Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 13/2019 - 23. 4. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za IV. čtvrtletí 2018 a I. čtvrtletí 2019
3 Další postup v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
4 Souhlas s rozšířením projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
5 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
6 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
8 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací následků dopravních nehod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
10 Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace pro Národní památkový ústav – územní památkovou správu České Budějovice na rekonstrukci pódia na divadelním ostrově v parku SZ Jaroměřice nad Rokytnou
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2018/2019
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru ZUŠ Žďár nad Sázavou
16 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
17 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019
19 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 a změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
21 Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí a kapitole Sociální věci – navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace odvětví sociální péče na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
23 Domov pro seniory Havlíčkův Brod - podání 5. průběžné zprávy se žádostí o platbu
24 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
25 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
26 Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovacího období projektu „Učit se společně, růst individuálně“
27 Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
28 Veřejná zakázka na pronájem aut
29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
30 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Popovice nad Rokytnou
31 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32 Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Vysoké Studnice
33 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
34 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec
35 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pejškov
36 Prodej pozemků v k. ú. Šlapanov
37 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
38 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu"
39 Návrh na změnu projektové přípravy akce „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“
40 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43 Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018
44 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz