Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 12/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2020, které se konalo dne 14. 4. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 4. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

37. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

38. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“

39. FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2020
02.  Finanční dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
03.  Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
06.  Souhlas s realizací investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
08.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže
10.  Epidemie koronaviru - opatření Rady Kraje Vysočina k hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací
11.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
13.  Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
14.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace plánu oprav u Horáckého divadla, příspěvkové organizace
15.  Podání 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
16.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
17.  Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
19.  Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
20.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
21.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
22.  Zrušení zahájení veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
23.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď
24.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/357 Strachujov - Jimramov
25.  Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
37.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
26.  Návrh na zařazení akce „Nemocnice Třebíč - rekonstrukce budovy S na LDN“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
27.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“
28.  Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč
29.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
30.  Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence akcí kapitoly Nemovitý majetek
31.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, smlouva o výpůjčce
32.  Uzavření smlouvy nájemní v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
33.  Souhlas s kácením dřevin v k. ú. Helenín, obec Jihlava
38.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“
39.  FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření
35.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma
36.  Informace o výsledku veřejné zakázky „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina"
40.  Rozprava členů rady

Usnesení 0645/12/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 14. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Finanční dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory a daru pro Nemocnici Pelhřimov pro účel výstavby „Pavilonu pro dětské oddělení“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0646/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory a daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2020-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-02, RK-12-2020-02pr01.pdf, RK-12-2020-02pr02.docm

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 03, 04 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


03. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0647/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2020-03, př. 1 a RK-12-2020-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 4. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (24. 4. 2020)

termín: 24. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-03, RK-12-2020-03pr01.pdf, RK-12-2020-03pr02.pdf


04. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0648/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 4. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (24. 4. 2020)

termín: 24. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-04, RK-12-2020-04pr01.doc


05. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení žadatelek do stipendijního programu, uzavření Smluv o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0649/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-05, RK-12-2020-05pr01.doc, RK-12-2020-05pr02.doc, RK-12-2020-05pr03.doc, RK-12-2020-05pr04.doc, RK-12-2020-05pr05.doc, RK-12-2020-05pr06.doc, RK-12-2020-05pr07.doc, RK-12-2020-05pr08.doc, RK-12-2020-05pr09.pdf, RK-12-2020-05pr10.xls


06. Souhlas s realizací investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0650/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2020-06, př. 1 a RK-12-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 4. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (14. 4. 2020)

termín: 14. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-06, RK-12-2020-06pr01.pdf, RK-12-2020-06pr02.xls


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0651/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar ve formě 5 000 ks jednorázových roušek regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-12-2020-07, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření, o částku 84 700 Kč při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, §  6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), o částku 84 700 Kč na poskytnutí věcného daru.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-07, RK-12-2020-07pr01.doc


08. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace obcím z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0652/12/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-12-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2020-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 4. 2021)

termín: 14. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-08, RK-12-2020-08pr01.pdf, RK-12-2020-08pr02.pdf


09. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření dohody o průběhu stáže pro podzimní termín v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0653/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o průběhu stáže dle materiálu RK-12-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-09, RK-12-2020-09pr01.doc, RK-12-2020-09pr02.doc


10. Epidemie koronaviru - opatření Rady Kraje Vysočina k hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh prodloužení hodnoceného období ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací, a to z důvodu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií nového koronaviru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0654/12/2020/RK

Rada kraje
ruší

dočasně, a to konkrétně pouze pro rok 2020, povinnost uvedenou v čl. 2 odst. 3 Pravidel Rady Kraje Vysočina, o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem, ze dne 11. 9. 2012 č. 11/12, tj. povinnost realizovat hodnocení pravidelně jedenkrát za 12 měsíců.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021), Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2021), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2021), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-10


11. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací z Programu UNESCO  2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0655/12/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO  2020 podle materiálu RK-12-2020-11, př. 1

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-11, RK-12-2020-11pr01.pdf, RK-12-2020-11pr02.pdf


12. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu PAMÁTKY 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0656/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-12, RK-12-2020-12pr01.pdf, RK-12-2020-12pr02.pdf, RK-12-2020-12pr03.pdf, RK-12-2020-12pr04.pdf, RK-12-2020-12pr05.pdf, RK-12-2020-12pr06.pdf


13. Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o projektových záměrech příspěvkové organizace Vysočina Tourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0657/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

projektové záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2020-13, př. 1, RK-12-2020-13, př. 3 a RK-12-2020-13, př. 5 s tím, že v případě neschválení závazku kraje na zabezpečení předfinancování projektů a krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, zastupitelstvem kraje, budou vynaložené náklady uhrazeny z vlastních zdrojů organizace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí informace o projektových záměrech Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-12-2020-13, př. 1, RK-12-2020-13, př. 3 a RK-12-2020-13, př. 5;
 • schválit závazek kraje na:

  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Spolupráce institucí na Vysočině a   v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" do výše 497 058 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a  v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu", tj. max. do výše 49 706 Kč z rozpočtu kraje;
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ do výše 369 875 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“, tj. max. do výše 55 481 Kč z rozpočtu kraje;
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“  do výše 2 761 425 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“, tj. max. do výše 276 142,50 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-13, RK-12-2020-13pr01.pdf, RK-12-2020-13pr02.pdf, RK-12-2020-13pr03.pdf, RK-12-2020-13pr04.pdf, RK-12-2020-13pr05.pdf, RK-12-2020-13pr06.pdf


14. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace plánu oprav u Horáckého divadla, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení úpravu použití fondu investic a aktualizovaný plán oprav Horáckého divadla Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0658/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu použití fondu investic a aktualizovaný plán oprav u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2020-14, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020: 

 • celkový objem použití fondu investic;
 • jmenovitý seznam akcí plánu oprav dle materiálu RK-12-2020-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-14, RK-12-2020-14pr01.pdf, RK-12-2020-14pr02.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 15, 16 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


15. Podání 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

Usnesení 0659/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-12-2020-15, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-12-2020-15, př. 2 za první etapu projeku Transformace Domova Kamélie Křižanov IV., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-15, RK-12-2020-15pr01.pdf, RK-12-2020-15pr02.pdf


16. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

Usnesení 0660/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 186 884,00 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců, včetně souvisejících zákonných odvodů, v souvislosti s projektem Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 139 235 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-16, RK-12-2020-16pr01.pdf


17. Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předložené žádosti o změnu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0661/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu projektu dle materiálu RK-12-2020-17, př. 1 u projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v  Kraji Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Žádost o změnu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a  sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-17, RK-12-2020-17pr01.pdf


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0662/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2020-18, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 3 207,96 Kč na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-18, RK-12-2020-18pr01.pdf, RK-12-2020-18pr02.docx


19. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí o souhlas zřizovatele se zařazením projektového záměru do zásobníku akcí k budoucí realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0663/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-12-2020-19, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Učíme se venku“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-19, RK-12-2020-19pr01.pdf, RK-12-2020-19pr02.doc, RK-12-2020-19pr03.pdf, RK-12-2020-19pr04.pdf, RK-12-2020-19pr05.pdf


20. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0664/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-20, RK-12-2020-20pr01.pdf, RK-12-2020-20pr02.pdf, RK-12-2020-20pr03.pdf


21. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0665/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-21, RK-12-2020-21pr01.pdf, RK-12-2020-21pr02.pdf, RK-12-2020-21pr03.pdf, RK-12-2020-21pr04.pdf


22. Zrušení zahájení veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zrušení přijatého usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0666/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0347/06/2020/RK  na zahájení veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-22, RK-12-2020-22pr01.pdf


23. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0667/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď dle materiálu RK-12-2020-23, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-12-2020-23, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-23, RK-12-2020-23pr01.pdf


24. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/357 Strachujov - Jimramov

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, přeložila radě kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0668/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/357 Strachujov - Jimramov dle materiálu RK-12-2020-24, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-12-2020-24, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-24, RK-12-2020-24pr01.pdf


25. Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0669/12/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-12-2020-25, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-25, RK-12-2020-25pr01.pdf


37. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0670/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle materiálu RK-12-2020-37, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-12-2020-37, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-37, RK-12-2020-37pr01.pdf


26. Návrh na zařazení akce „Nemocnice Třebíč - rekonstrukce budovy S na LDN“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení nové akce do rozpočtu kraje pro rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0671/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2020, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci s názvem "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce budovy S na LDN"
 • zadat zpracování studie na tuto akci společnosti ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 479 16 621 podle cenové nabídky dle materiálu RK-12-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-26, RK-12-2020-26pr01.pdf


27. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení výše uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0672/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako vlastníkem silničního mostu ev. č. 602-028 umístěného na dle GP č. 4972-42/2018 nově oddělených pozemcích par. č. 5675/22, par. č. 2804/1, par. č. 2804/14, par. č. 2816/6, par. č. 2756/6, par. č. 2781/9 a par. č. 5633/46 v  k. ú. a obci Velké Meziříčí a společností  GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO  272 95 567, jako oprávněným ze služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-12-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-27, RK-12-2020-27pr01.pdf, RK-12-2020-27pr02.pdf


28. Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání po stavbě kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0673/12/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti k částem pozemků par. č. st. 218 a par. č. 150/1 ve vlastnictví města Třebíč ve prospěch pozemku par. č. 6639 (vlastník Kraj Vysočina) spočívající v umístění ocelové lávky a v právu chůze na ní;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina díly "a" a "b" o výměře 3 m2 oddělené z pozemku par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč dle geometrického plánu č. 6518-66/2019 a uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-12-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-28, RK-12-2020-28pr01.docx


29. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0674/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2020-29, př. 1 a RK-12-2020-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-29, RK-12-2020-29pr01.xlsx, RK-12-2020-29pr02.xlsx


30. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence akcí kapitoly Nemovitý majetek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh odepsání investic z majetkové evidence u některých schválených stavebních akcí v kapitole Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0675/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 460 095 Kč:
  • Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy LDN, hodnota 246 000 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov- stavební úpravy a zastřešení terasy dětského oddělení, hodnota 75 360 Kč
  • ÚSP Lidmaň - rekonstrukce drenážního systému, hodnota 49 800 Kč
  • ZZS KV - rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava, hodnota 88 935 Kč 
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 460 095 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-30


31. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, smlouva o výpůjčce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o vydání souhlasu se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0676/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2020-31, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2020-31, př. 1;
 • uzavřít s městem Velká Bíteš smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na pozemky v k. ú. Košíkov a k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky, ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2020-31, př. 1;
 • vydat souhlas s odnětím části pozemku par. č. 118/4 - orná půda v k. ú. Olešná u Pelhřimova, v rozsahu cca 2 m2,  ze zemědělského půdního fondu, za účelem realizace zpevněné plochy komunikace na pozemku par. č.  118/11 v k. ú. Olešná u Pelhřimova.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-31, RK-12-2020-31pr01.xls, RK-12-2020-31pr02.pdf


32. Uzavření smlouvy nájemní v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření nájemní smlouvy na část pozemku nacházející se v trvalém záboru stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0677/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Římskokatolickou farností Budišov u Třebíče, Budišov 50, 67503 Budišov, na straně pronajímatele na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 794 v katastrálním území Nárameč dle materiálu RK-12-2020-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-32, RK-12-2020-32pr01.DOC


33. Souhlas s kácením dřevin v k. ú. Helenín, obec Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o vydání souhlasu s podáním žádosti o pokácení dřevin v k. ú. Helenín a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0678/12/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vyslovit souhlas s pokácením tří kusů dřevin v rozsahu 2 kusy jasanu ztepilého a 1 kus javoru klenu na pozemku par. č. 310 v k. ú. Helenín;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku  a statutárním městem Jihlava, na straně investora stavby „Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova“ dohodu dle materiálu RK-12-2020-33, př. 1, ve které se statutární město Jihlava zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 310 v k. ú. Helenín;
 • pověřit statutární město Jihlava k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 2 kusy jasanu ztepilého a 1 kus javoru klenu na pozemku par. č. 310 v k. ú. Helenín.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-33, RK-12-2020-33pr01.doc


38. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0679/12/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-38, RK-12-2020-38pr01.pdf


39. FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0680/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-12-2020-39.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 4. 2020)

termín: 14. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-39


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na realizaci ošetření pachových ohradníků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0681/12/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-34


35. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem vydání Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0682/12/2020/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2020, o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-12-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-35, RK-12-2020-35pr01.doc


36. Informace o výsledku veřejné zakázky „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina"

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí zprávu o vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0683/12/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství dále pracovat s výsledky veřejné zakázky „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina“.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2020-36, RK-12-2020-36pr01.docx


40. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 12/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 4. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                               ..................……………..……

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                         ………….......…………..…… 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2020 dne 14. 4. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 4. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz