Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 11/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2019, které se konalo dne 9. 4. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 9. 4. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 48. Záměr změny pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2019
02.  Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina
03.  Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
05.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
10.  „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 – dary oceněným
11.  Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – poskytnutí věcného daru
12.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)“
13.  Smlouva o převodu práv a povinností ze smluv zakládající oprávnění ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat" stavebního objektu SO 207 Most Hůlová
14.  Darování pozemků v k. ú. a obci Markvartice
15.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou
16.  Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“
17.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, Jedlá a Ostrov u Ledče nad Sázavou
18.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“.
19.  Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“.
20.  Darování pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy
21.  Darování pozemků v k.ú. a obci Hodíškov
22.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení
23.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24.  Prodej pozemku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou
25.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
28.  Výkup pozemku v obci Křižánky
29.  Darování pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou
26.  Souhlas se stavebním záměrem, smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
27.  Veřejná zakázka na služby "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"
30.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programů „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
31.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
32.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka sedacího nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod"
48.  Záměr změny pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
36.  Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
37.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
38.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
39.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
40.  Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”
42.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
43.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
44.  Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
45.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
46.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
47.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2018
49.  Rozprava členů rady

Usnesení 0587/11/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 9. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit dokument Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0588/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

materiál „Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-11-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-02, RK-11-2019-02pr01.pdf


03. Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0589/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-03, RK-11-2019-03pr01.pdf


04. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0590/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Barvící automat Mirastainer II, r. v. 2008, inventární číslo 001-000-001-372, pořizovací cena (PC) 251 877,- Kč, zůstatková cena (ZC) 67 159,- Kč;
 • Endoskopická věž PLI sestava bronchoskopie Olympus, r. v. 2001, inv. č. 001-000-001-140, PC 928 332,- Kč, ZC 221 417,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí DASH 4000, r. v. 2009, inv. č. 001-000-001-487, PC 244 234,- Kč, ZC 65 125,- Kč;
 • Souprava Select 5, r. v. 1999, inv. č. 001-000-001-022, PC 52 184,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dimap V - MGT, r. v. 1998, inv. č. 001-000-000-999, PC 43 209,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl trakční – TP-1, r. v. 1991, inv. č. 001-000-001-002, PC 33 000,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, jeho následnou ekologickou likvidací: 

 •  Barvící automat Mirastainer II, r. v. 2008, inventární číslo 001-000-001-372, pořizovací cena (PC) 251 877,- Kč, zůstatková cena (ZC) 67 159,- Kč;
 • Endoskopická věž PLI sestava bronchoskopie Olympus, r. v. 2001, inv. č. 001-000-001-140, PC 928 332,- Kč, ZC 221 417,- Kč;
 • Monitor vitálních funkcí DASH 4000, r. v. 2009, inv. č. 001-000-001-487, PC 244 234,- Kč, ZC 65 125,- Kč;
 • Souprava Select 5, r. v. 1999, inv. č. 001-000-001-022, PC 52 184,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dimap V - MGT, r. v. 1998, inv. č. 001-000-000-999, PC 43 209,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl trakční – TP-1, r. v. 1991, inv. č. 001-000-001-002, PC 33 000,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-04

 

 

K bodům 05 – 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


05. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0591/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (19. 4. 2019)

termín: 19. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-05, RK-11-2019-05pr01.pdf


06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0592/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 4. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (19. 4. 2019)

termín: 19. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-06, RK-11-2019-06pr01.pdf


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0593/11/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (19. 4. 2019)

termín: 19. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-07, RK-11-2019-07pr01.docx


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0594/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 1 580 000 Kč určené na realizaci projektu „OMC školy“ v roce 2019 dle materiálu RK-11-2019-08, př. 1 a na realizaci projektu „OMC úřad a veř. prostranství“ dle materiálu RK-11-2019-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 4. 2019)

termín: 9. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-08, RK-11-2019-08pr01.pdf, RK-11-2019-08pr02.pdf


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0595/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 366 746 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 366 746 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-11-2019-09, př. 19;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 366 746 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-11-2019-09, př. 19;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-11-2019-09, př. 19 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k informaci;

bere na vědomí

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2022), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2022), Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem (31. 12. 2021), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021), Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Střední škola stavební Jihlava (31. 12. 2020), Střední škola stavební Třebíč (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-09, RK-11-2019-09pr01.docx, RK-11-2019-09pr02.docx, RK-11-2019-09pr03.docx, RK-11-2019-09pr04.docx, RK-11-2019-09pr05.docx, RK-11-2019-09pr06.docx, RK-11-2019-09pr07.docx, RK-11-2019-09pr08.docx, RK-11-2019-09pr09.docx, RK-11-2019-09pr10.pdf, RK-11-2019-09pr11.docx, RK-11-2019-09pr12.docx, RK-11-2019-09pr13.docx, RK-11-2019-09pr14.docx, RK-11-2019-09pr15.docx, RK-11-2019-09pr16.docx, RK-11-2019-09pr17.docx, RK-11-2019-09pr18.docx, RK-11-2019-09pr19.xls


10. „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 – dary oceněným

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout věcné dary vítězům uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0596/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2018“ dle specifikace uvedené v materiálu RK-11-2019-10, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-11-2019-10, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-10, RK-11-2019-10pr01.xls, RK-11-2019-10pr02.docx


11. Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina – poskytnutí věcného daru

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0597/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2019-11, př. 1, RK-11-2019-11, př. 2 a RK-11-2019-11, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-11, RK-11-2019-11pr01.docx, RK-11-2019-11pr02.docx, RK-11-2019-11pr03.docx, RK-11-2019-11pr04.pdf


12. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku)“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0598/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (u Vodaku) dle materiálu RK-11-2019-12, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-11-2019-12, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-12, RK-11-2019-12pr01.pdf


13. Smlouva o převodu práv a povinností ze smluv zakládající oprávnění ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat" stavebního objektu SO 207 Most Hůlová

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0599/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze smluv zakládající oprávnění ke stavbě „II/353 Velký Beranov - obchvat", stavební objekt SO 207 Ulice Hůlova - rekonstrukce mostu dle materiálu RK-11-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-13, RK-11-2019-13pr01.docx

 

K bodům 14 – 25, 28, 29, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


14. Darování pozemků v k. ú. a obci Markvartice

Usnesení 0600/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-11-2019-14, př. 1 v k. ú. a obci Markvartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Markvartice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-11-2019-14, př. 1 v k. ú. a obci Markvartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Markvartice.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-14, RK-11-2019-14pr01.xls


15. Výmaz předkupního práva v k. ú. Suky a obci Ostrov nad Oslavou

Usnesení 0601/11/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-15


16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“

Usnesení 0602/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Uhřínov v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-16, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-16, př. 1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-16, př. 2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví obce Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-16, RK-11-2019-16pr01.xls, RK-11-2019-16pr02.xls


17. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, Jedlá a Ostrov u Ledče nad Sázavou

Usnesení 0603/11/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-17, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu RK-11-2019-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-17, RK-11-2019-17pr01.xls, RK-11-2019-17pr02.docx


18. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“.

Usnesení 0604/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“  smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích par. č. 232/2, par. č. 363/21 a par. č. 2275/38 zapsaných na LV 60000 v katastrálním území Rudíkov ve vlastnictví ČR–ÚZSVM.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-18


19. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“.

Usnesení 0605/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku KN par. č. 4592/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-11-2019-19, př. 1;
 • uzavřít mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,  na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu o nájmu pozemku číslo 6398700919 na část pozemku KN par. č. 4592/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-11-2019-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-19, RK-11-2019-19pr01.doc, RK-11-2019-19pr02.doc, RK-11-2019-19pr03.pdf, RK-11-2019-19pr04.pdf, RK-11-2019-19pr05.pdf


20. Darování pozemků v k.ú. Kamenice u Jihlavy

Usnesení 0606/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 5915/3 o výměře 1002 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1212-44993/2018 z pozemku par. č. 5915/1 a pozemky  par. č. 6019/6 o výměře 327 m2 a par. č. 6019/12 o výměře 498 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1211-44992/2018 z pozemků par. č. 6019/4 a par. č. 6019/6 vše v k.ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Kamenice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5915/3 o výměře 1002 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1212-44993/2018 z pozemku par. č. 5915/1,  par. č. 6019/6 o výměře 327 m2 a pozemky par. č. 6019/12 o výměře 498 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1211-44992/2018 z pozemků par. č. 6019/4 a par. č. 6019/6 vše v k.ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Kamenice.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-20, RK-11-2019-20pr01.pdf, RK-11-2019-20pr02.pdf


21. Darování pozemků v k.ú. a obci Hodíškov

Usnesení 0607/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 733/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2 a par. č. 733/26 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 164 m2, oddělených GP č. 249-128/2018 z pozemku par. č. 733/1 a dále pozemků par. č. 733/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 733/28 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, oddělených dle téhož GP z pozemku par. č. 733/10 v k.ú. a obci Hodíškov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodíškov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 733/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2  a par. č. 733/26 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 164 m2, oddělené GP č. 249-128/2018 z pozemku par. č. 733/1 a dále pozemky par. č.  733/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 733/28 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, oddělené dle téhož GP z pozemku par. č. 733/10 v k.ú. a obci Hodíškov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce  Hodíškov.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-21, RK-11-2019-21pr01.pdf


22. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení

Usnesení 0608/11/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 904/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-22, RK-11-2019-22pr01.pdf, RK-11-2019-22pr02.pdf


23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0609/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2019-23, př. 1upr1 a RK-11-2019-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-23, RK-11-2019-23pr01.xlsx, RK-11-2019-23pr02.xlsx


24. Prodej pozemku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou

Usnesení 0610/11/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-24, RK-11-2019-24pr01.pdf


25. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792

Usnesení 0611/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-25, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2019-25, př. 2;
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci  - úsek vyřazené silnice II/379, včetně součástí a příslušenství a stavební objekty v rozsahu materiálů RK-11-2019-25, př. 1 a RK-11-2019-25, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš a obce Křoví;
 • rozhodnout převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy dle materiálu RK-11-2019-25, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, IČO 002 95 647;
 • rozhodnout převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy materiálu RK-11-2019-25, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví  obce Křoví se sídlem Křoví 32, IČO 005 45 406.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-25, RK-11-2019-25pr01.doc, RK-11-2019-25pr02.doc, RK-11-2019-25pr03.doc, RK-11-2019-25pr04.doc, RK-11-2019-25pr05.pdf


28. Výkup pozemku v obci Křižánky

Usnesení 0612/11/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-28, RK-11-2019-28pr01.pdf


29. Darování pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0613/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování hmotných nemovitých věcí - pozemků a dílů pozemků v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-29, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem hmotné nemovité věci - pozemky a díly pozemků v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle materiálu RK-11-2019-29, př. 1;
 • nabýt darem díl "t" o výměře 4 m2 pozemku par. č. 101 - ost. plocha, ost. komunikace a díl "c1" o výměře 176 m2 pozemku par. č. 2215/17 - ost. plocha, ost. komunikace, oba sloučené dle GP č. 2409-176/2018 do pozemku par. č. 2215/20 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci  Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-29, RK-11-2019-29pr01.doc, RK-11-2019-29pr02.pdf


26. Souhlas se stavebním záměrem, smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na úpravu materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0614/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2019-26, př. 1upr1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2019-26, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-26, RK-11-2019-26pr01.xls, RK-11-2019-26pr02.pdf


27. Veřejná zakázka na služby "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0615/11/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 12. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-27, RK-11-2019-27pr01.docx, RK-11-2019-27pr02.docx, RK-11-2019-27pr03.doc


30. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programů „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací z programu Mateřská centra 2019 žadatelům. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0616/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnut dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-11-2019-30, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-11-2019-30, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ subjektu na projekt a ve výši dle materiálu RK-11-2019-30, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-30, RK-11-2019-30pr01.pdf, RK-11-2019-30pr02.pdf, RK-11-2019-30pr03.pdf


31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0617/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 183 084,72 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-31


32. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka sedacího nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče shora uvedené podlimitní veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0618/11/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-32, RK-11-2019-32pr01.pdf


48. Záměr změny pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zveřejnění záměru změny pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0619/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr změny pachtu nemovitých věcí dle materiálu RK-11-2019-48, př. 1, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 4. 2019)

termín: 12. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-48, RK-11-2019-48pr01.docx


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0620/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 46 117 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 46 117 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, o  částku 46 117 Kč na spolufinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 430 197 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-33


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0621/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 56 800 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-11-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-34, RK-11-2019-34pr01.xls


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0622/11/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 – ve výši 1 533 058 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 v celkové výši 1 520 105 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-11-2019-35, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 v celkové výši 1 533 058 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-35, RK-11-2019-35pr01.xlsx


36. Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zařazení projektových záměrů daných příspěvkových organizací do stavu "Zařazené akce". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0623/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín dle materiálu RK-11-2019-36, př. 1;
 • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín dle materiálu RK-11-2019-36, př. 2;
 • Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín dle materiálu RK-11-2019-36, př. 3;
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-11-2019-36, př. 4;
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-11-2019-36, př. 5.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 4. 2019)

termín: 9. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-36, RK-11-2019-36pr01.pdf, RK-11-2019-36pr02.pdf, RK-11-2019-36pr03.pdf, RK-11-2019-36pr04.pdf, RK-11-2019-36pr05.pdf, RK-11-2019-36pr06.doc


37. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotaci 2 subjektům a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0624/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-37, RK-11-2019-37pr01.xls, RK-11-2019-37pr02.pdf, RK-11-2019-37pr03.pdf

 

K bodům 38 - 40, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


38. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0625/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-11-2019-38, př. 5 a RK-11-2019-38, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-38, RK-11-2019-38pr01.pdf, RK-11-2019-38pr02.pdf, RK-11-2019-38pr03.pdf, RK-11-2019-38pr04.pdf, RK-11-2019-38pr05.doc, RK-11-2019-38pr06.doc


39. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0626/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-11-2019-39, př. 5 a RK-11-2019-39, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-39, RK-11-2019-39pr01.pdf, RK-11-2019-39pr02.pdf, RK-11-2019-39pr03.pdf, RK-11-2019-39pr04.pdf, RK-11-2019-39pr05.doc, RK-11-2019-39pr06.doc, RK-11-2019-39pr07.pdf


40. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0627/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-11-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-40, RK-11-2019-40pr01.pdf


41. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0628/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-11-2019-41, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-41, RK-11-2019-41pr01.doc

 

K bodům 42, 43, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


42. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 0629/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-11-2019-42, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-11-2019-42, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ dle materiálů RK-11-2019-42, př. 1 a RK-11-2019-42, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-42, RK-11-2019-42pr01.pdf, RK-11-2019-42pr02.pdf


43. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 0630/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-11-2019-43, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-11-2019-43, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ dle materiálů RK-11-2019-43, př. 1 a RK-11-2019-43, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-43, RK-11-2019-43pr01.pdf, RK-11-2019-43pr02.pdf


44. Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0631/11/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-11-2019-44, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-11-2019-44, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-11-2019-44, př. 1 a RK-11-2019-44, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-44, RK-11-2019-44pr01.pdf, RK-11-2019-44pr02.pdf


45. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotaci na realizaci uvedeného projektu Archeologickému ústavu AV ČR, Brno. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0632/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, ve výši 95 000 Kč na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ dle materiálu RK-11-2019-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2019-45, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 95 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 95 000 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-45, RK-11-2019-45pr01.pdf, RK-11-2019-45pr02.doc


46. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0633/11/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „ ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-11-2019-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2019-46, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „ ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-11-2019-46, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-46, RK-11-2019-46pr01.pdf, RK-11-2019-46pr02.pdf, RK-11-2019-46pr03.pdf


47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0634/11/2019/RK

Neveřejný materiál:

Slavnostní vyhlášení vítězů SDH se uskuteční ve čtvrtek 11.4. odpoledne.

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2019-47, RK-11-2019-47pr01.pdf, RK-11-2019-47pr02.doc


49. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 11/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 4. 2019, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk  ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2019 dne 9. 4. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 10. 4. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz