Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 15/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2019, které se konalo dne 7. 5. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 7. 5. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod J.  Hyliše.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2019
02.  Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 2 - "Software, virtualizace, bezpečnost"
03.  Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019
04.  Řešení instalace nových energetických zdrojů v Nemocnici Pelhřimov příspěvkové organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci – zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogenerační jednotky)
05.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
07.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
08.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
11.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12.  Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
13.  Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Poznej Vysočinu 2019"
14.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
15.  Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2020“
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do Evropského parlamentu
17.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - příspěvek na realizaci projektu „Gastrofestival“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci
21.  Vývoz a prezentace kočárků a kolébek ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku
22.  Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019
23.  Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 1 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
24.  Majetkoprávní vypořádání stavby "OK Hornoměstská, Třebíčská" v k. ú. Velké Meziříčí po jejím dokončení
26.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
27.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš
28.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny"
29.  Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci
30.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/1327 Žirovnice - průtah
31.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na služby "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace"
32.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje
35.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
36.  Darování pozemku v k. ú. a obci Humpolec
37.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Dobronín
39.  Výkup pozemku v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
25.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
33.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008" a silnice II/129
34.  Veřejná zakázka na služby "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace", jmenování hodnotící komise
40.  Darování silnice III/0394 v k.ú. Dolní Cerekev, v k.ú. Spělov a v k.ú. Batelov
41.  Projektový záměr Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Podpora komunitních sociálních služeb v Třešti
42.  Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
43.  Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
44.  Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
45.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
46.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
47.  Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
48.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
50.  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise
51.  Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 – účast výpravy Kraje Vysočina
52.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
53.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru lektorovi francouzského jazyka
56.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
58.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“
59.  Rozprava členů rady

Usnesení 0775/15/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 7. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 2 - "Software, virtualizace, bezpečnost"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0776/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 2 - "Software, virtualizace, bezpečnost 2019" dle materiálu RK-15-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-02, RK-15-2019-02pr01.docx, RK-15-2019-02pr02.doc, RK-15-2019-02pr03.pdf, RK-15-2019-02pr04.pdf


03. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0777/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-03, př. 1;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-15-2019-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (2. 5. 2019)

termín: 2. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-03, RK-15-2019-03pr01.doc, RK-15-2019-03pr02.doc


04. Řešení instalace nových energetických zdrojů v Nemocnici Pelhřimov příspěvkové organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci – zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogenerační jednotky)

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Pelhřimov o vyslovení souhlasu s umístěním kogenerační jednotky v areálu nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0778/15/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-04, RK-15-2019-04pr01.pdf, RK-15-2019-04pr02.pdf, RK-15-2019-04pr03.docx, RK-15-2019-04pr04.docx, RK-15-2019-04pr05.docx, RK-15-2019-04pr06.docx, RK-15-2019-04pr07.docx

 

K navrhovaným bodům 05 – 10, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


05. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0779/15/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (17. 5. 2019)

termín: 17. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-05, RK-15-2019-05pr01.pdf


06. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia

Usnesení 0780/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-15-2019-06, př. 1, RK-15-2019-06, př. 2;
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkami.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-06, RK-15-2019-06pr01.doc, RK-15-2019-06pr02.doc, RK-15-2019-06pr03.pdf, RK-15-2019-06pr04.xls


07. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0781/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 1 601 400 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 1 327 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 327 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o částku 273 900 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 5. 2019), Odbor ekonomický (7. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (7. 5. 2019)

termín: 7. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-07


08. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0782/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 574 400 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 406 500 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 406 500 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 167 900 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 5. 2019), Odbor ekonomický (7. 5. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (7. 5. 2019)

termín: 7. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-08


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 0783/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2019-09, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 5. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-09, RK-15-2019-09pr01.docx, RK-15-2019-09pr02.xls


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 0784/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2019-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 120 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 120 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 120 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 5. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-10, RK-15-2019-10pr01.docx, RK-15-2019-10pr02.xls


11. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0785/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku: 

 • Klavír, inv. číslo 000-000-000-780, rok výroby 1979, pořizovací cena 15 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Jednotka filtrační - vysavač, inv. číslo 000-000-001-044, rok výroby 1994, pořizovací cena 53 900,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Zdroj záložní ARGO 2/600, inv. číslo 000-000-001-393, rok výroby 1998, pořizovací cena 30 012,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 

 • Klavír, inv. číslo 000-000-000-780, rok výroby 1979, pořizovací cena 15 000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Jednotka filtrační - vysavač, inv. číslo 000-000-001-044, rok výroby 1994, pořizovací cena 53 900,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Zdroj záložní ARGO 2/600, inv. číslo 000-000-001-393, rok výroby 1998, pořizovací cena 30 012,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-11


12. Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací kraje na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0786/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1 a jejich profinancování;
 • úpravu výdajové části rozpočtu kraje, spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, o částku 10 728 735 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 728 735 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o celkovou částku 10 728 735 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku;

zmocňuje

ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;

stanoví

 • Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Trojlístku – centru pro děti
  a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku pořízeného mimo investiční transfer;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1;

ukládá

 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované rozpočty a plány na rok 2019, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2019 v termínu do 30. 8. 2019. 

Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2019 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2019; 

 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-15-2019-12, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-12, RK-15-2019-12pr01.XLSX, RK-15-2019-12pr02.doc, RK-15-2019-12pr03.doc, RK-15-2019-12pr04.doc


13. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Poznej Vysočinu 2019"

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný dar vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0787/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“ ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy dle materiálu RK-15-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 5. 2019)

termín: 11. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-13, RK-15-2019-13pr01.xls, RK-15-2019-13pr02.doc


14. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z jednání komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0788/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-15-2019-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (7. 5. 2019)

termín: 7. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-14, RK-15-2019-14pr01.doc


15. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2020“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0789/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-15-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-15, RK-15-2019-15pr01.doc


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do Evropského parlamentu

K materiálu, odboru ekonomického, nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0790/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6117 – Volby do Evropského parlamentu) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 5. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2019), Oddělení hospodářské správy (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-16


17. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o zadaných veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0791/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 dle materiálu RK-15-2019-17, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 dle materiálu RK-15-2019-17, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-15-2019-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-17, RK-15-2019-17pr01.xls, RK-15-2019-17pr02.xls, RK-15-2019-17pr03.xlsx


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0792/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 192 214 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 192 214 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-15-2019-18, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 192 214 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-15-2019-18, př. 5;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru školství mládeže a sportu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-15-2019-18, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k informaci;

bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-15-2019-18, př. 1, RK-15-2019-18, př. 2, RK-15-2019-18, př. 3, RK-15-2019-18, př. 4 .

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (31. 12. 2019), Střední odborná škola Nové Město na Moravě (31. 12. 2021), Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-18, RK-15-2019-18pr01.docx, RK-15-2019-18pr02.docx, RK-15-2019-18pr03.docx, RK-15-2019-18pr04.docx, RK-15-2019-18pr05.xls

 

K bodům 19, 20  odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - příspěvek na realizaci projektu „Gastrofestival“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0793/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na rok 2019 o částku 200 000 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Gastrofestival“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-19


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci

Usnesení 0794/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 880 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace o částku 880 000 Kč určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-20


21. Vývoz a prezentace kočárků a kolébek ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí vývoz a prezentaci kočárků a kolébek ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, na výstavě v Rakousku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0795/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci kočárků a kolébek ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2019-21, př. 1, na výstavě „Historické kočárky a kolébky 1880-1980“ v Rakousku (Eggenburg) konané od 18. 5. do 1. 9. 2019 (s vývozní lhůtou od 13. 5. do 15.  9. 2019).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (13. 5. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (13. 5. 2019)

termín: 13. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-21, RK-15-2019-21pr01.pdf


22. Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnout dary vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0796/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary nejlepším jednotlivcům (dívka a chlapec) v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019 a to takto: 

 • Nejlepší dívka v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH
 • Nejlepší dívka v I. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH
 • Nejlepší chlapec v II. kategorii: horské kolo v hodnotě 9 500 Kč včetně DPH 

v celkové hodnotě darů 38 000 Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-15-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-22, RK-15-2019-22pr01.doc


23. Návrh změny seznamu jmenovitých akcí číslo 1 zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit změny seznamu jednotlivých akcí zařazených v kapitole Doprava. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0797/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

vyřazení, zařazení a drobné úpravy názvů jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-15-2019-23, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-15-2019-23, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-23, RK-15-2019-23pr01.pdf, RK-15-2019-23pr02.pdf, RK-15-2019-23pr03.pdf

 

K navrhovaným bodům 24, 26 – 32, 35 - 39 odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


24. Majetkoprávní vypořádání stavby "OK Hornoměstská, Třebíčská" v k. ú. Velké Meziříčí po jejím dokončení

Usnesení 0798/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-15-2019-24, př. 1 do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a povinného ze služebnosti a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433  83  513 na straně oprávněného ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování stavby „Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - OK Hornoměstská - Třebíčská“ na části pozemku par. č. 2804/7 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, a s tím související právo vstupovat a vjíždět na tento pozemek za účelem prohlídky a údržby v rozsahu GP č. 4683-40649/2019;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a povinného ze služebnosti a městem Velké Meziříčí na straně oprávněného ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování stavby „Okružní křižovatka na ulici Třebíčská - Hornoměstská ve Velkém Meziříčí, SO 431 - veřejné osvětlení“ na části pozemků par. č. 2804/7 a par. č. 2804/8 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, a s tím související právo vstupovat a vjíždět na tento pozemek  za účelem opravy a údržby v rozsahu GP č. 4682-40648/2019;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt darem dle GP č. 4691-40648/2016 nově oddělený pozemek par. č. 5621/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2 a par. č. 5621/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-15-2019-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-24, RK-15-2019-24pr01.xls, RK-15-2019-24pr02.pdf


26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

Usnesení 0799/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 1088/10 a par. č. 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Ústí smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Oprava chodníku na par. č. 1088/10, 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce“  darovat části pozemků KN par. 1088/10 a par. č. 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce, zastavěné chodníky, do vlastnictví obce Ústí a obec Ústí se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-26


27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velká Bíteš

Usnesení 0800/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování: 

 • část silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu Velké Bíteše po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, část silnice III/3791 v  úseku od napojení na SZ obchvat Velké Bíteše po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství spolu se stavebními objekty vybudovanými v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132 PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hosp. sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš dle materiálu RK-15-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 6. 2019)

termín: 11. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-27, RK-15-2019-27pr01.doc, RK-15-2019-27pr02.pdf


28. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny"

Usnesení 0801/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny" dle Zprávy  o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2019-28, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČO 181 98 074 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 5. 2019)

termín: 10. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-28, RK-15-2019-28pr01.pdf, RK-15-2019-28pr02.pdf


29. Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci

Usnesení 0802/15/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-29, RK-15-2019-29pr01.pdf


30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „III/1327 Žirovnice - průtah

Usnesení 0803/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví města Žirovnice v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-30, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-30, př. 1 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3650/14, ostatní plocha silnice o výměře 2 m2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-30, RK-15-2019-30pr01.xls


31. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na služby "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace"

Usnesení 0804/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/1, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 5. 2019)

termín: 17. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-31, RK-15-2019-31pr01.pdf


32. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje

Usnesení 0805/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Černíč v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-32, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2019-32, př. 1 v k. ú. Myslůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-32, RK-15-2019-32pr01.xls


35. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0806/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2019-35, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-35, RK-15-2019-35pr01.xls


36. Darování pozemku v k. ú. a obci Humpolec

Usnesení 0807/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • nezveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • úplatně nepřevést pozemek par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví í CTP Invest, spol. s r. o. se sídlem Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec;
 • převést darem pozemek par. č. 584/31 o  výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-36, RK-15-2019-36pr01.pdf


37. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0808/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2019-37, př. 1upr1 a RK-15-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-37, RK-15-2019-37pr01.xlsx, RK-15-2019-37pr02.xlsx


38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Dobronín

Usnesení 0809/15/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-38, RK-15-2019-38pr01.pdf, RK-15-2019-38pr02.pdf


39. Výkup pozemku v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov

Usnesení 0810/15/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-39, RK-15-2019-39pr01.pdf, RK-15-2019-39pr02.pdf


25. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést úplatně pozemky v k. ú. Salačova Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví dotčených vlastníků pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0811/15/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-25


33. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008" a silnice II/129

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu ohledně majetkoprávního vypořádání uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0812/15/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" a části přilehlé silnice II/129 v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-15-2019-33, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-33, RK-15-2019-33pr01.xls


34. Veřejná zakázka na služby "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace", jmenování hodnotící komise

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh jmenovat hodnotící komisi na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E - projektová dokumentace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0813/15/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E - projektová dokumentace“ dle materiálu RK-15-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 4. 2019)

termín: 12. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-34, RK-15-2019-34pr01.doc


40. Darování silnice III/0394 v k.ú. Dolní Cerekev, v k.ú. Spělov a v k.ú. Batelov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu darovat silnici včetně zastavěných pozemků v k. ú. Dolní Cerekev, k. ú. Spělov a v k. ú. Batelov do vlastnictví městyse Dolní Cerekev. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0814/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování silnice III/0394 v rozsahu km 0,000 - 3,946, včetně součástí a příslušenství a pozemků: 

 • par. č.  2800/14– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  793 m2 ,
 • par. č.  2800/15– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  86 m2,
 • par. č.  2800/16– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2,
 • par. č.  3724/1 - orná půda o výměře 921 m2,
 • par. č.  3724/2 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 27 m

všechny v k.ú. Dolní Cerekev 

 • par. č.  710/1 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 9 587 m2
 • par. č. 710/3 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 408 m2
 • par. č.  722/1 - ost. plocha, silnice  o výměře 2 862 m2,
 • par. č.  722/2 - ost. plocha, silnice  o výměře 16 954 m

všechny v k.ú. Spělov 

 • par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 v k.ú. Batelov 

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/0394;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Dolní Cerekev na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/0394 v rozsahu km 0,000 - 3,946 a pozemků  par. č.  2800/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře  793 m2, par. č.  2800/15– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  86 m2, par. č.  2800/16– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2, par. č.  3724/1 - orná půda o výměře 921 m2,, par. č.  3724/2 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 27 m2, všechny v k.ú. Dolní Cerekev, par. č.  710/1 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 9 587 m2, par. č. 710/3 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 408 m2, par. č.  722/1 - ost. plocha, silnice  o výměře 2 862 m2, par. č.  722/2 - ost. plocha, silnice  o výměře 16 954 m2, všechny v k.ú. Spělov a par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 m2 v k.ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-40, RK-15-2019-40pr01.pdf


41. Projektový záměr Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Podpora komunitních sociálních služeb v Třešti

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Domovem Kamélie Křižanov, p. o. a Statutárním městem Jihlava. Projednávání se zúčastnila D. Šálková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0815/15/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o pozbytí platnosti a účinnosti Smlouvy o partnerství uzavřené dne 15. 11. 2018 ke dni 9. 4. 2019;

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Domovem Kamélie Křižanov, p. o. a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-15-2019-41, př. 2;

ukládá

Domovu Kamélie Křižanov, p. o. podat projektovou žádost do výzvy č. 49 OPZ;

bere na vědomí

informaci o dofinancování spoluúčasti organizace na projektu z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu po vydání závěrečného právního aktu projektu, ve kterém budou vyčísleny celkové skutečné náklady projektu, včetně jejich rozdělení na jednotlivé zdroje financování.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-41, RK-15-2019-41pr01.pdf, RK-15-2019-41pr02.pdf, RK-15-2019-41pr03.doc


42. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít jednotlivé smlouvy o partnerství s konkrétními partnery v rámci daného projektu. Projednávání se zúčastnila D. Šálková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0816/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy s konkrétními partnery dle materiálu RK-15-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-42, RK-15-2019-42pr01.pdf


43. Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnout dotaci nadačnímu fondu Nové Česko. Projednávání se zúčastnila D. Šálková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0817/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Nové Česko, nadační fond, IČO: 24697486, ve výši 30 tis. Kč na financování projektu REVOLUTION TRAIN dle materiálu RK-15-2019-43, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2019-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-43, RK-15-2019-43pr01.pdf, RK-15-2019-43pr02.pdf


44. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit rozpočty příspěvkových organizací kraje za odvětví sociálních věcí na rok 2019. Projednávání se zúčastnila D. Šálková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0818/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací odvětví sociálních služeb na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1;
 • odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1, s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje o částku 5 487 287 Kč z důvodu změny stanovené výše odvodu z fondu investic dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • úpravu výdajové části rozpočtu kraje, spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci o celkovou částku 5 908 705 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 421 418 Kč dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u příspěvkových organizací na kapitole Sociální věci o celkovou částku 5 487 287 Kč dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací na kapitole Sociální věci o celkovou částku 5 908 705 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace na kapitole Sociální věci na rok 2019 dle materiálu RK-15-2019-44, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Háj, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč určeného k nákupu automobilu;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí: 

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2019;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2019: 

- celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele; 

- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-15-2019-44, př. 1

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku pořízeného mimo investiční transfer;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-15-2019-44, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ukládá

 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření k  30. 6. 2019 a rozborů hospodaření k 30. 9. 2019 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociálních věcí společně s výhledem do konce roku 2019 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociálních věcí: 

- provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2019; 

- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období; 

- promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření; 

- předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2019 v termínu do 21. 7. 2019 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2019 společně s výhledem do konce roku 2019 v termínu do 19. 10. 2019; 

- zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku; 

- informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce; 

- řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizaci, v termínu do 30. 6. 2019 vrátit na účet zřizovatele vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení ve výši 1 661 861 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-44, RK-15-2019-44pr01.xls, RK-15-2019-44pr02.xlsx


45. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnila D. Šálková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0819/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 65 181,22 Kč dle materiálu RK-15-2019-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-45, RK-15-2019-45pr01.xls


46. Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

Na zasedání se dostavil J. Hyliš. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě. Projednávání se zúčastnila D. Šálková, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0820/15/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle materiálu RK-15-2019-46, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-46, RK-15-2019-46pr01.zip, RK-15-2019-46pr02.zip, RK-15-2019-46pr03.pdf


47. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0821/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 18 276 Kč dle materiálu RK-15-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-47, RK-15-2019-47pr01.xlsx


48. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0822/15/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-48, RK-15-2019-48pr01.doc


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0823/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 1 948 500 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 948 500 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 1 948 500 Kč na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin dle materiálu RK-15-2019-49;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a odboru zdravotnictví připravit návrh zajištění činnosti výchovné péče v nemocnicích od roku 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-49, RK-15-2019-49pr01.pdf


50. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat členy nominační komise pro ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0824/15/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-15-2019-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-50, RK-15-2019-50pr01.doc


51. Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 – účast výpravy Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji. Projednávání se zúčastnili M.  Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0825/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 19. 1. 2020 – 24. 1. 2020 v Karlovarském kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci krajské výpravy a její účast na této akci.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 1. 2020)

termín: 24. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-51, RK-15-2019-51pr01.pdf


52. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotaci z uvedeného programu subjektu a současně uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadatelem. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0826/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2019-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-15-2019-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-52, RK-15-2019-52pr01.pdf, RK-15-2019-52pr02.pdf


53. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotace z uvedeného programu subjektům a současně uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0827/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-15-2019-53, př. 1

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-53, RK-15-2019-53pr01.xls, RK-15-2019-53pr02.pdf, RK-15-2019-53pr03.pdf


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0828/15/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 24 311 450 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-54


55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru lektorovi francouzského jazyka

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout finanční dar lektorovi francouzského jazyka. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0829/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-15-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-55, RK-15-2019-55pr01.doc


56. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky a Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0830/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-56, RK-15-2019-56pr01.pdf, RK-15-2019-56pr02.pdf, RK-15-2019-56pr03.pdf, RK-15-2019-56pr04.pdf, RK-15-2019-56pr05.pdf, RK-15-2019-56pr06.pdf, RK-15-2019-56pr07.pdf, RK-15-2019-56pr08.doc, RK-15-2019-56pr09.doc, RK-15-2019-56pr10.docx, RK-15-2019-56pr11.pdf, RK-15-2019-56pr12.pdf


57. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace, které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0831/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-15-2019-57, př. 7, RK-15-2019-57, př. 8 a RK-15-2019-57, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-57, RK-15-2019-57pr01.pdf, RK-15-2019-57pr02.pdf, RK-15-2019-57pr03.pdf, RK-15-2019-57pr04.pdf, RK-15-2019-57pr05.pdf, RK-15-2019-57pr06.pdf, RK-15-2019-57pr07.doc, RK-15-2019-57pr08.doc, RK-15-2019-57pr09.doc


58. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“

J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Projednávání se zúčastnila E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0832/15/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-15-2019-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 5. 2019)

termín: 18. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2019-58, RK-15-2019-58pr01.pdf, RK-15-2019-58pr02.doc


59. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 15/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 5. 2019, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný    ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA  …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2019 dne 7. 5. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 5. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz