Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 13/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2019, které se konalo dne 23. 4. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 23. 4. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2019
02.  Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za IV. čtvrtletí 2018 a I. čtvrtletí 2019
03.  Další postup v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
04.  Souhlas s rozšířením projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
08.  Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací následků dopravních nehod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.  Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace pro Národní památkový ústav – územní památkovou správu České Budějovice na rekonstrukci pódia na divadelním ostrově v parku SZ Jaroměřice nad Rokytnou
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2018/2019
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru ZUŠ Žďár nad Sázavou
16.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
17.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019
19.  Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 a změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
21.  Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí a kapitole Sociální věci – navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace odvětví sociální péče na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
23.  Domov pro seniory Havlíčkův Brod - podání 5. průběžné zprávy se žádostí o platbu
24.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
25.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
26.  Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovacího období projektu „Učit se společně, růst individuálně“
27.  Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
28.  Veřejná zakázka na pronájem aut
29.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
30.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Popovice nad Rokytnou
31.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Vysoké Studnice
34.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec
35.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pejškov
36.  Prodej pozemků v k. ú. Šlapanov
37.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
33.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
38.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu"
39.  Návrh na změnu projektové přípravy akce „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“
40.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43.  Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018
44.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
45.  Rozprava členů rady

Usnesení 0678/13/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 23. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za IV. čtvrtletí 2018 a I. čtvrtletí 2019

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o činnosti organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0679/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-13-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-02, RK-13-2019-02pr01.doc


03. Další postup v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0680/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

podání rozkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ s tím, že bude s dalším postupem vyčkáno na rozhodnutí o rozkladu;

ukládá

Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a nemocnicím zřizovanými Krajem Vysočina začít s pracemi na úpravě zadávací dokumentace případné nové veřejné zakázky na Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-03, RK-13-2019-03pr01.doc, RK-13-2019-03pr02.pdf


04. Souhlas s rozšířením projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o souhlas s rozšířením projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0681/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s rozšířením projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-13-2019-04, př. 1 a RK-13-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-04, RK-13-2019-04pr01.pdf, RK-13-2019-04pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 - 07 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0682/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2019-05, př. 1 a RK-13-2019-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 5. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (3. 5. 2019)

termín: 3. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-05, RK-13-2019-05pr01.docx, RK-13-2019-05pr02.docx


06. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0683/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 5. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (3. 5. 2019)

termín: 3. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-06, RK-13-2019-06pr01.pdf


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0684/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 1 543 833 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-07


08. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací následků dopravních nehod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0685/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-13-2019-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2019-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 - Požární ochrana – profesionální část o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-08, RK-13-2019-08pr01.pdf, RK-13-2019-08pr02.pdf, RK-13-2019-08pr03.pdf


09. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, předložil radě kraje návrh přidělení dotací obcím v rámci vyhlášeného programu „Územní plány 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0686/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-13-2019-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-13-2019-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-09, RK-13-2019-09pr01.pdf, RK-13-2019-09pr02.pdf


10. Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy

P. Pacal a P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování, informovali radu kraje o předložené aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0687/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí důvodovou zprávu dle materiálu RK-13-2019-10, př. 1;
 • rozhodnout o řešení námitky podle RK-13-2019-10, př. 3;
 • vzít na vědomí zohlednění připomínek dle materiálu RK-13-2019-10, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 50 – 58;
 • vydat Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v RK-13-2019-10, př. 2;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění: 
 1. zpracování čistopisu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 2. vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-10, RK-13-2019-10pr01.doc, RK-13-2019-10pr02.zip, RK-13-2019-10pr03.doc


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace pro Národní památkový ústav – územní památkovou správu České Budějovice na rekonstrukci pódia na divadelním ostrově v parku SZ Jaroměřice nad Rokytnou

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0688/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 8. 2019), Odbor ekonomický (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-11, RK-13-2019-11pr01.pdf, RK-13-2019-11pr02.pdf


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0689/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 1;
 • udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2018 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 6;

rozhoduje

poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-13-2019-12, př. 2 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-13-2019-12, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu RK-13-2019-12, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 8. 2019), Odbor ekonomický (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-12, RK-13-2019-12pr01.xls, RK-13-2019-12pr02.pdf, RK-13-2019-12pr03.pdf, RK-13-2019-12pr04.doc, RK-13-2019-12pr05.doc, RK-13-2019-12pr06.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13 - 17 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“

Usnesení 0690/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ o účelovou dotaci v celkové výši 637 388,33 Kč (24 777 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu;

schvaluje

převod finančních prostředků na bankovní účty partnerů projektu ve výši 18 891 EUR.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-13


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Usnesení 0691/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 dle materiálu RK-13-2019-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-14, RK-13-2019-14pr01.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru ZUŠ Žďár nad Sázavou

Usnesení 0692/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 15 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, IČO: 72052422, dle materiálu RK-13-2019-15, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 15 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 15 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-15, RK-13-2019-15pr01.pdf, RK-13-2019-15pr02.doc


16. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0693/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-13-2019-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadatelem dle materiálu RK-13-2019-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-16, RK-13-2019-16pr01.xls, RK-13-2019-16pr02.pdf


17. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0694/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-17, RK-13-2019-17pr01.pdf, RK-13-2019-17pr02.pdf, RK-13-2019-17pr03.pdf, RK-13-2019-17pr04.pdf


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh přijetí účelové dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0695/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 883 639 681 Kč dle materiálu RK-13-2019-18;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-13-2019-18, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-13-2019-18, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-13-2019-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-18, RK-13-2019-18pr01.xls, RK-13-2019-18pr02.xls, RK-13-2019-18pr03.doc


19. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 a změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrhy rozpočtu škol a školských zařízení Kraje Vysočina na rok 2019 a návrh na změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a  „Odvod z fondu investic“ včetně příslušných rozpočtových opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0696/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-13-2019-19, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“ školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-13-2019-19, př. 2;

stanoví

 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:
  • celkový objem použití fondu investic
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 4 200 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství: 
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2019;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.

souhlasí

 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 14 000 000 Kč, pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť ve výši 1 136 000 Kč a pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč ve výši 658 000 Kč dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-19, RK-13-2019-19pr01.doc, RK-13-2019-19pr02.xlsx, RK-13-2019-19pr03.xlsx, RK-13-2019-19pr04.doc


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0697/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 100 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2019-20, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT: 

- příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši  466 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2019-20, př. 1

- organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, IČO 70925186 ve výši 200 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-13-2019-20, př. 1

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-20, RK-13-2019-20pr01.xlsx, RK-13-2019-20pr02.pdf, RK-13-2019-20pr03.pdf, RK-13-2019-20pr04.pdf, RK-13-2019-20pr05.pdf, RK-13-2019-20pr06.pdf, RK-13-2019-20pr07.pdf, RK-13-2019-20pr08.pdf, RK-13-2019-20pr09.pdf, RK-13-2019-20pr10.pdf, RK-13-2019-20pr11.pdf, RK-13-2019-20pr12.pdf, RK-13-2019-20pr13.pdf, RK-13-2019-20pr14.pdf


21. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelce výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0698/13/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-21, RK-13-2019-21pr01.xls, RK-13-2019-21pr02.doc


22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí a kapitole Sociální věci – navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace odvětví sociální péče na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0699/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Životní prostředí (§ 3727 – Prevence vzniku odpadů o částku 100 000 Kč a § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 75 680 Kč) při současném zvýšení kapitoly Sociální věci (§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 72 880 Kč a § 4350 – Domovy pro seniory o částku 102 800 Kč) dle materiálu RK-13-2019-22, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2019 u příspěvkových organizací sociální péče dle materiálu RK-13-2019-22, př. 2 na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty;

ukládá

ředitelům dotčených příspěvkových organizací: 

 • využít účelově určený příspěvek na provoz ve výši dle materiálu RK-13-2019-22, př. 1 v souladu s vymezením aktivit a uznatelných nákladů uvedených v RK-13-2019-22, př. 3, případně na pořízení materiálu pro činnosti zaměřené na ekologickou výchovu do konce října 2019;
 • vést o jejich přijetí a čerpání oddělené účtování v rámci analytického účetnictví;
 • zaslat zástupci zřizovatele e-mailem do 15. listopadu 2019 závěrečnou zprávu o využití příspěvku (popis realizovaných EVVO aktivit, fotodokumentace, prosté kopie dokladů vynaložených nákladů a dokladů o jejich úhradě).

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 10. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-22, RK-13-2019-22pr01.xlsx, RK-13-2019-22pr02.xls, RK-13-2019-22pr03.xlsx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 23 - 26 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


23. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - podání 5. průběžné zprávy se žádostí o platbu

Usnesení 0700/13/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-13-2019-23, př. 2;

schvaluje

Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-13-2019-23, př. 1 a RK-13-2019-23, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-13-2019-23, př. 1 a RK-13-2019-23, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (22. 4. 2019)

termín: 22. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-23, RK-13-2019-23pr01.docx, RK-13-2019-23pr02.docx


24. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."

Usnesení 0701/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 094 699,40 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Háj II.“

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (23. 4. 2019)

termín: 23. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-24


25. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Usnesení 0702/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 026 041,10 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2019), Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-25


26. Schválení žádosti o platbu v rámci 3. monitorovacího období projektu „Učit se společně, růst individuálně“

Usnesení 0703/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“, dle materiálu RK-13-2019-26, př. 1;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-26, RK-13-2019-26pr01.pdf


27. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu

P. Franěk, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložili radě kraje na vědomí informaci o využití 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu pro činnosti spojené s realizací projektu „Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina - individuální projekt VI.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0704/13/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o využití jednoho dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 5. 2019, a to na dobu určitou do 31. 10. 2020 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu „Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina - individuální projekt VI“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (1. 5. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (1. 5. 2019), Odbor ekonomický (1. 5. 2019)

termín: 1. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-27


28. Veřejná zakázka na pronájem aut

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky "Vozidla pro zajištění pracovní mobility". Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0705/13/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-28, RK-13-2019-28pr01.pdf, RK-13-2019-28pr02.pdf, RK-13-2019-28pr03.doc


29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace z Ministerstva dopravy určené na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0706/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 133 069 023 Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-29, RK-13-2019-29pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 - 32, 34 - 37 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


30. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Popovice nad Rokytnou

Usnesení 0707/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o  zřízení služebnosti dle materiálu RK-13-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-30, RK-13-2019-30pr01.pdf


31. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0708/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-13-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-31, RK-13-2019-31pr01.xlsx


32. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Vysoké Studnice

Usnesení 0709/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nemovitých věcí - pozemků  v k.ú. a obci Vysoké Studnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-32, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem  nemovité věci - pozemky  v k.ú. a obci Vysoké Studnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice  v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-32, př. 1;
 • nabýt darem nemovité věci - pozemky v k.ú. a obci  Vysoké Studnice z vlastnictví obce Vysoké Studnice do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-32, RK-13-2019-32pr01.doc, RK-13-2019-32pr02.doc


34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec

Usnesení 0710/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-34, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 565-13/2018, PGP-238/2019-710 z pozemků KN par. č. 672 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710  z pozemků KN par. č. 672 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2019-34, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710 z pozemků KN par. č. 52/12, 692/2 v k. ú. Studenec u Třebíče z vlastnictví obce Studenec do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-34, RK-13-2019-34pr01.xls, RK-13-2019-34pr02.xls, RK-13-2019-34pr03.pdf


35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pejškov

Usnesení 0711/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - části silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice, vzniklého dle GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k. ú. Pejškov, obec Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Pelhřimov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o  výměře 1 236 m2 vzniklého dle GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-35, RK-13-2019-35pr01.pdf


36. Prodej pozemků v k. ú. Šlapanov

Usnesení 0712/13/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-36, RK-13-2019-36pr01.pdf, RK-13-2019-36pr02.pdf


37. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0713/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2019-37, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-37, RK-13-2019-37pr01.xls


33. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0714/13/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-33, RK-13-2019-33pr01.pdf, RK-13-2019-33pr02.pdf


38. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0715/13/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

výběr dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu" dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-13-2019-38, př. 1;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení GriTon CZ s.r.o., U Nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3, IČO 079 36 567 jako dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (25. 4. 2019)

termín: 25. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-38, RK-13-2019-38pr01.pdf


39. Návrh na změnu projektové přípravy akce „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změny v rozsahu projektové přípravy - doplnění řešení a úpravu projektové dokumentace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0716/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje" uzavřené dne 11. 10. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností ATELIER PENTA v.o.s. na straně zhotovitele dle cenové nabídky dle materiálu RK-13-2019-39, př. 1 s novým termínem vypracování projektové dokumentace do 30. 6. 2019.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-39, RK-13-2019-39pr01.docx, RK-13-2019-39pr02.xlsx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 40 - 42 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešla J. Fialová


40. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0717/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2019-40, př. 9, RK-13-2019-40, př. 10, RK-13-2019-40, př. 11 a RK-13-2019-40, př. 12.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-40, RK-13-2019-40pr01.pdf, RK-13-2019-40pr02.pdf, RK-13-2019-40pr03.pdf, RK-13-2019-40pr04.pdf, RK-13-2019-40pr05.pdf, RK-13-2019-40pr06.pdf, RK-13-2019-40pr07.pdf, RK-13-2019-40pr08.pdf, RK-13-2019-40pr09.doc, RK-13-2019-40pr10.doc, RK-13-2019-40pr11.doc, RK-13-2019-40pr12.doc, RK-13-2019-40pr13.pdf


41. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0718/13/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2019-41, př. 5 a RK-13-2019-41, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-41, RK-13-2019-41pr01.pdf, RK-13-2019-41pr02.pdf, RK-13-2019-41pr03.pdf, RK-13-2019-41pr04.pdf, RK-13-2019-41pr05.doc, RK-13-2019-41pr06.doc


42. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0719/13/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3195, za podmínek uvedených v materiálu RK-13-2019-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-42, RK-13-2019-42pr01.pdf, RK-13-2019-42pr02.pdf


43. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže s názvem SKUTEK ROKU 2018. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0720/13/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2018 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2019-43, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2019-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2019)

termín: 15. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-43, RK-13-2019-43pr01.xls, RK-13-2019-43pr02.xls


44. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0721/13/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 29. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2019-44, RK-13-2019-44pr01.doc, RK-13-2019-44pr02.pdf, RK-13-2019-44pr03.pdf, RK-13-2019-44pr04.pdf, RK-13-2019-44pr05.pdf


45. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze. 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 4. 2019, v 8:00 hod.

 

  

  

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

  

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                       …..………………………………….……

 

 

Mgr. Pavel Franěk                                                     …..………………………………….……  

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2019 dne 23. 4. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 25. 4. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz