Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 14/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2019, které se konalo dne 30. 4. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 4. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2019
02.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Sítě a bezpečnost" - schválení navržených podpor
03.  Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019
04.  Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
05.  Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“
06.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
08.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
09.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.  Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a podlicenční smlouva Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
13.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
14.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
15.  Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu"
16.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“
17.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
18.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a po stavbě
19.  Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
20.  Nabytí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
21.  Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV v Jihlavě - Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
22.  Koncepce evidence nemovitého majetku
23.  Projektový záměr EDUBIM
24.  Projektový záměr IDEA-BIM
25.  Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019
26.  Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč
27.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
29.  FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019
31.  Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“
32.  Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“
33.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
34.  Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
40.  Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
41.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
44.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
45.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
46.  Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
47.  Projekt „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“ – žádost o prodloužení doby realizace projektu
48.  Projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech – SUPŠ Jihlava-Helenín
49.  Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k revitalizaci koryta Pstružného potoka v PR Kamenná trouba
35.  Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
36.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0570/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019
37.  Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
50.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
51.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
52.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
53.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
54.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
55.  Rozprava členů rady

Usnesení 0722/14/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Sítě a bezpečnost" - schválení navržených podpor

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným Krajem Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0723/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Bezpečnost a sítě“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-02, př. 1
 • neposkytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Bezpečnost a sítě“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-02, RK-14-2019-02pr01.pdf, RK-14-2019-02pr02.pdf


03. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019

J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem udělení medailí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0724/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina udělit medaile dle materiálu RK-14-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-03, RK-14-2019-03pr01.doc, RK-14-2019-03pr02.pdf


04. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o rezignaci členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0725/14/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-04


05. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí darů účastníkům druhého kola krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“, kteří se umístí na prvních třech místech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0726/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto: 

 • První místo: Dárkový koš potravin z Vysočiny – v hodnotě 3 000,- Kč s DPH;
 • Druhé místo: Dárkový koš potravin z Vysočiny – v hodnotě 2 000,- Kč s DPH;
 • Třetí místo: Dárkový koš potravin z Vysočiny – v hodnotě 1 000,- Kč s DPH;

celková hodnota darů je 6 000,- Kč s DPH, na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-14-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 5. 2019)

termín: 3. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-05, RK-14-2019-05pr01.doc


06. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0727/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 499 070 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-14-2019-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2019-06, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  499 070 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 499 070 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-06, RK-14-2019-06pr01.pdf, RK-14-2019-06pr02.pdf


07. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0728/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 600 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-14-2019-07, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ Městu Velká Bíteš na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 30 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-07, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-07, RK-14-2019-07pr01.pdf, RK-14-2019-07pr02.pdf, RK-14-2019-07pr03.pdf


08. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace z programu Prevence kriminality 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0729/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-08, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-08, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-08, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-08, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-08, RK-14-2019-08pr01.pdf, RK-14-2019-08pr02.pdf, RK-14-2019-08pr03.pdf, RK-14-2019-08pr04.pdf, RK-14-2019-08pr05.pdf


09. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem realizace investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0730/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-14-2019-09, př. 1 a RK-14-2019-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-09, RK-14-2019-09pr01.pdf, RK-14-2019-09pr02.doc


10. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0731/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-14-2019-10, př. 1 a RK-14-2019-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-10, RK-14-2019-10pr01.pdf, RK-14-2019-10pr02.pdf


11. Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a podlicenční smlouva Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření podlicenční smlouvy s nemocnicí Jihlava za účelem užívání nehmotného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0732/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-14-2019-11, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2019-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-11, RK-14-2019-11pr01.doc, RK-14-2019-11pr02.doc, RK-14-2019-11pr03.doc


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR určené na realizaci projektu Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0733/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 4 694 285,70 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517016) ve výši 4 433 492,05 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 260 793,65 Kč) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 4 694 285,70 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-14-2019-12, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 22 016 309,31 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517969) ve výši 20 793 181,01 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 223 128,30 Kč) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 22 016 309,31 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-14-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-12, RK-14-2019-12pr01.xls


13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava o poskytnutí finančních prostředků na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0734/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2019-13, př. 3;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na obměnu přístrojového vybavení ORL včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením přístrojového vybavení oddělení ORL.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (14. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-13, RK-14-2019-13pr01.pdf, RK-14-2019-13pr02.pdf, RK-14-2019-13pr03.pdf


14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0735/14/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2019-14, př. 3;

souhlasí

s výměnou CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 40 % z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 7 200 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-14, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 400 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (14. 5. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-14, RK-14-2019-14pr01.pdf, RK-14-2019-14pr02.docx, RK-14-2019-14pr03.pdf, RK-14-2019-14pr04.pdf


15. Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu"

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na akci "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0736/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu" uzavřené dne 11. 2. 2019 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností ATELIER PENTA v.o.s. na straně zhotovitele dle cenové a termínové nabídky dle materiálu RK-14-2019-15, př. 3

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2019)

termín: 15. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-15, RK-14-2019-15pr01.doc, RK-14-2019-15pr02.pdf, RK-14-2019-15pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16 - 20 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel P. Franěk.


16. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/3876 Dolní Čepí – most ev. č. 3876-1“

Usnesení 0737/14/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-16, RK-14-2019-16pr01.pdf


17. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí

Usnesení 0738/14/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-17, RK-14-2019-17pr01.pdf


18. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a po stavbě

Usnesení 0739/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2019-18, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-18, RK-14-2019-18pr01.xls


19. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0740/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-14-2019-19, př. 1 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.  

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-19, RK-14-2019-19pr01.xlsm


20. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0741/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem díl "a" o výměře 1 m2 pozemku par. č. 341/1 a dílu "d" o výměře 3 m2 pozemku par. č. 4006, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, oddělené dle geometrického plánu č. 7565-1073/2016, sloučené tímto GP do pozemku par. č. st. 1924/1, z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-20, RK-14-2019-20pr01.pdf


21. Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV v Jihlavě - Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0742/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze uzavřené dne 12. 4. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností Zlínstav a.s. na straně zhotovitele na akci Vzdělávací a  výcvikové středisko ZZS KV dle materiálu RK-14-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2019)

termín: 15. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-21, RK-14-2019-21pr01.docx, RK-14-2019-21pr02.xlsx


22. Koncepce evidence nemovitého majetku

E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje na vědomí Koncepci evidence nemovitého majetku a navazujících agend. Projednávání se zúčastnili P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0743/14/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Koncepci evidence nemovitého majetku a navazujících agend dle materiálu RK-14-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Grémium ředitele (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-22, RK-14-2019-22pr01.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 23, 24 v bloku.

K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


23. Projektový záměr EDUBIM

Usnesení 0744/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projekt „EDUBIM“ do Fondu malých projektů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (19. 6. 2019)

termín: 19. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-23, RK-14-2019-23pr01.pdf, RK-14-2019-23pr02.pdf, RK-14-2019-23pr03.pdf


24. Projektový záměr IDEA-BIM

Usnesení 0745/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projekt „IDEA-BIM“ do Operačního programu Zaměstnanost.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 6. 2019), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (21. 6. 2019)

termín: 21. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-24, RK-14-2019-24pr01.pdf


25. Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasu s poskytnutím ručitelského závazku na akce, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2019 po jeho schválení Vládou ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0746/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu RK-14-2019-25, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2019 po jeho schválení Vládou ČR, a to do výše 150 mil. Kč;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu RK-14-2019-25, př. 2 přednostně z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-25, RK-14-2019-25pr01.pdf, RK-14-2019-25pr02.pdf


26. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem zařazení akce Muzea Vysočiny Jihlava do zásobníku akcí určených k realizaci. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0747/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“, dle materiálu RK-14-2019-26, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ projektovou žádost;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2019-26, př. 1, a schválit závazek kraje na předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ do výše cca 6 375 000 Kč poskytnutím zápůjčky a krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 %  z celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 637 500 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-26, RK-14-2019-26pr01.pdf, RK-14-2019-26pr02.pdf, RK-14-2019-26pr03.docx


27. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací z výše uvedeného programu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0748/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-27, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z grantového programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-27, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z grantového programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-27, RK-14-2019-27pr01.pdf, RK-14-2019-27pr02.pdf, RK-14-2019-27pr03.pdf, RK-14-2019-27pr04.pdf, RK-14-2019-27pr05.pdf, RK-14-2019-27pr06.pdf


28. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0749/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-28, RK-14-2019-28pr01.pdf, RK-14-2019-28pr02.pdf, RK-14-2019-28pr03.pdf, RK-14-2019-28pr04.pdf, RK-14-2019-28pr05.pdf, RK-14-2019-28pr06.pdf


29. FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0750/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-29, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-29, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-29, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-29, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-29, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-29, RK-14-2019-29pr01.pdf, RK-14-2019-29pr02.pdf, RK-14-2019-29pr03.pdf, RK-14-2019-29pr04.pdf, RK-14-2019-29pr05.pdf


30. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v uplynulém období. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0751/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019 dle materiálu RK-14-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-30, RK-14-2019-30pr01.xls


31. Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodávky služeb „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0752/14/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-31, RK-14-2019-31pr01.doc, RK-14-2019-31pr02.xlsx, RK-14-2019-31pr03.xls, RK-14-2019-31pr04.docx, RK-14-2019-31pr05.xls, RK-14-2019-31pr06.doc, RK-14-2019-31pr07.xlsx


32. Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodávky služeb „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0753/14/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-32, RK-14-2019-32pr01.doc, RK-14-2019-32pr02.xlsx, RK-14-2019-32pr03.xls, RK-14-2019-32pr04.xls, RK-14-2019-32pr05.xls, RK-14-2019-32pr06.zip, RK-14-2019-32pr07.docx, RK-14-2019-32pr08.doc, RK-14-2019-32pr09.xlsx


33. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, informovaly radu kraje o předložených návrzích úprav Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0754/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o vyřazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2019-33, př. 1;
 • rozhodnout o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2019-33, př. 2;
 • rozhodnout o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2019-33, př. 3;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-14-2019-33, př. 2 a dle materiálu RK-14-2019-33, př. 3 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu RK-14-2019-33, př. 1 a dle materiálu RK-14-2019-33, př. 2;
 • uložit odboru sociálních věcí zpracovat aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, zejména s ohledem na nově formulované podmínky zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-33, RK-14-2019-33pr01.xls, RK-14-2019-33pr02.xls, RK-14-2019-33pr03.xls


34. Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem poskytnutí dotace organizaci Diecézní charita Brno na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0755/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-14-2019-34, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-34, RK-14-2019-34pr01.pdf, RK-14-2019-34pr02.doc


40. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem aktualizace základního strategického rozvojového dokumentu na úrovni kraje. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0756/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout aktualizovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina dle postupu uvedeného v materiálu RK-14-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-40, RK-14-2019-40pr01.DOC

J. Běhounek navrhl projednání bodů 41, 42 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


41. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0757/14/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2019-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (7. 5. 2019)

termín: 7. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-41, RK-14-2019-41pr01.pdf, RK-14-2019-41pr02.pdf


42. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0758/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-42, RK-14-2019-42pr01.pdf, RK-14-2019-42pr02.pdf, RK-14-2019-42pr03.pdf, RK-14-2019-42pr04.pdf, RK-14-2019-42pr05.pdf, RK-14-2019-42pr06.pdf, RK-14-2019-42pr07.pdf, RK-14-2019-42pr08.pdf, RK-14-2019-42pr09.pdf, RK-14-2019-42pr10.pdf, RK-14-2019-42pr11.pdf, RK-14-2019-42pr12.pdf, RK-14-2019-42pr13.pdf, RK-14-2019-42pr14.pdf, RK-14-2019-42pr15.doc, RK-14-2019-42pr16.doc, RK-14-2019-42pr17.doc, RK-14-2019-42pr18.doc, RK-14-2019-42pr19.docx, RK-14-2019-42pr20.docx, RK-14-2019-42pr21.docx, RK-14-2019-42pr22.pdf


43. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0759/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-43, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-43, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-43, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-43, RK-14-2019-43pr01.pdf, RK-14-2019-43pr02.pdf, RK-14-2019-43pr03.pdf, RK-14-2019-43pr04.pdf


44. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Obnova venkova Vysočiny 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0760/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-44, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2019-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-44, RK-14-2019-44pr01.pdf, RK-14-2019-44pr02.pdf


45. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení Programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0761/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ dle materiálu RK-14-2019-45, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-45, RK-14-2019-45pr01.doc


46. Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace na podporu projektu žadatele Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0762/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 – Vnitřní obchod žadateli Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO: 49455842 ve výši 1 170 000 Kč na realizaci projektu „Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ dle materiálu RK-14-2019-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2019-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-46, RK-14-2019-46pr01.pdf, RK-14-2019-46pr02.doc


47. Projekt „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“ – žádost o prodloužení doby realizace projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0763/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O02700.0001 dle materiálu RK-14-2019-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-47, RK-14-2019-47pr01.pdf, RK-14-2019-47pr02.doc, RK-14-2019-47pr03.pdf


48. Projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech – SUPŠ Jihlava-Helenín

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovaly radu kraje o přípravě a realizaci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0764/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

realizovat projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava–Helenín“ dle materiálu RK-14-2019-48, př. 1, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí příslušný převod finančních prostředků na realizaci projektu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje dopracovat projektovou žádost projektu dle materiálu RK-14-2019-48, př. 1 a předložit ji řídícímu orgánu OPŽP do 31. 10. 2019;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 1,3 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu dle materiálu RK-14-2019-48, př. 1 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-48, RK-14-2019-48pr01.pdf


49. Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k revitalizaci koryta Pstružného potoka v PR Kamenná trouba

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0765/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo dle materiálu RK-14-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-49, RK-14-2019-49pr01.doc


35. Projektové záměry EduSTEM a DigiMe a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh udělení souhlasu zřizovatele se zařazením projektových záměrů do zásobníku akcí k budoucí realizaci a souhlasu s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0766/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o zařazení projektového záměru EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-14-2019-35, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt EduSTEM;
 • o zařazení projektového záměru DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-14-2019-35, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt DigiMe;

souhlasí

 • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálu RK-14-2019-35, př. 6 za účelem realizace projektu EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace zřizované Krajem Vysočina za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt EduSTEM;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálu RK-14-2019-35, př. 7 za účelem realizace projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace zřizované Krajem Vysočina za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt DigiMe;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 7 000 000 Kč a spolufinancovat projekt EduSTEM do výše 1 194 745 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr EduSTEM;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 5 000 000 Kč a spolufinancovat projekt DigiMe do výše 848 902 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr DigiMe.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 1. 2020)

termín: 30. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-35, RK-14-2019-35pr01.pdf, RK-14-2019-35pr02.pdf, RK-14-2019-35pr03.doc, RK-14-2019-35pr04.pdf, RK-14-2019-35pr05.pdf, RK-14-2019-35pr06.pdf, RK-14-2019-35pr07.pdf, RK-14-2019-35pr08.doc, RK-14-2019-35pr09.doc, RK-14-2019-35pr10.pdf, RK-14-2019-35pr11.pdf


36. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0570/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0767/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0570/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019 tak, že materiál RK-10-2019-93, př. 1 se nahradí materiálem RK-14-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 5. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-36, RK-14-2019-36pr01.pdf, RK-14-2019-36pr02.pdf


37. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na celoroční sportovní činnost mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0768/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2019 v celkové výši 369 399 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2019-37, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2019-37, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2019 v celkové výši 3 830 601 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-14-2019-37, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2019-37, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-37, RK-14-2019-37pr01.pdf, RK-14-2019-37pr02.pdf, RK-14-2019-37pr03.pdf, RK-14-2019-37pr04.pdf, RK-14-2019-37pr05.xls


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskuzi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. K. Ubr doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-38, RK-14-2019-38pr01.pdf


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o žádosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., o finanční dar na zajištění výdajů s účastí ve druhé celostátní fotbalové lize ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0769/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu RK-14-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-39, RK-14-2019-39pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 50 - 52 v bloku.

K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


50. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Usnesení 0770/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-14-2019-50, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu RK-14-2019-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-50, RK-14-2019-50pr01.pdf


51. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Usnesení 0771/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu RK-14-2019-51, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu RK-14-2019-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-51, RK-14-2019-51pr01.pdf


52. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Usnesení 0772/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-14-2019-52, př. 1;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu RK-14-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-52, RK-14-2019-52pr01.pdf


53. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací z výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0773/14/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si právo rozhodovat o navržených dotacích, u kterých je částka do 200 000Kč; 
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-14-2019-53, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2019-53, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-14-2019-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-53, RK-14-2019-53pr01.pdf, RK-14-2019-53pr02.pdf, RK-14-2019-53pr03.pdf


54. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Čistá voda 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0774/14/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2019-54, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2019-54, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2019-54, př. 6.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2019-54, RK-14-2019-54pr01.pdf, RK-14-2019-54pr02.pdf, RK-14-2019-54pr03.pdf, RK-14-2019-54pr04.pdf, RK-14-2019-54pr05.pdf, RK-14-2019-54pr06.pdf


55. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze. 

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 5. 2019, v 7:00 hod.

 

 

 

 

  

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

  

 

 

Ověřovatelé zápisu:

  

Ing. Martin Kukla                                              …..………………………………….……

  

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                              …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2019 dne 30. 4. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 5. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz