Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 13/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2020, které se konalo dne 21. 4. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 21. 4. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2020
02.  Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
03.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
05.  Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06.  Souhlas s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce a souhlas s přijetím daru pro Nemocnice Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Sponzorský dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09.  Sponzorský dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Přijetí věcného daru krajem
11.  Přijetí věcného daru společnosti Rosatom Central Europe s.r.o.
12.  Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
14.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
16.  Stanovení platu řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
17.  Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
18.  Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům
20.  Bezúplatný převod knih pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
21.  Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
22.  Informace o podání žádosti KSÚSV o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“
23.  II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů
24.  Ukončení projektu dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
25.  Přijetí dotace k projektu Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26.  Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
27.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov ve Věži - oprava fasády staré budovy"
28.  Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 488/2 v k.ú. a obci Dolní Lažany ze dne 28. 11. 2017
29.  Návrh na změnu usnesení 1805/29/2018/RK
30.  Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK
31.  Ukončení smluvního vztahu - nájemní smlouvy na pozemek pro akci „II/406 Telč - hr. kraje“
32.  Směna pozemků v k.ú. Štoky a v k.ú. Petrovice u Štoků
33.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace"
35.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“
36.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
37.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
38.  Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019
39.  Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na rok 2020
40.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
41.  Žádost o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III.
42.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“
43.  Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení
44.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
45.  Žádost o změnu č. 10 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
46.  Návrh na vyslovení souhlasu s úvodním realizačním projektem dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
47.  Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
48.  Rozprava členů rady

Usnesení 0684/13/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 21. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0685/13/2020/RK

Rada kraje
pověřuje

hejtmana kraje k podpisu čestného prohlášení o závazku účasti v projektu dle materiálu RK-13-2020-02, př. 2 

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-02, RK-13-2020-02pr01.pdf, RK-13-2020-02pr02.pdf, RK-13-2020-02pr03.docx


03. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavřít smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0686/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-13-2020-03, př. 1, RK-13-2020-03, př. 2;
 • o zařazení žadatelů do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-03, RK-13-2020-03pr01.doc, RK-13-2020-03pr02.doc, RK-13-2020-03pr03.pdf, RK-13-2020-03pr04.xls


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0687/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-13-2020-04, př. 1, RK-13-2020-04, př. 2, RK-13-2020-04, př. 3 a RK-13-2020-04, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 730 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 730 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 

- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč,

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 250 000 Kč,

- Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 380 000 Kč,

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 4. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (30. 4. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-04, RK-13-2020-04pr01.docx, RK-13-2020-04pr02.docx, RK-13-2020-04pr03.docx, RK-13-2020-04pr04.docx, RK-13-2020-04pr05.xls


05. Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0688/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-05, RK-13-2020-05pr01.docx


06. Souhlas s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce a souhlas s přijetím daru pro Nemocnice Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce a s přijetím daru pro Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0689/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-06, př. 1;
 • s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-06, RK-13-2020-06pr01.docx, RK-13-2020-06pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 07 – 10, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


07. Sponzorský dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0690/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí sponzorského daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-07, RK-13-2020-07pr01.pdf


08. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0691/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-08, RK-13-2020-08pr01.doc


09. Sponzorský dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0692/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím sponzorského daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-09, RK-13-2020-09pr01.xlsx, RK-13-2020-09pr02.doc


10. Přijetí věcného daru krajem

Usnesení 0693/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu RK-13-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-10, RK-13-2020-10pr01.doc


11. Přijetí věcného daru společnosti Rosatom Central Europe s.r.o.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0694/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2020-11, př. 1;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana, odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí distribuci věcného daru organizacím zařazeným do distribučního seznamu Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (21. 4. 2020), Odbor zdravotnictví (21. 4. 2020), Odbor sociálních věcí (21. 4. 2020)

termín: 21. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-11, RK-13-2020-11pr01.docx, RK-13-2020-11pr02.pdf


12. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0695/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu RK-13-2020-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2020-12, př. 4;

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 6 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-12, RK-13-2020-12pr01.pdf, RK-13-2020-12pr02.pdf, RK-13-2020-12pr03.pdf, RK-13-2020-12pr04.pdf


13. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0696/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 11 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 000 000 Kč (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 10 000 000 Kč a § 5213 – Krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč) určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (21. 4. 2020)

termín: 21. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-13


14. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0697/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 584 500 Kč dle materiálu RK-13-2020-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-13-2020-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-14, RK-13-2020-14pr01.pdf, RK-13-2020-14pr02.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0698/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření ve formě 4 000 ks jednorázových roušek (hodnota daru 67 760 Kč) partnerskému regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-15, RK-13-2020-15pr01.doc


16. Stanovení platu řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat řediteli uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0699/13/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-16, RK-13-2020-16pr01.xls, RK-13-2020-16pr02.doc


17. Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh stanovit plat řediteli Vysočina Tourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0700/13/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-17, RK-13-2020-17pr01.xls, RK-13-2020-17pr02.doc


18. Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu vyhlásit výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0701/13/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

oznámení o vzdání se funkce ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě ke dni 1. září 2020, učiněné PhDr. Josefem Chalupou;

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-13-2020-18, př. 2;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-13-2020-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 9. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (1. 9. 2020)

termín: 1. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-18, RK-13-2020-18pr01.pdf, RK-13-2020-18pr02.doc, RK-13-2020-18pr03.doc


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0702/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Zámku Světlá s.r.o., IČO: 27209601 na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace „Pocta sklářům“ dle materiálu RK-13-2020-19, př. 2 ve výši 50 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2020-19, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 12. 2020), Odbor ekonomický (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-19, RK-13-2020-19pr01.pdf, RK-13-2020-19pr02.pdf


20. Bezúplatný převod knih pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit bezúplatný převod knih do vlastnictví dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0703/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod 100 ks knih „Vysočina příroda a krajina“ příspěvkové organizaci Vysočina Tourism.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-20


21. Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0704/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů v celkové výši 100 000 Kč dle materiálu RK-13-2020-21 na základě vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-13-2020-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-21, RK-13-2020-21pr01.pdf, RK-13-2020-21pr02.docx


22. Informace o podání žádosti KSÚSV o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí podání žádosti KSÚSV o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0705/13/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2020 v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“ na jmenovité akce dle materiálu RK-13-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-22, RK-13-2020-22pr01.pdf


23. II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Na základě návrhů a připomínek rada kraje, které z diskuze vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli projednat tento materiál na příštím zasedání rady kraje.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-23, RK-13-2020-23pr01.pdf, RK-13-2020-23pr02.pdf, RK-13-2020-23pr03.pdf


24. Ukončení projektu dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0706/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: 

 • II//347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2: konečný zůstatek ve výši 407,64 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-24, RK-13-2020-24pr01.xls


25. Přijetí dotace k projektu Integrovaného regionálního operačního programu – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0707/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Střítež – Štěpánovice o účelovou dotaci z IROP ve výši 41 188 856,24 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-25


26. Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Sazomín do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0708/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1320 - ostatní plocha, silnice o výměře 1395 m2 v k. ú. Sazomín z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-26


27. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Domov ve Věži - oprava fasády staré budovy"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0709/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Domov ve Věži - oprava fasády staré budovy" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-13-2020-27, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-13-2020-27, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 474 54 431 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Domov ve Věži - oprava fasády staré budovy";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávací řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 4. 2020)

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-27, RK-13-2020-27pr01.pdf, RK-13-2020-27pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 28 – 30, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


28. Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 488/2 v k.ú. a obci Dolní Lažany ze dne 28. 11. 2017

Usnesení 0710/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 488/2 v k.ú. a obci Dolní Lažany ze dne 28. 11. 2017 uzavřené mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-28


29. Návrh na změnu usnesení 1805/29/2018/RK

Usnesení 0711/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1805/29/2018/RK ze dne 16. 10. 2018 tak, že materiál RK-29-2018-25, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-13-2020-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-29, RK-13-2020-29pr01.xlsx


30. Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK

Usnesení 0712/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0452/08/2019/RK ze dne 12. 3. 2019 tak, že v materiálu RK-08-2019-50, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-13-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-30, RK-13-2020-30pr01.xlsx


31. Ukončení smluvního vztahu - nájemní smlouvy na pozemek pro akci „II/406 Telč - hr. kraje“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0713/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 8N17/20, mezi Krajem Vysočina a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, v rozsahu dle materiálu RK-13-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-31, RK-13-2020-31pr01.doc


32. Směna pozemků v k.ú. Štoky a v k.ú. Petrovice u Štoků

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje směnit pozemky v k. ú. Štoky za pozemky v k.ú. Petrovice u Štoků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0714/13/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-32


33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0715/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-13-2020-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 8. 2020)

termín: 17. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-33, RK-13-2020-33pr01.xlsx


34. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0716/13/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-34, RK-13-2020-34pr01.pdf, RK-13-2020-34pr02.pdf


35. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0717/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VI“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-13-2020-35, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-13-2020-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (24. 4. 2020), Odbor majetkový (24. 4. 2020)

termín: 24. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-35, RK-13-2020-35pr01.doc, RK-13-2020-35pr02.doc


36. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0718/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 487 487,30 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-36


37. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0719/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ dle materiálu RK-13-2020-37, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-37, RK-13-2020-37pr01.doc


38. Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0720/13/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2020-38, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2020-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-38, RK-13-2020-38pr01.xls, RK-13-2020-38pr02.xls


39. Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se změnou použití fondu investic dané školy na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0721/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na rok 2020 dle materiálu RK-13-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-39, RK-13-2020-39pr01.xls


40. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí uvedené školy o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0722/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu dle materiálu RK-13-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2020), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-40, RK-13-2020-40pr01.doc


41. Žádost o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0723/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-13-2020-41, které budou součástí Žádosti o změnu č. 5;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-41


42. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0724/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 576 731,00 Kč určenou na realizaci projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-42


43. Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví. V průběhu jednání odešel M. Kukla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0725/13/2020/RK

Rada kraje
stanoví

 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020 na 496 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 6. 2020 na 497 zaměstnanců;

bere na vědomí

 • informaci o využití 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 10. 2020, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina;
 • informaci o využití 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 11. 2020 a 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 30. 6. 2021 pro činnosti týkající se řízení a administrace projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI,
 • informaci o využití 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 1. 2021, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2020), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (30. 4. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-43, RK-13-2020-43pr01.doc


44. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0726/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 7 785,27 Kč dle materiálu RK-13-2020-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-44, RK-13-2020-44pr01.xls


45. Žádost o změnu č. 10 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit změny v projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0727/13/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-13-2020-45, které budou součástí Žádosti o změnu X.;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 10 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888, prostřednictvím systému ISKP14, včetně požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (25. 4. 2020)

termín: 25. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-45


46. Návrh na vyslovení souhlasu s úvodním realizačním projektem dle Koncesní smlouvy Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s předloženou projektovou dokumentací. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel M. Kukla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0728/13/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-13-2020-46, př. 1;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-13-2020-46, př. 3;

pověřuje

odbor majetkový k předání pozemků pro výstavbu zařízení staveniště mezi koncesionářem a zadavatelem dle materiálu RK-13-2020-46, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-46, RK-13-2020-46pr01.zip, RK-13-2020-46pr02.pdf, RK-13-2020-46pr03.doc, RK-13-2020-46pr04.pdf, RK-13-2020-46pr05.doc


47. Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnout o nabytí věcného daru od společnosti BEL Sýry Česko a. s. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0729/13/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2020-47, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit distribuci věcného daru v Kraji Vysočina pobytovým zařízením sociálních služeb pro seniory.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2020-47, RK-13-2020-47pr01.pdf


48. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 4. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.  ……...…………………………………… 

 

 

Ing. Vladimír Novotný …..………………………………….…… 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2020 dne 21. 4. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 4. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz