Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 14/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2018, které se konalo dne 30. 4. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 4. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Pacala.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2018
02.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
03.  Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
04.  Návrh na udělení darů
05.  Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018
06.  Doplnění hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
07.  Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
08.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09.  Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10.  Individuální dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
12.  Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
15.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“
16.  FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"
17.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
18.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19.  Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
20.  Stavební záměr přístavba budovy ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21.  Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
23.  Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018
24.  Veřejná doprava Vysočiny
25.  Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
26.  Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
27.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
28.  Návrh zajištění provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod po dokončení přístavby v areálu nemocnice
29.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
32.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
33.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportujeme 2018
34.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018
35.  Finanční příspěvek na realizaci soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
36.  Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
37.  Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život
38.  Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
39.  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - vybavení svařovny, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
40.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč
41.  Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
42.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
43.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"
44.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená
46.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
47.  Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov
48.  Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/353 Stáj-Zhoř“, změna ceny nabývaných nemovitostí
49.  Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
50.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k.ú. Moravské Budějovice
51.  Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice
52.  Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov
53.  Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy
55.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
56.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
57.  Změna usnesení 2015/36/2017/RK a majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov, statické zajištění silnice"
58.  Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
45.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř
54.  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Mostiště
59.  Veřejná zakázka na služby Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace
60.  Návrh na rozhodnutí o zahájení projektové přípravy administrativní budovy pro Krajský úřad Kraje Vysočina
61.  Zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ“
62.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
63.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
64.  Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017
65.  Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
66.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
67.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“
68.  FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018
69.  Monitorovací zpráva v rámci projektu “Connecting Regions AT-CZ”
70.  Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“
71.  FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací
72.  Studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2018“
73.  Rozprava členů rady

Usnesení 0751/14/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0752/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice dle materiálu RK-14-2018-02, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-02, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 6 170 224 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 170 224 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-02, RK-14-2018-02pr01.pdf, RK-14-2018-02pr02.pdf


03. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0753/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 300 500 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu RK-14-2018-03, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-03, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 Kč při současném snížení § 5529 – Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 500 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-03, RK-14-2018-03pr01.pdf, RK-14-2018-03pr02.pdf, RK-14-2018-03pr03.pdf


04. Návrh na udělení darů

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru osobám oceněným Záslužnou medailí Kraje Vysočina I. stupně za mimořádně hrdinský čin. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0754/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-14-2018-04, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2018-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-04, RK-14-2018-04pr01.doc, RK-14-2018-04pr02.doc


05. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018

J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu udělení medailí navrhovaným kandidátům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0755/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina udělit medaile dle materiálu RK-14-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-05, RK-14-2018-05pr01.doc, RK-14-2018-05pr02.pdf


06. Doplnění hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, požádal radu kraje o doplnění složení hodnotící komise pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0756/14/2018/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-06, RK-14-2018-06pr01.doc


07. Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informovali radu kraje o návrhu navýšení počtu zaměstnanců o 3 pracovní místa na odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0757/14/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2018 na 467 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 571 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 769 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 792 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Odbor informatiky (30. 6. 2018), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-07


J. Běhounek navrhl projednání bodů 08 - 10 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


08. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0758/14/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 5. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (10. 5. 2018)

termín: 10. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-08, RK-14-2018-08pr01.pdf


09. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0759/14/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 5. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (10. 5. 2018)

termín: 10. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-09, RK-14-2018-09pr01.doc


10. Individuální dotace a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0760/14/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím individuální dotace a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2018-10, př. 1, RK-14-2018-10, př. 2 a RK-14-2018-10, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 5. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (10. 5. 2018)

termín: 10. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-10, RK-14-2018-10pr01.pdf, RK-14-2018-10pr02.doc, RK-14-2018-10pr03.doc


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0761/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-14-2018-11, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2018-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-11, RK-14-2018-11pr01.pdf, RK-14-2018-11pr02.doc, RK-14-2018-11pr03.pdf


12. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0762/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-12, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-12, př. 4.
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura spočívající ve zvýšení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - předprojektová dokumentace (ÚZ 00046) o částku 32 402 Kč při současném snížení § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady o částku 32 402 Kč;

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-12, RK-14-2018-12pr01.pdf, RK-14-2018-12pr02.pdf, RK-14-2018-12pr03.pdf, RK-14-2018-12pr04.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu zvýšení příspěvku na provoz pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0763/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 220 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v  Jihlavě“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 220 000 Kč určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-13


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací provozovatelům TIC na podporu jejich činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0764/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2018-14, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-14, RK-14-2018-14pr01.pdf, RK-14-2018-14pr02.pdf, RK-14-2018-14pr03.pdf, RK-14-2018-14pr04.pdf


15. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0765/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-15, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-15, př. 4;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2018-15, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2018-15, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-15, RK-14-2018-15pr01.pdf, RK-14-2018-15pr02.pdf, RK-14-2018-15pr03.pdf, RK-14-2018-15pr04.pdf, RK-14-2018-15pr05.pdf


16. FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0766/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program "EDICE VYSOČINY 2018" dle materiálu RK-14-2018-16, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-16, RK-14-2018-16pr01.doc, RK-14-2018-16pr02.DOC


17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů kraje v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0767/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018 dle materiálu RK-14-2018-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-17, RK-14-2018-17pr01.xls


18. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje ke schválení systém odměňování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0768/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na rok 2018 dle materiálu RK-14-2018-18, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-14-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-18, RK-14-2018-18pr01.xls


19. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o výsledcích hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0769/14/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-19, RK-14-2018-19pr01.pdf, RK-14-2018-19pr02.docx, RK-14-2018-19pr03.DOC


20. Stavební záměr přístavba budovy ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým záměrem přístavby budovy ředitelství KSUSV. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0770/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr přístavby nové budovy ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2018-20.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-20, RK-14-2018-20pr01.docx, RK-14-2018-20pr02.pdf, RK-14-2018-20pr03.pdf, RK-14-2018-20pr04.pdf, RK-14-2018-20pr05.pdf


21. Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh rozpočtu a ostatních složek finančního plánu Krajské správy a  údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0771/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018 podle materiálu RK-14-2018-21, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, odpisový plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-14-2018-21, př. 1;

 • pořízení nemovitostí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-14-2018-21, př. 1, investiční části plánu;

stanoví

závazný ukazatel „Limit prostředků na platy na rok 2018“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 254 000 000 Kč;

zmocňuje

- ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;

- Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, pořizovat nemovitosti a  provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle materiálu RK-14-2018-21, př. 1 investiční části plánu;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:

 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1.  pololetí bude splněna do 30. 6. 2018 a za 2. pololetí do 31. 10. 2018;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2018 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-21, RK-14-2018-21pr01.pdf


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0772/14/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vratku dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, související s vratkou části dotace ve výši 52 518,36 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-14-2018-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-22, RK-14-2018-22pr01.pdf, RK-14-2018-22pr02.pdf, RK-14-2018-22pr03.pdf


23. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0773/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu č. 566S/2018 dle materiálu RK-14-2018-23, př. 2;
 • nabýt finančních prostředky podle Smlouvy č. 566S/2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • převzít ručitelské závazky Kraje Vysočina za závazky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2018;
 • udělit předchozí souhlas s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 566S/2018, kterým se zvýší částka příspěvku ze SFDI o 358 414 000 Kč za podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-23, RK-14-2018-23pr01.pdf, RK-14-2018-23pr02.pdf, RK-14-2018-23pr03.pdf, RK-14-2018-23pr04.pdf


24. Veřejná doprava Vysočiny

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem optimalizace dopravní obslužnosti v kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0774/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“ tj.  jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení do oblastí dle materiálu RK-14-2018-24, př. 1;
 • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit kroky vedoucí k vypsání veřejné zakázky na linkové dopravce se členěním dle rozdělených oblastí v materiálu RK-14-2018-24, př. 1;
 • pověřit odbor dopravy a silničního hospodářství prováděním drobných úprav v návrzích jízdních řádů uvedených v materiálu RK-14-2018-24, př. 1 z dopravně technologických důvodů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-24, RK-14-2018-24pr01.zip


25. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úředník na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, předložily radě kraje ke schválení návrhy partnerských smluv uzavíraných v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0775/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

uzavření partnerských smluv dle materiálu RK-14-2018-25, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu RK-14-2018-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-25, RK-14-2018-25pr01.pdf, RK-14-2018-25pr02.pdf


26. Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úředník na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, informovaly radu kraje o předloženém návrhu dodatku smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0776/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu RK-14-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-26, RK-14-2018-26pr01.doc


27. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úředník na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, předložily radě kraje návrh zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit do Krajské sítě sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0777/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1;
 • schválit pro financování sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1 ve stejném rozsahu jako u ostatních služeb téhož druhu podmínku zvýšení souhrnné dotace MPSV;
 • vyhradit si právo v případě nedostatečné souhrnné dotace MPSV financovat sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1 ve snížené míře;
 • rozhodnout o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-27, př. 2;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálů RK-14-2018-27, př. 1 a RK-14-2018-27, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2018 dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-27, RK-14-2018-27pr01.xls, RK-14-2018-27pr02.xls


28. Návrh zajištění provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod po dokončení přístavby v areálu nemocnice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o přesunu provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod do přístavby areálu Nemocnice Havlíčkův Brod a využití uvolněných prostor. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0778/14/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s ukončením provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod v objektu U Panských a  přesunem celého provozu do přístavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod;
 • s využitím uvolněné nemovitosti na adrese U Panských 1452, Havlíčkův Brod, pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina;
bere na vědomí

informaci ohledně investičního záměru komplexní rekonstrukce objektu v Břevnici;

ukládá

odboru sociálních věcí ve spolupráci s majetkovým odborem a odborem školství, mládeže a sportu, zpracovat investiční záměr využití uvolněné budovy U Panských 1452, Havlíčkův Brod, pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-28


29. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh postupu při zajištění prostorových podmínek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodu a Třebíči s využitím prostředků IROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0779/14/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci:

 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro pracoviště Havlíčkův Brod Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu RK-14-2018-29;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro pracoviště Třebíč Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu RK-14-2018-29;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor majetkový (30. 9. 2018), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-29


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0780/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 719 464 251 Kč dle materiálu RK-14-2018-30;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2018-30, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2018-30, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2018-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-30, RK-14-2018-30pr01.xls, RK-14-2018-30pr02.xls, RK-14-2018-30pr03.doc


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0781/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 916 709,26 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-31


32. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0782/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-32, RK-14-2018-32pr01.pdf, RK-14-2018-32pr02.pdf, RK-14-2018-32pr03.pdf, RK-14-2018-32pr04.pdf, RK-14-2018-32pr05.pdf, RK-14-2018-32pr06.pdf, RK-14-2018-32pr07.pdf


33. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportujeme 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0783/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-33, RK-14-2018-33pr01.pdf, RK-14-2018-33pr02.pdf, RK-14-2018-33pr03.pdf


34. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového projektu Sportoviště 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0784/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-34, RK-14-2018-34pr01.pdf, RK-14-2018-34pr02.pdf, RK-14-2018-34pr03.pdf, RK-14-2018-34pr04.pdf, RK-14-2018-34pr05.pdf, RK-14-2018-34pr06.pdf


35. Finanční příspěvek na realizaci soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh uzavření Smlouvy o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0785/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“ se společností MARSH, s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-14-2018-35, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 48 400 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 40 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 8 400 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-14-2018-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-35, RK-14-2018-35pr01.doc


36. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o jmenování konkursní komise pro výše uvedené konkursní řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0786/14/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-14-2018-36, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-14-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-36, RK-14-2018-36pr01.doc


37. Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu uzavření partnerských smluv s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a se školami, jež budou finančními partnery kraje v projektu „Učíme se ze života pro život“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0787/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit usnesení 0618/11/2018/RK v části "doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-11-2018-70, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-11-2018-70, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  RK-11-2018-70, př. 3";

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy s partnery uvedenými v materiálu RK-14-2018-37, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-14-2018-37, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  RK-14-2018-37, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-37, RK-14-2018-37pr01.doc, RK-14-2018-37pr02.docx, RK-14-2018-37pr03.docx


38. Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0788/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 6 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-38, RK-14-2018-38pr01.pdf


39. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - vybavení svařovny, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz a zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0789/14/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 287 380 Kč a zvýšení závazného ukazatel Investiční příspěvek o částku 2 712 620 Kč pro příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou na pořízení movitého majetku pro výuku svařování.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-39


40. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Telč. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0790/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu RK-14-2018-40, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace městu Telč dle materiálu RK-14-2018-40, př. 2;
 • převést darem:
  • pozemek par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895  m2, jehož součástí je stavba hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
  • pozemek par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240  m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
  • pozemek par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 5. 2018), Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-40, RK-14-2018-40pr01.doc, RK-14-2018-40pr02.pdf, RK-14-2018-40pr03.pdf


41. Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V  průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0791/14/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-41, RK-14-2018-41pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 42 - 44, 46 - 53, 55 - 58 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0792/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2018-42, př. 1 z  vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina. 

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-42, RK-14-2018-42pr01.xls


43. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"

Usnesení 0793/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky uvedené v materiálu RK-14-2018-43, př. 1 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů RK-14-2018-43, př. 2 a RK-14-2018-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-43, RK-14-2018-43pr01.xls, RK-14-2018-43pr02.pdf, RK-14-2018-43pr03.pdf


44. Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená

Usnesení 0794/14/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-44, RK-14-2018-44pr01.pdf


46. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda

Usnesení 0795/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nově oddělených pozemků dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m2, par. č.  1824/7 o výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215 m2 - oddělených z pozemku par. č.  1824/1 a nově odděleného pozemku par. č. 1824/5 o výměře 119 m2 - odděleného z  pozemků par. č. 1824/2 a par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda   z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 •  převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2, par. č. 1824/7 o výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215  m2 - oddělené z pozemku par. č. 1824/1 a nově oddělený pozemek par. č.  1824/5 o  výměře 119 m 2 - oddělený z pozemků par. č. 1824/2 a par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda   z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem  nově oddělený pozemek par. č. 600/3 o výměře 2 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 444-414/2017 z pozemku par. č. 600/1 z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-46, RK-14-2018-46pr01.pdf


47. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov

Usnesení 0796/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 434/7 – ostatní plocha, silnice o  výměře 594 m2 v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-47, RK-14-2018-47pr01.pdf


48. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/353 Stáj-Zhoř“, změna ceny nabývaných nemovitostí

Usnesení 0797/14/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-48


49. Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 0798/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-14-2018-49, př. 1 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-49, RK-14-2018-49pr01.xls


50. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k.ú. Moravské Budějovice

Usnesení 0799/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO: 27295567, na straně oprávněného, smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby STL plynovodu a 2 ks  plynovodních přípojek pro ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek par.č. 2087/7  - orná půda  v k. ú. Moravské Budějovice s tím, že úhrada za zřízení služebnosti již byla zaplacena  v roce 2013.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-50


51. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice

Usnesení 0800/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

 • části silnice III/36078 v úseku 5,430 - 8,167 včetně součástí a příslušenství  a pozemků par.č. 483/8 - ost. plocha, silnice a par.č. 499 - ost. plocha, silnice v k. ú. Dolní Lažany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Lažany;
 • části silnice III/36078 v úseku 8,167 - 9,072 včetně součástí a příslušenství  a pozemku par. č. 88 - ost. plocha, silnice  v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a par.č. 559 - ost. plocha, silnice v  k. ú. Lesonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v úseku 5,430 km - 9,072 km;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a:
  • obcí Dolní Lažany, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice  III/36078 v rozsahu 5,430 - 8,167 km  včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 483/8 - ost. plocha, silnice, par. č. 499 - ost. plocha, silnice  v k. ú. Dolní Lažany;
  • obcí Lesonice, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v  rozsahu 8,167 - 9,072 km včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 88 - ost. plocha, silnice v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a par. č. 559 - ost. plocha, silnice v  k. ú. Lesonice.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-51, RK-14-2018-51pr01.pdf


52. Darování pozemků v k.ú. a obci Golčův Jeníkov

Usnesení 0801/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198  m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198 m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-52, RK-14-2018-52pr01.pdf


53. Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy

Usnesení 0802/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 474/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F.  A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 750 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 1 000 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-53


55. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0803/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-55, RK-14-2018-55pr01.xls


56. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0804/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-14-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-56, RK-14-2018-56pr01.xlsx


57. Změna usnesení 2015/36/2017/RK a majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov, statické zajištění silnice"

Usnesení 0805/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

Změnit usnesení 2015/36/2017/RK ze dne 14.11.2017 tak, že materiál RK-36-2017-53, př. 1. se nahrazuje materiálem RK-14-2018-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-57, RK-14-2018-57pr01.xls


58. Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou

Usnesení 0806/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky  st. par. č. 1022/1 - zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 488 m2, st. par. č. 1021/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, par. č. 47/16 - ost. plocha, zeleň o výměře 229 m2 a par. č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41  m2, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-58, RK-14-2018-58pr01.pdf


45. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0807/14/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-45, RK-14-2018-45pr01.xls, RK-14-2018-45pr02.xls, RK-14-2018-45pr03.xls, RK-14-2018-45pr04.doc, RK-14-2018-45pr05.xls, RK-14-2018-45pr06.xls, RK-14-2018-45pr07.pdf, RK-14-2018-45pr08.pdf


54. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Mostiště

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0808/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „16010-0044661 VPIC Mostiště ZR Vávra překl. PVSEK“ mezi Krajem Vysočina a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

odpovědnost: Odbor majetkový (7. 5. 2018)

termín: 7. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-54, RK-14-2018-54pr01.pdf


59. Veřejná zakázka na služby Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na výše uvedené služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0809/14/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje, která rozhoduje o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-59, RK-14-2018-59pr01.doc, RK-14-2018-59pr02.doc, RK-14-2018-59pr03.doc, RK-14-2018-59pr04.doc


60. Návrh na rozhodnutí o zahájení projektové přípravy administrativní budovy pro Krajský úřad Kraje Vysočina

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o návrhu rozhodnutí o projektové přípravě dostavby areálu sídla kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0810/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci Krajský úřad Kraje Vysočina - administrativní budova E přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Ing. arch. Michalu Zlatuškovi, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824 dle materiálu RK-14-2018-60, př. 2;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit jednání s dodavatelem o smlouvě o  dílo na provedení projektových prací.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2018)

termín: 14. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-60, RK-14-2018-60pr01.pdf, RK-14-2018-60pr02.doc


61. Zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené zprávě o projektu „Connecting Regions AT-CZ“, akronym „ConnReg AT-CZ“, za 2. monitorovací období. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0811/14/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-14-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-61, RK-14-2018-61pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 62, 63 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


62. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0812/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-62, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-62, RK-14-2018-62pr01.pdf, RK-14-2018-62pr02.pdf, RK-14-2018-62pr03.docx


63. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0813/14/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.1762 za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2018-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-63, RK-14-2018-63pr01.pdf, RK-14-2018-63pr02.pdf


64. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0814/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-14-2018-64, př.  1 a  právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-14-2018-64, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-64, RK-14-2018-64pr01.xls, RK-14-2018-64pr02.xls


65. Zpráva o realizaci č. 3 a Zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu předložení Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu v rámci výzvy č. 19 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0815/14/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-14-2018-65, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-14-2018-65, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-14-2018-65, př. 1RK-14-2018-65, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 5. 2018)

termín: 30. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-65, RK-14-2018-65pr01.pdf, RK-14-2018-65pr02.pdf


66. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem přidělení dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0816/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-66, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2018-66, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2018-66, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-66, RK-14-2018-66pr01.pdf, RK-14-2018-66pr02.pdf


67. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Naše škola 2018“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0817/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-67, RK-14-2018-67pr01.pdf, RK-14-2018-67pr02.pdf, RK-14-2018-67pr03.pdf, RK-14-2018-67pr04.pdf, RK-14-2018-67pr05.pdf, RK-14-2018-67pr06.pdf


68. FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0818/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018“ dle materiálu RK-14-2018-68, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-68, RK-14-2018-68pr01.docx, RK-14-2018-68pr02.docx


69. Monitorovací zpráva v rámci projektu “Connecting Regions AT-CZ”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené monitorovací zprávě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0819/14/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-14-2018-69, př. 1 a RK-14-2018-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-69, RK-14-2018-69pr01.pdf, RK-14-2018-69pr02.xls


70. Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložily radě kraje informaci o přípravě výše uvedených projektů do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0820/14/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 2 a  „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 3, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektů;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 2 a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 3, připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 2 a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu RK-14-2018-70, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2019)

termín: 15. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-70, RK-14-2018-70pr01.pdf, RK-14-2018-70pr02.pdf, RK-14-2018-70pr03.pdf, RK-14-2018-70pr04.pdf


71. FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Čistá voda 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0821/14/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-71, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-71, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2018-71, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-71, RK-14-2018-71pr01.pdf, RK-14-2018-71pr02.pdf, RK-14-2018-71pr03.pdf


72. Studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2018“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0822/14/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství uzavřít smlouvu na zpracování studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2018“ s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2018-72


73. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 5. 2018, v 7:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                           …..………………………………….……


Ing. Jan Hyliš                                               …..………………………………….……

  

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2018 dne 30. 4. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 5. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz