Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 14/2019 - 30. 4. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Sítě a bezpečnost" - schválení navržených podpor
3 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019
4 Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
5 Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“
6 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
8 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
9 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11 Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a podlicenční smlouva Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
15 Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu"
16 Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“
17 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
18 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a po stavbě
19 Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
20 Nabytí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
21 Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV v Jihlavě - Dodatek č.2 Smlouvy o dílo
22 Koncepce evidence nemovitého majetku
23 Projektový záměr EDUBIM
24 Projektový záměr IDEA-BIM
25 Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019
26 Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč
27 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
29 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
30 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019
31 Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“
32 Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“
33 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
34 Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
35 Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
36 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0570/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019
37 Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
40 Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
41 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
44 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
45 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
46 Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
47 Projekt „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“ – žádost o prodloužení doby realizace projektu
48 Projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech – SUPŠ Jihlava-Helenín
49 Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k revitalizaci koryta Pstružného potoka v PR Kamenná trouba
50 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
51 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
52 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
53 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
54 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz