Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 12/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2019, které se konalo dne 16. 4. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 4. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 44. Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2019
02.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
03.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
04.  Návrh rozpočtového opatření – odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05.  Rámcová smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
44.  Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07.  Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
08.  Materiál pro informaci – čtvrtý ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
09.  Veřejná zakázka na pronájem aut
10.  Veřejná zakázka „Zajištění úklidových služeb 2019“
11.  Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"
12.  Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 a schválení její účetní závěrky za rok 2018
13.  Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
14.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Pocta české památkové péči“
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků od hlavního partnera projektu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
18.  Možnosti zajištění drážní dopravy na trati 228 po ukončení stávající smlouvy s dopravcem
19.  Bezpečná Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
20.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
21.  Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
22.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
24.  Darování pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod
25.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
26.  Předání pozemků v k.ú. Rytířsko a v k.ú. Jamné u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
27.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“
29.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
30.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
31.  4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
32.  Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
34.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
35.  Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni a jeho vyhlášení a jmenování hodnotící komise
36.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
37.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
38.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
39.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
40.  Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic
41.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
42.  Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
43.  Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019
45.  Rozprava členů rady

Usnesení 0635/12/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 16. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

K navrhovaným bodům 02 – 06 odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


02. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0636/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2019-02, př. 1 a RK-12-2019-02, př. 2.       

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (26. 4. 2019)

termín: 26. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-02, RK-12-2019-02pr01.docx, RK-12-2019-02pr02.pdf


03. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

Usnesení 0637/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-12-2019-03, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-03, RK-12-2019-03pr01.doc, RK-12-2019-03pr02.pdf, RK-12-2019-03pr03.xls


04. Návrh rozpočtového opatření – odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0638/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (§ 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 50 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2: Zdravotnictví schváleného rozpočtu o částku 50 000 Kč;
 • závazný ukazatel „Odvod z fondu investic“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 50 000 Kč na financování stavebních úprav pro uložení náhradního záložního zdroje v areálu nemocnice;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 50 000 Kč v termínu do 31. 5. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019), Odbor majetkový (31. 5. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-04


05. Rámcová smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0639/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením rámcové smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-05, RK-12-2019-05pr01.doc


06. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0640/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2019-06, př. 1 a RK-12-2019-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (16. 4. 2019)

termín: 16. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-06, RK-12-2019-06pr01.pdf, RK-12-2019-06pr02.doc


44. Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s realizací investičních akcí uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0641/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2019-44, př. 1 a RK-12-2019-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 4. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (16. 4. 2019)

termín: 16. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-44, RK-12-2019-44pr01.pdf, RK-12-2019-44pr02.doc


07. Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu přihlásit vybrané dopravní stavby do soutěže Stavba Vysočiny 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0642/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-07, RK-12-2019-07pr01.doc


08. Materiál pro informaci – čtvrtý ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o realizaci čtvrtého ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0643/12/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o realizaci čtvrtého ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska dle materiálu RK-12-2019-08.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-08, RK-12-2019-08pr01.pdf


09. Veřejná zakázka na pronájem aut

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky "Vozidla pro zajištění pracovní mobility". Závěrem diskuze rada kraje hlasovala o předloženém  návrhu usnesení.

Usnesení XXXX/12/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení nebylo přijato. Pro 4 hlasy, proti 1 zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-09, RK-12-2019-09pr01.doc, RK-12-2019-09pr02.pdf, RK-12-2019-09pr03.pdf, RK-12-2019-09pr04.doc


10. Veřejná zakázka „Zajištění úklidových služeb 2019“

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o způsobu zadání dané nadlimitní veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0644/12/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-10, RK-12-2019-10pr01.pdf, RK-12-2019-10pr02.doc


11. Zrušení veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb"

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh zrušit shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0645/12/2019/RK

Rada kraje
ruší

zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění úklidových služeb" zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem Z2018-038363, a to na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

ukládá

Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslat sdělení o zrušení zadávacího řízení účastníkům ve lhůtě stanovené zákonem. 

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (30. 4. 2019), Odbor analýz a podpory řízení (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-11


12. Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 a schválení její účetní závěrky za rok 2018

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit rozpočet uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0646/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů)  Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

 • tvorbu a použití peněžních fondů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2019;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2019;

stanoví

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost dle materiálu RK-12-2019-12, př. 1;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucí odboru analýz a podpory řízení v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace k řešení této situace;
 • ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru analýz a podpory řízení nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

schvaluje

ukládá

ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 2 (doklad 2018-Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.xls dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace za rok 2018 dle materiálu RK-12-2019-12, př. 4 dostupné taktéž na adrese https://portalpo.krvysocina.cz/zaverky_rada (doklad 2018-Zpráva o činnosti – textová část.docx).

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-12, RK-12-2019-12pr01.xls, RK-12-2019-12pr02.xls, RK-12-2019-12pr03.doc, RK-12-2019-12pr04.docx


13. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o předloženém záměru Muzea Vysočiny Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0647/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Z Čech až na konec světa“ dle materiálu RK-12-2019-13, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Z Čech až na konec světa“ projektovou žádost.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (25. 4. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-13, RK-12-2019-13pr01.pdf

 

 

K navrhovaným bodům 14, 15 odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


14. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0648/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-14, RK-12-2019-14pr01.pdf, RK-12-2019-14pr02.pdf, RK-12-2019-14pr03.pdf, RK-12-2019-14pr04.pdf, RK-12-2019-14pr05.pdf, RK-12-2019-14pr06.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.

Usnesení 0649/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s., se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-12-2019-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2019-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-15, RK-12-2019-15pr01.pdf, RK-12-2019-15pr02.pdf


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Pocta české památkové péči“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0650/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČO: 27872688 dotaci ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu "Pocta české památkové péči" dle materiálu RK-12-2019-16, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2019-16, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-16, RK-12-2019-16pr01.pdf, RK-12-2019-16pr02.pdf, RK-12-2019-16pr03.docx, RK-12-2019-16pr04.pdf


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků od hlavního partnera projektu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0651/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů,  ÚZ 110117051) o účelovou neinvestiční dotaci od Jihočeského kraje, hlavního partnera projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, ve výši 510,80 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 510,80 Kč, představující podíl státního rozpočtu za přípravné práce na projektu s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 510,80 Kč na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-17


18. Možnosti zajištění drážní dopravy na trati 228 po ukončení stávající smlouvy s dopravcem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit záměr zajištění drážní dopravy dotčeného území. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0652/12/2019/RK

Neveřejný materiál:

materiál obsahuje podklady dopravce mající charakter obchodního tajenství

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-18, RK-12-2019-18pr01.pdf, RK-12-2019-18pr02.pdf, RK-12-2019-18pr03.pdf, RK-12-2019-18pr04.pdf


19. Bezpečná Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0653/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-12-2019-19, př. 1;
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-12-2019-19, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 –Bezpečnost silničního provozu o částku 450 000 Kč při současném snížení § 2212 –Silnice o částku 450 000 Kč určenou na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-19, RK-12-2019-19pr01.doc, RK-12-2019-19pr02.xls


20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0654/12/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu RK-12-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-20, RK-12-2019-20pr01.docx


21. Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0655/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč – hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 17 031 840,46 Kč;

 • převod přijaté dotace ve výši 17 031 840,46 Kč ze zvláštního účtu projektu II/406 Telč- hr. kraje do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-21


22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0656/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-12-2019-22, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-22, RK-12-2019-22pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 23 – 27, 29 odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


23. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací

Usnesení 0657/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-12-2019-23, př. 1, tzv. zdanitelný nájem;
 • uzavřít Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-12-2019-23, př. 2, tzv. nezdanitelný nájem.

odpovědnost: Odbor majetkový (25. 4. 2019)

termín: 25. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-23, RK-12-2019-23pr01.doc, RK-12-2019-23pr02.doc


24. Darování pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0658/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 2293/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 850 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 7971-1336/2018 PGP-1784/2018-601 z pozemku KN par. č. 2293/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2293/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 850 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7971-1336/2018 PGP-1784/2018-601  z pozemku KN par. č. 2293/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-24, RK-12-2019-24pr01.pdf


25. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0659/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2019-25, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-25, RK-12-2019-25pr01.xls


26. Předání pozemků v k.ú. Rytířsko a v k.ú. Jamné u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

Usnesení 0660/12/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2019-26, př. 1

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-26, RK-12-2019-26pr01.doc


27. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“

Usnesení 0661/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-12-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-12-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-12-2019-27, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-27, RK-12-2019-27pr01.xls, RK-12-2019-27pr02.xls, RK-12-2019-27pr03.pdf


29. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0662/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2019-29, př. 1 a RK-12-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-29, RK-12-2019-29pr01.xlsx, RK-12-2019-29pr02.xlsx


28. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje hmotných nemovitých věcí v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0663/12/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-28, RK-12-2019-28pr01.pdf, RK-12-2019-28pr02.doc

 

K navrhovaným bodům 30, 31 odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


30. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.

Usnesení 0664/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 281 145,61 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V “.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-30


31. 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.

Usnesení 0665/12/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-31, RK-12-2019-31pr01.doc


32. Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje Rada kraje jmenovala své zástupce do pracovní skupiny a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0666/12/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Čl. 5 odst. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve složení: 

 • Tři členové a náhradníci rady kraje –

- člen rady kraje zodpovědný za sociální oblast, za zdravotní oblast a za oblast financování Mgr. Pavel Franěk (ANO 2011); náhradník - Mgr. Pavel Pacal;

- Ing. Vladimír Novotný (ČSSD); náhradník - Ing. Jana Fialová, MBA;

- Ing. Martin Kukla (ANO 2011); náhradník - MUDr. Jiří Běhounek;

 • Členové delegovaní ze zastupitelstva kraje – po jednom za každý politický subjekt, který není zastoupen dle předcházejícího bodu;

  KDU-ČSL – Ing. Jaromír Kalina; náhradník Ing. Josef Kodet;

  ODS – Mgr. Martina Bártová; náhradník Mgr. Vítězslav Schrek;

  KSČM – Kamil Vejvoda; náhradník Milan Plodík;

  SPV – Zdeňka Marková; náhradník Ing. Pavel Hájek;

  SPD+SPO – Ing. Ctibor Čepička; náhradník Mgr. Milan Mokrý;

 • Ředitel sekce pro služby veřejnosti – Ing. Miroslav Březina;
 • Vedoucí odboru sociálních věcí – JUDr. Věra Švarcová;
 • Vedoucí oddělení sociálních služeb – Mgr. Jiří Bína;
 • Vedoucí odboru zdravotnictví – Ing. Soňa Měrtlová;
 • Předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky s hlasem poradním – Mgr. et Bc. Petr Krčál.

  Předseda pracovní skupiny – Mgr. Pavel Franěk;

  Místopředseda pracovní skupiny – JUDr. Věra Švarcová.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-32

 

K navrhovaným bodům 33, 34 odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení 0667/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 86 265,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 86 265,60 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-12-2019-33.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-33


34. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0668/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-12-2019-34, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-12-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-34, RK-12-2019-34pr01.pdf, RK-12-2019-34pr02.pdf


35. Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni a jeho vyhlášení a jmenování hodnotící komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit uvedená pravidla rady kraje. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0669/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-12-2019-35, př. 1;

jmenuje

 • hodnotící komisi dotačního programu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni ve složení: Magda Vaňková, Jan Burda, Martin Limon, Čestmír Svoboda a Petr Žák;
 • Magdu Vaňkovu předsedkyní hodnotící komise dotačního programu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-35, RK-12-2019-35pr01.doc, RK-12-2019-35pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 36 - 38 odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


36. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0670/12/2019/RK

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-36, RK-12-2019-36pr01.pdf, RK-12-2019-36pr02.pdf, RK-12-2019-36pr03.pdf, RK-12-2019-36pr04.pdf, RK-12-2019-36pr05.pdf, RK-12-2019-36pr06.pdf, RK-12-2019-36pr07.pdf, RK-12-2019-36pr08.pdf, RK-12-2019-36pr09.pdf, RK-12-2019-36pr10.pdf, RK-12-2019-36pr11.pdf, RK-12-2019-36pr12.pdf, RK-12-2019-36pr13.pdf, RK-12-2019-36pr14.pdf, RK-12-2019-36pr15.doc, RK-12-2019-36pr16.doc, RK-12-2019-36pr17.doc, RK-12-2019-36pr18.doc, RK-12-2019-36pr19.doc, RK-12-2019-36pr20.doc, RK-12-2019-36pr21.doc, RK-12-2019-36pr22.pdf


37. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0671/12/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem a Smlouvy o úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-12-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-37, RK-12-2019-37pr01.pdf, RK-12-2019-37pr02.pdf


38. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0672/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2019-38, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-38, RK-12-2019-38pr01.pdf, RK-12-2019-38pr02.pdf, RK-12-2019-38pr03.doc


39. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0673/12/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávách o realizaci č. 1 dle materiálů RK-12-2019-39, př. 1, RK-12-2019-39, př. 2 a RK-12-2019-39, př. 3 a ve Zjednodušených žádostech o platbu č. 1 dle materiálu RK-12-2019-39, př. 4, RK-12-2019-39, př. 5 a RK-12-2019-39, př. 6;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ dle materiálů RK-12-2019-39, př. 1, RK-12-2019-39, př. 2, RK-12-2019-39, př. 3 a RK-12-2019-39, př. 4, RK-12-2019-39, př. 5 a RK-12-2019-39, př. 6 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-39, RK-12-2019-39pr01.pdf, RK-12-2019-39pr02.pdf, RK-12-2019-39pr03.pdf, RK-12-2019-39pr04.pdf, RK-12-2019-39pr05.pdf, RK-12-2019-39pr06.pdf


40. Zpráva o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o udržitelnosti projektu Zdraví bez hranic. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0674/12/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2019-40, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-40, RK-12-2019-40pr01.doc


41. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0675/12/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, IČO 68378297, na realizaci akce „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ ve výši 159 000 Kč dle materiálu RK-12-2019-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-12-2019-41, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 159 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 159 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-41, RK-12-2019-41pr01.pdf, RK-12-2019-41pr02.doc


42. Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0676/12/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 98 800 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-42


43. Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019

M. Hyský sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0677/12/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • deklarovat, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv;
 • schválit mimořádné Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina v roce 2019 dle materiálu RK-12-2019-43.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (30. 1. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2019-43, RK-12-2019-43pr01.doc


45. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 12/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 4. 2019, v 7:15 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Novotný       ……...………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA     …..…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2019 dne 16. 4. 2019.

 

Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 4. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz