doc


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0611/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 179 163 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050, o částku 179 163 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-11-2018-63.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-63


64. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotace na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách žadatelům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0612/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-64, RK-11-2018-64pr01.pdf, RK-11-2018-64pr02.pdf, RK-11-2018-64pr03.pdf, RK-11-2018-64pr04.pdf, RK-11-2018-64pr05.xls


65. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí spolku Studio Cantus Slunko Třebíč o poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů spojených s dopravou dětského pěveckého sboru. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0613/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 15 000 Kč spolku Studio Cantus Slunko Třebíč z.s., IČO 64270904, dle materiálu RK-11-2018-65, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 15 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 15 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-65, RK-11-2018-65pr01.pdf, RK-11-2018-65pr02.docx, RK-11-2018-65pr03.doc


66. Soutěž S Vysočinou do Evropy – smlouva o zájezdu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o zájezdu pro finalisty 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0614/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zájezdu pro finalisty 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, kteří se umístili na 1. - 3. místě, dle materiálu RK-11-2018-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-66, RK-11-2018-66pr01.doc


67. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední školy stavební Třebíč o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0615/11/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Konvektomatu Alba ACEM, inventární číslo DHM/0000211, rok pořízení 2004, pořizovací cena 600 459,80 Kč, zůstatková cena 192 633,80 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-11-2018-67.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Střední škola stavební Třebíč (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-67


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0616/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 686 500 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4a;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-11-2018-68, př. 5;
 • neposkytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 388 100 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4c;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 300 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4b;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2018-68, př. 6;
 • neposkytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 230 400 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-11-2018-68, př. 4, tabulka 4d.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-68, RK-11-2018-68pr01.pdf, RK-11-2018-68pr02.xls, RK-11-2018-68pr03.xls, RK-11-2018-68pr04.xls, RK-11-2018-68pr05.pdf, RK-11-2018-68pr06.pdf


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0617/11/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299  – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 900 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 900 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-11-2018-69.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-69


70. Partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít partnerské smlouvy s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a  sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0618/11/2018/RK

Rada kraje
uděluje

příspěvkovým organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2018-70, př. 1 souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle vzoru uvedeného v materiálu RK-11-2018-70, př. 2, a to dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-11-2018-70, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-11-2018-70, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  RK-11-2018-70, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-70, RK-11-2018-70pr01.doc, RK-11-2018-70pr02.docx, RK-11-2018-70pr03.docx


71. Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0619/11/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 810 000 Kč dle materiálu RK-11-2018-71, př. 2 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-11-2018-71, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-71, RK-11-2018-71pr01.pdf, RK-11-2018-71pr02.pdf, RK-11-2018-71pr03.pdf


72. Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0620/11/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2018-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (20. 4. 2018)

termín: 20. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2018-72, RK-11-2018-72pr01.pdf


73. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 10/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 4. 2018, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
 
 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Kukla       ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš           …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2018 dne 3. 4. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 11. 4. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz