Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 16/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2018, které se konalo dne 22. 5. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 5. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

65. CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace

a návrh vyřazení bodu 64. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody (Zdrojové materiály: RK-16-2018-64, RK-16-2018-64pr01.pdf) z programu jednání.

Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2018
02.  Kraje pro bezpečný internet 2018
65.  CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
03.  Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
04.  Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2018“
05.  Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2019“
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Čertí brko
07.  Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
08.  Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
10.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2017
11.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
16.  Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
17.  Návrh na stanovení odměny řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
22.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2017
23.  Rozhodnutí o uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu „Učit se společně, růst individuálně“
24.  Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě
25.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
26.  Přijetí dotace k projektu - II/150 Okrouhlice – most ev. číslo 150-022
27.  Přijetí náhrady vratky dotace a souvisejících výdajů projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
28.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“
29.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
30.  Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
32.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy umožňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. Přibyslav a v k. ú. Brtnice, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav
34.  Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
35.  Souhlas se stavebním záměrem, smlouva umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. Týn u Třebíče
31.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů - projektová dokumentace
36.  Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
37.  Potvrzení změn ve jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
38.  Jmenování ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
39.  Jmenování ředitelky/ředitele Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj čtyř regionů
41.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Klubu lodních modelářů Třešť, p. s.
43.  Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
44.  Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018
45.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
46.  Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
47.  Změny ve školském rejstříku
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s.
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
50.  Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – využití notebooků po ukončení studia žáků
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem
52.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
53.  Smlouva o zajištění služeb
54.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 10. žádosti o platbu
55.  Skutek roku 2017 – dary oceněným
56.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.
58.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
59.  Projekt předkládaný v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
60.  Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
61.  Přijetí nadačního příspěvku z Nadace GCP – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
62.  Poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s. na akci Víkend otevřených zahrad – návrh na provedení rozpočtového opatření
63.  Čestné prohlášení zadavatele požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“
64.  Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
66.  Rozprava členů rady

Usnesení 0892/16/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 22. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Kraje pro bezpečný internet 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smluv o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0893/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-16-2018-02, př. 3; RK-16-2018-02, př. 4; RK-16-2018-02, př. 5; RK-16-2018-02, př. 6; RK-16-2018-02, př. 7; RK-16-2018-02, př. 8; RK-16-2018-02, př. 9; RK-16-2018-02, př. 10; RK-16-2018-02, př. 11; RK-16-2018-02, př. 12; RK-16-2018-02, př. 13, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI dle materiálu RK-16-2018-02, př. 2;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2018 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-16-2018-02, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI  2018 dle materiálu RK-16-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-02, RK-16-2018-02pr01.docx, RK-16-2018-02pr02.doc, RK-16-2018-02pr03.docx, RK-16-2018-02pr04.doc, RK-16-2018-02pr05.doc, RK-16-2018-02pr06.docx, RK-16-2018-02pr07.doc, RK-16-2018-02pr08.docx, RK-16-2018-02pr09.DOCX, RK-16-2018-02pr10.doc, RK-16-2018-02pr11.doc, RK-16-2018-02pr12.docx, RK-16-2018-02pr13.docx


65. CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem schválení projektové smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0894/16/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit projektovou smlouvu dle  materiálu RK-16-2018-65, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-65, RK-16-2018-65pr01.pdf


03. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje

Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, informoval radu kraje o žádosti České umělecké agentury, s. r. o., o příspěvek na uhrazení nákladů spojených se zajištěním prezentace Kraje Vysočina na jedenáctém ročníku Czech Street Party 2018 v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0895/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dle materiálu RK-16-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-03, RK-16-2018-03pr01.doc


04. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2018“

Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí věcného daru účastníkům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2018“ ve formě dvoudenního naučně poznávacího výletu se zemědělskou a lesnickou tématikou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0896/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dvaceti účastníkům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2018“ ve formě dvoudenního naučně poznávacího výletu se zemědělskou tématikou dle materiálu RK-16-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (5. 6. 2018)

termín: 5. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-04, RK-16-2018-04pr01.xls, RK-16-2018-04pr02.doc


05. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu „Kalendář 2019“

Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy o spolupráci za účelem společné realizace velkého nástěnného kalendáře s názvem Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0897/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-16-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-05, RK-16-2018-05pr01.doc


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Čertí brko

J. Fischerová a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace společnosti Punk Film, s.r.o., na výdaje spojené s realizací filmu Čertí brko. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0898/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 180 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 180 000 Kč společnosti Punk Film, s.r.o., Přístavní 1126/18, Praha 7 - Holešovice, IČ: 27106993 ve výši 180 000 Kč na výdaje spojené s realizací filmu Čertí brko dle materiálu RK-16-2018-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2018-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (30. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-06, RK-16-2018-06pr01.pdf, RK-16-2018-06pr02.doc, RK-16-2018-06pr03.XLS


07. Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

J. Fischerová informovala radu kraje o rezignaci člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0899/16/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 22. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-07, RK-16-2018-07pr01.pdf, RK-16-2018-07pr02.pdf


08. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o  udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce vířiče studených nápojů pro stravovací provoz nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0900/16/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-08, RK-16-2018-08pr01.doc, RK-16-2018-08pr02.doc


09. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0901/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-16-2018-09, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Venduly Tetourové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-09, RK-16-2018-09pr01.doc, RK-16-2018-09pr02.pdf, RK-16-2018-09pr03.xls


10. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2017

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0902/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2017;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1 a následně tento příděl zúčtovat vůči neuhrazené ztrátě z minulých let;
 • ředitelce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkové organizace, provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2017 dle materiálu RK-16-2018-10, př. 1 a předložit návrh kroků ke zlepšení finanční situace;
bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-16-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-10, RK-16-2018-10pr01.xls, RK-16-2018-10pr02.doc


11. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0903/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 1 225 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 025 000 Kč

   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 6. 2018), Odbor ekonomický (22. 6. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (22. 6. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (22. 6. 2018)

termín: 22. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-11, RK-16-2018-11pr01.xls, RK-16-2018-11pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 12 - 15 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 0904/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-12, př. 1 a RK-16-2018-12, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 530 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 530 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 530 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-12, RK-16-2018-12pr01.doc, RK-16-2018-12pr02.doc, RK-16-2018-12pr03.xls, RK-16-2018-12pr04.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 0905/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-13, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-13, RK-16-2018-13pr01.doc, RK-16-2018-13pr02.xls, RK-16-2018-13pr03.pdf


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 0906/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2018-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-14, RK-16-2018-14pr01.doc, RK-16-2018-14pr02.xls, RK-16-2018-14pr03.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 0907/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2018-15, př. 1, RK-16-2018-15, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 80 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 80 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 80 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-15, RK-16-2018-15pr01.doc, RK-16-2018-15pr02.doc, RK-16-2018-15pr03.xls, RK-16-2018-15pr04.pdf


16. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelům a ředitelkám zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0908/16/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-16-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2018), ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-16, RK-16-2018-16pr01.xls, RK-16-2018-16pr02.doc, RK-16-2018-16pr03.pdf, RK-16-2018-16pr04.pdf, RK-16-2018-16pr05.pdf, RK-16-2018-16pr06.doc, RK-16-2018-16pr07.pdf, RK-16-2018-16pr08.pdf, RK-16-2018-16pr09.pdf


17. Návrh na stanovení odměny řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádali radu kraje o stanovení odměny řediteli výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0909/16/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-17, RK-16-2018-17pr01.xls, RK-16-2018-17pr02.xls


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na národní přehlídce v Kutné Hoře

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru „Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou“ na 35. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0910/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 7 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-16-2018-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2018-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-18, RK-16-2018-18pr01.pdf, RK-16-2018-18pr02.pdf


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí účelové neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Prezentace a dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0911/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a  galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity, Podpora tradiční lidové kultury – kategorie B“ na realizaci projektu „Prezentace a  dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“, ve  výši 119 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o  částku 119 000 Kč určenou na realizaci projektu „Prezentace a  dokumentace tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-19


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Krajské knihovně Vysočiny na realizaci projektů „ROK LIDOVÝCH TRADIC V KNIHOVNĚ“ a „Specializované služby 2018“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0912/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Knihovna 21. století“ na realizaci projektu „ROK LIDOVÝCH TRADIC V KNIHOVNĚ“ ve  výši 10 000 Kč a projektu „Specializované služby 2018“ ve výši 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o  celkovou částku 20 000 Kč určenou na realizaci projektů „ROK LIDOVÝCH TRADIC V  KNIHOVNĚ“ (částka 10 000 Kč) a „Specializované služby 2018“ (částka 10 000 Kč).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-20


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0913/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 22 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 22 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic a Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 22 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, ve výši 22 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 22 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-21


22. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2017

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, předložily radě kraje ke schválení řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0914/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-16-2018-22, př. 1 za rok 2017 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-16-2018-22, př. 2;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 dle materiálu RK-16-2018-22, př. 2;
 • ředitelům Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-16-2018-22, př. 2;
bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2017 uvedených v materiálu RK-16-2018-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2018), ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální péče (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-22, RK-16-2018-22pr01.pdf, RK-16-2018-22pr02.xls, RK-16-2018-22pr03.xlsx


23. Rozhodnutí o uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů z projektu „Učit se společně, růst individuálně“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, informovaly radu kraje o návrhu uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina zapojených do uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0915/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ dle materiálu RK-16-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-23, RK-16-2018-23pr01.pdf


24. Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, seznámily radu kraje s návrhem vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0916/16/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu povinen pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. dle materiálu RK-16-2018-24, př. 1;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. dle materiálu RK-16-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-24, RK-16-2018-24pr01.doc, RK-16-2018-24pr02.docx


25. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly, předložily radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0917/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 254 779,50 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-25


26. Přijetí dotace k projektu - II/150 Okrouhlice – most ev. číslo 150-022

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k projektu II/150 Okrouhlice – most ev. číslo 150-022. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0918/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Okrouhlice – most ev. číslo 150-022 o účelovou dotaci z IROP ve výši 32 741 258,06 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Okrouhlice - most ev. číslo 150-022 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 32 741 258,06 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-26


27. Přijetí náhrady vratky dotace a souvisejících výdajů projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh přijetí náhrady vratky dotace a  souvisejících výdajů k projektu II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov od města Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0919/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov o úhradu náhrad spojených s realizací „Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova“.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-27, RK-16-2018-27pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 28 - 30, 32 - 35 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


28. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/405 Brtnice“

Usnesení 0920/16/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-16-2018-28, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-28, RK-16-2018-28pr01.xls


29. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0921/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít se ZD Velký Beranov se sídlem Velký Beranov 6, 588 21 Velký Beranov, IČO: 00137235 pachtovní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2018-29, př. 1;
 • uzavřít se Správou městských lesů Jihlava, s.r.o. se sídlem Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava IČO: 60732105 pachtovní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2018-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-29, RK-16-2018-29pr01.docx, RK-16-2018-29pr02.doc


30. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

Usnesení 0922/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi obcí Budeč na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o  výpůjčce na pozemky par. č. 440/2 – orná o výměře 1600 m2, par. č. 440/3 – orná o výměře 400  m2, par. č. 486/2 - orná o výměře 3200 m2 a par. č. 439/2 - orná o výměře 1400 m2  všechny v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou na dobu tři roky od předání staveniště zhotoviteli.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-30, RK-16-2018-30pr01.pdf


32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0923/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2018-32, př. 1 a RK-16-2018-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-32, RK-16-2018-32pr01.xlsx, RK-16-2018-32pr02.xlsx


33. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy umožňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. Přibyslav a v k. ú. Brtnice, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Přibyslav

Usnesení 0924/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2018-33, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku a společností   ACO Industries k. s., na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“ na pozemku KN par. č.  1689/1 v k. ú. Přibyslav;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku a Městem Brtnice, na straně investora nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu „Brtnice – dopravní terminál na ul. 5. května“  na pozemku KN par. č. 2094/1 v k. ú. Brtnice.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem ACO Industries k. s., smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor ACO Industries k. s., zaváže po realizaci stavby „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“  darovat části pozemků KN par. č. 536/39 a par. č. 536/40, 701/1, 694/14, 694/7, 694/34 v k. ú. Přibyslav, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-33, RK-16-2018-33pr01.xls, RK-16-2018-33pr02.pdf


34. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

Usnesení 0925/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „SŠ PTA Jihlava – stavební úpravy budov č. 2, č. 5, č. 7“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-34


35. Souhlas se stavebním záměrem, smlouva umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. Týn u Třebíče

Usnesení 0926/16/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-35, RK-16-2018-35pr01.pdf


31. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů - projektová dokumentace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0927/16/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do okamžiku projednání v radě kraje, která rozhoduje o výběru dodavatele.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-31, RK-16-2018-31pr01.pdf


36. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0928/16/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje, která rozhoduje o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

termín: 28. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-36, RK-16-2018-36pr01.doc, RK-16-2018-36pr02.doc, RK-16-2018-36pr03.doc


37. Potvrzení změn ve jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh potvrdit zákonné změny v trvání pracovních poměrů ředitelek a ředitelů škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0929/16/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

a potvrzuje zákonné změny ve jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, dle materiálu RK-16-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-37, RK-16-2018-37pr01.doc


38. Jmenování ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0930/16/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-38, RK-16-2018-38pr01.doc, RK-16-2018-38pr02.pdf, RK-16-2018-38pr03.doc, RK-16-2018-38pr04.doc


39. Jmenování ředitelky/ředitele Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o jmenování ředitele Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0931/16/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-39, RK-16-2018-39pr01.doc, RK-16-2018-39pr02.pdf, RK-16-2018-39pr03.doc, RK-16-2018-39pr04.doc


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj čtyř regionů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0932/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 22 000 Kč na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-40, RK-16-2018-40pr01.pdf, RK-16-2018-40pr02.pdf


41. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s žádostí Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0933/16/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-16-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 6. 2018), Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (1. 6. 2018)

termín: 1. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-41, RK-16-2018-41pr01.pdf


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Klubu lodních modelářů Třešť, p. s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru Klubu lodních modelářů Třešť, p. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0934/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Klubu lodních modelářů Třešť, p. s., se sídlem Barvířská 30/15, 589 01 Třešť, IČO:  63443236 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-16-2018-42, př. 2.  

 •  

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-42, RK-16-2018-42pr01.pdf, RK-16-2018-42pr02.doc


43. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje vyhodnocení účasti kraje na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře a návrh zajištění účasti kraje na výstavě Mladý tvorca 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0935/16/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2018 popsané v materiálu RK-16-2018-43, př. 1;

souhlasí

se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2019 v rozsahu popsaném v materiálu RK-16-2018-43, př. 2;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2019 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-16-2018-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-43, RK-16-2018-43pr01.doc, RK-16-2018-43pr02.doc, RK-16-2018-43pr03.pdf, RK-16-2018-43pr04.pdf


44. Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem úpravy plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0936/16/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018 dle materiálu RK-16-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-44, RK-16-2018-44pr01.xls


45. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, které se týkají přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0937/16/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-16-2018-45, př. 1 a  RK-16-2018-45, př. 2.

odpovědnost: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-45, RK-16-2018-45pr01.docx, RK-16-2018-45pr02.docx


46. Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí podpory dle pravidel rady kraje na pořádání sportovního mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0938/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 15 000 Kč na podporu pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2018-46, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2018-46, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2018-46, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-46, RK-16-2018-46pr01.pdf, RK-16-2018-46pr02.pdf, RK-16-2018-46pr03.xls


47. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje informaci o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0939/16/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-16-2018-47, př.  1 kódy 1A, 6A, 6B;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-16-2018-47, př. 1 kódy 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-16-2018-47, př. 1 kódy 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-47, RK-16-2018-47pr01.xls


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s žádostí Krajského centra talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s., o  finanční dar na pořádání volejbalové kvalifikace o udržení v extralize juniorek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0940/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO: 22729275 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-16-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-48, RK-16-2018-48pr01.pdf


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0941/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 116 400 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2018-49, př. 1;

rozhoduje

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-49, RK-16-2018-49pr01.xls, RK-16-2018-49pr02.pdf, RK-16-2018-49pr03.pdf, RK-16-2018-49pr04.pdf, RK-16-2018-49pr05.pdf, RK-16-2018-49pr06.pdf, RK-16-2018-49pr07.pdf, RK-16-2018-49pr08.pdf, RK-16-2018-49pr09.pdf, RK-16-2018-49pr10.pdf


50. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – využití notebooků po ukončení studia žáků

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh využití notebooků zapůjčených žákům v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ po dokončení jejich studia. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0942/16/2018/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2017/18 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ za 4 117 Kč, a to každému nejvýše jeden kus.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Střední průmyslová škola Třebíč (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-50, RK-16-2018-50pr01.pdf


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí podpor na organizaci soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0943/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace zřizované Krajem Vysočina v celkové výši 62 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT:

- příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši  453 000 Kč dle tabulky č.  2 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;

- organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, IČO 70925186 ve výši 200 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;

- soukromé škole Soukromá základní umělecká škola spol. s r.o., IČO 49814621 ve výši 18 000 Kč dle tabulky č. 4 materiálu RK-16-2018-51, př. 1;

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-51, RK-16-2018-51pr01.xls, RK-16-2018-51pr02.pdf, RK-16-2018-51pr03.pdf, RK-16-2018-51pr04.pdf, RK-16-2018-51pr05.pdf, RK-16-2018-51pr06.pdf, RK-16-2018-51pr07.pdf, RK-16-2018-51pr08.pdf, RK-16-2018-51pr09.pdf, RK-16-2018-51pr10.pdf, RK-16-2018-51pr11.pdf


52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, za účelem zajištění průběžného financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“, realizovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0944/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 440 081 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-52


53. Smlouva o zajištění služeb

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy o zajištění služeb u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěží Skutek roku 2017 a Zlatá jeřabina 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0945/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-16-2018-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-53, RK-16-2018-53pr01.docx


54. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 10. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložení 10. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0946/16/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-16-2018-54, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2018-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-54, RK-16-2018-54pr01.pdf


55. Skutek roku 2017 – dary oceněným

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí darů vítězům soutěže o Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0947/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-16-2018-55, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2018-55, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2018-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-55, RK-16-2018-55pr01.xls, RK-16-2018-55pr02.xls, RK-16-2018-55pr03.docx


56. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0948/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2018-56, př. 5 a RK-16-2018-56, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-56, RK-16-2018-56pr01.doc, RK-16-2018-56pr02.doc, RK-16-2018-56pr03.pdf, RK-16-2018-56pr04.pdf, RK-16-2018-56pr05.doc, RK-16-2018-56pr06.doc


57. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0949/16/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy  PR01537.1099, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2018-57, př. 5;
 • s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy PR02270.1986, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2018-57, př. 6

 • s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0537 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2 písm.  a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 33 265 Kč včetně DPH; 
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.2277 za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2018-57, př. 8.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-57, RK-16-2018-57pr01.pdf, RK-16-2018-57pr02.pdf, RK-16-2018-57pr03.pdf, RK-16-2018-57pr04.pdf, RK-16-2018-57pr05.pdf, RK-16-2018-57pr06.pdf, RK-16-2018-57pr07.pdf, RK-16-2018-57pr08.pdf


58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace ze strany Úřadu vlády Dolního Rakouska v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0950/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 940 838,93 Kč (76 716,64 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 67 693,09 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-58, RK-16-2018-58pr01.xls


59. Projekt předkládaný v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o projektu, předkládanému v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0951/16/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o projektu „Pokročilá analýza dat z turbulentního proudění nad zemským povrchem“ dle materiálu RK-16-2018-59, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2018-59, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-59, RK-16-2018-59pr01.pdf, RK-16-2018-59pr02.pdf, RK-16-2018-59pr03.pdf


60. Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení průběžné provozní monitorovací zprávy k projektům podpořeným z Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0952/16/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-16-2018-60, př. 1, RK-16-2018-60, př. 2, RK-16-2018-60, př. 3, RK-16-2018-60, př. 4, RK-16-2018-60, př. 5;

prohlašuje

skutečnosti v nich uvedené.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-60, RK-16-2018-60pr01.pdf, RK-16-2018-60pr02.pdf, RK-16-2018-60pr03.pdf, RK-16-2018-60pr04.pdf, RK-16-2018-60pr05.pdf


61. Přijetí nadačního příspěvku z Nadace GCP – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0953/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu RK-16-2018-61, př. 1;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, §  1037 – Celospolečenské funkce lesů) o nadační příspěvek z Nadace GCP ve výši 150 000 Kč na zajištění funkčnosti pachových ohradníků na území Kraje Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč na realizaci projektu Pachové ohradníky 2018.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-61, RK-16-2018-61pr01.doc


62. Poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s. na akci Víkend otevřených zahrad – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o žádosti Chaloupek o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, o finanční podporu na akci Víkend otevřených zahrad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0954/16/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč pro Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a  další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČO 25557475 dle materiálu RK-16-2018-62, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3792 – Ekologická výchova a osvěta o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Zemědělství, § 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 20 000 Kč na poskytnutí daru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-62, RK-16-2018-62pr01.pdf, RK-16-2018-62pr02.xls, RK-16-2018-62pr03.doc


63. Čestné prohlášení zadavatele požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem prohlášení, nezbytným k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0955/16/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2018-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-63, RK-16-2018-63pr01.pdf


64. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-16-2018-64, RK-16-2018-64pr01.pdf


66. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 16/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 6. 2018, v 7:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                         …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                                                                …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2018 dne 22. 5. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 5. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz