Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 16/2018 - 22. 5. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Kraje pro bezpečný internet 2018
3 Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
4 Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2018“
5 Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2019“
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Čertí brko
7 Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
8 Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
9 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
10 Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2017
11 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
16 Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
17 Návrh na stanovení odměny řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
22 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2017
23 Rozhodnutí o uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu „Učit se společně, růst individuálně“
24 Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě
25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
26 Přijetí dotace k projektu - II/150 Okrouhlice – most ev. číslo 150-022
27 Přijetí náhrady vratky dotace a souvisejících výdajů projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
28 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“
29 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
30 Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
31 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů - projektová dokumentace
32 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy umožňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. Přibyslav a v k. ú. Brtnice, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav
34 Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
35 Souhlas se stavebním záměrem, smlouva umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. Týn u Třebíče
36 Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
37 Potvrzení změn ve jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
38 Jmenování ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
39 Jmenování ředitelky/ředitele Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj čtyř regionů
41 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Klubu lodních modelářů Třešť, p. s.
43 Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
44 Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018
45 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
46 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
47 Změny ve školském rejstříku
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s.
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
50 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – využití notebooků po ukončení studia žáků
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem
52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
53 Smlouva o zajištění služeb
54 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 10. žádosti o platbu
55 Skutek roku 2017 – dary oceněným
56 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.
58 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
59 Projekt předkládaný v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
60 Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
61 Přijetí nadačního příspěvku z Nadace GCP – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
62 Poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s. na akci Víkend otevřených zahrad – návrh na provedení rozpočtového opatření
63 Čestné prohlášení zadavatele požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“
64 Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
65 CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz