Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 16/2019 - 21. 5. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
3 Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
4 Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
5 Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
7 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“
9 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11 Věcné dary a peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
12 Finanční dar pro Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. na pořádání odborného kongresu „LYMPHO 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
13 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. čtvrtletí 2019 a jejich použití
15 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2019
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
17 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
18 Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“
19 Odvolání a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
21 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2018
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
23 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
25 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a Dopravoprojektem Brno a.s.
26 Svěření rozhodování o uzavření dohod o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací
27 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Vír
28 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení
29 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
30 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí
31 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“.
32 Právní posouzení podmínek a možností zajištění správy pojištění
33 Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz
34 Zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku
35 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kladeruby nad Oslavou
36 Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
37 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 hr. kraje - Pelhřimov – 8. stavba, úsek č. 2“.
38 Darování pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou
39 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
40 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
41 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
42 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení č. 0408/03/2018/ZK
43 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina, návrh na změnu usnesení 0562/08/2012/ZK
44 Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro oddělení"
44upr1 Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro oddělení"
45 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce"
46 Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce
47 Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
51 Žádost o změnu II. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“
52 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
53 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
54 1. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I.
55 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2018
56 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
57 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice a splátka poskytnuté zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč
58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.
59 Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj 6 regionů
61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – změna závazných ukazatelů
62 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
63 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
64 Změna v rejstříku škol a školských zařízení
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“
66 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
67 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
68 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
69 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ a jeho ukončení
70 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“
71 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
72 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
73 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
74 Skutek roku 2018 – dary oceněným
75 Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
76 Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
77 Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – vratky přeplatků za odběr podzemních vod na území Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz