Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 12/2019 - 16. 4. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
3 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
4 Návrh rozpočtového opatření – odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
5 Rámcová smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
6 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
7 Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
8 Materiál pro informaci – čtvrtý ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
9 Veřejná zakázka na pronájem aut
10 Veřejná zakázka „Zajištění úklidových služeb 2019“
11 Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"
12 Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 a schválení její účetní závěrky za rok 2018
13 Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
14 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Pocta české památkové péči“
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků od hlavního partnera projektu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
18 Možnosti zajištění drážní dopravy na trati 228 po ukončení stávající smlouvy s dopravcem
19 Bezpečná Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
21 Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
22 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
24 Darování pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod
25 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
26 Předání pozemků v k.ú. Rytířsko a v k.ú. Jamné u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
27 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“
28 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
29 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
30 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
31 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
32 Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
34 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
35 Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni a jeho vyhlášení a jmenování hodnotící komise
36 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
37 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
38 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
39 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
40 Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
41 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
42 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
43 Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019
44 Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz