Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 15/2019 - 7. 5. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 2 - "Software, virtualizace, bezpečnost"
3 Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019
4 Řešení instalace nových energetických zdrojů v Nemocnici Pelhřimov příspěvkové organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci – zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogenerační jednotky)
5 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
7 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
8 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
11 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12 Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
13 Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Poznej Vysočinu 2019"
14 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
15 Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2020“
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do Evropského parlamentu
17 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - příspěvek na realizaci projektu „Gastrofestival“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci
21 Vývoz a prezentace kočárků a kolébek ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku
22 Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019
23 Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 1 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
24 Majetkoprávní vypořádání stavby "OK Hornoměstská, Třebíčská" v k. ú. Velké Meziříčí po jejím dokončení
25 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
26 Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
27 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš
28 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny"
29 Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci
30 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/1327 Žirovnice - průtah
31 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na služby "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace"
32 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje
33 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008" a silnice II/129
34 Veřejná zakázka na služby "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace", jmenování hodnotící komise
35 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
36 Darování pozemku v k. ú. a obci Humpolec
37 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38 Prodej pozemku v k. ú. a obci Dobronín
39 Výkup pozemku v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
40 Darování silnice III/0394 v k.ú. Dolní Cerekev, v k.ú. Spělov a v k.ú. Batelov
41 Projektový záměr Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Podpora komunitních sociálních služeb v Třešti
42 Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
43 Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
44 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
45 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
46 Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
47 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
48 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
50 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise
51 Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 – účast výpravy Kraje Vysočina
52 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
53 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru lektorovi francouzského jazyka
56 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
58 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz