Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 17/2019 - 28. 5. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
3 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
4 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
5 Souhlas se Smlouvou o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
11 Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2018
12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
15 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – rezidence výtvarných umělců z Remeše v Telči – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
16 Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2018
17 Výpůjčka a darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
18 Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19 Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
20 Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2019, včetně návrhu rozpočtového opatření
21 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013
22 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
23 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
24 Žádost o podporu projektu IDEA-BIM
25 Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
30 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
31 Majetkoprávní příprava akce „II/387 kříž. s I/19 - hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387-011“
32 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – 6. a 7. část“
33 Zřízení služebnosti po realizaci stavby „III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1“
34 Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1549/5 v k.ú. a obci Rapotice ze dne 15. 8. 2016
35 Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek par. č. 3795 v k.ú. a obci Osová Bítýška
36 Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 218/3 a par. č. 318/4 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě ze dne 11. 6. 2018
37 Výmaz předkupního práva v k. ú. a obci Čáslavsko
38 Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
39 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
40 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“
41 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
42 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
43 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
44 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46 Smlouva o nájmu nemovité věci a zajištění služeb související s nájmem
47 Projektový záměr příspěvkové organizace do výzvy Šablony II
48 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
49 Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2018
50 Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekty „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ a „Vybudování centra zemědělského vzdělávání – Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
52 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
53 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
54 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2018
55 Podání 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
56 Návrh veřejné zakázky na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro přístavbu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
58 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
60 Řešení finanční situace Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace na rok 2019 – vratka části dotace z důvodu ukončení poskytování služby

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz