Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 13/2018 - 24. 4. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za I. čtvrtletí 2018
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
4 Peněžní účelové dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
6 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
7 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
8 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
9 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s následným bezúplatným převodem Dobročinnému fondu ViZa
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
11 Informativní materiál- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
12 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13 FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“
14 Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
15 Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Poznej Vysočinu 2018“
16 FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“
17 Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu „HUDEBNÍ RODINA ROSÉOVÝCH“
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
19 Odměna za archeologický nález – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
21 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.
22 Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2017, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
23 Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací
24 Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2018
25 Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek
26 Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
27 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“
28 Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny
29 Souhlas s pokácením dřevin rostoucích mimo les - k. ú. Meziříčko u Jihlavy
30 Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31 Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
32 Veřejná zakázka na stavební práce „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce technických prostor Otmarova
33 Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
34 Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně"
35 Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Oprava odvodnění základů objektu, Legionářská"
36 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37 Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Košetice
38 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
39 Návrh na změnu usnesení 2326/40/2017/RK
40 Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení"
41 Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu v Pelhřimově
42 Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
43 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II."
44 Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“
45 Návrh na stanovení odměny
46 Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
47 Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
48 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018
49 Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Gymnázium Jihlava
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
51 Poskytnutí dotací dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
52 Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ze dne 10. 9. 2013 č. 08/13
53 FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz