Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 13/2020 - 21. 4. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
3 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
5 Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
6 Souhlas s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce a souhlas s přijetím daru pro Nemocnice Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Sponzorský dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
9 Sponzorský dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10 Přijetí věcného daru krajem
11 Přijetí věcného daru společnosti Rosatom Central Europe s.r.o.
12 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
14 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
16 Stanovení platu řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
17 Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
18 Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům
20 Bezúplatný převod knih pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
21 Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
22 Informace o podání žádosti KSÚSV o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“
23 II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů
24 Ukončení projektu dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
25 Přijetí dotace k projektu Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26 Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
27 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov ve Věži - oprava fasády staré budovy"
28 Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 488/2 v k.ú. a obci Dolní Lažany ze dne 28. 11. 2017
29 Návrh na změnu usnesení 1805/29/2018/RK
30 Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK
31 Ukončení smluvního vztahu - nájemní smlouvy na pozemek pro akci „II/406 Telč - hr. kraje“
32 Směna pozemků v k.ú. Štoky a v k.ú. Petrovice u Štoků
33 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace"
35 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“
36 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
37 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
38 Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019
39 Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na rok 2020
40 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
41 Žádost o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III.
42 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
43 Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení
44 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
45 Žádost o změnu č. 10 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
46 Návrh na vyslovení souhlasu s úvodním realizačním projektem dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
47 Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz