Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 16/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2020, které se konalo dne 19. 5. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 5. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání: 

76. Přijetí věcného daru od společnosti Zall Skyleader, a.s. 

77. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2020
02.  Sponzorský a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03.  Věcné dary a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04.  Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05.  Věcný dar, peněžní účelové dary, nadační příspěvek a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh na uzavření smluv o výpůjčce
07.  Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
11.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020“
12.  Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
76.  Přijetí věcného daru od společnosti Zall Skyleader, a.s.
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Náš venkov 1990 – 2020“
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Kultura
20.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2019
21.  Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
22.  Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
24.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“
25.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 3. etapa
26.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků v rámci OPZ - ukončení projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
29.  Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ – souhlas zřizovatele
30.  Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
31.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"
32.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
33.  Jmenování ředitelky/ředitele Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
34.  Jmenování ředitelky/ředitele Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
35.  Jmenování ředitelky/ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
36.  Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a rozpočtové opatření v rámci Školství, mládeže a sportu
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
38.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002 - Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
39.  Rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“
40.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
41.  Změny ve školském rejstříku
42.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2019, včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
43.  Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020
44.  Havarijní pojištění vozidla Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
45.  Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba: "II/357 Strachujov - Jimramov"
46.  Smlouvy o předání a uložení kryptografických klíčů
77.  Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
47.  Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
48.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
49.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
51.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna výkupních cen
52.  Žádost o prodej pozemku v k.ú. Nimpšov
54.  Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 5627/1 v k.ú. a obci Velké Meziříčí
55.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
57.  Stavební záměr Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, změna názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví
50.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy a pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
53.  Koupě pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
58.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server"
59.  Veřejná zakázka "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA"
60.  Veřejná zakázka "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu"
61.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
74.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na poskytnutí dotací v souladu s „PRAVIDLY RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“
63.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
64.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
65.  Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
66.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
67.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
68.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
69.  Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
70.  Projekt „CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020“ – žádost o prodloužení doby realizace projektu
75.  Možnosti podpory podnikatelského sektoru v Kraji Vysočina v souvislosti s COVID-19
71.  Projektová žádost „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - 139. výzva OPŽP
72.  Zpráva o udržitelnosti k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
73.  FOND VYSOČINY – žádost o druhé prodloužení doby realizace projektu
78.  Rozprava členů rady

Usnesení 0849/16/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 10 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Sponzorský a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0850/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí sponzorského daru a darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-02, př. 1 a RK-16-2020-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 5. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-02, RK-16-2020-02pr01.pdf, RK-16-2020-02pr02.pdf


03. Věcné dary a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0851/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí grantu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-03, př. 1, RK-16-2020-03, př. 2 a RK-16-2020-03, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 5. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-03, RK-16-2020-03pr01.pdf, RK-16-2020-03pr02.pdf, RK-16-2020-03pr03.pdf


04. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0852/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-04, př. 1, RK-16-2020-04, př. 2 a RK-16-2020-04, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 5. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-04, RK-16-2020-04pr01.pdf, RK-16-2020-04pr02.pdf, RK-16-2020-04pr03.pdf


05. Věcný dar, peněžní účelové dary, nadační příspěvek a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0853/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů, nadačního příspěvku a dotací pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2020-05, př. 1, RK-16-2020-05, př. 2, RK-16-2020-05, př. 3, RK-16-2020-05, př. 4, RK-16-2020-05, př. 5, RK-16-2020-05, př. 6, RK-16-2020-05, př. 7 a RK-16-2020-05, př. 8.        

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 5. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-05, RK-16-2020-05pr01.doc, RK-16-2020-05pr02.pdf, RK-16-2020-05pr03.doc, RK-16-2020-05pr04.pdf, RK-16-2020-05pr05.pdf, RK-16-2020-05pr06.pdf, RK-16-2020-05pr07.pdf, RK-16-2020-05pr08.pdf


06. Návrh na uzavření smluv o výpůjčce

Usnesení 0854/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-16-2020-06, př. 1, RK-16-2020-06, př. 2, RK-16-2020-06, př. 3, RK-16-2020-06, př. 4, RK-16-2020-06, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-06, RK-16-2020-06pr01.doc, RK-16-2020-06pr02.doc, RK-16-2020-06pr03.doc, RK-16-2020-06pr04.doc, RK-16-2020-06pr05.doc


07. Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 0855/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-16-2020-07, př. 1 a RK-16-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 5. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (19. 5. 2020)

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-07, RK-16-2020-07pr01.pdf, RK-16-2020-07pr02.xls


08. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0856/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-16-2020-08, př. 1 a RK-16-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 5. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (19. 5. 2020)

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-08, RK-16-2020-08pr01.pdf, RK-16-2020-08pr02.pdf


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 0857/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 7 315 293,50 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 456 843,50 Kč a ÚZ 35015 ve výši 6 858 450,00 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 596 379,00 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 160 051,00 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 165 350,00 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 583 624,50 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 809 889,00 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-16-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 5. 2020), Odbor ekonomický (29. 5. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-09, RK-16-2020-09pr01.xls


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0858/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o dotaci z Jihočeského kraje ve výši 600 000 Kč určenou pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku dle materiálu RK-16-2020-10, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Trojlístek – centrum pro děti a  rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 600 000 Kč, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v roce 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-10, RK-16-2020-10pr01.pdf


11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatku výše uvedené veřejnoprávní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0859/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Mgr. Danielem Hanzlem dle materiálu RK-16-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 5. 2020)

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-11, RK-16-2020-11pr01.doc


12. Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti města Žirovnice o dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0860/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Žirovnice, IČO 00249505 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-16-2020-12, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-12, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-12, RK-16-2020-12pr01.pdf, RK-16-2020-12pr02.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0861/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč na poskytnutí finančních darů;

rozhoduje

poskytnout finanční dary subjektům v celkové výši 60 000 Kč dle materiálu RK-16-2020-13, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2020-13, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-13, RK-16-2020-13pr01.pdf, RK-16-2020-13pr02.xls, RK-16-2020-13pr03.doc


76. Přijetí věcného daru od společnosti Zall Skyleader, a.s.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh přijetí 200 000 ks respirátorů a 10 000 ks zdravotnických ochranných obleků určených pro zdravotnický personál ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0862/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2020-76, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 5. 2020)

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-76, RK-16-2020-76pr01.docx


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Náš venkov 1990 – 2020“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Náš venkov 1990 – 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0863/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout společnosti Czech Architecture Week, s.r.o., IČO: 27872688 dotaci ve výši 130 000 Kč na realizaci projektu "Náš venkov 1990 – 2020" dle materiálu RK-16-2020-14, př. 6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-14, př. 6;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 130 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-14, RK-16-2020-14pr01.pdf, RK-16-2020-14pr02.pdf, RK-16-2020-14pr03.pdf, RK-16-2020-14pr04.pdf, RK-16-2020-14pr05.pdf, RK-16-2020-14pr06.pdf

J. Běhounek navrhl projednání bodů 15 – 19 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

Usnesení 0864/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 115 000 Kč v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ a  projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace o  celkovou částku 115 000 Kč určenou na realizaci projektů „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ (částka 34 000 Kč) a „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (částka 81 000 Kč).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-15


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí šesté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0865/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 793 248,68 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-16, RK-16-2020-16pr01.xls


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 0866/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 222 700,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-17, RK-16-2020-17pr01.xls


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0867/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 465,39 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 13 465,39 Kč u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 5. 2020)

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-18, RK-16-2020-18pr01.xls


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Kultura

Usnesení 0868/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií o částku 195 500 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura o částku 195 500 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 195 500 Kč určenou na zajištění údržby venkovních ploch, dřevin a střech na hradě Roštejn v roce 2020.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-19


20. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0869/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-16-2020-20, př. 1 za rok 2019 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do peněžních fondů v rozsahu dle  materiálu RK-16-2020-20, př. 3;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést do 31. 5. 2020 příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-16-2020-20, př. 3;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2019 uvedených  v materiálu RK-16-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-20, RK-16-2020-20pr01.pdf, RK-16-2020-20pr02.xls, RK-16-2020-20pr03.xls


21. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s výsledky veřejnosprávní kontroly provedené u Muzea Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0870/16/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, se sídlem Zámek 1, Třebíč, IČO 00091766, dle materiálu RK-16-2020-21, př. 1;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-16-2020-21, př. 2 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, se sídlem Zámek 1, Třebíč, IČO 00091766, ve výši 3 393 Kč dle materiálu RK-16-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-21, RK-16-2020-21pr01.doc, RK-16-2020-21pr02.pdf


22. Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0871/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-16-2020-22, př. 1 a RK-16-2020-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 5. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-22, RK-16-2020-22pr01.pdf, RK-16-2020-22pr02.pdf, RK-16-2020-22pr03.pdf, RK-16-2020-22pr04.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 23 – 27 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

Usnesení 0872/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 891 116,09 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-23


24. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“

Usnesení 0873/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 352 995 Kč určenou na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-24


25. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 3. etapa

Usnesení 0874/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 529 390,72 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (21. 5. 2020), Odbor ekonomický (21. 5. 2020)

termín: 21. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-25


26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků v rámci OPZ - ukončení projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

Usnesení 0875/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nevyužitých finančních prostředků ve výši 1 328 430,72  Kč na zvláštním účtu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (27. 5. 2020), Odbor ekonomický (27. 5. 2020)

termín: 27. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-26, RK-16-2020-26pr01.docx


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."

Usnesení 0876/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 705 242,36 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 631 006,32 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 74 236,04 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 705 242,36 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (20. 5. 2020), Odbor ekonomický (20. 5. 2020), Domov Háj, příspěvková organizace (20. 5. 2020)

termín: 20. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-27


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0877/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" která je obsahem materiálu RK-16-2020-28, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 65 338,89 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 58 461,11 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 6 877,78 Kč) na účet poskytovatele dotace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 181 708,78 Kč, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 181 108,78 Kč;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 108,78 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-28, RK-16-2020-28pr01.pdf


29. Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ – souhlas zřizovatele

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádal radu kraje o vyjádření zřizovatele k zapojení se krajem zřizovaných příspěvkových organizací do výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0878/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-16-2020-29, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“ dle výzvy č. 30_20_010 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-29, RK-16-2020-29pr01.docx


30. Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o věcném daru potravin určenému na pomoc v současné situaci vyvolané bojem proti šíření onemocnění Covid-19. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0879/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálů RK-16-2020-30, př. 1 a RK-16-2020-30, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit distribuci věcného daru v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (22. 5. 2020)

termín: 22. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-30, RK-16-2020-30pr01.doc, RK-16-2020-30pr02.doc


31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina"

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s vrácením nedočerpaných prostředků v rámci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0880/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nedočerpaných prostředků ve výši 398 043,37 Kč na zvláštním účtu projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, variabilní symbol 0305807388;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nedočerpaných prostředků projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007388 na účet MPSV.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-31, RK-16-2020-31pr01.docx


32. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0881/16/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-16-2020-32, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-32, RK-16-2020-32pr01.xls, RK-16-2020-32pr02.doc


33. Jmenování ředitelky/ředitele Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s návrhem jmenování ředitele Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0882/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-33, RK-16-2020-33pr01.doc, RK-16-2020-33pr02.pdf, RK-16-2020-33pr03.doc, RK-16-2020-33pr04.doc


34. Jmenování ředitelky/ředitele Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh jmenování ředitele Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0883/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-34, RK-16-2020-34pr01.doc, RK-16-2020-34pr02.pdf, RK-16-2020-34pr03.doc, RK-16-2020-34pr04.doc


35. Jmenování ředitelky/ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o jmenování ředitelky Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0884/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-35, RK-16-2020-35pr01.doc, RK-16-2020-35pr02.pdf, RK-16-2020-35pr03.doc, RK-16-2020-35pr04.doc


36. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a rozpočtové opatření v rámci Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předložených plánech činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0885/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-16-2020-36, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 152 000 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 152 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 152 000 Kč z důvodu nižší potřeby výdajů na platy a související zákonné odvody pracovníků nově zřízených školních klubů;

stanoví

 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 5 000 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství: 
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2020;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového;
 5. v souladu s usnesením rady kraje č. 0746/14/2020/RK ze dne 28. 4. 2020 pozastavit realizaci všech investičních akcí (výdajů) a vynakládání prostředků fondu investic, přičemž  výjimkou jsou:
  • případy, kdy nezapočetím nebo nepokračováním v realizaci akce vzniknou organizaci finanční sankce;
  • řešení neodkladných havarijních situací vyžadující použití prostředků fondu investic;
  • případy, kdy externí zdroje financování tvoří výrazný podíl celkových zdrojů;

souhlasí

 • s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 7 000 000 Kč, u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť ve výši 400 000 Kč a u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou ve výši 10 000 Kč;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů.

odpovědnost: Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Dětský domov, Humpolec, Libická 928, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Rovečné 40, Dětský domov, Senožaty 199, Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-36, RK-16-2020-36pr01.xls, RK-16-2020-36pr02.docx


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0886/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava zřizované Krajem Vysočina ve výši 70 057 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kterou zřizuje obec, ve výši  60 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-37, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času, které zřizují obce, v celkové výši 1 868 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-16-2020-37, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-37, RK-16-2020-37pr01.xlsx, RK-16-2020-37pr02.pdf, RK-16-2020-37pr03.pdf, RK-16-2020-37pr04.pdf


38. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0002 - Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost spolku SLIBY – CHYBY, z.s., o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na pořádání Mistrovství Evropy pro rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0887/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02942.0002 dle materiálu RK-16-2020-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-38, RK-16-2020-38pr01.pdf, RK-16-2020-38pr02.doc, RK-16-2020-38pr03.pdf


39. Rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0888/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Jedná se o doklady týkající se hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky (protokoly a zprávy).

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-39, RK-16-2020-39pr01.zip, RK-16-2020-39pr02.zip, RK-16-2020-39pr03.pdf, RK-16-2020-39pr04.pdf


40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0889/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením: 

 • frézky svislé FD 4 OV, inventární číslo DHM9000124, rok pořízení 1974, pořizovací cena 893 699 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • vyvrtávačky H 63 A, inventární číslo DHM9000035, rok pořízení 1960, pořizovací cena 240 316 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • frézky svislé FD 4 OV, inventární číslo DHM9000125, rok pořízení 1974, pořizovací cena 891 167 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-16-2020-40.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-40


41. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0890/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-16-2020-41, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-16-2020-41, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 6. 2020)

termín: 10. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-41, RK-16-2020-41pr01.xls


42. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2019, včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení řádnou účetní závěrku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0891/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2019 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-16-2020-42, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést v termínu do 31. května 2020 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-16-2020-42, př. 2;

souhlasí

s převodem částky 16 542 462,85 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s navrhovaným finančním plánem na rok 2020;

bere na vědomí

zprávu o činnosti a o plnění úkolů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2019 dostupnou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-42, RK-16-2020-42pr01.pdf, RK-16-2020-42pr02.pdf


43. Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtu KSUSV na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0892/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020 podle materiálu RK-16-2020-43, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1;
 • odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1 s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
 • pořizování nemovitých věcí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-16-2020-43, př. 1 investiční části plánu;

stanoví

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 282 455 000 Kč;

zmocňuje

ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru; 

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, pořizovat nemovité věci a  provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle materiálu RK-16-2020-43, př. 1, investiční části plánu;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1.  pololetí bude splněna do 30. června 2020 a za 2. pololetí do 31. října 2020;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2020 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-43, RK-16-2020-43pr01.pdf


44. Havarijní pojištění vozidla Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu prodloužení doby havarijního pojištění osobního automobilu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0893/16/2020/RK

Rada kraje
nesouhlasí

s prodloužením doby havarijního pojištění vozidla uvedeného v materiálu RK-16-2020-44, př. 1 o 3 roky, tj. do 31. května 2023.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-44, RK-16-2020-44pr01.pdf


45. Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba: "II/357 Strachujov - Jimramov"

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření výše uvedené dohody. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0894/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uzavření dohody  o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, stavba "II/357 Strachujov - Jimramov" pro stavební objekt SO 401 Úprava stávajícího kabelu CETIN dle materiálů RK-16-2020-45, př. 1, RK-16-2020-45, př. 2.  

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-45, RK-16-2020-45pr01.docx, RK-16-2020-45pr02.pdf


46. Smlouvy o předání a uložení kryptografických klíčů

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření Smlouvy o předání a uložení kryptografických klíčů uzavírané s Českými drahami. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0895/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o předání a uložení kryptografických klíčů dle materiálů RK-16-2020-46, př. 1 a  RK-16-2020-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-46, RK-16-2020-46pr01.docx, RK-16-2020-46pr02.docx


77. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu zrušení veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0896/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit veřejnou zakázku na stavební práce II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat účastníkům zadávacího řízení písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-77

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 47 – 49, 51 - 57 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišla J. Fialová.


47. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

Usnesení 0897/16/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5496/2, nově označený jako par. č. 5496/5 o výměře 1m2 - trvalý travní porost v k.ú. Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-47, RK-16-2020-47pr01.pdf


48. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0898/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p. nájemní smlouvu na část pozemku par. č.  191 v k.ú. Helenín v rozsahu, na dobu a za cenu dle materiálu RK-16-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-48, RK-16-2020-48pr01.pdf, RK-16-2020-48pr02.pdf


49. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0899/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-49, RK-16-2020-49pr01.pdf


51. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna výkupních cen

Usnesení 0900/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit ceny nabývaných pozemků vykupovaných dle usnesení 0601/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 a usnesení 0228/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 v rozsahu dle materiálu RK-16-2020-51, př. 1 na částku 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-51, RK-16-2020-51pr01.xls


52. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Nimpšov

Usnesení 0901/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-52, RK-16-2020-52pr01.pdf


54. Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 5627/1 v k.ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 0902/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č.  5627/1 v k.ú. a obci Velké Meziříčí ze dne 29. 5. 2018 uzavřené mezi firmou CETIN a.s. a Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-54


55. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0903/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2020-55, př. 1 a RK-16-2020-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-55, RK-16-2020-55pr01.xlsx, RK-16-2020-55pr02.xlsx


56. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 0904/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2020-56, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-56, RK-16-2020-56pr01.xls


57. Stavební záměr Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, změna názvu akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví

Usnesení 0905/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče a parkovací dům“ dle materiálu RK-16-2020-57, př. 1;

rozhoduje

změnit název akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví z názvu "Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče" na nový název "Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče a parkovací dům";

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebního záměru „Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné  a geriatrické péče a parkovací dům" v rozsahu schváleného stavebního záměru.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-57, RK-16-2020-57pr01.zip


50. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy + prodej pozemku v k. ú. Opatov u Jihlavy a pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání pozemků. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0906/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-50, RK-16-2020-50pr01.xls, RK-16-2020-50pr02.pdf, RK-16-2020-50pr03.pdf, RK-16-2020-50pr04.pdf, RK-16-2020-50pr05.pdf


53. Koupě pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0907/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 1. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-53, RK-16-2020-53pr01.xls, RK-16-2020-53pr02.pdf


58. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0908/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2020-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníky ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 a ASTEX, spol. s r. o., Horova 1859/42, 619 00 Brno, IČO 005 59 806 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (25. 5. 2020)

termín: 25. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-58, RK-16-2020-58pr01.pdf, RK-16-2020-58pr02.pdf


59. Veřejná zakázka "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0909/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2020-59, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-16-2020-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-59, RK-16-2020-59pr01.doc, RK-16-2020-59pr02.docx


60. Veřejná zakázka "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0910/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2020-60, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-16-2020-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-60, RK-16-2020-60pr01.doc, RK-16-2020-60pr02.docx


61. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0911/16/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-61, RK-16-2020-61pr01.doc, RK-16-2020-61pr02.doc


74. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření dodatku Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a  Nemocnicí Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0912/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a  Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-16-2020-74, př. 1, tzv. nezdanitelný nájem.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 5. 2020)

termín: 22. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-74, RK-16-2020-74pr01.doc


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - návrh na poskytnutí dotací v souladu s „PRAVIDLY RADY KRAJE VYSOČINA K OCHRANĚ A PREVENCI NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH UŽÍVANÝCH DOPRAVCI VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V KRAJI VYSOČINA“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0913/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-16-2020-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-16-2020-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-62, RK-16-2020-62pr01.pdf, RK-16-2020-62pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 63 – 66 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel J. Hyliš.


63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 0914/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 4 624 454,84 Kč (181 993,50 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-16-2020-63, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 40 042,65 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-63, RK-16-2020-63pr01.xlsx


64. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

Usnesení 0915/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 20 461,20 Kč (754,33 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-64


65. Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”

Usnesení 0916/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-16-2020-65, př. 1, RK-16-2020-65, př. 2 a RK-16-2020-65, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2020-65, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 5. 2020)

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-65, RK-16-2020-65pr01.pdf, RK-16-2020-65pr02.xlsx, RK-16-2020-65pr03.docx, RK-16-2020-65pr04.pdf


66. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“

Usnesení 0917/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 718 494 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-66

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 67, 68 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


67. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0918/16/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením zástavní smlouvy k nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2020-67, př. 2;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1498, za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-67, RK-16-2020-67pr01.pdf, RK-16-2020-67pr02.pdf


68. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 0919/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-68, RK-16-2020-68pr01.pdf, RK-16-2020-68pr02.pdf, RK-16-2020-68pr03.pdf, RK-16-2020-68pr04.pdf, RK-16-2020-68pr05.pdf, RK-16-2020-68pr06.pdf, RK-16-2020-68pr07.pdf, RK-16-2020-68pr08.pdf, RK-16-2020-68pr09.pdf, RK-16-2020-68pr10.pdf, RK-16-2020-68pr11.pdf, RK-16-2020-68pr12.pdf, RK-16-2020-68pr13.docx, RK-16-2020-68pr14.docx, RK-16-2020-68pr15.pdf, RK-16-2020-68pr16.doc, RK-16-2020-68pr17.pdf, RK-16-2020-68pr18.pdf


69. Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí zprávu o projektu za 4. monitorovací období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0920/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-16-2020-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 5. 2020)

termín: 19. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-69, RK-16-2020-69pr01.pdf


70. Projekt „CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020“ – žádost o prodloužení doby realizace projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0921/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O02925.0001 dle materiálu RK-16-2020-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-70, RK-16-2020-70pr01.docx, RK-16-2020-70pr02.doc, RK-16-2020-70pr03.docx


75. Možnosti podpory podnikatelského sektoru v Kraji Vysočina v souvislosti s COVID-19

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí výsledky dotazníkového šetření dopadů pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0922/16/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

výstupy dotazníkového šetření k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina;

ukládá

odboru regionálního rozvoje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vysočina Tourism, p.o. a odboru informatiky: 

 • připravit návrh dotačního programu Fondu Vysočiny „Vysočina – nejlepší dovolená“ na podporu nových nebo inovovaných turisticky atraktivních produktů v území Kraje Vysočina, realizovaných v souladu s omezeními k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19;

odboru regionálního rozvoje:

 • zpracovat „Analýzu kritické infrastruktury podnikatelského sektoru pro zajištění bezproblémového fungování společnosti (energetické sítě, doprava, zásobování, potravinářský průmysl atd.) při další předpokládané vlně pandemického průběhu onemocnění“;
 • nadále poskytovat rozšířený informační servis v souvislosti COVID-19 na podnikatelský sektor, případně na COVID LINCE KRAJE VYSOČINA, a nadále sledovat zájem a čerpání národních nástrojů podpory v souvislosti s COVID-19 v kraji.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (30. 6. 2020), Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-75, RK-16-2020-75pr01.docx, RK-16-2020-75pr02.docx


71. Projektová žádost „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - 139. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0923/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-16-2020-71, př. 1 do 139. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 11. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 11. 2020)

termín: 2. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-71, RK-16-2020-71pr01.pdf


72. Zpráva o udržitelnosti k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení Zprávu o udržitelnosti k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“, podaného do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0924/16/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o udržitelnosti dle materiálu RK-16-2020-72, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti v ní uvedené.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-72, RK-16-2020-72pr01.pdf


73. FOND VYSOČINY – žádost o druhé prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci grantového programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0925/16/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 dle materiálu RK-16-2020-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-16-2020-73, RK-16-2020-73pr01.pdf, RK-16-2020-73pr02.doc, RK-16-2020-73pr03.pdf


78. Rozprava členů rady

M. Hyský informoval radu kraje o odložení letošního 47. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka na příští rok. 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 16/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 5. 2020, v 7:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný                                        ..................……………..……

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                                                      ..................……...……..……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2020 dne 21. 5. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 19. 5. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz