Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 12/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2018, které se konalo dne 17. 4. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 17. 4. 2018.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
77. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro akce „Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Pávov“ a Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Jihlava“
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2018
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
03.  Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina
04.  Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo – poskytnutí finančního daru organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
06.  Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2019–2021 – stanovení termínu
07.  Dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09.  Smlouva o užívání prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
11.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
12.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
13.  Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
14.  Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
15.  Rozhodnutí o výběru dodavatele u veřejné zakázky "Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"
16.  Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ – souhlas zřizovatele
17.  3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
19.  Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
20.  Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
21.  Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
22.  Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výstavě v zahraničí
23.  Havarijní pojištění vozidel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24.  Smlouva o převodu práv a povinností z investorství ke stavbě „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022, SO 250 Opěrná zeď“
25.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/129 Březina – most ev. č. 129-003
26.  Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina
27.  Veřejná zakázka na služby: II/357 Dalečín - Unčín, PD
28.  Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
29.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Lučice
30.  Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov
31.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné
32.  Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
33.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“
35.  Darování pozemku obci Sedletín
36.  Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
38.  Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov
39.  Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce sociálních zařízení"
40.  Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení, dokončovací práce
41.  Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK
42.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
43.  Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken"
44.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření nepojmenovaných smluv, prokazujících právo stavebníka provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
45.  Návrh na změnu usnesení 0215/05/2018/RK
46.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
48.  Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Odranec, k.ú. Střížov u Chotěboře
49.  Smlouva o výpůjčce pozemků v k.ú. a obci Jihlava
34.  Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů – projektová dokumentace“
37.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
47.  Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť"
50.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, návrh na změnu usnesení 0764/15/2017/RK
77.  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro akce „Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Pávov“ a Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Jihlava“
76.  Návrh na zahájení projektové přípravy administrativní budovy pro Krajský úřad Kraje Vysočina
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2018
53.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
54.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
55.  Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
56.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na ME Spartan race
58.  Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 - oprava
59.  Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ
61.  Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018
63.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek
65.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
66.  Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
67.  Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”
68.  Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
69.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70.  Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
71.  Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti nakládání s odpady
72.  Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - poskytnutí daru spolku „Na volno"
74.  Informace o návrhu řešení na zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina
75.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 4/2018 – zemědělské akce
78.  Rozprava členů rady

Usnesení 0621/12/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 17. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina na pořízení speciálních vozidel pro „kamion týmy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0622/12/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO  72052147 dle materiálu RK-12-2018-02, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-02, RK-12-2018-02pr01.pdf, RK-12-2018-02pr02.doc


03. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0623/12/2018/RK

Rada kraje
ruší

rozhodnutí o uzavření Smlouvy o spolupráci schválené usnesením ze dne 13. února 2018 č.  0225/05/2018/RK dle materiálu RK-05-2018-42, př. 2;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-12-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-03, RK-12-2018-03pr01.doc


04. Informace o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání dopravní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0624/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 dle materiálu RK-12-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (17. 4. 2018)

termín: 17. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-04, RK-12-2018-04pr01.doc


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo – poskytnutí finančního daru organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.

J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0625/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 20 tis. Kč organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČO 27006891, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-12-2018-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 20 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 tis. Kč na poskytnutí daru.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-05, RK-12-2018-05pr01.pdf, RK-12-2018-05pr02.doc


06. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2019–2021 – stanovení termínu

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o stanovení termínu pro předložení aktualizovaných návrhů střednědobých plánů na období 2019–2021 všech zdravotnických PO odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0626/12/2018/RK

Rada kraje
stanovuje

termín pro předložení střednědobých plánů na období 2019-2021 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina odboru zdravotnictví do 30. 6. 2018 a termín pro následné schválení radou kraje do 31. 8. 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-06


J. Běhounek navrhl projednání bodů 07, 08 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


07. Dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0627/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotací a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2018-07, př. 1, RK-12-2018-07, př. 2, RK-12-2018-07, př. 3 a RK-12-2018-07, př.  4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 4. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (27. 4. 2018)

termín: 27. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-07, RK-12-2018-07pr01.pdf, RK-12-2018-07pr02.pdf, RK-12-2018-07pr03.doc, RK-12-2018-07pr04.doc


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0628/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ ve výši 550 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 550 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 6. 2018), Odbor ekonomický (17. 6. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (17. 6. 2018)

termín: 17. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-08, RK-12-2018-08pr01.pdf, RK-12-2018-08pr02.pdf


09. Smlouva o užívání prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu Smlouvy o užívání prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0629/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o užívání prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-09, RK-12-2018-09pr01.docx


10. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem zařazení žadatelky do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0630/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-12-2018-10, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Agnesy Gabuľové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-10, RK-12-2018-10pr01.doc, RK-12-2018-10pr02.pdf, RK-12-2018-10pr03.xls


11. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0631/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-11, RK-12-2018-11pr01.doc, RK-12-2018-11pr02.doc, RK-12-2018-11pr03.doc, RK-12-2018-11pr04.pdf, RK-12-2018-11pr05.doc, RK-12-2018-11pr06.doc, RK-12-2018-11pr07.doc, RK-12-2018-11pr08.xls


12. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0632/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-12-2018-12, př. 1;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-12-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2019), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-12, RK-12-2018-12pr01.xls


13. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelce výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0633/12/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-13, RK-12-2018-13pr01.xls, RK-12-2018-13pr02.doc


14. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámily radu kraje s návrhem jmenování ředitele Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0634/12/2018/RK

Neveřejný materiál:

Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejný, jelikož by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob, oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.

termín: 18. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-14, RK-12-2018-14pr01.pdf, RK-12-2018-14pr02.doc, RK-12-2018-14pr03.doc


15. Rozhodnutí o výběru dodavatele u veřejné zakázky "Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0635/12/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se Rozhodnutí o zadání zakázky je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-15, RK-12-2018-15pr01.pdf


16. Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ – souhlas zřizovatele

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje návrh zapojení krajem zřizovaných příspěvkových organizací do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0636/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-12-2018-16, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ dle výzvy č. 30_18_008 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-16, RK-12-2018-16pr01.docx


17. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o předloženém hlášení o udržitelnosti projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0637/12/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-17, RK-12-2018-17pr01.doc


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podali radě kraje doplňující informace o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0638/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2018 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 5 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

souhlasí

s průběžným převodem účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace zřízené krajem;

ukládá

vedoucí odboru sociálních věcí:

 • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí o přiznané výši tohoto příspěvku;
 • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-18


19. Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o vzdání se funkce ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0639/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

oznámení o vzdání se funkce ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ke dni 31. 5. 2018, učiněné MgA. Jiřím Jedličkou;

vyhlašuje

výběrové řízení na ředitelku/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2018-19, př. 2;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-12-2018-19, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-19, RK-12-2018-19pr01.pdf, RK-12-2018-19pr02.doc, RK-12-2018-19pr03.doc


20. Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením dodatků ke smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0640/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálů RK-12-2018-20, př. 2 a RK-12-2018-20, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-20, RK-12-2018-20pr01.pdf, RK-12-2018-20pr02.pdf, RK-12-2018-20pr03.pdf, RK-12-2018-20pr04.pdf


21. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0641/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-12-2018-21, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-12-2018-21, př. 6;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2018-21, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-21, RK-12-2018-21pr01.pdf, RK-12-2018-21pr02.pdf, RK-12-2018-21pr03.pdf, RK-12-2018-21pr04.pdf, RK-12-2018-21pr05.pdf, RK-12-2018-21pr06.pdf


22. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výstavě v zahraničí

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o záměru vývozu a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0642/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálu RK-12-2018-22, př. 1, na výstavě „CZLOWIEK – wystava ze zbiorów Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ČR“ v galerii Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w  Lesznie (Polsko) konané od 12. 7. 2018 do 26. 8. 2018 (s vývozní lhůtou od 25. 6. 2018 do 18.  9.  2018), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.

odpovědnost: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (30. 9. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-22, RK-12-2018-22pr01.docx, RK-12-2018-22pr02.doc


23. Havarijní pojištění vozidel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem prodloužení doby havarijního pojištění vozidel KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0643/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodloužením doby havarijního pojištění tří vozidel uvedených v materiálu RK-12-2018-23, př. 1 o 3 roky;

schvaluje

změnu pojistného programu týkající se havarijního pojištění vozidel KSÚSV s pořizovací hodnotou vyšší než 1 750 000 Kč vč. DPH na dobu 7 let.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-23, RK-12-2018-23pr01.pdf, RK-12-2018-23pr02.pdf


24. Smlouva o převodu práv a povinností z investorství ke stavbě „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022, SO 250 Opěrná zeď“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh smlouvy o převodu investorství k výše uvedené stavbě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0644/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022, SO  250 Opěrná zeď“ dle materiálu RK-12-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-24, RK-12-2018-24pr01.doc


25. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/129 Březina – most ev. č. 129-003

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0645/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/129 Březina - most ev. č. 129-003 dle materiálu RK-12-2018-25, př. 1;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky nabídku předloženou sdružením účastníků "AZS + ROBS", Vedoucí člen sdružení: AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25033514, Člen sdružení: ROBSTAV Stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO 27430774, v souladu s materiálem RK-12-2018-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-25, RK-12-2018-25pr01.pdf


26. Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předložené aktualizaci Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0646/12/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně jejího šířkového uspořádání) dle materiálu RK-12-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-26, RK-12-2018-26pr01.pdf, RK-12-2018-26pr02.pdf, RK-12-2018-26pr03.pdf


27. Veřejná zakázka na služby: II/357 Dalečín - Unčín, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na služby „II/357 Dalečín - Unčín, PD“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0647/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/357 Dalečín - Unčín, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-12-2018-27, př.  1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-12-2018-27, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/357 Dalečín - Unčín, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-12-2018-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-27, RK-12-2018-27pr01.pdf, RK-12-2018-27pr02.docx


28. Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí darů nejlepším jednotlivcům v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0648/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary nejlepším jednotlivcům (dívka a chlapec) v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2018 a to takto:

 • Nejlepší dívka v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH
 • Nejlepší dívka v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 8 900 Kč včetně DPH

v celkové hodnotě darů 35 600 Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-12-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-28, RK-12-2018-28pr01.doc


29. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Lučice

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, s.p. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0649/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání části pozemku par.  č.  1615 o výměře 267 m2 v k. ú. Lučice pro  stavbu „Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici“  a v právu nezbytném rozsahu přístup na  pozemek  za účelem užívání údržby a oprav uvedeného zařízení dle smlouvy a GP dle materiálů RK-12-2018-29, př. 1 a RK-12-2018-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-29, RK-12-2018-29pr01.doc, RK-12-2018-29pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 - 33, 35 - 36, 38 - 46, 48, 49 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


30. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ - s obcí Kozlov

Usnesení 0650/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21, IČ 008 39 591 “Dohodu o ukončení smluvního vztahu“ ve znění materiálu RK-12-2018-30, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588  21, IČ 008 39 591 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu a znění dle materiálu RK-12-2018-30, př. 2 a to na dobu dvanácti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr budoucí směny pozemku par. č. 365/85 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina za části pozemků par. č. 1484/2, 1178/23, 1178/31, 1484/5, 1177/2, 1177/1, 1484/6, 1175, 1174/1, 1484/7, 1484/4, 1165/5 a 1165/8 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov ve vlastnictví obce Kozlov;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21, IČ 008 39 591, smlouvu o budoucí směnné smlouvě v rozsahu a znění dle materiálu RK-12-2018-30, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-30, RK-12-2018-30pr01.doc, RK-12-2018-30pr02.doc, RK-12-2018-30pr03.doc, RK-12-2018-30pr04.pdf, RK-12-2018-30pr05.pdf, RK-12-2018-30pr06.pdf


31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Koroužné – dar pozemku obci Koroužné

Usnesení 0651/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6, díl „g+h“ v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6 díl „g+h“ o výměře 223 m2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-31, RK-12-2018-31pr01.doc, RK-12-2018-31pr02.pdf, RK-12-2018-31pr03.pdf


32. Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice

Usnesení 0652/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č. 778 v k. ú. Kundratice u  Křižanova a obci Kundratice do vlastnictví obce Kundratice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č.  778 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-32, RK-12-2018-32pr01.pdf


33. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“

Usnesení 0653/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 2 z vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu RK-12-2018-33, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-33, RK-12-2018-33pr01.xls, RK-12-2018-33pr02.xls, RK-12-2018-33pr03.xls, RK-12-2018-33pr04.pdf, RK-12-2018-33pr05.pdf, RK-12-2018-33pr06.pdf


35. Darování pozemku obci Sedletín

Usnesení 0654/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, odděleného geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-35, RK-12-2018-35pr01.pdf


36. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0655/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p. jako pronajímatelem a budoucím povinným nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 121/12  a par. č. 121/16 v katastrálním území Sasov dle smlouvy dle materiálu RK-12-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-36, RK-12-2018-36pr01.docx


38. Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov

Usnesení 0656/12/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-38


39. Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce sociálních zařízení"

Usnesení 0657/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce sociálních zařízení“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-12-2018-39, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49, 147 00 Praha 4, IČO 260 07 967 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – rekonstrukce sociálních zařízení“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-39, RK-12-2018-39pr01.pdf, RK-12-2018-39pr02.pdf


40. Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení, dokončovací práce

Usnesení 0658/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a  sociálních zařízení, dokončovací práce“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-12-2018-40, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 155 44 451 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení, dokončovací práce“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-40, RK-12-2018-40pr01.pdf, RK-12-2018-40pr02.pdf


41. Návrh na změnu usnesení 0591/11/2018/RK

Usnesení 0659/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0591/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-11-2018-44, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 23 nahrazuje materiálem RK-12-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-41, RK-12-2018-41pr01.xlsx


42. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0660/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-42, RK-12-2018-42pr01.doc, RK-12-2018-42pr02.doc, RK-12-2018-42pr03.doc, RK-12-2018-42pr04.doc, RK-12-2018-42pr05.doc, RK-12-2018-42pr06.docx, RK-12-2018-42pr07.xlsx, RK-12-2018-42pr08.doc


43. Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken"

Usnesení 0661/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí – Oprava oken“ dle Zprávy o  hodnocení nabídek dle materiálu RK-12-2018-43, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO 284 36 024 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-43, RK-12-2018-43pr01.pdf, RK-12-2018-43pr02.pdf


44. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření nepojmenovaných smluv, prokazujících právo stavebníka provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0662/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2018-44, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-12-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-44, RK-12-2018-44pr01.xls


45. Návrh na změnu usnesení 0215/05/2018/RK

Usnesení 0663/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0215/05/2018/RK ze dne 13. 2. 2018 tak, že v materiálu RK-05-2018-35, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 18 nahrazuje materiálem RK-12-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-45, RK-12-2018-45pr01.xlsx


46. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0664/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2018-46, př. 1 a RK-12-2018-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-46, RK-12-2018-46pr01.xlsx, RK-12-2018-46pr02.xlsx


48. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Odranec, k.ú. Střížov u Chotěboře

Usnesení 0665/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

 • část silnice III/36037 v úseku 1,530 - 1,972 včetně součástí a příslušenství  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;
 • silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství  a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/34531;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o  výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 4. 2018)

termín: 17. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-48, RK-12-2018-48pr01.pdf


49. Smlouva o výpůjčce pozemků v k.ú. a obci Jihlava

Usnesení 0666/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr výpůjčky pozemků par. č. 3937/1, 3937/2, 3898, 3939/1, 3939/2, 3939/3 3940, 3941/1 a 3941/2 či jejich částí v k.ú. Jihlava dle zákresu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a statutárním městem Jihlava na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-12-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 4. 2018)

termín: 24. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-49, RK-12-2018-49pr01.doc, RK-12-2018-49pr02.pdf, RK-12-2018-49pr03.pdf


34. Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů – projektová dokumentace“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0667/12/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje, která rozhoduje o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-34, RK-12-2018-34pr01.doc, RK-12-2018-34pr02.doc, RK-12-2018-34pr03.doc, RK-12-2018-34pr04.doc, RK-12-2018-34pr05.pdf


37. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0668/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-12-2018-37, př. 1, RK-12-2018-37, př. 2RK-12-2018-37, př. 3, RK-12-2018-37, př. 4 a dodatku smlouvy dle materiálu RK-12-2018-37, př. 5.

odpovědnost: odbor majetkový (30. 6. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2018), Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí (30. 4. 2018), Střední škola stavební Jihlava (30. 4. 2018), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (30. 4. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-37, RK-12-2018-37pr01.docx, RK-12-2018-37pr02.pdf, RK-12-2018-37pr03.docx, RK-12-2018-37pr04.doc, RK-12-2018-37pr05.doc, RK-12-2018-37pr06.pdf


47. Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0669/12/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje, která rozhoduje o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-47, RK-12-2018-47pr01.doc, RK-12-2018-47pr02.doc


50. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, návrh na změnu usnesení 0764/15/2017/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření nájemních smluv na pozemky tvořící dočasný zábor stavby a o změnu původního usnesení rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0670/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0764/15/2017/RK tak, že materiál RK-15-2017-30, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-12-2018-50, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu za podmínek a za cenu dle materiálu RK-12-2018-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-50, RK-12-2018-50pr01.doc, RK-12-2018-50pr02.doc


77. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro akce „Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Pávov“ a Transformace Domova Kamélie - Křižanov III – výstavba Jihlava“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0671/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro uložení inženýrských sítí a vybudování sjezdů dle materiálů RK-12-2018-77, př. 1 a RK-12-2018-77, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 4. 2018)

termín: 20. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-77, RK-12-2018-77pr01.doc, RK-12-2018-77pr02.doc, RK-12-2018-77pr03.pdf, RK-12-2018-77pr04.pdf


76. Návrh na zahájení projektové přípravy administrativní budovy pro Krajský úřad Kraje Vysočina

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh dalšího postupu kraje při projektové přípravě dostavby areálu sídla kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0672/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o plnění usnesení zastupitelstva kraje č. 0343/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017, tedy informaci o stavu rozpracování investičního záměru výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje

Zadání pro návrh řešení zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s požadavky a podklady na koncepci řešení, hmotu, členění, umístění, kapacity a další parametry a podmínky dle materiálu RK-12-2018-76, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému poptat cenovou nabídku dle materiálu RK-12-2018-76, př. 2 u  zpracovatele předchozích projektových dokumentací Ing. arch Michala Zlatušky.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-76, RK-12-2018-76pr01.doc, RK-12-2018-76pr02.doc, RK-12-2018-76pr03.xls


J. Běhounek navrhl projednání bodů 51, 52 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení 0673/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 369 196,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, o částku 369 196,80 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-12-2018-51.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-51


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2018

Usnesení 0674/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 47 109 523 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-12-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-52, RK-12-2018-52pr01.xls


53. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0675/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • telefonní ústředny Panasonic, inventární číslo 5-382-2, rok pořízení 1992, pořizovací cena 125 536 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • sklopné smažící pánve ELEKTHERMAX 80 l, inventární číslo 29.56.25/16, rok pořízení 1995, pořizovací cena 141 997 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • varného plynového kotle KG-150-0 Gastro Hall, inventární číslo 4-538-2, rok pořízení 2002, pořizovací cena 112 024,50 Kč, zůstatková cena 26 096,50 Kč;
 • varného plynového kotle KG 85 Gastro Hall, inventární číslo 4-538-10, rok pořízení 2011, pořizovací cena 124 290 Kč, zůstatková cena 83 886 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-12-2018-53.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-53


54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, na vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0676/12/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • Chladírenské nástavby, včetně chladícího agregátu, inventární číslo DM6445-620502, rok výroby 2002, rok pořízení 2003, pořizovací cena 236 800 Kč, zůstatková cena 61 217 Kč;
 • Nákladního automobilu AVIA D90, inventární číslo DM6445-620515, rok pořízení 2007, pořizovací cena 987 225,20 Kč, zůstatková cena 451 365,20;
 • Obilního kombajnu E-516, inventární číslo DM4536-482704, rok výroby 1979, rok pořízení 1980, pořizovací cena 402 800 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Lanového nosiče kontejnerů LIAZ 151.261 L 4x4, inventární číslo DM6445-620510, rok výroby 1989, rok pořízení 1999, pořizovací cena 650 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Secího stroje ze secí kombinace Dalbo Maxidisc, inventární číslo DM4536-481009, rok pořízení 2007 pořizovací cena 997 333 Kč, zůstatková cena 464 329 Kč;
 • Diskové sekačky za traktor CAT NOVA 310 T Pottinger, inventární číslo DM4536-482305, rok pořízení 2001, pořizovací cena 468 000, zůstatková cena 36 498 Kč;
 • Rozmetadla průmyslových hnojiv Amazone ZAU, inventární číslo DM4536-480706, rok pořízení 1991, pořizovací cena 129 129 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Opotřebení odpovídá stáří;
 • Lisu na balíky Lis CLASS Rolland NT 46, inventární číslo DM4536-483023, rok výroby 1996, rok pořízení 2005, pořizovací cena 210 000 Kč, zůstatková cena 53 998 Kč;

z  majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-12-2018-54.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-54


55. Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0677/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 90 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-12-2018-55, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-12-2018-55, př. 1 a RK-12-2018-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-55, RK-12-2018-55pr01.pdf, RK-12-2018-55pr02.pdf, RK-12-2018-55pr03.xls


56. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti spolku TJ Nové Město na Moravě z.s. o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0678/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 7 600 Kč spolku TJ Nové Město na Moravě z.s., se sídlem Sportovní 1479, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378498, na účast na ME Masters v atletice ve Španělsku;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-56, RK-12-2018-56pr01.pdf


57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na ME Spartan race

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení návrh poskytnutí dotace účastnici ME Spartan race v Morzine. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0679/12/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-57, RK-12-2018-57pr01.pdf


58. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 - oprava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0680/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení č. 0607/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018;

jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-12-2018-58, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-12-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-58, RK-12-2018-58pr01.doc


59. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje žádost PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. o finanční dotaci určenou na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v ledním hokeji v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0681/12/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-59, RK-12-2018-59pr01.pdf


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0682/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ ve výši 1 566 018 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 542 654 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-12-2018-60, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a  středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 566 018 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-12-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-60, RK-12-2018-60pr01.xls


61. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádostech o poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0683/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 72 500 Kč organizacím: Vysočina Gladiators, z.s.; Student Cyber Games, z.s.; TJ Spartak Pelřimov, z.s.; Společnost Otokara Březiny, z.s.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-61, RK-12-2018-61pr01.pdf, RK-12-2018-61pr02.pdf, RK-12-2018-61pr03.pdf, RK-12-2018-61pr04.pdf


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0684/12/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-62, RK-12-2018-62pr01.pdf


63. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0685/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-12-2018-63, př. 1;

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-12-2018-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-63, RK-12-2018-63pr01.pdf, RK-12-2018-63pr02.doc


64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0686/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 25 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 25 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar BK Pelhřimov, sportovní spolek, se sídlem Hodějovická 448, 393 01 Pelhřimov, IČO: 63893631 ve výši 25 000 Kč dle materiálu RK-12-2018-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-64, RK-12-2018-64pr01.pdf


65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0687/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 505 605,45 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-65


66. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o renominaci zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0688/12/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominovat za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-66, RK-12-2018-66pr01.doc, RK-12-2018-66pr02.pdf


67. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené Zprávě o zajištění udržitelnosti projektu „Regional Cooperation management CZ-AT“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0689/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2018-67, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-67, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-67, RK-12-2018-67pr01.doc


68. Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0690/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2018-68, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-68, RK-12-2018-68pr01.doc


69. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0691/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-12-2018-69, př. 5 a RK-12-2018-69, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-69, RK-12-2018-69pr01.pdf, RK-12-2018-69pr02.pdf, RK-12-2018-69pr03.pdf, RK-12-2018-69pr04.pdf, RK-12-2018-69pr05.docx, RK-12-2018-69pr06.doc


70. Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení průběžné provozní monitorovací zprávy k projektům podpořeným z Operačního programu Životní prostředí. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0692/12/2018/RK

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-70, RK-12-2018-70pr01.pdf, RK-12-2018-70pr02.pdf, RK-12-2018-70pr03.pdf, RK-12-2018-70pr04.pdf, RK-12-2018-70pr05.pdf, RK-12-2018-70pr06.pdf, RK-12-2018-70pr07.pdf, RK-12-2018-70pr08.pdf, RK-12-2018-70pr09.pdf, RK-12-2018-70pr10.pdf, RK-12-2018-70pr11.pdf, RK-12-2018-70pr12.pdf, RK-12-2018-70pr13.pdf, RK-12-2018-70pr14.pdf, RK-12-2018-70pr15.pdf, RK-12-2018-70pr16.pdf, RK-12-2018-70pr17.pdf, RK-12-2018-70pr18.pdf, RK-12-2018-70pr19.pdf, RK-12-2018-70pr20.pdf, RK-12-2018-70pr21.pdf, RK-12-2018-70pr22.pdf, RK-12-2018-70pr23.pdf, RK-12-2018-70pr24.pdf, RK-12-2018-70pr25.pdf, RK-12-2018-70pr26.pdf, RK-12-2018-70pr27.pdf, RK-12-2018-70pr28.pdf, RK-12-2018-70pr29.pdf, RK-12-2018-70pr30.pdf, RK-12-2018-70pr31.pdf, RK-12-2018-70pr32.pdf, RK-12-2018-70pr33.pdf, RK-12-2018-70pr34.pdf, RK-12-2018-70pr35.pdf, RK-12-2018-70pr36.pdf, RK-12-2018-70pr37.pdf, RK-12-2018-70pr38.pdf, RK-12-2018-70pr39.pdf


71. Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti nakládání s odpady

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0693/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-12-2018-71.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-71


72. Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje čestná prohlášení zadavatele, požadovaná dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 v rámci projektu s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0694/12/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2018-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-72, RK-12-2018-72pr01.pdf


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - poskytnutí daru spolku „Na volno"

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru spolku „Na volno" na podporu jeho činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0695/12/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a  stanovišť o částku 40 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar spolku „Na volno", Kochánov 7, 582 53 Štoky, IČO: 22847448 ve výši 40 000 Kč dle materiálu RK-12-2018-73, př. 2 a uzavřít smlouvu dle materiálu RK-12-2018-73, př.  3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-73, RK-12-2018-73pr01.pdf, RK-12-2018-73pr02.pdf, RK-12-2018-73pr03.doc


74. Informace o návrhu řešení na zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí podklady k řešení zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0696/12/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

podklady k řešení zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina dle materiálů RK-12-2018-74, RK-12-2018-74, př. 1, RK-12-2018-74, př. 2, RK-12-2018-74, př. 3, RK-12-2018-74, př. 4, RK-12-2018-74, př. 5.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-74, RK-12-2018-74pr01.pdf, RK-12-2018-74pr02.pdf, RK-12-2018-74pr03.pdf, RK-12-2018-74pr04.pdf, RK-12-2018-74pr05.pdf


75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 4/2018 – zemědělské akce

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0697/12/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 ve znění Dodatku č.  1 dle materiálu RK-12-2018-75, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2018-75, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 ve znění Dodatku č.  1 dle materiálu RK-12-2018-75, př. 3.
 
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021

   

   

   

   ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-12-2018-75, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2018-75, RK-12-2018-75pr01.pdf, RK-12-2018-75pr02.doc, RK-12-2018-75pr03.pdf, RK-12-2018-75pr04.pdf, RK-12-2018-75pr05.pdf


78. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 12/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 4. 2018, v 7:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. J. Hyliš                                                       …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Bc. M. Hyský                                             …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2018 dne 17. 4. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 19. 4. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz