Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 16/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2019, které se konalo dne 21. 5. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 21. 5. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2019
25.  Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a Dopravoprojektem Brno a.s.
26.  Svěření rozhodování o uzavření dohod o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací
02.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
03.  Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04.  Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05.  Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
07.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“
09.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11.  Věcné dary a peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
12.  Finanční dar pro Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. na pořádání odborného kongresu „LYMPHO 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
13.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. čtvrtletí 2019 a jejich použití
15.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2019
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
17.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
18.  Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“
19.  Odvolání a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
21.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2018
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
23.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
27.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Vír
29.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
30.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí
31.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“.
33.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz
34.  Zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku
35.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kladeruby nad Oslavou
36.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
38.  Darování pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou
40.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
41.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
42.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení č. 0408/03/2018/ZK
43.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina, návrh na změnu usnesení 0562/08/2012/ZK
28.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení
32.  Právní posouzení podmínek a možností zajištění správy pojištění
37.  Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 hr. kraje - Pelhřimov – 8. stavba, úsek č. 2“.
39.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
44.  Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro oddělení"
45.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce"
46.  Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce
47.  Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
51.  Žádost o změnu II. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“
52.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
53.  4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
54.  1. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I.
55.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2018
56.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice a splátka poskytnuté zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč
58.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.
59.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj 6 regionů
61.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – změna závazných ukazatelů
62.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
63.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
64.  Změna v rejstříku škol a školských zařízení
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“
66.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
67.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
68.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
69.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ a jeho ukončení
70.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“
71.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
72.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
73.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
74.  Skutek roku 2018 – dary oceněným
75.  Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
76.  Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
77.  Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
78.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – vratky přeplatků za odběr podzemních vod na území Kraje Vysočina
79.  Rozprava členů rady

Usnesení 0833/16/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 21. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


25. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a Dopravoprojektem Brno a.s.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a Dopravoprojektem Brno a.s. Projednávání se zúčastnila H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0834/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a Dopravoprojektem Brno a.s. dle materiálu RK-16-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-25, RK-16-2019-25pr01.pdf, RK-16-2019-25pr02.pdf, RK-16-2019-25pr03.pdf


26. Svěření rozhodování o uzavření dohod o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0835/16/2019/RK

Rada kraje
svěřuje

MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi kraje rozhodování o uzavírání dohod o ochraně důvěrných informací v rámci zajištění systému VDV v Kraji Vysočina dle vzorové smlouvy v materiálu RK-16-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-26, RK-16-2019-26pr01.docx


02. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

K. Jiráková, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje návrh schválit jednorázové pořízení propagačních předmětů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0836/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-16-2019-02.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-02


03. Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o úvěru pro  danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0837/16/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

termín: 21. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-03, RK-16-2019-03pr01.pdf, RK-16-2019-03pr02.pdf, RK-16-2019-03pr03.pdf, RK-16-2019-03pr04.pdf

 

K navrhovaným bodům 04 – 11, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


04. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0838/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-04, RK-16-2019-04pr01.doc


05. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0839/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-05, RK-16-2019-05pr01.pdf


06. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

Usnesení 0840/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o finanční podpoře dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 10/2018 ze dne 6. 11. 2018 s žadatelem dle materiálu RK-16-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-06, RK-16-2019-06pr01.pdf, RK-16-2019-06pr02.pdf


07. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia

Usnesení 0841/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-16-2019-07, př. 1, RK-16-2019-07, př. 2;
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkami.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-07, RK-16-2019-07pr01.doc, RK-16-2019-07pr02.doc, RK-16-2019-07pr03.pdf, RK-16-2019-07pr04.xls


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“

Usnesení 0842/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 22. 7 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 7. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (22. 7. 2019), Odbor ekonomický (22. 7. 2019)

termín: 22. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-08, RK-16-2019-08pr01.pdf, RK-16-2019-08pr02.pdf, RK-16-2019-08pr03.docx


09. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0843/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2019-09, př. 1 a RK-16-2019-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-09, RK-16-2019-09pr01.pdf, RK-16-2019-09pr02.pdf


10. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0844/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2019-10, př. 1 a RK-16-2019-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-10, RK-16-2019-10pr01.docx, RK-16-2019-10pr02.docx


11. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0845/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-16-2019-11, př. 1, RK-16-2019-11, př. 2, RK-16-2019-11, př. 3, RK-16-2019-11, př. 4 a RK-16-2019-11, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-11, RK-16-2019-11pr01.pdf, RK-16-2019-11pr02.pdf, RK-16-2019-11pr03.pdf, RK-16-2019-11pr04.pdf, RK-16-2019-11pr05.pdf


12. Finanční dar pro Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. na pořádání odborného kongresu „LYMPHO 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar na pořádání odborného kongresu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0846/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ve výši 30 000 Kč České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., IČ: 00444359, Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2019-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-12, RK-16-2019-12pr01.pdf, RK-16-2019-12pr02.doc, RK-16-2019-12pr03.pdf


13. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0847/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-16-2019-13, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace uvedeného v materiálu RK-16-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-13, RK-16-2019-13pr01.xls


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. čtvrtletí 2019 a jejich použití

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického

Usnesení 0848/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina realizované v I. čtvrtletí 2019 v celkové výši 1 531 201,30 Kč dle materiálů RK-16-2019-14, př. 1 a RK-16-2019-14, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-16-2019-14, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-16-2019-14, př. 3;
 • změnu plánu investic na rok 2019 dle materiálu RK-16-2019-14, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2019), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-14, RK-16-2019-14pr01.xls, RK-16-2019-14pr02.xls, RK-16-2019-14pr03.xls


15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden až duben 2019. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0849/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2019.

odpovědnost: Odbor ekonomický (21. 5. 2019)

termín: 21. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-15, RK-16-2019-15pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 16 – 18, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka

Usnesení 0850/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar dle materiálu RK-16-2019-16, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 3 333 Kč při současném snížení § 6113 – Zastupitelstva krajů o částku 3 333 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-16, RK-16-2019-16pr01.doc, RK-16-2019-16pr02.pdf


17. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

Usnesení 0851/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 – Zastupitelstva krajů spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 51 680 Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 51 680 Kč na pořízení investičního majetku.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (21. 5. 2019), Odbor ekonomický (21. 5. 2019)

termín: 21. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-17


18. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“

Usnesení 0852/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dvaceti účastníkům krajské soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2019“ ve formě dvoudenního naučně poznávacího výletu se zemědělskou a lesnickou tématikou dle materiálu RK-16-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (21. 5. 2019)

termín: 21. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-18, RK-16-2019-18pr01.xls, RK-16-2019-18pr02.doc


19. Odvolání a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh odvolat člena komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání a jmenovat do této komise člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0853/16/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 21. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-19, RK-16-2019-19pr01.pdf


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci na podporu uvedené soutěže České komoře architektů. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0854/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-20, RK-16-2019-20pr01.pdf, RK-16-2019-20pr02.doc


21. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem schválit výsledek hospodaření příspěvkových organizací kraje za odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2018. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0855/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů v rozsahu dle  materiálu RK-16-2019-21, př. 3;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést do 31. 5. 2019 příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-16-2019-21, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-16-2019-21, př. 3;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2018 uvedených v materiálu RK-16-2019-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-21, RK-16-2019-21pr01.pdf, RK-16-2019-21pr02.xls, RK-16-2019-21pr03.xls


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0856/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34053) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků“ na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové, expertní) “ ve  výši 16 000 Kč a v rámci programu „VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit“ na projekt „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ ve výši 81 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o celkovou částku 97 000 Kč určenou na realizaci projektů „Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové, expertní)“ (částka 16 000 Kč) a „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (částka 81 000 Kč).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-22


23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0857/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 470 807,66 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-23, RK-16-2019-23pr01.pdf


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0858/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 137 720 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 137 720 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-16-2019-24, př. 5;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 137 720 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-16-2019-24, př. 5;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-16-2019-24, př. 5 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu  radě kraje k  informaci;

bere na vědomí

odpovědnost: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-24, RK-16-2019-24pr01.docx, RK-16-2019-24pr02.docx, RK-16-2019-24pr03.docx, RK-16-2019-24pr04.docx, RK-16-2019-24pr05.xls, RK-16-2019-24pr06.pdf

 

K navrhovaným bodům 27, 29  – 31, 33 - 36, 38, 40 - 43 odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Vír

Usnesení 0859/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-16-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-27, RK-16-2019-27pr01.pdf


29. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“

Usnesení 0860/16/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt pozemky par. č. 1588/16 o výměře 869 m2 a par. č. 1588/17 o výměře 204 m2 na základě kupní smlouvy mezi Krajem Vysočina jako kupujícím a společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako prodávajícím, za kupní  cenu 100 Kč/m2, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované akci „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu - budoucí kupní smlouvy - uzavřené s vlastníkem – Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551, 588 51 Batelov, IČ 469 78 941, uzavřené v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/406 Kostelec – křiž. s II/639 a evidované v evidenci smluv krajského úřadu pod ID 118 325, ve znění materiálu RK-16-2019-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-29, RK-16-2019-29pr01.pdf, RK-16-2019-29pr02.pdf, RK-16-2019-29pr03.doc


30. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí

Usnesení 0861/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jabloňov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/0029;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Jabloňov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-30, RK-16-2019-30pr01.pdf


31. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“.

Usnesení 0862/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti pro přeložku plynovodu na pozemku par. č. 2045/3 v k.ú. Rudíkov ve vlastnictví obce Rudíkov dle materiálu RK-16-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-31, RK-16-2019-31pr01.doc


33. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Cetoraz

Usnesení 0863/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu RK-16-2019-33, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cetoraz;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu RK-16-2019-33, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cetoraz;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Cetoraz dle materiálu RK-16-2019-33, př. 1 z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-33, RK-16-2019-33pr01.xls, RK-16-2019-33pr02.xls, RK-16-2019-33pr03.pdf


34. Zveřejnění záměru propachtování nemovitého majetku

Usnesení 0864/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr propachtování nemovitého majetku v rozsahu materiálu RK-16-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 5. 2019)

termín: 24. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-34, RK-16-2019-34pr01.pdf


35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kladeruby nad Oslavou

Usnesení 0865/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemní komunikace - silnice III/39215 v rozsahu km 0,000 - 0,517, včetně součástí a příslušenství a pozemků: 

 • par. č.  648/2– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  4 863 m2 ,
 • par. č.  648/3– ost. plocha, zeleň o výměře  1 015 m2

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kladeruby nad Oslavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/39215;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kladeruby nad Oslavou na straně budoucího obdarovaného na převod  pozemní komunikace - silnice III/39215 v rozsahu km 0,000 - 0,517 včetně součástí a příslušenství a pozemků  par. č. 648/2 - ost. plocha, silnice o výměře 4 863 m2 a par. č. 648/3 - ost. plocha, zeleň o výměře 1 015 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kladeruby nad  Oslavou.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-35, RK-16-2019-35pr01.pdf


36. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř

Usnesení 0866/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi obcí Nová Ves u Chotěboře se sídlem Nová Ves u Chotěboře 63, IČO 00579980, Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO  01312774 a Krajem Vysočina smlouvu o zřízení věcného břemene č: 2006C19/18 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-16-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-36, RK-16-2019-36pr01.doc, RK-16-2019-36pr02.pdf


38. Darování pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou

Usnesení 0867/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední dece krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 413/40 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2 oddělených GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k.ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 413/40 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2 oddělených GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k. ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 9. 2019)

termín: 10. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-38, RK-16-2019-38pr01.pdf


40. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0868/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2019-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-40, RK-16-2019-40pr01.xls


41. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0869/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2019-41, př. 1 a RK-16-2019-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-41, RK-16-2019-41pr01.xlsx, RK-16-2019-41pr02.xlsx


42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení č. 0408/03/2018/ZK

Usnesení 0870/16/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • bezúplatně nabýt pozemky par. č. 311/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 134 m2 v k. ú. Rokytno na Moravě a par. č. 21/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k. ú. Horní Rožínka z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • změnit usnesení č. 0408/03/2018/ZK tak, že materiál ZK-03-2018-33, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-16-2019-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-42, RK-16-2019-42pr01.xls


43. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina, návrh na změnu usnesení 0562/08/2012/ZK

Usnesení 0871/16/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0562/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-26, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-16-2019-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-43, RK-16-2019-43pr01.xls


28. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změnit usnesení 0456/08/2019/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0872/16/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-28, RK-16-2019-28pr01.doc, RK-16-2019-28pr02.pdf


32. Právní posouzení podmínek a možností zajištění správy pojištění

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0873/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

opatřit právní stanovisko na posouzení možnosti výběru pojišťovacího makléře/správce pojištění, a to včetně určení, o jaký druh zadávacího řízení by mělo jít a jak by měla být případně nastavena kritéria pro hodnocení takové veřejné zakázky, popř. zda je možné rozšířit stávající smluvní vztahy s pojišťovnami o správu pojištění a to formou objednávky od KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., popř. Mgr. Petra Pernici, spolupracujícího advokáta s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-32


37. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 hr. kraje - Pelhřimov – 8. stavba, úsek č. 2“.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy dané stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0874/16/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-37, RK-16-2019-37pr01.doc


39. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0875/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2019-39, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO 150 50 050 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 5. 2019)

termín: 24. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-39, RK-16-2019-39pr01.pdf, RK-16-2019-39pr02.pdf


44. Návrh na změnu projektové přípravy akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro oddělení"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0876/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje 

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro oddělení" uzavřené dne 4. 1. 2019 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností OBERMEYER HELIKA a.s. na straně zhotovitele dle cenové  nabídky dle materiálu RK-16-2019-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-44, RK-16-2019-44pr01.pdf, RK-16-2019-44pr02.pdf, RK-16-2019-44pr03.pdf, RK-16-2019-44pr04.pdf, RK-16-2019-44pr05.pdf, RK-16-2019-44pr06.pdf, RK-16-2019-44pr07.pdf, RK-16-2019-44pr08.pdf


45. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0877/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2019-45, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 620 28 081 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 5. 2019)

termín: 24. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-45, RK-16-2019-45pr01.pdf, RK-16-2019-45pr02.pdf


46. Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0878/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-16-2019-46, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-16-2019-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 5. 2019)

termín: 27. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-46, RK-16-2019-46pr01.doc, RK-16-2019-46pr02.doc


47. Veřejná zakázka na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0879/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-16-2019-47, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-16-2019-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 5. 2019)

termín: 27. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-47, RK-16-2019-47pr01.docx, RK-16-2019-47pr02.doc

 

K navrhovaným bodům 48 – 52, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

Usnesení 0880/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 390 087,76 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-48


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."

Usnesení 0881/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 763 049,57 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 682 728,56 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 80 321,01 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 763 049,57 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019), Domov Háj, příspěvková organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-49


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce

Usnesení 0882/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 454 854 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2019 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 338 300 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-50


51. Žádost o změnu II. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“

Usnesení 0883/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu II. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ dle materiálu RK-16-2019-51;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu II. prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (24. 5. 2019)

termín: 24. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-51


52. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

Usnesení 0884/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 933 369,82 Kč dle materiálu RK-16-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-52, RK-16-2019-52pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 53, 54, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


53. 4. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

Usnesení 0885/16/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2019-53, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 4. Hlášení o udržitelnosti dle materiálu RK-16-2019-53, př. 1 na CRR ve stanovené lhůtě.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 6. 2019)

termín: 12. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-53, RK-16-2019-53pr01.doc


54. 1. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I.

Usnesení 0886/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v 1. Zprávě o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova  Háj I. dle materiálu RK-16-2019-54, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 1. Zprávu o zajištění udržitelnosti ve stanovené lhůtě v souladu s požadavky IROP na CRR.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (5. 6. 2019)

termín: 5. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-54, RK-16-2019-54pr01.pdf


55. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0887/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-16-2019-55, př. 1 za rok 2018 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2018 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství do 31. 5. provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Dětský domov, Humpolec, Libická 928, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Rovečné 40, Dětský domov, Senožaty 199, Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-55, RK-16-2019-55pr01.pdf


56. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu organizace. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0888/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením vertikální zdvižné plošiny V 65 od firmy VECOM, inventární číslo DHM/0000043, rok pořízení 2006, pořizovací cena 250 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Vysočina dle materiálu RK-16-2019-56.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-56


57. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice a splátka poskytnuté zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0889/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 66 483 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 66 483 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, o  částku 66 483 Kč na spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 236 779 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, na předfinancování a spolufinancování projektu "Modernizace výuky technických oborů" (ve výši 2 200 779 Kč) a Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702, na předfinancování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů" (ve výši 2 036 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-57


58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0890/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792, ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-16-2019-58, př. 1.  

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-58, RK-16-2019-58pr01.pdf


59. Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0891/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-16-2019-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-59, RK-16-2019-59pr01.xlsx

 

K navrhovaným bodům 60, 61, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj 6 regionů

Usnesení 0892/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 45 000 Kč na zajištění účasti na Turnaji 6 regionů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-60, RK-16-2019-60pr01.docx, RK-16-2019-60pr02.pdf


61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – změna závazných ukazatelů

Usnesení 0893/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 – Střední odborné školy o částku 275 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 275 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 275 000 Kč na realizaci optického propojení uvnitř budovy školy.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-61, RK-16-2019-61pr01.pdf


62. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se změnami čerpání fondu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2019. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0894/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-16-2019-62, př. 1. a RK-16-2019-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-62, RK-16-2019-62pr01.xls, RK-16-2019-62pr02.xls


63. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektům. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0895/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-63, RK-16-2019-63pr01.pdf, RK-16-2019-63pr02.pdf, RK-16-2019-63pr03.pdf, RK-16-2019-63pr04.pdf, RK-16-2019-63pr05.pdf


64. Změna v rejstříku škol a školských zařízení

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí záměr změny v rejstříku škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0896/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření odboru školství, mládeže a sportu k záměru změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se právnické osoby s názvem Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč, která není příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, dle materiálu RK-16-2019-64, př. 1, kód 1A.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-64, RK-16-2019-64pr01.xls


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0897/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy B“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 35 006 724,86 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-65


66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0898/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol (§ 3421).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-66, RK-16-2019-66pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 67 - 70, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


67. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“

Usnesení 0899/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 123 858 921 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-67


68. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

Usnesení 0900/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 426 174 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-68


69. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ a jeho ukončení

Usnesení 0901/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 952 244,10 Kč;
 • převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných na zvláštním účtu projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-69, RK-16-2019-69pr01.pdf


70. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“

Usnesení 0902/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 518 466,33 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-70


71. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti a smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0903/16/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-16-2019-71, př. 4 a RK-16-2019-71, př. 5;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-16-2019-71, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-71, RK-16-2019-71pr01.pdf, RK-16-2019-71pr02.pdf, RK-16-2019-71pr03.pdf, RK-16-2019-71pr04.pdf, RK-16-2019-71pr05.pdf, RK-16-2019-71pr06.pdf


72. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0904/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2019-72, př. 5 a RK-16-2019-72, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-72, RK-16-2019-72pr01.pdf, RK-16-2019-72pr02.pdf, RK-16-2019-72pr03.pdf, RK-16-2019-72pr04.pdf, RK-16-2019-72pr05.doc, RK-16-2019-72pr06.doc


73. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0905/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-16-2019-73, př. 11, RK-16-2019-73, př. 12, RK-16-2019-73, př. 13, RK-16-2019-73, př. 14 a RK-16-2019-73, př. 15.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-73, RK-16-2019-73pr01.pdf, RK-16-2019-73pr02.pdf, RK-16-2019-73pr03.pdf, RK-16-2019-73pr04.pdf, RK-16-2019-73pr05.pdf, RK-16-2019-73pr06.pdf, RK-16-2019-73pr07.pdf, RK-16-2019-73pr08.pdf, RK-16-2019-73pr09.pdf, RK-16-2019-73pr10.pdf, RK-16-2019-73pr11.doc, RK-16-2019-73pr12.doc, RK-16-2019-73pr13.doc, RK-16-2019-73pr14.doc, RK-16-2019-73pr15.doc, RK-16-2019-73pr16.pdf


74. Skutek roku 2018 – dary oceněným

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnout věcný dar vítězům uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0906/16/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-16-2019-74, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2019-74, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2019-74, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-74, RK-16-2019-74pr01.xls, RK-16-2019-74pr02.xls, RK-16-2019-74pr03.docx


75. Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení průběžné a závěrečné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0907/16/2019/RK

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-75, RK-16-2019-75pr01.pdf, RK-16-2019-75pr02.pdf, RK-16-2019-75pr03.pdf, RK-16-2019-75pr04.pdf, RK-16-2019-75pr05.pdf, RK-16-2019-75pr06.pdf, RK-16-2019-75pr07.pdf, RK-16-2019-75pr08.pdf, RK-16-2019-75pr09.pdf, RK-16-2019-75pr10.pdf, RK-16-2019-75pr11.pdf, RK-16-2019-75pr12.pdf, RK-16-2019-75pr13.pdf, RK-16-2019-75pr14.pdf, RK-16-2019-75pr15.pdf, RK-16-2019-75pr16.pdf, RK-16-2019-75pr17.pdf, RK-16-2019-75pr18.pdf, RK-16-2019-75pr19.pdf, RK-16-2019-75pr20.pdf, RK-16-2019-75pr21.pdf, RK-16-2019-75pr22.pdf, RK-16-2019-75pr23.pdf, RK-16-2019-75pr24.pdf, RK-16-2019-75pr25.pdf, RK-16-2019-75pr26.pdf, RK-16-2019-75pr27.pdf, RK-16-2019-75pr28.pdf, RK-16-2019-75pr29.pdf, RK-16-2019-75pr30.pdf, RK-16-2019-75pr31.pdf, RK-16-2019-75pr32.pdf, RK-16-2019-75pr33.pdf, RK-16-2019-75pr34.pdf, RK-16-2019-75pr35.pdf, RK-16-2019-75pr36.pdf, RK-16-2019-75pr37.pdf, RK-16-2019-75pr38.pdf

 

K navrhovaným bodům 76, 77, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


76. Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 0908/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-16-2019-76, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-16-2019-76, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ dle materiálů RK-16-2019-76, př. 1 a RK-16-2019-76, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-76, RK-16-2019-76pr01.pdf, RK-16-2019-76pr02.pdf


77. Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 0909/16/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-16-2019-77, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-16-2019-77, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ dle materiálů RK-16-2019-77, př. 1 a RK-16-2019-77, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-77, RK-16-2019-77pr01.pdf, RK-16-2019-77pr02.pdf


78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – vratky přeplatků za odběr podzemních vod na území Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0910/16/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na vratky přeplatků za odběr podzemních vod.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2019-78


79. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 16/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 5. 2019, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský     ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                 …..………………………………….……

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2019 dne 21. 5. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 5. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz