Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 12/2021 - 13. 4. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Smlouva o spolupráci při zajištění zřízení velkokapacitních očkovacích míst
3 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
4 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na opravu podlah v budově U s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a návrh na schválení zařazení akce
5 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
6 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
7 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
8 Peněžní účelový dar a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
11 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
12 Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
13 Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI.“ – Souhlas zřizovatele
14 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2021
15 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2021
16 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Logické olympiády a Geologické olympiády
17 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí
18 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Změna závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
19 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na realizaci projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“
20 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
21 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
22 Rozpočtové opatření – přijetí první splátky zápůjčky z projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
23 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - vyhlášení soutěže "ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ"
24 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - dotace ze SFDI z výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“ do rozpočtu kraje na rok 2021, pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci a uzavření příslušných smluv se SFDI
25 Výběr dodavatele veřejné zakázky Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
26 Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní budovy"
27 Uzavření Smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k pozemkům v rámci majetkoprávní přípravy stavební akce "II/130 Golčův Jeníkov - D1, úsek č. 2, část I."
28 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva o výpůjčce
29 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. a obci Kuklík
30 Darování části pozemku v k.ú. Maleč u Chotěboře
31 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2021 II“
33 Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020 část 2“
34 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
35 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz