Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 14/2018 - 30. 4. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
3 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
4 Návrh na udělení darů
5 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018
6 Doplnění hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
7 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
8 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
9 Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10 Individuální dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
12 Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
15 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“
16 FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"
17 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
18 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19 Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
20 Stavební záměr přístavba budovy ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21 Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
23 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018
24 Veřejná doprava Vysočiny
25 Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
26 Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
27 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
28 Návrh zajištění provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod po dokončení přístavby v areálu nemocnice
29 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
32 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
33 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportujeme 2018
34 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018
35 Finanční příspěvek na realizaci soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
36 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
37 Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život
38 Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
39 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - vybavení svařovny, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
40 Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč
41 Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
42 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
43 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"
44 Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená
45 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř
46 Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
47 Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov
48 Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/353 Stáj-Zhoř“, změna ceny nabývaných nemovitostí
49 Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
50 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k.ú. Moravské Budějovice
51 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice
52 Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov
53 Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy
54 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Mostiště
55 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
56 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
57 Změna usnesení 2015/36/2017/RK a majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov, statické zajištění silnice"
58 Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
59 Veřejná zakázka na služby Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace
60 Návrh na rozhodnutí o zahájení projektové přípravy administrativní budovy pro Krajský úřad Kraje Vysočina
61 Zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ“
62 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
63 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
64 Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017
65 Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
66 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
67 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“
68 FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018
69 Monitorovací zpráva v rámci projektu “Connecting Regions AT-CZ”
70 Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“
71 FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací
72 Studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2018“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz