Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 12/2018 - 17. 4. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
3 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina
4 Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo – poskytnutí finančního daru organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
6 Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2019–2021 – stanovení termínu
7 Dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
9 Smlouva o užívání prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
11 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
12 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
13 Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
14 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
15 Rozhodnutí o výběru dodavatele u veřejné zakázky "Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"
16 Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ – souhlas zřizovatele
17 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
19 Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
20 Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
21 Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
22 Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výstavě v zahraničí
23 Havarijní pojištění vozidel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24 Smlouva o převodu práv a povinností z investorství ke stavbě „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022, SO 250 Opěrná zeď“
25 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/129 Březina – most ev. č. 129-003
26 Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina
27 Veřejná zakázka na služby: II/357 Dalečín - Unčín, PD
28 Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
29 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Lučice
30 Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov
31 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné
32 Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
33 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“
34 Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů – projektová dokumentace“
35 Darování pozemku obci Sedletín
36 Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
37 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
38 Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov
39 Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce sociálních zařízení"
40 Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení, dokončovací práce
41 Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK
42 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
43 Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken"
44 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření nepojmenovaných smluv, prokazujících právo stavebníka provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
45 Návrh na změnu usnesení 0215/05/2018/RK
46 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
47 Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť"
48 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Odranec, k.ú. Střížov u Chotěboře
49 Smlouva o výpůjčce pozemků v k.ú. a obci Jihlava
50 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, návrh na změnu usnesení 0764/15/2017/RK
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2018
53 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
54 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
55 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na ME Spartan race
58 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 - oprava
59 Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ
61 Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018
63 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek
65 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
66 Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
67 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”
68 Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
69 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70 Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
71 Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti nakládání s odpady
72 Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - poskytnutí daru spolku „Na volno"
74 Informace o návrhu řešení na zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina
75 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 4/2018 – zemědělské akce
76 Návrh na zahájení projektové přípravy administrativní budovy pro Krajský úřad Kraje Vysočina
77 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro akce „Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Pávov“ a Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Jihlava“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz