Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 12/2020 - 14. 4. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Finanční dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
3 Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
4 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
6 Souhlas s realizací investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
8 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
10 Epidemie koronaviru - opatření Rady Kraje Vysočina k hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací
11 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
13 Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
14 Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace plánu oprav u Horáckého divadla, příspěvkové organizace
15 Podání 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
16 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
17 Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
19 Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
20 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
21 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
22 Zrušení zahájení veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
23 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď
24 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/357 Strachujov - Jimramov
25 Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
26 Návrh na zařazení akce „Nemocnice Třebíč - rekonstrukce budovy S na LDN“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
27 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“
28 Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč
29 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
30 Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence akcí kapitoly Nemovitý majetek
31 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, smlouva o výpůjčce
32 Uzavření smlouvy nájemní v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
33 Souhlas s kácením dřevin v k. ú. Helenín, obec Jihlava
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření
35 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma
36 Informace o výsledku veřejné zakázky „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina"
37 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
38 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“
39 FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz