Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 16/2020 - 19. 5. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Sponzorský a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
3 Věcné dary a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
4 Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
5 Věcný dar, peněžní účelové dary, nadační příspěvek a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
6 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce
7 Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
8 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020“
12 Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Náš venkov 1990 – 2020“
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Kultura
20 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2019
21 Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
22 Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
24 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“
25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 3. etapa
26 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků v rámci OPZ - ukončení projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
29 Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ – souhlas zřizovatele
30 Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
32 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
33 Jmenování ředitelky/ředitele Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
34 Jmenování ředitelky/ředitele Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
35 Jmenování ředitelky/ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
36 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a rozpočtové opatření v rámci Školství, mládeže a sportu
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
38 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002 - Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
39 Rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“
40 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
41 Změny ve školském rejstříku
42 Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2019, včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
43 Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020
44 Havarijní pojištění vozidla Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
45 Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba: "II/357 Strachujov - Jimramov"
46 Smlouvy o předání a uložení kryptografických klíčů
47 Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
48 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
49 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
50 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy a pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
51 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna výkupních cen
52 Žádost o prodej pozemku v k.ú. Nimpšov
53 Koupě pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
54 Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 5627/1 v k.ú. a obci Velké Meziříčí
55 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
57 Stavební záměr Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, změna názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
58 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server"
59 Veřejná zakázka "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA"
60 Veřejná zakázka "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu"
61 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na poskytnutí dotací v souladu s „PRAVIDLY RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“
63 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
64 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
65 Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
67 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
68 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
69 Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
70 Projekt „CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020“ – žádost o prodloužení doby realizace projektu
71 Projektová žádost „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - 139. výzva OPŽP
72 Zpráva o udržitelnosti k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
73 FOND VYSOČINY – žádost o druhé prodloužení doby realizace projektu
74 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
75 Možnosti podpory podnikatelského sektoru v Kraji Vysočina v souvislosti s COVID-19
76 Přijetí věcného daru od společnosti Zall Skyleader, a.s.
77 Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz