Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 15/2018 - 14. 5. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh dodatku č. 2 Nevýhradní licenční smlouvy č. 66709/09 ze dne 10. 6. 2009 o užití dat státního mapového díla
3 Aktivity z koncepce eHealth roku 2017 a plánované aktivity na rok 2018
4 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
5 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
7 Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
8 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
9 Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
12 Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 7. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Nemoci v těhotenství
14 Smlouva o umístění věci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
15 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
16 Rezignace a jmenování člena Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
17 Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
18 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
21 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
22 Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
24 Projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
25 Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
27 Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
28 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2017
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
31 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
32 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Háj I."
33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
34 Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
35 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
36 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“
37 Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
38 Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy
39 Darování pozemku v k. ú. Utín
40 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
41 Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
42 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou
43 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva prokazující právo provést stavbu a souhlas s pokácením dřevin v k. ú. Polná, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná
44 Návrh na změnu usnesení 0664/12/2018/RK
45 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46 Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová
47 Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností v k. ú. Havlíčkův Brod
48 Darování pozemku v k. ú. Podklášteří
49 Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
50 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
51 Řešení instalace nových energetických zdrojů v areálech některých nemocnic Kraje Vysočina
52 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
53 Žádost v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
54 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
57 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
58 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
60 Uělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
62 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
64 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
66 Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
68 Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice
69 Návrh na změnu usnesení 0720/13/2018/RK
70 Úhrada náhrady za bezesmluvní užívání pozemku v k.ú. Jihlava
71 Finanční dar pro Statutární město Jihlava

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz