Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 13/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2018, které se konalo dne 24. 4. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 24. 4. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2018
02.  Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za I. čtvrtletí 2018
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
04.  Peněžní účelové dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
12.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
09.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s následným bezúplatným převodem Dobročinnému fondu ViZa
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
11.  Informativní materiál- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
13.  FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“
14.  Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
15.  Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Poznej Vysočinu 2018“
16.  FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“
17.  Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu „HUDEBNÍ RODINA ROSÉOVÝCH“
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
19.  Odměna za archeologický nález – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
21.  Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.
22.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2017, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
23.  Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací
24.  Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2018
25.  Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek
26.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
27.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“
28.  Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny
29.  Souhlas s pokácením dřevin rostoucích mimo les - k. ú. Meziříčko u Jihlavy
30.  Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31.  Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
33.  Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
36.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37.  Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Košetice
38.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
39.  Návrh na změnu usnesení 2326/40/2017/RK
40.  Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení"
32.  Veřejná zakázka na stavební práce „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce technických prostor Otmarova
34.  Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně"
35.  Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Oprava odvodnění základů objektu, Legionářská"
41.  Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu v Pelhřimově
42.  Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
43.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II."
44.  Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“
45.  Návrh na stanovení odměny
46.  Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
47.  Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
48.  Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018
49.  Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Gymnázium Jihlava
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
51.  Poskytnutí dotací dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
52.  Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ze dne 10. 9. 2013 č. 08/13
53.  FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
54.  Rozprava členů rady

Usnesení 0698/13/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 24. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za I. čtvrtletí 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o činnosti uvedené organizace za I. čtvrtletí 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0699/13/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-13-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (24. 4. 2018)

termín: 24. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-02, RK-13-2018-02pr01.doc


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0700/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2018-03, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-03, RK-13-2018-03pr01.doc, RK-13-2018-03pr02.xls, RK-13-2018-03pr03.pdf


K bodům 04, 12, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


04. Peněžní účelové dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0701/13/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2018-04, př. 1, RK-13-2018-04, př. 2, RK-13-2018-04, př. 3, RK-13-2018-04, př. 4, RK-13-2018-04, př. 5, RK-13-2018-04, př. 6 a RK-13-2018-04, př. 7.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 5. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (4. 5. 2018)

termín: 4. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-04, RK-13-2018-04pr01.pdf, RK-13-2018-04pr02.pdf, RK-13-2018-04pr03.pdf, RK-13-2018-04pr04.pdf, RK-13-2018-04pr05.pdf, RK-13-2018-04pr06.pdf, RK-13-2018-04pr07.pdf


12. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0702/13/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 5. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (4. 5. 2018)

termín: 4. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-12, RK-13-2018-12pr01.pdf


05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0703/13/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměrem nemocnice provést na předmětu nájmu technické zhodnocení;

schvaluje

zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, „Rekonstrukce pracoviště přípravy cytostatik“ dle materiálu RK-13-2018-05, př. 3;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 9 000 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 9 000 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-05, RK-13-2018-05pr01.pdf, RK-13-2018-05pr02.pdf, RK-13-2018-05pr03.DOC, RK-13-2018-05pr04.pdf


K bodům 06 - 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


06. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 0704/13/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • Nosítka Ferno, inv. číslo 008-000-006-369, rok pořízení 2007, pořizovací cena 146.000,- Kč, zůstatková cena 0,40 Kč;
 • Nosítka Ferno s podvozkem, inv. číslo 007-000-008-301, rok pořízení 2010, pořizovací cena 153.450,- Kč, zůstatková cena 0,30 Kč;
 • Nosítka Ferno, inv. číslo 007-000-007-433, rok pořízení 2008, pořizovací cena 152.055,- Kč, zůstatková cena 0,32 Kč;
 • Nosítka Ferno, inv. číslo 006-000-007-842/002, rok pořízení 2009, pořizovací cena 152.055,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-06


07. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0705/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-13-2018-07, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-13-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-07, RK-13-2018-07pr01.xls


08. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0706/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-13-2018-08, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-13-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-08, RK-13-2018-08pr01.xls


09. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s následným bezúplatným převodem Dobročinnému fondu ViZa

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě s následným bezúplatným převodem Dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0707/13/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:

 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-330, r. v. 2001, pořizovací cena 129 510,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-332, r. v. 2001, pořizovací cena 129 510,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-334, r. v. 2001, pořizovací cena 129 511,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-337, r. v. 2001, pořizovací cena 129 510,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko pro JIP DYNAMIS, inventární číslo 000-000-000-340, r. v. 2001, pořizovací cena 129 511,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko resuscitační EVOLUTION, inventární číslo 000-000-001-366, r. v. 1997, pořizovací cena 146 790,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko resuscitační EVOLUTION, inventární číslo 000-000-001-368, r. v. 1997, pořizovací cena 146 790,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Lůžko resuscitační EVOLUTION, inventární číslo 000-000-000-437, r. v. 1999, pořizovací cena 173 250,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí

s převodem majetku za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu majetku mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a Dobročinným fondem ViZa, obsažené v materiálu RK-13-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-09, RK-13-2018-09pr01.doc


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0708/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352240) o částku 31 370 823 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-10


11. Informativní materiál- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0709/13/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-11, RK-13-2018-11pr01.pdf


13. FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu specifických programů prevence kriminality. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0710/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ dle materiálu RK-13-2018-13, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-13, RK-13-2018-13pr01.DOC


14. Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh přihlásit investiční akce do soutěže Stavba Vysočiny. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0711/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • přihlášení staveb dle materiálu RK-13-2018-14, př. 1 do soutěže Stavba Vysočiny 2017, kategorie A – Novostavby občanské vybavenosti, D – Dopravní a inženýrské stavby, kategorie B – Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti;
 • úhradu účastnického poplatku dle RK-13-2018-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 6. 2018)

termín: 14. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-14, RK-13-2018-14pr01.doc


15. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Poznej Vysočinu 2018“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný dar vítězům krajské soutěže ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0712/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2018“ ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy dle materiálu RK-13-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 5. 2018)

termín: 19. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-15, RK-13-2018-15pr01.xls, RK-13-2018-15pr02.doc


16. FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0713/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2018-16, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2018-16, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2018-16, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-16, RK-13-2018-16pr01.pdf, RK-13-2018-16pr02.pdf, RK-13-2018-16pr03.pdf, RK-13-2018-16pr04.pdf, RK-13-2018-16pr05.pdf, RK-13-2018-16pr06.pdf


17. Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu „HUDEBNÍ RODINA ROSÉOVÝCH“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci na realizaci hudebního projektu Filharmonie G. Mahlera. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0714/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3312 – Hudební činnost Filharmonii G. Mahlera, z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, ve výši 198 700 Kč na realizaci akce „HUDEBNÍ RODINA ROSÉOVÝCH“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-17, RK-13-2018-17pr01.pdf, RK-13-2018-17pr02.pdf


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje ocenit vítěze ankety Zlatá jeřabina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0715/13/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 1;
 • udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2017 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 6;
rozhoduje

poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-13-2018-18, př. 2 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-13-2018-18, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu RK-13-2018-18, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-18, RK-13-2018-18pr01.xls, RK-13-2018-18pr02.pdf, RK-13-2018-18pr03.pdf, RK-13-2018-18pr04.doc, RK-13-2018-18pr05.doc, RK-13-2018-18pr06.doc


19. Odměna za archeologický nález – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0716/13/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-19, RK-13-2018-19pr01.pdf, RK-13-2018-19pr02.DOC


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0717/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-13-2018-20;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2018-20, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 5511 - Požární ochrana – profesionální část o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2212 - Silnice o částku 200 000 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-20, RK-13-2018-20pr01.pdf, RK-13-2018-20pr02.doc


21. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0718/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s. dle materiálu RK-13-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-21, RK-13-2018-21pr01.pdf, RK-13-2018-21pr02.pdf, RK-13-2018-21pr03.pdf, RK-13-2018-21pr04.pdf


22. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2017, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0719/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2017 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-13-2018-22, př. 2;
ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 dle materiálu RK-13-2018-22, př. 2;

souhlasí

s převodem částky 21 899 058,54 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2018;

bere na vědomí

zprávu o činnosti a výsledku hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2017 dostupnou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-22, RK-13-2018-22pr01.pdf, RK-13-2018-22pr02.pdf


K bodům 23 – 31, 33, 36 - 40, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


23. Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací

Usnesení 0720/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • dodatek  zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-13-2018-23, př. 1;
 • dodatek  zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-23, RK-13-2018-23pr01.doc, RK-13-2018-23pr02.doc


24. Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2018

Usnesení 0721/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit název akce „GOB a SOŠ Telč – Oprava střechy tělocvičny“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „GOB a SOŠ Telč – Stavební úpravy tělocvičny“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-24


25. Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek

Usnesení 0722/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-25, RK-13-2018-25pr01.pdf


26. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí

Usnesení 0723/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina u pozemku par. č. 2190 v k. ú.  a obci Nové Veselí.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-26


27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“

Usnesení 0724/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou – Povodím Moravy, státním podnikem na straně povinného z věcného břemene, společností Gas Net, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně investora dle smlouvy dle materiálu RK-13-2018-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-27, RK-13-2018-27pr01.pdf


28. Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny

Usnesení 0725/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-13-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-28, RK-13-2018-28pr01.doc


29. Souhlas s pokácením dřevin rostoucích mimo les - k. ú. Meziříčko u Jihlavy

Usnesení 0726/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vyslovit souhlas s pokácením dřevin na pozemku KN parcela číslo 733/5 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, na straně investora stavby „D1 Modernizace – úsek 17 (km 127 Řehořov – exit 134 Měřín)“ dohodu o úhradě nákladů a zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin na pozemku v KN par. č. 733/5 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy, která bude vycházet ze znaleckého posudku č. 1081 – 30/2018 ze dne 26.2.2018;

 • pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizaci  k podání žádosti o povolení kácení dřevin na pozemku KN par. č. 733/5 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy v souvislosti s realizací stavby „D1 Modernizace – úsek 17 (km 127 Řehořov – exit 134 Měřín)“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-29


30. Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0727/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 1;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 2;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 3;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 4;
 • Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-30, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-30, RK-13-2018-30pr01.doc, RK-13-2018-30pr02.doc, RK-13-2018-30pr03.doc, RK-13-2018-30pr04.doc, RK-13-2018-30pr05.doc


31. Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky

Usnesení 0728/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-31, RK-13-2018-31pr01.pdf


33. Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš

Usnesení 0729/13/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů  pravomoc rozhodnout o darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791a;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš:
  • pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství;
  • pozemky par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 všechny v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-33, RK-13-2018-33pr01.doc, RK-13-2018-33pr02.pdf


36. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0730/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-13-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-36, RK-13-2018-36pr01.xlsx


37. Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Košetice

Usnesení 0731/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně půjčitele a Obcí Košetice, se sídlem 394 22 Košetice 146, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku KN par. č. 2324/12 v k. ú. Košetice v rozsahu zhruba 12 m2 a to na dobu do 01.09.2021.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-37, RK-13-2018-37pr01.pdf


38. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0732/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-38, RK-13-2018-38pr01.xls


39. Návrh na změnu usnesení 2326/40/2017/RK

Usnesení 0733/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2326/40/2017/RK ze dne 19. 12. 2017 tak, že v materiálu RK-40-2017-57, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-13-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-39, RK-13-2018-39pr01.xlsx


40. Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení"

Usnesení 0734/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyzvat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení KOVAČKA s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad Sázavou, IČO 283 26 474 jako druhého v pořadí;

ukládá

odboru majetkovému vyzvat účastníka KOVAČKA s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad Sázavou, IČO 283 26 474 jako nově vybraného dodavatele k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 ZZVZ.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-40, RK-13-2018-40pr01.pdf


32. Veřejná zakázka na stavební práce „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce technických prostor Otmarova

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0735/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce technických prostor Otmarova“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-13-2018-32, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-13-2018-32, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-13-2018-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-32, RK-13-2018-32pr01.doc, RK-13-2018-32pr02.doc, RK-13-2018-32pr03.doc


34. Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0736/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-13-2018-34, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 485 31 235 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-34, RK-13-2018-34pr01.pdf, RK-13-2018-34pr02.pdf


35. Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Oprava odvodnění základů objektu, Legionářská"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0737/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“ dle Zprávy o hodnocení nabídky dle materiálu RK-13-2018-35, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost SDZprofin, s.r.o., Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava, IČO 253 39 010 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-35, RK-13-2018-35pr01.pdf, RK-13-2018-35pr02.pdf


41. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování kontaktního Family Pointu v Pelhřimově

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavřít sublicenční smlouvu s  Rodinným centrem Krteček z.s. za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Pelhřimově. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0738/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování kontaktního Family Pointu v Pelhřimově dle materiálů RK-13-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-41, RK-13-2018-41pr01.doc


42. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit Zprávu o realizaci a žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0739/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-13-2018-42, př. 1 a RK-13-2018-42, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 5. 2018)

termín: 10. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-42, RK-13-2018-42pr01.pdf, RK-13-2018-42pr02.pdf


43. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II."

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0740/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 220 000,00 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-43, RK-13-2018-43pr01.xls


44. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit Monitorovací zprávu a žádost o platbu projektu Učit se společně, růst individuálně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0741/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zprávu o realizaci dle materiálu RK-13-2018-44, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-13-2018-44, př. 2 projektu „Učit se společně, růst individuálně“;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina zprávu o realizaci a žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-44, RK-13-2018-44pr01.pdf, RK-13-2018-44pr02.pdf


45. Návrh na stanovení odměny

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit odměnu řediteli příspěvkové organizace na úseku sociálních věcí. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0742/13/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-45, RK-13-2018-45pr01.XLS


46. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení kraje. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0743/13/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-46, RK-13-2018-46pr01.xls, RK-13-2018-46pr02.pdf, RK-13-2018-46pr03.pdf, RK-13-2018-46pr04.pdf, RK-13-2018-46pr05.pdf, RK-13-2018-46pr06.pdf, RK-13-2018-46pr07.pdf, RK-13-2018-46pr08.pdf, RK-13-2018-46pr09.pdf, RK-13-2018-46pr10.pdf, RK-13-2018-46pr11.pdf, RK-13-2018-46pr12.pdf, RK-13-2018-46pr13.pdf, RK-13-2018-46pr14.pdf, RK-13-2018-46pr15.pdf, RK-13-2018-46pr16.pdf, RK-13-2018-46pr17.pdf, RK-13-2018-46pr18.pdf, RK-13-2018-46pr19.pdf, RK-13-2018-46pr20.pdf, RK-13-2018-46pr21.pdf, RK-13-2018-46pr22.pdf, RK-13-2018-46pr23.pdf, RK-13-2018-46pr24.pdf, RK-13-2018-46pr25.pdf, RK-13-2018-46pr26.pdf, RK-13-2018-46pr27.pdf, RK-13-2018-46pr28.pdf, RK-13-2018-46pr29.pdf, RK-13-2018-46pr30.pdf, RK-13-2018-46pr31.pdf, RK-13-2018-46pr32.pdf, RK-13-2018-46pr33.doc, RK-13-2018-46pr34.xls, RK-13-2018-46pr35.doc, RK-13-2018-46pr36.xls


47. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0744/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 13 000 Kč Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod, IČO 72545950, dle materiálu RK-13-2018-47, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 13 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 13 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-47, RK-13-2018-47pr01.pdf, RK-13-2018-47pr02.doc


48. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu rozpočtu škol a školských zařízení kraje na rok 2018. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0745/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-13-2018-48, př. 1 a RK-13-2018-48, př. 2;

souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 14 300 tis. Kč, pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice ve výši 1 400 tis. Kč, pro Střední odbornou školu Nové Město na Moravě ve výši 671 tis. Kč a pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou ve výši 180 tis. Kč dle materiálu RK-13-2018-48, př. 1;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanoví
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 4 000 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2018;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-48, RK-13-2018-48pr01.xls, RK-13-2018-48pr02.doc


49. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Gymnázium Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Gymnázium Jihlava. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0746/13/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku dle materiálu RK-13-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-49, RK-13-2018-49pr01.pdf


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0747/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 399 487,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451, o částku 399 487,60 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-13-2018-50.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-50


51. Poskytnutí dotací dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé na rok 2018 žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0748/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 362 850 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-13-2018-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-13-2018-51, př. 4;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 80 000 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-13-2018-51, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-51, RK-13-2018-51pr01.xls, RK-13-2018-51pr02.xls, RK-13-2018-51pr03.xls, RK-13-2018-51pr04.pdf, RK-13-2018-51pr05.pdf


52. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ze dne 10. 9. 2013 č. 08/13

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s návrhem schválit aktualizaci uvedených pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0749/13/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a jejich aktualizací dle materiálu RK-13-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (31. 12. 2023)

termín: 31. 12. 2023

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-52, RK-13-2018-52pr01.doc, RK-13-2018-52pr02.doc


53. FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0750/13/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2018-53, RK-13-2018-53pr01.pdf, RK-13-2018-53pr02.pdf, RK-13-2018-53pr03.pdf, RK-13-2018-53pr04.pdf, RK-13-2018-53pr05.pdf


54. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 4. 2018, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 


 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk            ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Martin Kukla              …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2018 dne 24. 4. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 4. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz