Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 14/2020 - 28. 4. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
3 Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2020
4 Digitálně technická mapa kraje - příprava projektu
5 Přijetí věcného daru společnosti ZHT Group s.r.o.
6 Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2021“
7 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Věcné dary, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
15 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020
16 Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2020
17 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"
18 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
20 FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046
21 FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0026
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
24 Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
25 Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
26 Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina
27 Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
30 Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
31 Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
32 Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
33 4. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
35 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
36 Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
37 Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
38 II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů
39 Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
40 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
41 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
42 Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava
43 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
44 Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“
45 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti
46 Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín
47 Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva
48 Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
49 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
50 Uzavření smlouvy o výpůjčce s obcí Bobrůvka
51 Uzavření trojstranných smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
52 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
53 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská"
54 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora"
55 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Gymnázium Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení"
56 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
57 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
59 FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19
60 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2“
61 Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK
62 Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina za rok 2019
63 Národní konference Venkov 2020 – zapojení Kraje Vysočina
64 Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
65 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
67 Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
68 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
69 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
70upr1 II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů
72upr1 Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz