Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 11/2020 - 7. 4. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
3 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
4 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
5 Peněžní účelové dary a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - poskytnutí finančního daru nositelům titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"
7 Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 Žádost Krajského vojenského velitelství Jihlava o finanční dar - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
10 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11 Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči
12 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
13 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
14 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Rokytno na Moravě
15 Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
16 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
17 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18 Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
19 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V".
20 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
21 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
22 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
25 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2020
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
28 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”
29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
30 Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitolách Životní prostředí, Zemědělství a Požární ochrana a IZS - převod finančních prostředků z nerealizovaných akcí na řešení epidemie koronaviru
32 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu: „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz