Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 17/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2018, které se konalo dne 5. 6. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 5. 6. 2018.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2018
02.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
03.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
04.  Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
05.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
07.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
08.  Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2017/2018
10.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
11.  Havarijní pojištění vozidla Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
12.  Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025
13.  Žádost o poskytnutí dotace na projekt „100 let českého sportu“
14.  Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018
15.  Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
16.  Jmenování ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
17.  Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18.  Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“
19.  Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“
20.  CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
21.  FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
22.  FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor
23.  Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky "Nemocniční infromační systém pro nemocnice Kraje Vysočina"
24.  Grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
25.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
26.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
27.  Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava na realizaci Soutěže mladých zdravotníků – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
28.  Peněžní účelové dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
29.  Souhlas se Smlouvou o bezúplatném souběžném užívání majetku ve vlastnictví státu pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
30.  Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
31.  Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
32.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
33.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
34.  Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
35.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
36.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotační program „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“
37.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Kojení start optimální výživy 2018“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
40.  Protialkoholní záchytná služba
41.  11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
42.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
43.  Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
44.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
45.  Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - dohoda o průběhu stáže
46.  Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.
47.  Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2017
48.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
50.  Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
51.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
52.  Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
53.  Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017
54.  Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
55.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
56.  Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
57.  Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava
58.  Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
59.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009
60.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
61.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“
62.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat
63.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD
64.  Uzavření smlouvy na zajištění služby
65.  Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava" a "Smlouva o výpůjčce"
66.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
67.  Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru Statutárnímu městu Jihlava
70.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“
71.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah
72.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/357 Dalečín - Unčín, PD“
73.  Příprava stavby "II/353 Stáj - Zhoř"
74.  Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor
75.  Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – dočasný zábor
76.  Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
77.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II.
78.  Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
79.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné
80.  Nabytí pozemků v k.ú. Kámen
81.  Majetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602 - uzavření dodatků ke smlouvám
83.  Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
84.  Darování pozemku v k.ú. Kostelec u Jihlavy
85.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
86.  Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“
87.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
88.  Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“
89.  Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
90.  Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
91.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků v k.ú. a obci Jihlava
92.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
94.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
96.  Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč
97.  Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smluv umožňujících provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
98.  Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice
99.  Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
100.  Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice
102.  Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení
82.  Souhlas s umístěním sídla spolků
93.  Veřejná zakázka na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce technických prostor Otmarova"
95.  Veřejná zakázka na stavební práce "Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury"
101.  Uzavření dohody o parcelaci
103.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
104.  Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, havarijní stav šachty č. 7, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
105.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“
106.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"
107.  3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
108.  Doplnění Transformačního plánu Domova Háj, p. o., Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, p. o. a Transformačního plánu Domova ve Zboží, p. o.
109.  Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
110.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“
111.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
112.  Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
113.  Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042
114.  Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
115.  FOND VYSOČINY - Udělení souhlasu se zajišťovacím převodem práva
116.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“
117.  Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
118.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0604/11/2018/RK
119.  Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
120.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
121.  Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
122.  Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
123.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
124.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
125.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
126.  FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
127.  Čestné prohlášení zadavatele požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“
128.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
129.  Rozprava členů rady

Usnesení 0956/17/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 5. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


02. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Usnesení 0957/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, traktoru Zetor 6211, inventární číslo 6000037, státní poznávací značka PE 75-40, rok pořízení 1992, pořizovací cena 210 380 Kč, zůstatková cena 0 Kč Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci;
 • s vyřazením:

  • trenažéru automobilu AT-80, inventární číslo 7000003, rok pořízení 1990, pořizovací cena 103 400 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • traktoru Zetor 10145 Turbo, inventární číslo 6000052, rok pořízení 1998, pořizovací cena 208 625 Kč, zůstatková cena 0 Kč,

            způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-02


03. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Usnesení 0958/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením řídící jednotky datové sítě s příslušenstvím, inventární číslo DHM/0000010, rok pořízení 2002, pořizovací cena 100 461,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-17-2018-03.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-03


04. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Střední průmyslové školy Třebíč o souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0959/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-17-2018-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 6. 2018)

termín: 10. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-04, RK-17-2018-04pr01.pdf, RK-17-2018-04pr02.doc


05. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2018. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0960/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-17-2018-05, př. 1, RK-17-2018-05, př. 2, RK-17-2018-05, př. 3, RK-17-2018-05, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-05, RK-17-2018-05pr01.xls, RK-17-2018-05pr02.xls, RK-17-2018-05pr03.xls, RK-17-2018-05pr04.xls


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0961/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia ve výši 783 324,80 Kč, § 3122 - Střední odborné školy ve výši 332 059,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 088 334,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 203 718,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 467 300,40 Kč;
  • Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 348 328,00 Kč;
  • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 o částku 332 059,20 Kč;
  • Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698 o částku 263 499,60 Kč;
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 434 996,80 Kč;
  • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 357 534,40 Kč,
   na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-17-2018-06.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 6. 2018), Odbor ekonomický (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-06


07. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0962/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 13 200 Kč spolku Elvis Jihlava, z. s., se sídlem S. K. Neumanna 4165/5, 586 01 Jihlava, IČO: 26986230, na účast na ME v akrobatickém rokenrolu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálů RK-17-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-07, RK-17-2018-07pr01.pdf


08. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0963/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši 374 957 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-17-2018-08, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-17-2018-08, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši 3 625 043 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-17-2018-08, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-17-2018-08, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-08, RK-17-2018-08pr01.pdf, RK-17-2018-08pr02.pdf, RK-17-2018-08pr03.pdf, RK-17-2018-08pr04.pdf, RK-17-2018-08pr05.xls


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2017/2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0964/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 dle materiálu RK-17-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-09, RK-17-2018-09pr01.xls


10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0965/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 dle materiálu RK-17-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-10, RK-17-2018-10pr01.pdf, RK-17-2018-10pr02.pdf, RK-17-2018-10pr03.pdf


11. Havarijní pojištění vozidla Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění pro vozidlo uvedené školy. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0966/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 pro vozidlo Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí starší 10 let – ŠKODA FABIA registrační značky 3J3 6976.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-11, RK-17-2018-11pr01.pdf


12. Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 – 2025. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0967/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc schvalovat Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025;
 • schválit Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025 dle materiálu RK-17-2018-12, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu dopracovat k obecnému Plánu rozvoje sportu Kraje Vysočina konkrétní opatření na období 2019 – 2021.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-12, RK-17-2018-12pr01.pdf


13. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „100 let českého sportu“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0968/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci ve výši 70 000 Kč Asociaci amatérských sportů ČR, z.s., Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 22856072.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-13, RK-17-2018-13pr01.pdf


14. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 a uzavřít dodatek ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0969/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 dle materiálu RK-17-2018-14, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-17-2018-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-14, RK-17-2018-14pr01.pdf, RK-17-2018-14pr02.doc


15. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0970/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • zrušit usnesení č. 0220/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 ve znění „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby“;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 6. 2018), Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-15


16. Jmenování ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitelky/ředitele uvedené školy. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0971/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-16, RK-17-2018-16pr01.doc, RK-17-2018-16pr02.pdf, RK-17-2018-16pr03.doc, RK-17-2018-16pr04.doc


17. Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje doplňující detaily k návrhu stanovit odměnu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0972/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 10. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-17, RK-17-2018-17pr01.xlsx, RK-17-2018-17pr02.xlsx


K bodům 18, 19, odboru analýz a podpory řízení, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


18. Veřejná zakázka „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2019“

Usnesení 0973/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-18, RK-17-2018-18pr01.doc, RK-17-2018-18pr02.xlsx, RK-17-2018-18pr03.xlsx, RK-17-2018-18pr04.xls, RK-17-2018-18pr05.zip, RK-17-2018-18pr06.xlsx, RK-17-2018-18pr07.docx, RK-17-2018-18pr08.doc, RK-17-2018-18pr09.xlsx


19. Veřejná zakázka „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2019“

Usnesení 0974/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-19, RK-17-2018-19pr01.doc, RK-17-2018-19pr02.xlsx, RK-17-2018-19pr03.xls, RK-17-2018-19pr04.docx, RK-17-2018-19pr05.xlsx, RK-17-2018-19pr06.doc, RK-17-2018-19pr07.xlsx


20. CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod příslušných finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na speciální projektový účet. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0975/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-20


21. FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0976/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-21, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt dle materiálu RK-17-2018-21, př. 3.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-21, RK-17-2018-21pr01.pdf, RK-17-2018-21pr02.pdf, RK-17-2018-21pr03.pdf


22. FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2018 žadatelům na projekt. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0977/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-17-2018-22, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-17-2018-22, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-22, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-22, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt dle materiálu RK-17-2018-22, př. 6.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-22, RK-17-2018-22pr01.pdf, RK-17-2018-22pr02.pdf, RK-17-2018-22pr03.pdf, RK-17-2018-22pr04.pdf, RK-17-2018-22pr05.pdf, RK-17-2018-22pr06.pdf


23. Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky "Nemocniční infromační systém pro nemocnice Kraje Vysočina"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení, S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0978/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-23, RK-17-2018-23pr01.docx


K bodům 24 – 28, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


24. Grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0979/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 6. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-24, RK-17-2018-24pr01.pdf


25. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0980/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 6. 2018), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-25, RK-17-2018-25pr01.pdf


26. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0981/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 6. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-26, RK-17-2018-26pr01.doc


27. Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava na realizaci Soutěže mladých zdravotníků – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

Usnesení 0982/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 20 000 Kč spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, IČ: 00426342, Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava dle materiálu RK-17-2018-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-27, RK-17-2018-27pr01.pdf, RK-17-2018-27pr02.doc, RK-17-2018-27pr03.pdf


28. Peněžní účelové dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0983/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2018-28, př. 1, RK-17-2018-28, př. 2 a RK-17-2018-28, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 6. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-28, RK-17-2018-28pr01.pdf, RK-17-2018-28pr02.pdf, RK-17-2018-28pr03.pdf


29. Souhlas se Smlouvou o bezúplatném souběžném užívání majetku ve vlastnictví státu pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0984/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o bezúplatném souběžném užívání majetku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 7. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (1. 7. 2018)

termín: 1. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-29, RK-17-2018-29pr01.pdf


K bodům 30, 31, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


30. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0985/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-30, RK-17-2018-30pr01.docx, RK-17-2018-30pr02.doc, RK-17-2018-30pr03.doc


31. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0986/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-31, RK-17-2018-31pr01.doc


32. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit realizaci investičních akcí uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0987/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-32, př. 1;

souhlasí

s pořízením přístroje CT 64 formou nákupu na splátky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-17-2018-32, př. 2 a RK-17-2018-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-32, RK-17-2018-32pr01.pdf, RK-17-2018-32pr02.pdf, RK-17-2018-32pr03.doc


33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0988/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 878 371 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 213 232 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 307 764,50 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku
   184 874,50 Kč,
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 120 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 52 500 Kč
   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-17-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-33, RK-17-2018-33pr01.xls, RK-17-2018-33pr02.pdf


34. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Dodatku č. 10 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi MONETA Money Bank, a.s., a Nemocnicí Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0989/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 10 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (8. 8. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (8. 8. 2018)

termín: 8. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-34, RK-17-2018-34pr01.pdf


35. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0990/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-17-2018-35, př. 1, RK-17-2018-35, př. 2;
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkami.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-35, RK-17-2018-35pr01.doc, RK-17-2018-35pr02.doc, RK-17-2018-35pr03.pdf, RK-17-2018-35pr04.xls


K bodům 36, 37, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotační program „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“

Usnesení 0991/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ v celkové výši 581 537 Kč (ÚZ 35438);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro:
 • Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 394 609 Kč na realizaci projektů „Zdravá žena a matka, zdravá výchova další generace aneb přirozeným porodem počínaje, zdravým životním stylem konče“ (částka 166 314 Kč), „Kvalitnější edukací ke zdravému životnímu stylu dětských diabetiků“ (částka
  78 733 Kč) a „Intervence v péči o permanentní katetry pro eliminaci infekcí močového systému v souvislosti s poskytováním zdravotní péče“ (částka 149 562 Kč);
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 186 928 Kč na realizaci projektů „Kontinuální zvyšování poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů prohlubováním znalostí a dovedností interních auditorů“ (částka 90 464 Kč) a „Podpora zdravého pracovního prostředí s aktivním zapojením zaměstnanců v programu zvyšování kvality a bezpečí“ (částka 96 464 Kč),

poskytnuté v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 7. 2018), Odbor ekonomický (5. 7. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (5. 7. 2018)

termín: 5. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-36, RK-17-2018-36pr01.pdf, RK-17-2018-36pr02.pdf


37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Kojení start optimální výživy 2018“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0992/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ ve výši 265 000 Kč (ÚZ 35442) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 265 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kojení start optimální výživy 2018“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 7. 2018), Odbor ekonomický (5. 7. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (5. 7. 2018)

termín: 5. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-37, RK-17-2018-37pr01.pdf, RK-17-2018-37pr02.pdf


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0993/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2018-38, př. 1 a RK-17-2018-38, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-38, RK-17-2018-38pr01.doc, RK-17-2018-38pr02.doc, RK-17-2018-38pr03.xls, RK-17-2018-38pr04.pdf


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0994/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2018-39, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-39, RK-17-2018-39pr01.doc, RK-17-2018-39pr02.xls, RK-17-2018-39pr03.pdf


40. Protialkoholní záchytná služba

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0995/17/2018/RK

Rada kraje
pověřuje

ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k jednání vedoucím k zahájení provozování protialkoholní záchytné služby od 1. 11. 2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-40, RK-17-2018-40pr01.doc


41. 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0996/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit vyhlášení jedenáctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-17-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-41, RK-17-2018-41pr01.doc


42. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0997/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením následujícího nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 •  Monitor vitálních funkcí Datex-Ohmeda CAM S/5, inv. číslo 001-000-001-316, rok výroby 2008, pořizovací cena 129 876,- Kč, zůstatková cena 38 090,- Kč;
 • RTG Stenoskope 2 GE C-rameno-9000 MD10, inv. číslo 001-000-001-125, rok výroby 1998, pořizovací cena 724 598,- Kč, zůstatková cena 212 547,- Kč;
 • Ventilátor plicní novorozenecký – Fabian II Mobile+, inv. číslo 001-000-000-175, rok výroby 2010, pořizovací cena 551 201,- Kč, zůstatková cena 63 842,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-42


43. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh poskytnout dotace na ochranu obecního nemovitého majetku obcím v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0998/17/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu RK-17-2018-43, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost
  a veřejný pořádek v celkové výši 447 557,50 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu RK-17-2018-43, př. 2;

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 12. 2018)

termín: 29. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-43, RK-17-2018-43pr01.xls, RK-17-2018-43pr02.xls, RK-17-2018-43pr03.pdf


44. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy, členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0999/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu RK-17-2018-44, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu RK-17-2018-44, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-17-2018-44, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-17-2018-44, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 6. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-44, RK-17-2018-44pr01.xls, RK-17-2018-44pr02.xls, RK-17-2018-44pr03.pdf, RK-17-2018-44pr04.pdf


45. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - dohoda o průběhu stáže

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh uzavřít dohodu o průběhu stáže v termínu od 10. září 2018 do 10. prosince 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1000/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-45, RK-17-2018-45pr01.docx, RK-17-2018-45pr02.docx


46. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce 61. festival sborového umění Jihlava 2018 Společnosti pro FSU, z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1001/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-17-2018-46, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-46, RK-17-2018-46pr01.pdf, RK-17-2018-46pr02.pdf, RK-17-2018-46pr03.doc


47. Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2017

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout věcný dar v rámci soutěže Stavba Vysočiny 2017 Kraje Vysočina přihlašovateli vítězné stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1002/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dle materiálu RK-17-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-47, RK-17-2018-47pr01.doc, RK-17-2018-47pr02.doc


48. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1003/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 600 266,31 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu RK-17-2018-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2018-48, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 600 266,31 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 600 266,31 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-48, RK-17-2018-48pr01.pdf, RK-17-2018-48pr02.pdf


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout věcný dar subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblast. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1004/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-17-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-49, RK-17-2018-49pr01.doc


50. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM

M. Kukla předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rezignaci člena finančního výboru a jmenovat do tohoto výboru člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1005/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-50, RK-17-2018-50pr01.pdf, RK-17-2018-50pr02.pdf


51. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1006/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018 dle materiálu RK-17-2018-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (20. 6. 2018)

termín: 20. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-51, RK-17-2018-51pr01.xls


52. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1007/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2017 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu RK-17-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-52, RK-17-2018-52pr01.pdf


53. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2017. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1008/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2017.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-53, RK-17-2018-53pr01.pdf, RK-17-2018-53pr02.pdf, RK-17-2018-53pr03.pdf, RK-17-2018-53pr04.pdf, RK-17-2018-53pr05.pdf, RK-17-2018-53pr06.pdf, RK-17-2018-53pr07.pdf, RK-17-2018-53pr08.pdf, RK-17-2018-53pr09.doc


54. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1009/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu  RK-17-2018-54, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu RK-17-2018-54, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-17-2018-54, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-54, RK-17-2018-54pr01.pdf, RK-17-2018-54pr02.pdf, RK-17-2018-54pr03.pdf


55. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1010/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-17-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-55, RK-17-2018-55pr01.pdf


56. Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1011/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu RK-17-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-56, RK-17-2018-56pr01.doc


57. Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1012/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-57, RK-17-2018-57pr01.pdf, RK-17-2018-57pr02.pdf, RK-17-2018-57pr03.pdf, RK-17-2018-57pr04.pdf


58. Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou usnesení č. 1049/20/2017/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1013/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

projektové záměry dle materiálu RK-17-2018-58, př. 2;

rozhoduje

změnit usnesení č. 1049/20/2017/RK tak, že materiál RK-20-2017-23, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-17-2018-58, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0315/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-04-2017-79, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-17-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-58, RK-17-2018-58pr01.xls, RK-17-2018-58pr02.pdf, RK-17-2018-58pr03.pdf, RK-17-2018-58pr04.xls


59. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1014/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0009 dle materiálu RK-17-2018-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-59, RK-17-2018-59pr01.pdf, RK-17-2018-59pr02.doc, RK-17-2018-59pr03.pdf


60. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1015/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0016 dle materiálu RK-17-2018-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-60, RK-17-2018-60pr01.pdf, RK-17-2018-60pr02.doc, RK-17-2018-60pr03.pdf


61. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2018 subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1016/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2018-61, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-61, RK-17-2018-61pr01.pdf, RK-17-2018-61pr02.pdf, RK-17-2018-61pr03.pdf


62. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1017/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí dle materiálu RK-17-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-62, RK-17-2018-62pr01.docx


63. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1018/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu RK-17-2018-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 9. 2018)

termín: 28. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-63, RK-17-2018-63pr01.docx


64. Uzavření smlouvy na zajištění služby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu mezi Krajem Vysočina, vlastníky pozemku a společností AQUEKO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1019/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu mezi Krajem Vysočina, manželi Ing. Lubomírem a MUDr. Evou Jurkových a společností  AQUEKO, spol. s.r.o. dle materiálu RK-17-2018-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-64, RK-17-2018-64pr01.doc


65. Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava" a "Smlouva o výpůjčce"

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1020/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina dle materiálu RK-17-2018-65, př. 1.

rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o výpůjčce" dle materiálu RK-17-2018-65, př. 2;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-65, RK-17-2018-65pr01.doc, RK-17-2018-65pr02.doc


66. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zařadit níže uvedené akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1021/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

 • Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava,
 • Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava,
 • II/354 Petrovice - Hlinné,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-66


67. Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1022/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 68 230,95 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2018 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:

 • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 51 421,33 Kč;
 • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1: konečný zůstatek ve výši 16 809,62 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-67, RK-17-2018-67pr01.xls, RK-17-2018-67pr02.xls


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje dodatečně předložený návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1023/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • uzavřít Smlouvu č. 136/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-17-2018-68, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 2 800 000 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-17-2018-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-68, RK-17-2018-68pr01.pdf


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru Statutárnímu městu Jihlava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1024/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar Statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 541 821,08 Kč dle materiálu RK-17-2018-69, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 1 541 821,08 Kč při současném zvýšení § 2212 – Silnice o částku 1 541 821,08 Kč na poskytnutí finančního daru.   

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-69, RK-17-2018-69pr01.doc


70. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1025/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“ dle materiálu RK-17-2018-70, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-17-2018-70, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 8. 2018)

termín: 15. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-70, RK-17-2018-70pr01.pdf


71. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1026/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-17-2018-71, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2018-71, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-17-2018-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-71, RK-17-2018-71pr01.pdf, RK-17-2018-71pr02.docx


72. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/357 Dalečín - Unčín, PD“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1027/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/357 Dalečín - Unčín, PD“ dle materiálu RK-17-2018-72, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-17-2018-72, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 8. 2018)

termín: 15. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-72, RK-17-2018-72pr01.pdf


73. Příprava stavby "II/353 Stáj - Zhoř"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovali radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1028/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-73, RK-17-2018-73pr01.pdf, RK-17-2018-73pr02.pdf, RK-17-2018-73pr03.pdf, RK-17-2018-73pr04.pdf, RK-17-2018-73pr05.pdf, RK-17-2018-73pr06.pdf


74. Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí pozemků trvale dotčených stavbou „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1029/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-17-2018-74, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-74, RK-17-2018-74pr01.XLS, RK-17-2018-74pr02.pdf


75. Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ – dočasný zábor

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1030/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice, Petrovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v  k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-17-2018-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-75, RK-17-2018-75pr01.XLS


76. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit novou akci do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1031/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava střešní krytiny a heliportu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 6. 2018), Odbor ekonomický (20. 6. 2018)

termín: 20. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-76, RK-17-2018-76pr01.pdf


K bodům 77 – 81, 83 – 92, 94, 96 – 100, 102, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


77. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Olešná – průtah“ po jejím dokončení - II.

Usnesení 1032/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-77, RK-17-2018-77pr01.pdf


78. Darování pozemku v k. ú. a obci Nová Buková

Usnesení 1033/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 433/17 o výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 433/17 o  výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-78, RK-17-2018-78pr01.pdf, RK-17-2018-78pr02.pdf


79. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hybrálec, Kletečná u Humpolce a Rybné

Usnesení 1034/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2018-79, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-17-2018-79, př. 2RK-17-2018-79, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-79, RK-17-2018-79pr01.xls, RK-17-2018-79pr02.docx, RK-17-2018-79pr03.pdf


80. Nabytí pozemků v k.ú. Kámen

Usnesení 1035/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 21/2 o výměře 1125 m2 oddělený z pozemku par. č. 21 a pozemek par. č. 954/2 o výměře 1236 m2 oddělený z pozemku par. č. 954, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018, vše v k. ú. Kámen u Pacova,  z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-80, RK-17-2018-80pr01.pdf


81. Majetkoprávní příprava stavby II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602 - uzavření dodatků ke smlouvám

Usnesení 1036/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. PM 030163/2016-ZDMaj/Ryg uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele, dle materiálu RK-17-2018-81, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PM 030170/2016-ZDMaj/Ryg uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného z věcného břemene a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na straně budoucího povinného z věcného břemene, dle materiálu RK-17-2018-81, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-81, RK-17-2018-81pr01.docx, RK-17-2018-81pr02.docx


83. Změna usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017

Usnesení 1037/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina"

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem

 • pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 
 • pozemek par. č. 138/20 o výměře 92 m2, oddělený ze stávajícího pozemku par. č. 138/20 dle geometrického plánu č. 629-13/2018
 • pozemek par. č. 138/21 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku par. č. 138/12 dle geometrického plánu č. 629-13/2018

v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-83, RK-17-2018-83pr01.pdf


84. Darování pozemku v k.ú. Kostelec u Jihlavy

Usnesení 1038/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1810/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1810/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m 2 v k.ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-84, RK-17-2018-84pr01.pdf


85. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 1039/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2018-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-85, RK-17-2018-85pr01.doc


86. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“

Usnesení 1040/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2018-86, př. 1 v k. ú. Útěchovičky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-86, RK-17-2018-86pr01.xls, RK-17-2018-86pr02.pdf


87. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1041/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-17-2018-87, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-87, RK-17-2018-87pr01.xlsx


88. Majetkoprávní příprava akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“

Usnesení 1042/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a  společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako pronajímatelem ve znění dle materiálu RK-17-2018-88, př. 2 za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu dvanácti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli, v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálů RK-17-2018-88, př. 1, RK-17-2018-88, př. 4, RK-17-2018-88, př. 5, RK-17-2018-88, př. 6 a RK-17-2018-88, př. 7 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551/2, 588 51 Batelov, IČ 469 78 94 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálu RK-17-2018-88, př. 3 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-88, RK-17-2018-88pr01.doc, RK-17-2018-88pr02.doc, RK-17-2018-88pr03.doc, RK-17-2018-88pr04.pdf, RK-17-2018-88pr05.pdf, RK-17-2018-88pr06.pdf, RK-17-2018-88pr07.pdf, RK-17-2018-88pr08.pdf


89. Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Usnesení 1043/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-17-2018-89, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba kioskové trafostanice.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-89, RK-17-2018-89pr01.doc, RK-17-2018-89pr02.pdf


90. Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Usnesení 1044/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-17-2018-90, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba garáže.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-90, RK-17-2018-90pr01.doc, RK-17-2018-90pr02.pdf


91. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků v k.ú. a obci Jihlava

Usnesení 1045/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a statutárním městem Jihlava na straně vypůjčitele dne 23. 4. 2018 dle materiálu RK-17-2018-91, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-91, RK-17-2018-91pr01.docx


92. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 1046/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-17-2018-92, př. 1 a RK-17-2018-92, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů RK-17-2018-92, př. 1 a RK-17-2018-92, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-92, RK-17-2018-92pr01.xls, RK-17-2018-92pr02.xls, RK-17-2018-92pr03.pdf


94. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“

Usnesení 1047/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-94, RK-17-2018-94pr01.pdf


96. Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč

Usnesení 1048/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-17-2018-96, př. 1, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 173/2 a pozemek par. č. 175/2, v k.ú. a obci Třebíč;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny GymnáziaTřebíč dle materiálu RK-17-2018-96, př. 2, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 175/3 v k.ú. a obci Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-96, RK-17-2018-96pr01.doc, RK-17-2018-96pr02.doc


97. Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smluv umožňujících provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1049/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2018-97, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investorů  realizovat stavby dle materiálu RK-17-2018-97, př. 1 na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-97, RK-17-2018-97pr01.xls


98. Darování pozemku v k. ú. Vysoké Popovice

Usnesení 1050/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 2423 - ost. plocha, silnice o výměře 6 474 m2 v k.ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par.č. 2423 - ost. plocha, silnice o výměře 6 474 m2 v k. ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-98, RK-17-2018-98pr01.pdf


99. Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou

Usnesení 1051/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-99, RK-17-2018-99pr01.pdf


100. Darování nemovitých věcí - k.ú. Ptáčov, k.ú. Slavice

Usnesení 1052/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit  záměr darování silnice:

 • III/02325 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o  výměře  110 m2, par.č. 1030/10 - lesní pozemek o výměře 39 m2, par.č. 1519/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par.č. 1519/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2 v k. ú Ptáčov;
 • III/36065 včetně součástí a příslušenství a pozemek par.č. 532/42 ost. plocha, silnice o výměře  11 148 ma část pozemku par. č. 530/34 v k. ú. Slavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnic III/02325 a III/36065;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč, na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/02325 a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o výměře  110 m2, par. č. 1030/10 - lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2  v k. ú Ptáčov a dále silnice III/36065 a pozemku par. č. 532/42 -  ost. plocha, o výměře 11 148 m2  a část pozemku par .č. 530/34 v k. ú. Slavice.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 9. 2018)

termín: 11. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-100, RK-17-2018-100pr01.pdf


102. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“ - změna usnesení

Usnesení 1053/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 tak, že materiál ZK-08-2016-28, př. 1 se nahradí materiálem RK-17-2018-102, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-102, RK-17-2018-102pr01.xls, RK-17-2018-102pr02.pdf


82. Souhlas s umístěním sídla spolků

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1054/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s umístěním sídla spolku s názvem CECH KOVO ČR Poděbradská 508/12, 190 00 Praha 9, IČO: 266 66 839 zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl L vložka 14768 v budově Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na adrese Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou a se zápisem tohoto sídla spolku do spolkového rejstříku;
 • s umístěním sídla nově zakládaného pobočného spolku Servisní centrum sportu ČUS Pelhřimov v budově domova mládeže Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na adrese Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov a se zápisem tohoto sídla spolku do spolkového rejstříku.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-82, RK-17-2018-82pr01.pdf, RK-17-2018-82pr02.pdf


93. Veřejná zakázka na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce technických prostor Otmarova"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1055/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce technických prostor Otmarova“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-17-2018-93, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce technických prostor Otmarova“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-93, RK-17-2018-93pr01.pdf, RK-17-2018-93pr02.pdf


95. Veřejná zakázka na stavební práce "Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1056/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-17-2018-95, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2018-95, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2018-95, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-95, RK-17-2018-95pr01.doc, RK-17-2018-95pr02.doc, RK-17-2018-95pr03.doc


101. Uzavření dohody o parcelaci

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků dohodu o parcelaci pozemků v k. ú. Bedřichov a v k. ú. Jihlava. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1057/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Jihlava dohodu o parcelaci dle materiálu RK-17-2018-101, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-101, RK-17-2018-101pr01.pdf


103. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku. Projednávání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1058/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-17-2018-103, př. 1;

bere na vědomí

informaci o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-17-2018-103, př. 2.

odpovědnost: Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (20. 7. 2018), Odbor majetkový (20. 7. 2018)

termín: 20. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-103, RK-17-2018-103pr01.doc, RK-17-2018-103pr02.pdf, RK-17-2018-103pr03.pdf


104. Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, havarijní stav šachty č. 7, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí ředitelky Domova důchodců Třebíč - Manž. Curieových o rozšíření veřejné zakázky řešící zjištěný havarijní stav šachty č. 7. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1059/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • odstranit zjištěný havarijní stav šachty č. 7 v budově Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových;
 • zařadit novou akci "Domov pro seniory Třebíč - Manželů Curieových - havarijní stav šachty č. 7" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy  M4 - Sociální věci;
 • zadat stavební práce vyvolané havarijní situací stávajícímu zhotoviteli veřejné zakázky Domov pro seniory Třebíč - Manželů Curieových - rekonstrukce bytových jader, větracích jednotek formou přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu za cenu obvyklou - za shodné jednotkové smluvní ceny, dohodnuté v rámci realizované podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.

 

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-104, RK-17-2018-104pr01.pdf


105. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1060/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 494 695,87 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 442 622,62 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 52 073,25 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 494 695,87 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (6. 6. 2018), Odbor ekonomický (6. 6. 2018), Domov ve Zboží, příspěvková organizace (8. 6. 2018)

termín: 8. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-105, RK-17-2018-105pr01.pdf


106. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1061/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 586  924,19 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 525 142,69 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 61 781,50 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 586 924,19 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (6. 6. 2018), Odbor ekonomický (6. 6. 2018), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (8. 6. 2018)

termín: 8. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-106, RK-17-2018-106pr01.pdf


107. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1062/17/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2018-107, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 6. 2018)

termín: 12. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-107, RK-17-2018-107pr01.doc


108. Doplnění Transformačního plánu Domova Háj, p. o., Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, p. o. a Transformačního plánu Domova ve Zboží, p. o.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje předložený návrh schválit doplnění Transformačního plánu Domova Háj. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1063/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

doplnění Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-108, př. 1, doplnění Transformačního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-108, př. 2 a doplnění Transformačního plánu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-108, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 6. 2018)

termín: 11. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-108, RK-17-2018-108pr01.pdf, RK-17-2018-108pr02.pdf, RK-17-2018-108pr03.pdf


109. Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1064/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout prodloužit platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020;
 • schválit aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2020 dle materiálu RK-17-2018-109, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-109, RK-17-2018-109pr01.doc


110. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům na projekt. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1065/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-110, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-110, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům uvedeným v materiálu RK-17-2018-110, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-110, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-17-2018-110, př. 6;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům uvedeným v materiálu RK-17-2018-110, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-110, RK-17-2018-110pr01.pdf, RK-17-2018-110pr02.pdf, RK-17-2018-110pr03.pdf, RK-17-2018-110pr04.pdf, RK-17-2018-110pr05.pdf, RK-17-2018-110pr06.pdf


111. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1066/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-111, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-111, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-111, RK-17-2018-111pr01.doc, RK-17-2018-111pr02.doc


112. Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1067/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory o částku 23 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 000 000 Kč na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o 5 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o 1 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení;

schvaluje

změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2018-112, př. 1;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku, a to nejpozději do 14. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (14. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-112, RK-17-2018-112pr01.xlsx, RK-17-2018-112pr02.pdf


113. Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navržené znění Územní energetické koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 – 2042. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1068/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálu RK-17-2018-113, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-113, RK-17-2018-113pr01.pdf, RK-17-2018-113pr02.pdf, RK-17-2018-113pr03.pdf


114. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotace v rámci daných Pravidel jednotlivým žadatelům. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1069/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2018-114, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2018-114, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2018-114, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-114, RK-17-2018-114pr01.pdf, RK-17-2018-114pr02.pdf


115. FOND VYSOČINY - Udělení souhlasu se zajišťovacím převodem práva

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí firmy KEROUŠ o udělení souhlasu se zajišťovacím převodem práva. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1070/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru se zajišťovacím převodem práva na stroj pořízený v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace FV02105.0104 za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2018-115, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (5. 6. 2018)

termín: 5. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-115, RK-17-2018-115pr01.pdf, RK-17-2018-115pr02.pdf, RK-17-2018-115pr03.pdf


116. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1071/17/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2 014 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“. 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-116


117. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1072/17/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-17-2018-117, př. 1, v materiálu RK-17-2018-117, př. 2 a v materiálu RK-17-2018-117, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2018-117, př. 1

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-117, RK-17-2018-117pr01.rtf, RK-17-2018-117pr02.xls, RK-17-2018-117pr03.xls


118. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0604/11/2018/RK

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, zdůvodnil radě kraje navrhovanou změnu usnesení č. 0604/11/2018/RK. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1073/17/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál i přílohy č. 1 - 5 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-118, RK-17-2018-118pr01.pdf, RK-17-2018-118pr02.pdf, RK-17-2018-118pr03.pdf, RK-17-2018-118pr04.pdf, RK-17-2018-118pr05.zip


119. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí dokument „Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017“. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1074/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-119, RK-17-2018-119pr01.doc, RK-17-2018-119pr02.doc, RK-17-2018-119pr03.xls, RK-17-2018-119pr04.doc


120. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí materiál týkající se programovacího období EU 2014-2020. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1075/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-17-2018-120, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 6. 2018)

termín: 19. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-120, RK-17-2018-120pr01.docx


121. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1076/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci projetu „Malé granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-17-2018-121, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2018-121, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-121, RK-17-2018-121pr01.pdf, RK-17-2018-121pr02.pdf


122. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1077/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projetu „Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-17-2018-122, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2018-122, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-122, RK-17-2018-122pr01.pdf, RK-17-2018-122pr02.pdf


123. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 obcím na projekt. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1078/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2018-123, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2018-123, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-17-2018-123, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-123, RK-17-2018-123pr01.pdf, RK-17-2018-123pr02.pdf


124. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí příjemce dotace o vydání souhlasu s pronájmem nemovitosti v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1079/17/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0347 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-124, RK-17-2018-124pr01.pdf, RK-17-2018-124pr02.pdf


125. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1080/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2018-125, př. 7, RK-17-2018-125, př. 8 a RK-17-2018-125, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-125, RK-17-2018-125pr01.pdf, RK-17-2018-125pr02.pdf, RK-17-2018-125pr03.pdf, RK-17-2018-125pr04.pdf, RK-17-2018-125pr05.pdf, RK-17-2018-125pr06.pdf, RK-17-2018-125pr07.docx, RK-17-2018-125pr08.docx, RK-17-2018-125pr09.docx


126. FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1081/17/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-126, RK-17-2018-126pr01.pdf, RK-17-2018-126pr02.pdf, RK-17-2018-126pr03.pdf, RK-17-2018-126pr04.pdf, RK-17-2018-126pr05.pdf


127. Čestné prohlášení zadavatele požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1082/17/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2018-127, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-127, RK-17-2018-127pr01.pdf


128. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedené zásady zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1083/17/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-17-2018-128, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2018-128, RK-17-2018-128pr01.doc


129. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 6. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.            ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Franěk                         …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2018 dne 5. 6. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 6. 6. 2018.

 


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz