Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 17/2018 - 5. 6. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
3 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
4 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
5 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
7 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
8 Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2017/2018
10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
11 Havarijní pojištění vozidla Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
12 Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025
13 Žádost o poskytnutí dotace na projekt „100 let českého sportu“
14 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018
15 Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
16 Jmenování ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
17 Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18 Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“
19 Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“
20 CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
21 FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
22 FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor
23 Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky "Nemocniční infromační systém pro nemocnice Kraje Vysočina"
24 Grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
25 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
26 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
27 Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava na realizaci Soutěže mladých zdravotníků – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
28 Peněžní účelové dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
29 Souhlas se Smlouvou o bezúplatném souběžném užívání majetku ve vlastnictví státu pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
30 Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
31 Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
32 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
33 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
34 Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
35 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
36 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotační program „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“
37 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Kojení start optimální výživy 2018“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
40 Protialkoholní záchytná služba
41 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
42 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
43 Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
44 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
45 Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - dohoda o průběhu stáže
46 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.
47 Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2017
48 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
50 Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
51 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
52 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
53 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017
54 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
55 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
56 Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
57 Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava
58 Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
59 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009
60 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
61 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“
62 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat
63 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD
64 Uzavření smlouvy na zajištění služby
65 Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava" a "Smlouva o výpůjčce"
66 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
67 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru Statutárnímu městu Jihlava
70 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“
71 Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah
72 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/357 Dalečín - Unčín, PD“
73 Příprava stavby "II/353 Stáj - Zhoř"
74 Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor
75 Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – dočasný zábor
76 Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek , přílohy M2 - Zdravotnictví
77 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II.
78 Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
79 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné
80 Nabytí pozemků v k.ú. Kámen
81 Majetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602 - uzavření dodatků ke smlouvám
82 Souhlas s umístěním sídla spolků
83 Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
84 Darování pozemku v k.ú. Kostelec u Jihlavy
85 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
86 Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“
87 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
88 Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
89 Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
90 Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
91 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků v k.ú. a obci Jihlava
92 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
93 Veřejná zakázka na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce technických prostor Otmarova"
94 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
95 Veřejná zakázka na stavební práce "Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury"
96 Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč
97 Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smluv umožňujících provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
98 Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
99 Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
100 Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice
101 Uzavření dohody o parcelaci
102 Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení
103 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
104 Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, havarijní stav šachty č. 7, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
105 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“
106 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"
107 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
108 Doplnění Transformačního plánu Domova Háj, p. o., Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, p. o. a Transformačního plánu Domova ve Zboží, p. o.
109 Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
110 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“
111 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
112 Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
113 Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042
114 Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
115 FOND VYSOČINY - Udělení souhlasu se zajišťovacím převodem práva
116 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“
117 Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
118 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0604/11/2018/RK
119 Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
120 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
121 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
122 Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
123 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
124 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
125 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
126 FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
127 Čestné prohlášení zadavatele požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“
128 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz