Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 15/2020 - 5. 5. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
3 Zakázka na nové webové stránky kraje
4 Podpora odběrů COVID19 v Kraji Vysočina
5 Smlouva o spolupráci - KPBI a Gordic
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
8 Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2019
9 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11 Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
13 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14 Přijetí věcného daru od společnosti EFKO - karton s.r.o
15 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID - 19
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí věcného daru partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny
17 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
18 FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0042
19 Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2020 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
20 Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Doprava
21 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020
22 Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava – JV obchvat
23 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov
24 Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Lány u Libice nad Doubravou
25 Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
26 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
27 Majetkoprávní příprava stavby II/405 Okříšky - křižovatka s I/23
28 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, smlouva o budoucí darovací smlouvě
29 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
30 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace"
31 Darování pozemku v k.ú. Antonínův Důl
32 Prodej pozemku v k. ú. Lípa u Havlíčkov Brodu a obci Lípa
33 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje"
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
36 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
37 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
38 Jmenování ředitele Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
39 Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+
40 Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
41 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise
42 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 137
43 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019
44 Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
46 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
47 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby
48 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
49 Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
50 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz