Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 15/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2020, které se konalo dne 5. 5. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 5. 5. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

49. Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice;

50. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2020
50.  Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020
02.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
03.  Zakázka na nové webové stránky kraje
04.  Podpora odběrů COVID19 v Kraji Vysočina
05.  Smlouva o spolupráci - KPBI a Gordic
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
10.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11.  Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2019
09.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
13.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14.  Přijetí věcného daru od společnosti EFKO - karton s.r.o
15.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID - 19
48.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí věcného daru partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny
17.  FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
18.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0042
19.  Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2020 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
20.  Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Doprava
21.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020
22.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava – JV obchvat
23.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov
24.  Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Lány u Libice nad Doubravou
25.  Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
26.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
27.  Majetkoprávní příprava stavby II/405 Okříšky - křižovatka s I/23
28.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, smlouva o budoucí darovací smlouvě
29.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31.  Darování pozemku v k.ú. Antonínův Důl
32.  Prodej pozemku v k. ú. Lípa u Havlíčkov Brodu a obci Lípa
30.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace"
33.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje"
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
36.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
37.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
38.  Jmenování ředitele Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
49.  Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
39.  Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+
40.  Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
41.  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise
42.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 137
43.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019
44.  Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
46.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
47.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby
51.  Rozprava členů rady

Usnesení 0799/15/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 5. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


50. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020

J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0800/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu RK-15-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-50, RK-15-2020-50pr01.doc, RK-15-2020-50pr02.pdf


02. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh schválit jednorázové pořízení a následné vydání propagačních předmětů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0801/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-15-2020-02.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-02


03. Zakázka na nové webové stránky kraje

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí vyhlášení uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0802/15/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

skutečnost, že bude vyhlášena veřejná zakázka "Nové webové stránky Kraje Vysočina" dle materiálů RK-15-2020-03, př. 1, RK-15-2020-03, př. 2, RK-15-2020-03, př. 3, RK-15-2020-03, př. 4, RK-15-2020-03, př. 5, RK-15-2020-03, př. 6, RK-15-2020-03, př. 7, RK-15-2020-03, př. 8.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 7. 2020), Odbor informatiky (31. 7. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-03, RK-15-2020-03pr01.docx, RK-15-2020-03pr02.xlsx, RK-15-2020-03pr03.docx, RK-15-2020-03pr04.docx, RK-15-2020-03pr05.docx, RK-15-2020-03pr06.docx, RK-15-2020-03pr07.docx, RK-15-2020-03pr08.docx


04. Podpora odběrů COVID19 v Kraji Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s realizací opatření technické podpory odběrů COVID. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0803/15/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o technické podpoře odběrů COVID19 v Kraji Vysočina;

souhlasí

s návrhem realizace opatření technické podpory odběrů COVID.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2020), Odbor analýz a podpory řízení (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-04, RK-15-2020-04pr01.pdf


05. Smlouva o spolupráci - KPBI a Gordic

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a společností Gordic s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0804/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-15-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-05, RK-15-2020-05pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 6, 7, 10 – 12, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

Usnesení 0805/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2020-06, př. 1 a RK-15-2020-06, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 360 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 360 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 60 000 Kč,

 s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 5. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-06, RK-15-2020-06pr01.docx, RK-15-2020-06pr02.docx, RK-15-2020-06pr03.xls


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 0806/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 2 398 007 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 522 600 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 507 164 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 687 284 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 304 280 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 376 679 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-15-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 5. 2020), Odbor ekonomický (5. 5. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (5. 5. 2020)

termín: 5. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-07, RK-15-2020-07pr01.xls


10. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0807/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 5. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-10, RK-15-2020-10pr01.pdf


11. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0808/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2020-11, př. 1 a RK-15-2020-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 5. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-11, RK-15-2020-11pr01.pdf, RK-15-2020-11pr02.pdf


12. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0809/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 5. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-12, RK-15-2020-12pr01.doc


08. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2019

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávy o činnosti a o plnění úkolů zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0810/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-15-2020-08, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-08, př. 1;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 dle materiálu RK-15-2020-08, př. 1 a následně tento příděl zúčtovat vůči neuhrazené ztrátě z minulých let;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-15-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 5. 2020), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (5. 5. 2020)

termín: 5. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-08, RK-15-2020-08pr01.xls, RK-15-2020-08pr02.doc


09. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0811/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Přístroj narkotizační N7, inv. č. 002-000-000-068, r. v. 1981, pořizovací cena (PC)57 940,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ohřívač vaků IPX1, inv. č. 002-000-001-122, r. v. 1995, PC 12 875,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Procesor tkáňový, inv. č. 002-000-001-530, r. v. 2005, PC 356 362,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Skříňka dřevěná dvoudveřová, inv. č. 002-000-001-018/1, r. v. 1994, PC 1 670,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj měřící UNILAP 100, inv. č. 002-000-000-500, r. v. 1994, PC 43 700,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka kostní, inv. č. 002-000-000-036, r. v. 1985, PC 240 555,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka pneumatická, inv. č. 002-000-000-208, r. v. 1992, PC 324 399,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka vzduchová, inv. č. 002-000-001-317, r. v. 1999, PC 258 446,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička HOOVER 3380, inv. č. 002-000-000-618, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lampa fototerapeutická, inv. č. 002-000-001-385, r. v. 2001, PC 53 820,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová prosklená, inv. č. 002-000-001-000/1, r. v. 1994, PC 4 500,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová - nástavec, inv. č. 002-000-000-999/3, r. v. 1994, PC 2 750,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: 

 • Přístroj narkotizační N7, inv. č. 002-000-000-068, r. v. 1981, pořizovací cena (PC) 57 940,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ohřívač vaků IPX1, inv. č. 002-000-001-122, r. v. 1995, PC 12 875,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Procesor tkáňový, inv. č. 002-000-001-530, r. v. 2005, PC 356 362,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Skříňka dřevěná dvoudveřová, inv. č. 002-000-001-018/1, r. v. 1994, PC 1 670,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj měřící UNILAP 100, inv. č. 002-000-000-500, r. v. 1994, PC 43 700,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka kostní, inv. č. 002-000-000-036, r. v. 1985, PC 240 555,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka pneumatická, inv. č. 002-000-000-208, r. v. 1992, PC 324 399,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Vrtačka vzduchová, inv. č. 002-000-001-317, r. v. 1999, PC 258 446,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička HOOVER 3380, inv. č. 002-000-000-618, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lampa fototerapeutická, inv. č. 002-000-001-385, r. v. 2001, PC 53 820,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová prosklená, inv. č. 002-000-001-000/1, r. v. 1994, PC 4 500,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová dvoudveřová - nástavec, inv. č. 002-000-000-999/3, r. v. 1994, PC 2 750,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 5. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-09


13. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0812/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 5. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-13, RK-15-2020-13pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 14, 15, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


14. Přijetí věcného daru od společnosti EFKO - karton s.r.o

Usnesení 0813/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (5. 5. 2020)

termín: 5. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-14, RK-15-2020-14pr01.doc


15. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - příjem finančního daru od společnosti ČEPS, a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID - 19

Usnesení 0814/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt finanční dar na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-15, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 5213 – Krizová opatření, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ČEPS a.s. ve výši 400 000 Kč dle materiálu RK-15-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-15, RK-15-2020-15pr01.pdf


48. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0815/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (5. 5. 2020)

termín: 5. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-48


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí věcného daru partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny

J. Běhounek předložil radě kraje návrh poskytnout věcný dar partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0816/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2020-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-16, RK-15-2020-16pr01.doc


17. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0817/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-17, RK-15-2020-17pr01.pdf, RK-15-2020-17pr02.pdf, RK-15-2020-17pr03.pdf, RK-15-2020-17pr04.pdf, RK-15-2020-17pr05.pdf, RK-15-2020-17pr06.pdf


18. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0042

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0818/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0042 dle materiálu RK-15-2020-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-18, RK-15-2020-18pr01.pdf, RK-15-2020-18pr02.pdf, RK-15-2020-18pr03.doc


19. Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2020 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem schválit aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2020 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0819/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2020 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2020-19, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-19, RK-15-2020-19pr01.pdf, RK-15-2020-19pr02.xls


20. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0820/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 2 378 310,70 Kč:
  • Silnice II/351 H.Brod - Č.Bělá - Chotěboř - zkapacitnění komunikace, hodnota 290 360,00 Kč;
  • II/344 Dolní Krupá - obchvat, hodnota 1 267 716,80 Kč;
  • III/1281 Košetice - Lukavec, hodnota 332 046,10 Kč;
  • II/405 Okříšky, úprava křižovatky, hodnota 488 187,80 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 2 378 310,70 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 5. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-20


21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0821/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 138 118 881 Kč na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-21, RK-15-2020-21pr01.pdf


22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava – JV obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0822/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/602 Jihlava – JV obchvat“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2020-22, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2020-22, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 Jihlava – JV obchvat“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-22, RK-15-2020-22pr01.pdf, RK-15-2020-22pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 23 – 29, 31, 32, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov

Usnesení 0823/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2020-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/14 a par. č. 3510/1 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2020-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/14 a par. č. 3510/1  v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2020-23, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/3, par. č. 3510/4, par. č. 3510/2 a již existující pozemek par. č. 3510/6 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-23, RK-15-2020-23pr01.xls, RK-15-2020-23pr02.xls, RK-15-2020-23pr03.pdf


24. Uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Lány u Libice nad Doubravou

Usnesení 0824/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec králové, Přemyslova 1106/19, 500 08, IČO: 42196451, na straně budoucího obtíženého (povinného) ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na dotčení pozemku par. č. 233/1 - vodní plocha v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou stavbou "III/34427 - Suchá, most ev.č. 34427-1" dle materiálu RK-15-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-24, RK-15-2020-24pr01.doc


25. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“

Usnesení 0825/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“:

 • nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce na části pozemků v rozsahu dočasného záboru za podmínek a cenu dle materiálu RK-15-2020-25, př. 1;
 • smlouvu o výpůjčce mezi městem Brtnice na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele na části pozemků ve vlastnictví města Brtnice v rozsahu dočasného záboru dle materiálu RK-15-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-25, RK-15-2020-25pr01.xls


26. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

Usnesení 0826/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-15-2020-26, př. 1RK-15-2020-26, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-26, RK-15-2020-26pr01.xlsx, RK-15-2020-26pr02.xlsx, RK-15-2020-26pr03.pdf


27. Majetkoprávní příprava stavby II/405 Okříšky - křižovatka s I/23

Usnesení 0827/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací jako vlastníkem smlouvu o právu provést stavbu na část pozemku par. č. 1342/2 v k.ú. Stařeč v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-15-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-27, RK-15-2020-27pr01.pdf


28. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, smlouva o budoucí darovací smlouvě

Usnesení 0828/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2020-28, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2020-28, př. 1.
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část pozemku par. č. 197 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, která bude zastavěna chodníkem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radešín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radešín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku par. č. 197 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, zastavěnou chodníkem, do vlastnictví obce Radešín a obec Radešín se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-28, RK-15-2020-28pr01.xls


29. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0829/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2020-29, př. 1 a RK-15-2020-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-29, RK-15-2020-29pr01.xlsx, RK-15-2020-29pr02.xlsx


31. Darování pozemku v k.ú. Antonínův Důl

Usnesení 0830/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 320/32 - orná půda o výměře 197 m2 v k.ú. Antonínův Důl, obec Jihlava z vlastnictví kraje do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 320/32 - orná půda o výměře 197 m2 v k.ú. Antonínův Důl z vlastnictví kraje do vlastnictví statutárního města Jihlava.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-31, RK-15-2020-31pr01.pdf


32. Prodej pozemku v k. ú. Lípa u Havlíčkov Brodu a obci Lípa

Usnesení 0831/15/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-32, RK-15-2020-32pr01.pdf


30. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0832/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2020-30, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-15-2020-30, př. 2.

rozhoduje

vybrat účastníka AQUA - GAS, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno - Královo Pole, IČO 255 13 117 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou veřejnou zakázku "Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávací řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-30, RK-15-2020-30pr01.pdf, RK-15-2020-30pr02.pdf


33. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0833/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-15-2020-33, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, IČO 277 46 631 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 5. 2020)

termín: 11. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-33, RK-15-2020-33pr01.pdf, RK-15-2020-33pr02.pdf


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0834/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu RK-15-2020-34, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-34, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-34, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-34, př. 4;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-34, RK-15-2020-34pr01.doc, RK-15-2020-34pr02.doc, RK-15-2020-34pr03.doc, RK-15-2020-34pr04.doc


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0835/15/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu RK-15-2020-35, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-35, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-35, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu RK-15-2020-35, př. 4;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-35, RK-15-2020-35pr01.doc, RK-15-2020-35pr02.doc, RK-15-2020-35pr03.doc, RK-15-2020-35pr04.doc


36. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotaci z uvedeného projektu subjektům. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0836/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnut dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2020“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2020-36, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2020-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (1. 7. 2020)

termín: 1. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-36, RK-15-2020-36pr01.pdf, RK-15-2020-36pr02.pdf


37. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0837/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 910 205,87 Kč dle materiálu RK-15-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-37, RK-15-2020-37pr01.xls


38. Jmenování ředitele Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu jmenovat ředitele uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0838/15/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-38, RK-15-2020-38pr01.pdf, RK-15-2020-38pr02.docx, RK-15-2020-38pr03.doc, RK-15-2020-38pr04.doc


49. Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0839/15/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu k požadavku Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2020-49, př. 1;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace, pokračovat v jednání se zástupci Pacherova mlýna, s.r.o., a nejpozději do 30. 6. 2020 sdělit Radě Kraje Vysočina rozhodnutím ředitelky řešení vznesených požadavků dle materiálu RK-15-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-49, RK-15-2020-49pr01.pdf


39. Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0840/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru "Mezi řádky" do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-15-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-39, RK-15-2020-39pr01.pdf, RK-15-2020-39pr02.doc


40. Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s přijetím příspěvku z Nadace ČEZ do vlastnictví Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0841/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku z Nadace ČEZ do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč na projekt „Automatizační, řídící a zabezpečovací systémy – výukové panely“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-40, RK-15-2020-40pr01.pdf


41. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh jmenovat nominační komisi pro rok 2020. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0842/15/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-15-2020-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-41, RK-15-2020-41pr01.pdf


42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 137

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu gymnázia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0843/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením souboru šestnácti počítačů včetně příslušenství, inventární číslo DHM/046, rok pořízení 2004, pořizovací cena 284 589,50 Kč, zůstatková cena 1 Kč, způsobem navrženým Gymnáziem dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 dle materiálu RK-15-2020-42.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-42


43. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0844/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-15-2020-43, př. 1 za rok 2019 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2019 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství do 31. 5. provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Dětský domov, Humpolec, Libická 928, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Rovečné 40, Dětský domov, Senožaty 199, Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-43, RK-15-2020-43pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 44, 45, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


44. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0845/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2020-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-44, RK-15-2020-44pr01.pdf, RK-15-2020-44pr02.pdf, RK-15-2020-44pr03.docx


45. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 0846/15/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých v případě Smlouvy PR01537.1946 došlo k výměně zdroje tepla a v případě Smlouvy PR02737.1833 dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-15-2020-45, př. 3 a RK-15-2020-45, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 5. 2020)

termín: 15. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-45, RK-15-2020-45pr01.pdf, RK-15-2020-45pr02.pdf, RK-15-2020-45pr03.pdf, RK-15-2020-45pr04.pdf


46. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0847/15/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-15-2020-46, př. 7, RK-15-2020-46, př. 8 a RK-15-2020-46, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-46, RK-15-2020-46pr01.pdf, RK-15-2020-46pr02.pdf, RK-15-2020-46pr03.pdf, RK-15-2020-46pr04.pdf, RK-15-2020-46pr05.pdf, RK-15-2020-46pr06.pdf, RK-15-2020-46pr07.pdf, RK-15-2020-46pr08.doc, RK-15-2020-46pr09.pdf


47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace z Ministerstva dopravy na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0848/15/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 904 000 Kč na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (5. 5. 2020), Odbor ekonomický (5. 5. 2020)

termín: 5. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-15-2020-47


51. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 5. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA ……...……………………………………

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2020 dne 5. 5. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 5. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz