Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 15/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2018, které se konalo dne 14. 5. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 5. 2018.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 71. Finanční dar pro Statutární město Jihlava do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2018
02.  Návrh dodatku č. 2 Nevýhradní licenční smlouvy č. 66709/09 ze dne 10. 6. 2009 o užití dat státního mapového díla
03.  Aktivity z koncepce eHealth roku 2017 a plánované aktivity na rok 2018
04.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
05.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
07.  Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
09.  Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
12.  Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 7. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Nemoci v těhotenství
14.  Smlouva o umístění věci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
15.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
16.  Rezignace a jmenování člena Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina
17.  Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
18.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
21.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
22.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
24.  Projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
25.  Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
27.  Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
28.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2017
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
31.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
32.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Háj I."
33.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
34.  Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
35.  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
36.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“
37.  Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř
39.  Darování pozemku v k. ú. Utín
40.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
42.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou
45.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová
47.  Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností v k. ú. Havlíčkův Brod
48.  Darování pozemku v k. ú. Podklášteří
49.  Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
38.  Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy
41.  Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
43.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva prokazující právo provést stavbu a souhlas s pokácením dřevin v k. ú. Polná, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná
44.  Návrh na změnu usnesení 0664/12/2018/RK
50.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
51.  Řešení instalace nových energetických zdrojů v areálech některých nemocnic Kraje Vysočina
69.  Návrh na změnu usnesení 0720/13/2018/RK
68.  Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice
70.  Úhrada náhrady za bezesmluvní užívání pozemku v k.ú. Jihlava
52.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
53.  Žádost v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
54.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
57.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
58.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
60.  Uělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
62.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
64.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65.  Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
66.  Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
71.  Finanční dar pro Statutární město Jihlava
72.  Rozprava členů rady

Usnesení 0823/15/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 14. 5. 2018

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh dodatku č. 2 Nevýhradní licenční smlouvy č. 66709/09 ze dne 10. 6. 2009 o užití dat státního mapového díla

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 2 nevýhradní licenční smlouvy mezi Zeměměřickým úřadem a Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0824/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k nevýhradní licenční smlouvě č. 66709/09 ze dne 10. 6. 2009 o užití dat státního mapového díla dle materiálu RK-15-2018-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-02, RK-15-2018-02pr01.pdf, RK-15-2018-02pr02.pdf


03. Aktivity z koncepce eHealth roku 2017 a plánované aktivity na rok 2018

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0825/15/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení aktivit realizovaných v souladu s akčním plánem na rok 2017 dle materiálu RK-15-2018-03, př. 1;

schvaluje

plánované aktivity eHealth pro rok 2018 dle materiálu RK-15-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-03, RK-15-2018-03pr01.doc


04. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0826/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku:

 • Lůžko resuscitační, inventární číslo 002-000-000-188, rok výroby 1992, pořizovací cena 11 760,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-739, rok výroby 1994, pořizovací cena 10 765,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Vana balneologická, inventární číslo 002-000-000-132, rok výroby 1988, pořizovací cena 11 947,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Endoresektor kompletní, inventární číslo 002-000-000-158, rok výroby 1990, pořizovací cena 57 782,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Lůžko resuscitační, inventární číslo 002-000-000-188, rok výroby 1992, pořizovací cena 11 760,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Chladnička Calex Samsung, inventární číslo 002-000-000-739, rok výroby 1994, pořizovací cena 10 765,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Vana balneologická, inventární číslo 002-000-000-132, rok výroby 1988, pořizovací cena 11 947,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Endoresektor kompletní, inventární číslo 002-000-000-158, rok výroby 1990, pořizovací cena 57 782,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-04


05. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0827/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-15-2018-05, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-15-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-05, RK-15-2018-05pr01.xls


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0828/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši
  11 244 480,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 2 510 746,50 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 3 380 056,00 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 768 078,00 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 2 032 800,00 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 552 800,00 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-15-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 6. 2018), Odbor ekonomický (14. 6. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (14. 6. 2018)

termín: 14. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-06, RK-15-2018-06pr01.xls, RK-15-2018-06pr02.pdf


07. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0829/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-07, RK-15-2018-07pr01.pdf


K bodům 08 - 11, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


08. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0830/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 5. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (24. 5. 2018)

termín: 24. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-08, RK-15-2018-08pr01.pdf


09. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0831/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2018-09, př. 1 a RK-15-2018-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 5. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (24. 5. 2018)

termín: 24. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-09, RK-15-2018-09pr01.pdf, RK-15-2018-09pr02.pdf


10. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0832/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 5. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (24. 5. 2018)

termín: 24. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-10, RK-15-2018-10pr01.doc


11. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0833/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2018-11, př. 1, RK-15-2018-11, př. 2, RK-15-2018-11, př. 3 a  RK-15-2018-11, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 5. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (24. 5. 2018)

termín: 24. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-11, RK-15-2018-11pr01.doc, RK-15-2018-11pr02.doc, RK-15-2018-11pr03.doc, RK-15-2018-11pr04.doc


12. Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0834/15/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

termín: 14. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-12, RK-15-2018-12pr01.doc, RK-15-2018-12pr02.doc, RK-15-2018-12pr03.doc, RK-15-2018-12pr04.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 7. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Nemoci v těhotenství

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0835/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 7. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Nemoci v těhotenství;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-13, RK-15-2018-13pr01.pdf, RK-15-2018-13pr02.pdf, RK-15-2018-13pr03.doc, RK-15-2018-13pr04.pdf


14. Smlouva o umístění věci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy o  umístění nápojových a potravinářských automatů s obchodní firmou DELIKOMAT s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0836/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění věci pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2018-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 5. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (25. 5. 2018)

termín: 25. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-14, RK-15-2018-14pr01.pdf, RK-15-2018-14pr02.pdf


15. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Barbory Malcové o zařazení do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0837/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-15-2018-15, př. 1
 • o zařazení žadatelky Barbory Malcové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-15, RK-15-2018-15pr01.doc, RK-15-2018-15pr02.pdf, RK-15-2018-15pr03.xls


16. Rezignace a jmenování člena Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina

J. Běhounek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci člena Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina a jmenovat do této komise člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0838/15/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-16, RK-15-2018-16pr01.pdf, RK-15-2018-16pr02.pdf


17. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o  výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0839/15/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2018 dle materiálu RK-15-2018-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 5. 2018)

termín: 14. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-17, RK-15-2018-17pr01.doc


18. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0840/15/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 dle materiálu RK-15-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (14. 5. 2018)

termín: 14. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-18, RK-15-2018-18pr01.doc


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar vítězi Novinářské křepelky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0841/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar dle materiálu RK-15-2018-19, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 3 333 Kč při současném snížení § 6113 – Zastupitelstva krajů o částku 3 333 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-19, RK-15-2018-19pr01.doc, RK-15-2018-19pr02.pdf


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0842/15/2018/RK

Rada kraje
ruší

usnesení rady kraje č. 0622/12/2018/RK;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-20, RK-15-2018-20pr01.pdf


21. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o zadaných veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0843/15/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 dle materiálu RK-15-2018-21, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od  1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 dle materiálu RK-15-2018-21, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-15-2018-21, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-21, RK-15-2018-21pr01.xls, RK-15-2018-21pr02.xls, RK-15-2018-21pr03.xlsx


22. Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0844/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 634 370 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 634 370 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-15-2018-22, př. 10;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 1 634 370 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-15-2018-22, př. 10;
 • uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru informatiky, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a řediteli Střední odborné školy Nové Město na Moravě po ukončení činností dle materiálů RK-15-2018-22, př. 1, RK-15-2018-22, př. 2, RK-15-2018-22, př. 3, RK-15-2018-22, př. 4, RK-15-2018-22, př. 5, RK-15-2018-22, př. 6, RK-15-2018-22, př. 7, RK-15-2018-22, př. 8, RK-15-2018-22, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
bere na vědomí

objednávky projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V", "Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001517", "Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava - dodatek", "Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002741", "Služby Technologického centra Kraje vysočina 2016 - dodatek ".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 12. 2025), Odbor informatiky (31. 12. 2025), ředitelé (31. 12. 2025)

termín: 31. 12. 2025

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-22, RK-15-2018-22pr01.docx, RK-15-2018-22pr02.docx, RK-15-2018-22pr03.pdf, RK-15-2018-22pr04.docx, RK-15-2018-22pr05.pdf, RK-15-2018-22pr06.docx, RK-15-2018-22pr07.pdf, RK-15-2018-22pr08.docx, RK-15-2018-22pr09.pdf, RK-15-2018-22pr10.xlsx


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0845/15/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

investiční a provozní náklady spojené s provozem WIFI ve vozech 841 pod objednávkou Kraje Vysočina dle dopisu Českých drah, a. s. uvedeného v materiálu RK-15-2018-23, př. 1;

souhlasí

souhlasí se záměrem vybavení vozidel řady 841 zařízením WIFI;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 1 560 000 Kč určenou na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 560 000 Kč;
 • zrušit usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 314 463 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-23, RK-15-2018-23pr01.pdf


24. Projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic za sledované období 1. 5. 2017 – 30. 4. 2018. V průběhu jednáni odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0846/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-15-2018-24, př. 1, RK-15-2018-24, př. 2 a RK-15-2018-24, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-15-2018-24, př. 1, RK-15-2018-24, př. 2 a RK-15-2018-24, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-24, RK-15-2018-24pr01.pdf, RK-15-2018-24pr02.pdf, RK-15-2018-24pr03.pdf


25. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0847/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-15-2018-25, př. 1, a to na dobu určitou do 18. 6. 2021.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 5. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-25, RK-15-2018-25pr01.pdf


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0848/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 50 000 Kč určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Nezapomeňte přijít“ – kognitivní trénink v praxi;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu „Nezapomeňte přijít“ – kognitivní trénink v praxi.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-26


27. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením  sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0849/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-15-2018-27, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – kód sbírky MAH/002-05-13/240002.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2018), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-27, RK-15-2018-27pr01.doc


28. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2017

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0850/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů v rozsahu dle  materiálu RK-15-2018-28, př. 3;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-15-2018-28, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-15-2018-28, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a odboru kultury, památkové péče a cestovní ruchu přehodnotit hospodaření organizace za účelem rychlejšího umořování ztráty z minulých let;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2017 uvedených v materiálu RK-15-2018-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-28, RK-15-2018-28pr01.pdf, RK-15-2018-28pr02.xls, RK-15-2018-28pr03.xls


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0851/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 447 618 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2018;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 o částku 333 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (15. 5. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-29, RK-15-2018-29pr01.pdf


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0852/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 536 261,14 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 479  812,60 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 56  448,54 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 536 261,14 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (18. 5. 2018), Odbor ekonomický (18. 5. 2018), Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. (18. 5. 2018)

termín: 18. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-30, RK-15-2018-30pr01.pdf


31. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0853/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 669 296,17 Kč dle materiálu RK-15-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-31, RK-15-2018-31pr01.xls, RK-15-2018-31pr02.pdf


32. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Háj I."

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0854/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 391 512,06 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Háj I.“

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-32


33. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0855/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 549 919,87 (5 557,00 Kč + 544 362,87 Kč) určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-33, RK-15-2018-33pr01.pdf, RK-15-2018-33pr02.pdf


34. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, upřesnil radě kraje návrh schválit čerpání fondu investic u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0856/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2018 u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov ve Zboží, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-34, RK-15-2018-34pr01.xls


35. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0857/15/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), v podmínkách Kraje Vysočina;

schvaluje

Směrnici o technicko organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů dle materiálu RK-15-2018-35, př. 1.

odpovědnost: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (25. 5. 2018)

termín: 25. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-35, RK-15-2018-35pr01.doc


K bodům 36, 37, 39, 40, 42, 45 – 49, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


36. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“

Usnesení 0858/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a s Krajem Vysočina, na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy dle materiálu RK-15-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-36, RK-15-2018-36pr01.pdf


37. Darování pozemků v k. ú. Střížov u Chotěboře a obci Chotěboř

Usnesení 0859/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků uvedených v  materiálu RK-15-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-15-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-37, RK-15-2018-37pr01.xls


39. Darování pozemku v k. ú. Utín

Usnesení 0860/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 332/6 o výměře 199 m2, odděleného geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m2, oddělený z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-39, RK-15-2018-39pr01.pdf, RK-15-2018-39pr02.pdf


40. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

Usnesení 0861/15/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 2. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně prodávajícího a společností B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4 na straně kupujícího dle materiálu RK-15-2018-40, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-40, RK-15-2018-40pr01.pdf, RK-15-2018-40pr02.pdf, RK-15-2018-40pr03.pdf, RK-15-2018-40pr04.doc


42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou

Usnesení 0862/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jaroměřice nad Rokytnou na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných  par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-42, RK-15-2018-42pr01.pdf


45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0863/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2018-45, př. 1 a RK-15-2018-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-45, RK-15-2018-45pr01.xlsx, RK-15-2018-45pr02.xlsx


46. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelní Myslová

Usnesení 0864/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 858/2 o výměře  2236 m2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích  v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení služebnosti spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti mezi Rybářstvím Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová za jednorázovou úhradu ve výši 20 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-46, RK-15-2018-46pr01.pdf


47. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností v k. ú. Havlíčkův Brod

Usnesení 0865/15/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-47, RK-15-2018-47pr01.pdf


48. Darování pozemku v k. ú. Podklášteří

Usnesení 0866/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku dle GP č. 2138-42051/2017 par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k. ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek dle GP 2138-42051/2017 par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k.ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-48, RK-15-2018-48pr01.pdf


49. Uzavření smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

Usnesení 0867/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a fyzickými i právnickými osobami na straně pronajímatelů smlouvy nájemní na dobu čtyř měsíců za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok v rozsahu dle materiálu RK-15-2018-49, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Budeč na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na dobu čtyř měsíců v rozsahu materiálu RK-15-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-49, RK-15-2018-49pr01.xls, RK-15-2018-49pr02.pdf


38. Majetkoprávní příprava akce „II/360 Oslavička - Rudíkov“ – uzavření kupní smlouvy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít kupní smlouvu s vlastníky pozemku v k. ú. Rudíkov. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0868/15/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-38, RK-15-2018-38pr01.doc, RK-15-2018-38pr02.pdf


41. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zveřejnit záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje jmenovala své zástupce do komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0869/15/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 20. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-41, RK-15-2018-41pr01.pdf, RK-15-2018-41pr02.doc, RK-15-2018-41pr03.doc


43. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva prokazující právo provést stavbu a souhlas s pokácením dřevin v k. ú. Polná, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků v k. ú. Polná mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0870/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2018-43, př. 1;
 • vyslovit souhlas s pokácením 16 kusů dřevin na pozemcích KN par. č. 2536/1  a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná v souvislosti s realizací stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčených pozemků a společností Swoboda CZ s.r.o,. na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ na pozemcích KN par. č. 2536/1 a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná, jejíž součástí bude ujednání, že veškeré náklady související s pokácením dřevin, včetně náhradní výsadby, zajistí na své náklady investor;
 • pověřit investora  Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava, k podání žádosti o povolení kácení 16 kusů stromů na pozemcích KN par. č. 2536/1 a par. č. 2536/4 v k. ú. Polná v souvislosti s realizací stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor Swoboda CZ s.r.o. zaváže po realizaci stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ darovat části pozemků KN par. č. 2111/130,  2111/131, 2111/132, 2111/133, 2111/137, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-43, RK-15-2018-43pr01.xls, RK-15-2018-43pr02.pdf


44. Návrh na změnu usnesení 0664/12/2018/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0664/12/2018/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0871/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0664/12/2018/RK ze dne 17. 4. 2018 tak, že v materiálu RK-12-2018-46, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 11 nahrazuje materiálem RK-15-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-44, RK-15-2018-44pr01.xlsx


50. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu schválit pořadí nabídek dané veřejné zakázky a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0872/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2018-50, př. 2;

rozhoduje

vybrat dodavatele Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 283 15 669 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu prostřednictvím pověřeného administrátora výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (21. 5. 2018)

termín: 21. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-50, RK-15-2018-50pr01.pdf, RK-15-2018-50pr02.pdf


51. Řešení instalace nových energetických zdrojů v areálech některých nemocnic Kraje Vysočina

P. Tlustoš, úředník odboru regionálního rozvoje, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s předloženým záměr instalace nových energetických zdrojů v areálech některých nemocnic kraje. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0873/15/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál obsahuje informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-51, RK-15-2018-51pr01.pdf, RK-15-2018-51pr02.doc, RK-15-2018-51pr03.doc, RK-15-2018-51pr04.doc


69. Návrh na změnu usnesení 0720/13/2018/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu změnit usnesení 0720/13/2018/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0874/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0720/13/2018/RK tak , že text

"Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek  zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-23, př. 2"

se ruší.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-69


68. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0875/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-15-2018-68, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-15-2018-68, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2018-68, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 5. 2018)

termín: 18. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-68, RK-15-2018-68pr01.doc, RK-15-2018-68pr02.doc, RK-15-2018-68pr03.doc


70. Úhrada náhrady za bezesmluvní užívání pozemku v k.ú. Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0876/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uhradit náhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 4638/3 v k.ú. Jihlava za rok 2017 ve výši 715 Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 5. 2018)

termín: 18. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-70, RK-15-2018-70pr01.pdf, RK-15-2018-70pr02.pdf, RK-15-2018-70pr03.pdf


52. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje žádost o vyslovení souhlasu s pronájmem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0877/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.1287 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-52, RK-15-2018-52pr01.pdf, RK-15-2018-52pr02.pdf


53. Žádost v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, upřesnili radě kraje žádost o prodloužení termínu realizace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0878/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nevyhovět žádosti dle materiálu RK-15-2018-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-53, RK-15-2018-53pr01.pdf, RK-15-2018-53pr02.pdf


54. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0879/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 vydaného dne 31. 5. 2017 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2018-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-15-2018-54, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-15-2018-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-54, RK-15-2018-54pr01.pdf, RK-15-2018-54pr02.pdf, RK-15-2018-54pr03.zip


55. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na přijetí věcného daru pro danou školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0880/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-55, RK-15-2018-55pr01.doc


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0881/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč, se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč  IČO: 03111903 ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-15-2018-56, př. 1.  

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-56, RK-15-2018-56pr01.pdf


57. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru pro danou školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0882/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2018-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-57, RK-15-2018-57pr01.pdf


58. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádost shora uvedené školy o souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0883/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením trafostanice, inventární číslo DHM/0000026, rok pořízení 2006, pořizovací cena 600 000 Kč, zůstatková cena 262 500 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-15-2018-58.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-58


59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí organizace Rada dětí a mládeže kraje Vysočina o dotaci na pořádání vědeckotechnického tábora T-CAMP. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0884/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783 dle materiálu RK-15-2018-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-59, RK-15-2018-59pr01.pdf


60. Uělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Chotěboř

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na přijetí věcného daru pro Gymnázium Chotěboř. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0885/15/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-60, RK-15-2018-60pr01.doc


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0886/15/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu RK-15-2018-61, př. 1;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-61, RK-15-2018-61pr01.pdf


62. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení kraje za rok 2017. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0887/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-15-2018-62, př. 1 za rok 2017 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2017 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018), ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-62, RK-15-2018-62pr01.pdf


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0888/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol (§ 3421).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-63, RK-15-2018-63pr01.pdf


64. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotace na účast na sportovním mistrovství žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0889/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 65 129 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-15-2018-64, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-15-2018-64, př. 1, RK-15-2018-64, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-64, RK-15-2018-64pr01.pdf, RK-15-2018-64pr02.pdf, RK-15-2018-64pr03.xls


65. Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí organizátora mistrovství o finanční podporu na pořádání Mistrovství ČR v pétanque 2x2. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0890/15/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 11 000 Kč zapsanému spolku Pétanque klub 1293 Vojnův Městec, z.s., se sídlem Vojnův Městec 22, 591 01 Vojnův Městec, IČO: 26604825 na podporu pořádání Mistrovství ČR v pétanque 2x2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2018-65, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-65, RK-15-2018-65pr01.pdf


66. Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0891/15/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 69 375 Kč dle materiálu RK-15-2018-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-66, RK-15-2018-66pr01.xls


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli návrh dopracovat a předložit jej na dalším zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-67, RK-15-2018-67pr01.xls, RK-15-2018-67pr02.pdf, RK-15-2018-67pr03.pdf, RK-15-2018-67pr04.pdf, RK-15-2018-67pr05.pdf, RK-15-2018-67pr06.pdf, RK-15-2018-67pr07.pdf, RK-15-2018-67pr08.pdf, RK-15-2018-67pr09.pdf, RK-15-2018-67pr10.pdf


71. Finanční dar pro Statutární město Jihlava

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru na podporu a všeobecný rozvoj jihlavského sportu Statutárnímu městu Jihlava. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0892/15/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 5 000 000 Kč Statutárnímu městu Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO: 00286010 dle materiálu RK-15-2018-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2018-71, RK-15-2018-71pr01.doc


72. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 5. 2018, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný            ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                   …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2018 dne 14. 5. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 5. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz