Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 14/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2020, které se konalo dne 28. 4. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 28. 4. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání: 

69. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2020
02.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
03.  Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2020
04.  Digitálně technická mapa kraje - příprava projektu
05.  Přijetí věcného daru společnosti ZHT Group s.r.o.
06.  Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2021“
68.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
07.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Věcné dary, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
09.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
15.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020
16.  Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2020
17.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"
18.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
20.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046
21.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0026
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
24.  Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
25.  Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
26.  Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina
27.  Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
30.  Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
31.  Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
32.  Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
33.  4. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
35.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
36.  Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
37.  Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
38.  II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů
39.  Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
40.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
41.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
42.  Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava
43.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
44.  Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“
45.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti
46.  Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín
47.  Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva
48.  Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
49.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
50.  Uzavření smlouvy o výpůjčce s obcí Bobrůvka
52.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
51.  Uzavření trojstranných smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
53.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská"
54.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora"
55.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Gymnázium Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení"
69.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
56.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
57.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
58.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
59.  FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19
60.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2“
61.  Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK
62.  Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina za rok 2019
63.  Národní konference Venkov 2020 – zapojení Kraje Vysočina
64.  Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
65.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
70.  Rozprava členů rady

Usnesení 0730/14/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci Programu Informační a komunikační technologie 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0731/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2020-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-02, RK-14-2020-02pr01.pdf, RK-14-2020-02pr02.doc, RK-14-2020-02pr03.pdf


03. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2020

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0732/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-14-2020-03, př. 1;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-03, RK-14-2020-03pr01.doc, RK-14-2020-03pr02.doc


04. Digitálně technická mapa kraje - příprava projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0733/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s návrhem aktivit a předběžným rozpočtem Digitálně technické mapy Kraje Vysočina;

ukládá

odboru informatiky a Projektové kanceláři Kraje Vysočina pokračovat v přípravě projektové žádosti do výzvy OPPIK na podporu DTM. 

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-04, RK-14-2020-04pr01.docx, RK-14-2020-04pr02.xlsx, RK-14-2020-04pr03.docx


05. Přijetí věcného daru společnosti ZHT Group s.r.o.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o nabídce věcného daru v podobě 150 ks osobních dezinfekčních sprejů určených pro členy Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0734/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 4. 2020)

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-05, RK-14-2020-05pr01.doc


06. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2021“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření výše uvedené dohody o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0735/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-06, RK-14-2020-06pr01.doc


68. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem přijetí věcného daru pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0736/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2020-68, př. 1.        

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2020), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-68, RK-14-2020-68pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 07, 08, 10 - 14 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


07. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0737/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2020-07, př. 1 a RK-14-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (8. 5. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (8. 5. 2020)

termín: 8. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-07, RK-14-2020-07pr01.pdf, RK-14-2020-07pr02.pdf


08. Věcné dary, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0738/14/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2020-08, př. 1, RK-14-2020-08, př. 2, RK-14-2020-08, př. 3, RK-14-2020-08, př. 4, RK-14-2020-08, př. 5, RK-14-2020-08, př. 6 a RK-14-2020-08, př. 7.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (8. 5. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (8. 5. 2020)

termín: 8. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-08, RK-14-2020-08pr01.pdf, RK-14-2020-08pr02.pdf, RK-14-2020-08pr03.doc, RK-14-2020-08pr04.doc, RK-14-2020-08pr05.doc, RK-14-2020-08pr06.pdf, RK-14-2020-08pr07.pdf


10. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0739/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 4. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (28. 4. 2020)

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-10, RK-14-2020-10pr01.pdf


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 0740/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc březen.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 5. 2020), Odbor ekonomický (15. 5. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-11


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0741/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020“ ve výši 173 320 Kč (ÚZ 35438) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 173 320 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mladí dospělí a dítě 2020“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 5. 2020), Odbor ekonomický (28. 5. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (28. 5. 2020)

termín: 28. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-12, RK-14-2020-12pr01.pdf


13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 0742/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 873 884,50 Kč (z toho ÚZ  35019 ve výši 7 480,00 Kč a ÚZ 35015 ve výši 2 866 404,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:

  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 449 955,00 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 133 500,00 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 735 000,00 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 300 000,00 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 255 429,50 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-14-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 4. 2020), Odbor ekonomický (28. 4. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (28. 4. 2020)

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-13, RK-14-2020-13pr01.xls


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“

Usnesení 0743/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 908 335,22 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-14


09. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančních prostředků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0744/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 ze dne 10. 12. 2019, o poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle materiálů RK-14-2020-09, př. 1RK-14-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-09, RK-14-2020-09pr01.pdf, RK-14-2020-09pr02.pdf, RK-14-2020-09pr03.pdf


15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0745/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020 dle materiálu RK-14-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-15, RK-14-2020-15pr01.xls


16. Informace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem úpravy rozpočtu kraje na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0746/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-14-2020-16, RK-14-2020-16, př. 1, RK-14-2020-16, př. 2;

ukládá

 • vedoucím odborů krajského úřadu, vedoucí oddělení hospodářské správy a vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů nečerpat výdaje na jednotlivých kapitolách rozpočtu dle materiálu RK-14-2020-16, př. 1;
 • ředitelkám/ředitelům zřizovaných příspěvkových organizací pečlivě zvažovat potřebnost veškerých výdajů.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor územního plánování a stavebního řádu (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020), Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2020), ředitelky/ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-16, RK-14-2020-16pr01.xlsx, RK-14-2020-16pr02.xlsx


17. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Edice Vysočiny 2020"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu vyhlášení Programu na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0747/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program "EDICE VYSOČINY 2020" dle materiálu RK-14-2020-17, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-17, RK-14-2020-17pr01.doc


18. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0748/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-18, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-18, RK-14-2020-18pr01.pdf, RK-14-2020-18pr02.pdf, RK-14-2020-18pr03.pdf


19. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0749/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-19, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-19, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-19, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-19, RK-14-2020-19pr01.pdf, RK-14-2020-19pr02.pdf, RK-14-2020-19pr03.pdf, RK-14-2020-19pr04.pdf, RK-14-2020-19pr05.pdf, RK-14-2020-19pr06.pdf


20. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu Regionální kultura 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0750/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0046 dle materiálu RK-14-2020-20, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-20, RK-14-2020-20pr01.pdf, RK-14-2020-20pr02.pdf, RK-14-2020-20pr03.doc


21. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0026

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0751/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0026 dle materiálu RK-14-2020-21, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-21, RK-14-2020-21pr01.pdf, RK-14-2020-21pr02.pdf, RK-14-2020-21pr03.doc


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0752/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 1;
 • udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 6;

rozhoduje

poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-14-2020-22, př. 2 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-14-2020-22, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-14-2020-22, př. 5.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 8. 2020), Odbor ekonomický (30. 8. 2020)

termín: 30. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-22, RK-14-2020-22pr01.xlsx, RK-14-2020-22pr02.pdf, RK-14-2020-22pr03.pdf, RK-14-2020-22pr04.doc, RK-14-2020-22pr05.doc, RK-14-2020-22pr06.doc


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace společnosti DOC.DREAM services s.r.o. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0753/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 300 000 Kč dle materiálu RK-14-2020-23, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2020-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-23, RK-14-2020-23pr01.pdf, RK-14-2020-23pr02.pdf


24. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0754/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 650 000 Kč;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2020-24, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1  650 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-24, RK-14-2020-24pr01.pdf, RK-14-2020-24pr02.pdf


25. Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0755/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s partnerem projektu Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (IČO 60418460) dle materiálu RK-14-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-25, RK-14-2020-25pr01.pdf


26. Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem dodatku Memoranda o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0756/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k memorandu dle materiálu RK-14-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-26, RK-14-2020-26pr01.doc, RK-14-2020-26pr02.pdf, RK-14-2020-26pr03.pdf


27. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0757/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 378 587 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2020-27, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2020-27, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 4 021 413 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-14-2020-27, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2020-27, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-27, RK-14-2020-27pr01.pdf, RK-14-2020-27pr02.pdf, RK-14-2020-27pr03.pdf, RK-14-2020-27pr04.pdf, RK-14-2020-27pr05.xls


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0758/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy 19 044 Kč a § 3113 – Základní školy 385 010 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v celkové výši 404 054 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2020-28, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-28, RK-14-2020-28pr01.xlsx


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace z MŠMT určené na přímé výdaje na vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0759/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 176 245 052 Kč dle materiálu RK-14-2020-29;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2020-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2020-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-29, RK-14-2020-29pr01.xls, RK-14-2020-29pr02.xls, RK-14-2020-29pr03.doc


30. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0760/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-14-2020-30, př. 1 ve výši max. 70 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-30, RK-14-2020-30pr01.pdf


31. Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh spolufinancování výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0761/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v maximální výši 1 260 096,28 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2022), Odbor ekonomický (30. 6. 2022)

termín: 30. 6. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-31, RK-14-2020-31pr01.pdf


32. Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina". V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0762/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" ve výši max. 572 762,50 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2022), Odbor ekonomický (30. 6. 2022)

termín: 30. 6. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-32, RK-14-2020-32pr01.docx


33. 4. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu za 4. etapu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0763/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-14-2020-33, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-14-2020-33, př. 2 za 4. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-33, RK-14-2020-33pr01.pdf, RK-14-2020-33pr02.pdf


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a  sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0764/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ve výši 714 559 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2020 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 532 370 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-34, RK-14-2020-34pr01.pdf


35. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0765/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů RK-14-2020-35, př. 1 a RK-14-2020-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-35, RK-14-2020-35pr01.doc, RK-14-2020-35pr02.doc


36. Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh přijetí věcného daru, určeného na pomoc v současné situaci vyvolané bojem proti šíření onemocnění Covid-19. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.

Usnesení 0766/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit distribuci věcného daru v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-36


37. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o navýšení finančních prostředků na projekty silniční infrastruktury spolufinancované z prostředků Evropské unie. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0767/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0131/03/2020/RK tak, že materiál RK-03-2020-30, př. 2 bude nahrazen materiálem RK-14-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK tak, že materiál ZK-01-2020-39, př. 2 bude nahrazen materiálem RK-14-2020-37, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,5 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu RK-14-2020-37, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-37, RK-14-2020-37pr01.pdf


38. II/353 Nové Veselí - obchvat, žádost o dodatečné zřízení sjezdů

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.

Usnesení 0768/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nezřizovat na akci "II/353 Nové Veselí - obchvat" sjezdy, dodatečně požadované městysem Nové Veselí, na náklady Kraje Vysočina dle materiálů RK-14-2020-38, př. 1, RK-14-2020-38, př. 2, RK-14-2020-38, př. 3;

souhlasí

s možností zřízení sjezdů na náklady městyse Nové Veselí za podmínek dodržení legislativního postupu a případných podmínek správce dotace.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (20. 8. 2020)

termín: 20. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-38, RK-14-2020-38pr01.pdf, RK-14-2020-38pr02.pdf, RK-14-2020-38pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 39 – 50, 52 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


39. Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

Usnesení 0769/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu RK-14-2020-39, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v  likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-14-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-39, RK-14-2020-39pr01.xlsx, RK-14-2020-39pr02.docx


40. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0770/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu RK-14-2020-40, př. 1 z  vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-14-2020-40, př. 2, RK-14-2020-40, př. 3upr1, RK-14-2020-40, př. 4, RK-14-2020-40, př. 5, RK-14-2020-40, př. 6, RK-14-2020-40, př. 7, RK-14-2020-40, př. 8, RK-14-2020-40, př. 9, RK-14-2020-40, př. 10.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-40, RK-14-2020-40pr01.xlsx, RK-14-2020-40pr02.docx, RK-14-2020-40pr03.docx, RK-14-2020-40pr04.docx, RK-14-2020-40pr05.docx, RK-14-2020-40pr06.docx, RK-14-2020-40pr07.docx, RK-14-2020-40pr08.docx, RK-14-2020-40pr09.docx, RK-14-2020-40pr10.docx


41. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0771/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2020-41, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-41, RK-14-2020-41pr01.xls


42. Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava

Usnesení 0772/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 4638/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami dle materiálu RK-14-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-42, RK-14-2020-42pr01.pdf, RK-14-2020-42pr02.pdf


43. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0773/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-43, RK-14-2020-43pr01.xls


44. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0774/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-14-2020-44, př. 1upr1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-44, RK-14-2020-44pr01.xls


45. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti

Usnesení 0775/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-14-2020-45, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-45, RK-14-2020-45pr01.xlsx


46. Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín

Usnesení 0776/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt pozemky par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č. 1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 v k.ú. Hroznatín z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ: 469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;
 • nenabýt   z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ:  469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 1629/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 114 m2 v k. ú. Hroznatín z důvodu nezastavěnosti krajskou komunikací.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-46


47. Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva

Usnesení 0777/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Věž dodatek č. 1 smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené dne 13. 4. 2018 dle materiálu RK-14-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-47, RK-14-2020-47pr01.doc


48. Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov

Usnesení 0778/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0439/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu RK-14-2020-48, př. 1."

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-48, RK-14-2020-48pr01.docx, RK-14-2020-48pr02.pdf


49. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“

Usnesení 0779/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč mezi Římskokatolickou farností Budišov u  Třebíče jako budoucím prodávajícím a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím podle materiálu RK-14-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-49, RK-14-2020-49pr01.doc


50. Uzavření smlouvy o výpůjčce s obcí Bobrůvka

Usnesení 0780/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka a půjčitele a obcí Bobrůvka, IČ: 00545376, se sídlem Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  na část pozemku KN par. č. 2130/1 v k. ú. Bobrůvka v rozsahu cca 22 m2 a to na dobu do 31. 8. 2023.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-50, RK-14-2020-50pr01.pdf


52. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0781/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2020-52, př. 1 a RK-14-2020-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-52, RK-14-2020-52pr01.xlsx, RK-14-2020-52pr02.xlsx


51. Uzavření trojstranných smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření trojstranné smlouvy o  budoucích smlouvách o zřízení služebnosti uzavírané mezi Krajem Vysočina, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a  Povodím Moravy, s. p. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0782/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora a Povodím Moravy, s. p., na straně budoucího povinného ze služebnosti trojstranné smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti dle materiálů RK-14-2020-51, př. 1, RK-14-2020-51, př. 2, RK-14-2020-51, př. 3, RK-14-2020-51, př. 4 a RK-14-2020-51, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-51, RK-14-2020-51pr01.docx, RK-14-2020-51pr02.docx, RK-14-2020-51pr03.docx, RK-14-2020-51pr04.docx, RK-14-2020-51pr05.docx


53. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0783/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-14-2020-53, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-14-2020-53, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka VSM, spol. s r.o., Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava, IČO 155 26 194 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI ul. Strojírenská";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 5. 2020)

termín: 6. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-53, RK-14-2020-53pr01.pdf, RK-14-2020-53pr02.pdf


54. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0784/14/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 4. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-54, RK-14-2020-54pr01.pdf, RK-14-2020-54pr02.pdf


55. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Gymnázium Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0785/14/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Gymnázium Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-14-2020-55, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-14-2020-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka KERAMA s.r.o., Kubišova 1372/6, 674 01 Třebíč, IČO 634 86 806, jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Gymnázium Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 5. 2020)

termín: 6. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-55, RK-14-2020-55pr01.pdf, RK-14-2020-55pr02.pdf


69. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stávajícími silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0786/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2020-69, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;

rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 124, dle GP č. 433, 41-80/2015 nově oddělené jako pozemek par. č. 124/3 o výměře 7 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-69, RK-14-2020-69pr01.xls


56. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace z programu „Územní plánování 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0787/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-56, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2020-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-56, RK-14-2020-56pr01.pdf, RK-14-2020-56pr02.pdf


57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0788/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-57, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-57, RK-14-2020-57pr01.pdf, RK-14-2020-57pr02.pdf


58. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0789/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-58, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-58, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2020-58, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-58, RK-14-2020-58pr01.pdf, RK-14-2020-58pr02.pdf, RK-14-2020-58pr03.pdf, RK-14-2020-58pr04.pdf


59. FOND VYSOČINY – doporučený postup v administraci programů ve vazbě na opatření v souvislosti s COVID-19

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem nastavení postupů při vyhodnocování a návazné administraci programů Fondu Vysočiny a realizaci podpořených projektů z FV dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřeními ve vazbě na COVID-19. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0790/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí postup Krajského úřadu Kraje Vysočina při vyhodnocování a  návazné administraci programů Fondu Vysočiny a realizaci podpořených projektů z Fondu Vysočiny dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřeními ve vazbě na COVID-19. 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (14. 4. 2020)

termín: 14. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-59


60. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0791/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2020-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 4. 2020), Odbor ekonomický (28. 4. 2020)

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-60, RK-14-2020-60pr01.pdf, RK-14-2020-60pr02.pdf, RK-14-2020-60pr03.pdf


61. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu změny přijatého usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0792/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK tak, že materiál ZK-02-2020-74, př. 2 nahrazuje materiálem RK-14-2020-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-61, RK-14-2020-61pr01.pdf, RK-14-2020-61pr02.pdf


62. Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina za rok 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí výše uvedenou Zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0793/14/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-14-2020-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 4. 2020)

termín: 28. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-62, RK-14-2020-62pr01.docx


63. Národní konference Venkov 2020 – zapojení Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci národní konference Venkov 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0794/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2020-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-63, RK-14-2020-63pr01.doc, RK-14-2020-63pr02.pdf


64. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0795/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů RK-14-2020-64, př. 1 a RK-14-2020-64, př. 2;
 • uložit radě kraje předložení aktualizace Profilu Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-64, RK-14-2020-64pr01.pdf, RK-14-2020-64pr02.pdf, RK-14-2020-64pr03.docx, RK-14-2020-64pr04.pdf


65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0796/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 8 641 710 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-14-2020-65, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2020-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-65, RK-14-2020-65pr01.pdf, RK-14-2020-65pr02.pdf, RK-14-2020-65pr03.pdf


66. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0797/14/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2020-66, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-14-2020-66, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2020-66, př. 6.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-66, RK-14-2020-66pr01.pdf, RK-14-2020-66pr02.pdf, RK-14-2020-66pr03.pdf, RK-14-2020-66pr04.pdf, RK-14-2020-66pr05.pdf, RK-14-2020-66pr06.pdf


67. Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení doby pro realizaci projektu podpořeného podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0798/14/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02387.0007 dle materiálu RK-14-2020-67, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-14-2020-67, RK-14-2020-67pr01.pdf, RK-14-2020-67pr02.pdf, RK-14-2020-67pr03.doc


70. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 5. 2020, v 7:30 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                              ..................……………..……

 

 

Ing. Martin Kukla                                                …………………………..……


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz