Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 11/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2020, které se konalo dne 7. 4. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 7. 4. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

 • 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu: „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina";
 • 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2020
02.  Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05.  Peněžní účelové dary a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - poskytnutí finančního daru nositelům titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"
07.  Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  Žádost Krajského vojenského velitelství Jihlava o finanční dar - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
10.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči
12.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
13.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
14.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Rokytno na Moravě
15.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“
16.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
17.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18.  Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
19.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V".
20.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
22.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
21.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
25.  5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2020
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019
28.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”
29.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
32.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu: „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"
30.  Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
31.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitolách Životní prostředí, Zemědělství a Požární ochrana a IZS - převod finančních prostředků z nerealizovaných akcí na řešení epidemie koronaviru
34.  Rozprava členů rady

Usnesení 0612/11/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 7. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0613/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2020-02, př. 1, RK-11-2020-02, př. 2, RK-11-2020-02, př. 3 a RK-11-2020-02, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 4. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (17. 4. 2020)

termín: 17. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-02, RK-11-2020-02pr01.pdf, RK-11-2020-02pr02.pdf, RK-11-2020-02pr03.doc, RK-11-2020-02pr04.pdf


03. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0614/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2020-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 4. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (17. 4. 2020)

termín: 17. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-03, RK-11-2020-03pr01.pdf


04. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0615/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 4. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (17. 4. 2020)

termín: 17. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-04, RK-11-2020-04pr01.doc


05. Peněžní účelové dary a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu s přijetím peněžních účelových darů a nadačního příspěvku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0616/11/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů a nadačního příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-11-2020-05, př. 1, RK-11-2020-05, př. 2, RK-11-2020-05, př. 3, RK-11-2020-05, př. 4RK-11-2020-05, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 4. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (17. 4. 2020)

termín: 17. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-05, RK-11-2020-05pr01.doc, RK-11-2020-05pr02.pdf, RK-11-2020-05pr03.pdf, RK-11-2020-05pr04.pdf, RK-11-2020-05pr05.pdf


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - poskytnutí finančního daru nositelům titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0617/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2020-06, př. 1 a RK-11-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-06, RK-11-2020-06pr01.docx, RK-11-2020-06pr02.docx, RK-11-2020-06pr03.pdf


07. Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky Městysu Kamenice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0618/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městysu Kamenice, IČO 00286079 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-11-2020-07, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2020-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (7. 4. 2020)

termín: 7. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-07, RK-11-2020-07pr01.pdf, RK-11-2020-07pr02.pdf


08. Žádost Krajského vojenského velitelství Jihlava o finanční dar - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0619/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar České republice – Ministerstvu obrany, IČO 60162694 dle materiálu RK-11-2020-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5171 – Zabezpečení potřeb ozbrojených sil o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-08, RK-11-2020-08pr01.pdf, RK-11-2020-08pr02.docx


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0620/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.

odpovědnost: Odbor ekonomický, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-09


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout věcný dar regionu Grand Est ve Francii. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0621/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar ve formě 2 000 ks bavlněných roušek regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-11-2020-33, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 94 380 Kč při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 94 380 Kč na poskytnutí věcného daru.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-33, RK-11-2020-33pr01.doc


10. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0622/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-11-2020-10, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství seznámit ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-10, RK-11-2020-10pr01.xls


11. Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0623/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, jejím ž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2020-11, př. 2.

schvaluje

stavební záměr akce Nemocnice Třebíč - Parkovací dům dle materiálu RK-11-2020-11, př. 1;

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-11, RK-11-2020-11pr01.pdf, RK-11-2020-11pr02.doc


12. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemky pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0624/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-11-2020-12, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-12, RK-11-2020-12pr01.xls


13. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0625/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2020-13, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-13, RK-11-2020-13pr01.xls


14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Rokytno na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčení pozemku v k. ú. Rokytno na Moravě stavbou silniční meteorologické stanice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0626/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčení pozemku par. č. 311/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Rokytno na Moravě stavbou silniční meteorologické stanice dle materiálu RK-11-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-14, RK-11-2020-14pr01.pdf


15. Majetkoprávní příprava pro akci „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k materiálu ohledně zajištění majetkoprávní přípravy uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0627/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít nájemní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-11-2020-15, př. 1 mezi Krajem Vysočina a jednotlivými vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na dobu 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a obcí Kraborovice na část pozemku par. č. 430/1 v k. ú. Kraborovice v rozsahu 71 m2 na dobu 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-15, RK-11-2020-15pr01.xlsx


16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0628/11/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-16, RK-11-2020-16pr01.pdf


17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0629/11/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-11-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-17, RK-11-2020-17pr01.xlsx


18. Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemky v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0630/11/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-11-2020-18, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-18, RK-11-2020-18pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 19, 20, 22 - 24, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


19. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V".

Usnesení 0631/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 300 972,79 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-19


20. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."

Usnesení 0632/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 641 821,40 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (7. 4. 2020)

termín: 7. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-20


22. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."

Usnesení 0633/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 418 980,18 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (9. 4. 2020)

termín: 9. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-22


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"

Usnesení 0634/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 216 627,00 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 983 297,84 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 233 329,16 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj";

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 2 216 627,00 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (9. 4. 2020), Odbor ekonomický (9. 4. 2020), Domov Háj, příspěvková organizace (9. 4. 2020)

termín: 9. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-23


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti

Usnesení 0635/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 450 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2020;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 335 260 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (1. 4. 2020), Odbor ekonomický (1. 4. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (1. 4. 2020)

termín: 1. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-24, RK-11-2020-24pr01.pdf, RK-11-2020-24pr02.pdf


21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0636/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 10 103 024,71 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-21


25. 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje materiál týkající se 5. hlášení o udržitelnosti projektu za období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0637/11/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-25, RK-11-2020-25pr01.doc


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0638/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 70 000 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-11-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-26, RK-11-2020-26pr01.xls


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu –neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0639/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 ve výši 1 568 930 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 547 680 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-11-2020-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568930 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-27, RK-11-2020-27pr01.xlsx


28. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0640/11/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-11-2020-28, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-28, RK-11-2020-28pr01.doc


29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0641/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConNat“ o přijaté finanční prostředky ve výši 19 646,27 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-29


32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu: „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina"

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0642/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nedočerpaných prostředků ve výši 234 600,36 Kč na zvláštním účtu projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nedočerpaných prostředků projektu „Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059 na účet MPSV.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 4. 2020), Odbor ekonomický (14. 4. 2020)

termín: 14. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-32, RK-11-2020-32pr01.docx, RK-11-2020-32pr02.xlsx


30. Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit průběžné a závěrečné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0643/11/2020/RK

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-30, RK-11-2020-30pr01.pdf, RK-11-2020-30pr02.pdf, RK-11-2020-30pr03.pdf, RK-11-2020-30pr04.pdf, RK-11-2020-30pr05.pdf, RK-11-2020-30pr06.pdf, RK-11-2020-30pr07.pdf, RK-11-2020-30pr08.pdf, RK-11-2020-30pr09.pdf, RK-11-2020-30pr10.pdf, RK-11-2020-30pr11.pdf, RK-11-2020-30pr12.pdf, RK-11-2020-30pr13.pdf, RK-11-2020-30pr14.pdf, RK-11-2020-30pr15.pdf, RK-11-2020-30pr16.pdf, RK-11-2020-30pr17.pdf, RK-11-2020-30pr18.pdf, RK-11-2020-30pr19.pdf, RK-11-2020-30pr20.pdf, RK-11-2020-30pr21.pdf, RK-11-2020-30pr22.pdf, RK-11-2020-30pr23.pdf, RK-11-2020-30pr24.pdf, RK-11-2020-30pr25.pdf, RK-11-2020-30pr26.pdf, RK-11-2020-30pr27.pdf, RK-11-2020-30pr28.pdf, RK-11-2020-30pr29.pdf, RK-11-2020-30pr30.pdf, RK-11-2020-30pr31.pdf, RK-11-2020-30pr32.pdf


31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitolách Životní prostředí, Zemědělství a Požární ochrana a IZS - převod finančních prostředků z nerealizovaných akcí na řešení epidemie koronaviru

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitolách Životní prostředí, Zemědělství a Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0644/11/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 315 000 Kč při současném snížení:

 • kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 165 000 Kč;
 • kapitoly Zemědělství, § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 50 000 Kč a § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 100 000 Kč,

  na zajištění dezinfekčních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a pro složky IZS při řešení omezení škodlivých dopadů epidemie koronaviru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-11-2020-31


34. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 11/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 4. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2020 dne 7. 4. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 4. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz