Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 17/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2019, které se konalo dne 28. 5. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 28. 5. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2019
02.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
03.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
04.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05.  Souhlas se Smlouvou o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
11.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2018
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
14.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
15.  Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – rezidence výtvarných umělců z Remeše v Telči – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
16.  Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2018
17.  Výpůjčka a darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
18.  Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
20.  Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2019, včetně návrhu rozpočtového opatření
21.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013
22.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
23.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
24.  Žádost o podporu projektu IDEA-BIM
25.  Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
30.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
31.  Majetkoprávní příprava akce „II/387 kříž. s I/19 - hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387-011“
32.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – 6. a 7. část“
33.  Zřízení služebnosti po realizaci stavby „III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1“
34.  Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1549/5 v k.ú. a obci Rapotice ze dne 15. 8. 2016
35.  Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek par. č. 3795 v k.ú. a obci Osová Bítýška
36.  Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 218/3 a par. č. 318/4 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě ze dne 11. 6. 2018
37.  Výmaz předkupního práva v k. ú. a obci Čáslavsko
38.  Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“
39.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
40.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“
41.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
42.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
43.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
44.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46.  Smlouva o nájmu nemovité věci a zajištění služeb související s nájmem
47.  Projektový záměr příspěvkové organizace do výzvy Šablony II
48.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
49.  Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2018
50.  Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekty „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ a „Vybudování centra zemědělského vzdělávání – Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
52.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
53.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
54.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2018
55.  Podání 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
56.  Návrh veřejné zakázky na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro přístavbu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
58.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
60.  Řešení finanční situace Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace na rok 2019 – vratka části dotace z důvodu ukončení poskytování služby
61.  Rozprava členů rady

Usnesení 0911/17/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 28. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

K navrhovaným bodům 02 – 04, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


02. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0912/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Automat na kuchyňské nádobí DV 270 B, r. v. 1996, inventární číslo 001-000-000-666, pořizovací cena (PC) 596 988,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pec třítroubová BE3-C PEC, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-637, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-640, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-109-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-643, PC 790 148,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-069-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-682, PC 726 893,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický 1000/900 RE-259-345, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-646, PC 272 524,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický CE-248-118, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-699, PC 285 928,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel velkokapacitní rychlovarný Promix EPB-200, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-658, PC 1 233 322,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Fritéza 2X 9L 500/800 CE-158-169, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-698, PC 239 269,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a následným prodejem, v případě nezájmu odbornou ekologickou likvidací: 

 • Automat na kuchyňské nádobí DV 270 B, r. v. 1996, inventární číslo 001-000-000-666, pořizovací cena (PC) 596 988,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Pec třítroubová BE3-C PEC, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-611, PC 333 308,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-637, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel stacionární el. ET-300D=900, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-640, PC 619 414,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-109-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-643, PC 790 148,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Výklopná tlaková Braisiere DEB-069-HA, B-29, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-682, PC 726 893,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický 1000/900 RE-259-345, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-646, PC 272 524,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sporák elektrický CE-248-118, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-699, PC 285 928,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel velkokapacitní rychlovarný Promix EPB-200, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-658, PC 1 233 322,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Fritéza 2X 9L 500/800 CE-158-169, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-698, PC 239 269,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-02


03. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0913/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku: 

 • Stůl operační, inv. číslo 000-000-001-243, rok výroby 1996, pořizovací cena 866 748,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 

 • Stůl operační, inv. číslo 000-000-001-243, rok výroby 1996, pořizovací cena 866 748,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-03


04. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0914/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Pistole proplachovací Selecta, inv. číslo 005-000-000-718, rok výroby (r. v.) 1993, pořizovací cena (PC) 11 213,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Vozík pro anestezii, inv. č. 005-000-000-859, r. v. 1998, PC 83 572,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj elektrokoagulační Valleylab, inv. č. 005-000-000-887, r. v. 1999, PC 130 241,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-986, r. v. 2003, PC 52 395,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-988, r. v. 2003, PC 61 683,50 Kč, ZC  0,- Kč;
 • Systém antidekubitní Ardo-Softurn, inv. č. 005-000-000-999, r. v. 2004, PC 73 249,60 Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku Koryna, inv. č. 005-000-001-186, r. v. 2000, PC 108 163,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku, inv. č. 005-000-001-170, r. v. 1998, PC 20 400,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava skříněk spodních s dřezem, inv. č. 005-000-000-855, r. v. 1998, PC 62 735,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

 • Pistole proplachovací Selecta, inv. číslo 005-000-000-718, rok výroby (r. v.) 1993, pořizovací cena (PC) 11 213,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Vozík pro anestezii, inv. č. 005-000-000-859, r. v. 1998, PC 83 572,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj elektrokoagulační Valleylab, inv. č. 005-000-000-887, r. v. 1999, PC 130 241,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-986, r. v. 2003, PC 52 395,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Nellcor N-550, inv. č. 005-000-000-988, r. v. 2003, PC 61 683,50 Kč, ZC 0,- Kč;
 • Systém antidekubitní Ardo-Softurn, inv. č. 005-000-000-999, r. v. 2004, PC 73 249,60 Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku Koryna, inv. č. 005-000-001-186, r. v. 2000, PC 108 163,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava nábytku, inv. č. 005-000-001-170, r. v. 1998, PC 20 400,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Sestava skříněk spodních s dřezem, inv. č. 005-000-000-855, r. v. 1998, PC 62 735,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-04


05. Souhlas se Smlouvou o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0915/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-05, RK-17-2019-05pr01.docx


06. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0916/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (28. 5. 2019)

termín: 28. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-06, RK-17-2019-06pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 07 – 10, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0917/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 6. 2019), ředitel nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (7. 6. 2019)

termín: 7. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-07, RK-17-2019-07pr01.doc


08. Peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0918/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2019-08, př. 1, RK-17-2019-08, př. 2 a RK-17-2019-08, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (7. 6. 2019)

termín: 7. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-08, RK-17-2019-08pr01.docx, RK-17-2019-08pr02.pdf, RK-17-2019-08pr03.pdf


09. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0919/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (7. 6. 2019)

termín: 7. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-09, RK-17-2019-09pr01.pdf


10. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0920/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 6. 2019), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (7. 6. 2019)

termín: 7. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-10, RK-17-2019-10pr01.pdf


11. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2018

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací kraje za rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0921/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2018 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-17-2019-11, př. 1;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2018 v termínu do 31. 5. 2019 dle materiálu RK-17-2019-11, př. 1;

bere na vědomí

zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-17-2019-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-11, RK-17-2019-11pr01.xls, RK-17-2019-11pr02.doc

 

K navrhovaným bodům 12 – 14, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 0922/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 2 327 009 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 067 009 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-17-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 5. 2019), Odbor ekonomický (28. 5. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (28. 5. 2019)

termín: 28. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-12, RK-17-2019-12pr01.xls


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 0923/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2019-13, př. 1 a RK-17-2019-13, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 220 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 220 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 220 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 6. 2019), Odbor zdravotnictví (15. 6. 2019), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (15. 6. 2019)

termín: 15. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-13, RK-17-2019-13pr01.docx, RK-17-2019-13pr02.docx, RK-17-2019-13pr03.xls


14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0924/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 3 092 740 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 3 092 740 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2019), Odbor ekonomický (31. 7. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-14, RK-17-2019-14pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 15, 16, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


15. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – rezidence výtvarných umělců z Remeše v Telči – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele

Usnesení 0925/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Komenského 1333/10, 58601 Jihlava, IČO: 00094854, o částku 75 000 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s rezidencí francouzských výtvarníků na Vysočině.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-15


16. Návrh na poskytnutí věcného daru – Stavba Vysočiny 2018

Usnesení 0926/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar dle materiálu RK-17-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-16, RK-17-2019-16pr01.doc, RK-17-2019-16pr02.doc


17. Výpůjčka a darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0927/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-17-2019-17, př. 1;

doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina, za podmínky, že Kraj Vysočina nabude zařízení specifikované v materiálu RK-17-2019-17, př. 2 do vlastnictví, rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-17-2019-17, př. 2;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina upravit text materiálu RK-17-2019-17, př. 2 dle případných připomínek Krajského ředitelství policie České republiky v rozsahu, který nezmění předmět a účel smlouvy.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-17, RK-17-2019-17pr01.docx, RK-17-2019-17pr02.doc


18. Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0928/17/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

oznámení Ing. Jana Míky o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-18, př. 1;

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-18, př. 2upr1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 8. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-18, RK-17-2019-18pr01.pdf, RK-17-2019-18pr02.pdf


19. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválit řádnou účetní závěrku uvedené příspěvkové organizace kraje za rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0929/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2018 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-17-2019-19, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést v termínu do 31. 5. 2019 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-17-2019-19, př. 2;

souhlasí

s převodem částky 15 133 652,73 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2019;

bere na vědomí

zprávu o činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2018 dostupnou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-19, RK-17-2019-19pr01.pdf, RK-17-2019-19pr02.pdf


20. Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2019, včetně návrhu rozpočtového opatření

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2019. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0930/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2019 podle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2019 dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1;
 • odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1 s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 45 200 000 Kč z důvodu změny stanovené výše odvodu z fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 45 200 000 Kč z důvodu změny stanovené výše příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
 • snížení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 45 200 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 45 200 000 Kč z důvodu nižší potřeby finančního krytí nákladů na odpisy dlouhodobého majetku;
 • pořizování nemovitých věcí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-17-2019-20, př. 1upr1, investiční části plánu;
 • návrh upraveného rozpisu čerpání neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje k financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-17-2019-20, př. 2;

stanoví

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2019 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 263 000 000 Kč;

zmocňuje

- ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru; 

- Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, pořizovat nemovité věci a  provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle materiálu RK-17-2019-20, př. 1upr1, investiční části plánu;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace: 

 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1.  pololetí bude splněna do 30. 6. 2019 a za 2. pololetí do 31. 10. 2019;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2019 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-20, RK-17-2019-20pr01.pdf, RK-17-2019-20pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 21 – 23, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


21. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013

Usnesení 0931/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV02433.0013 dle materiálu RK-17-2019-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-21, RK-17-2019-21pr01.pdf, RK-17-2019-21pr02.pdf, RK-17-2019-21pr03.pdf


22. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016

Usnesení 0932/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016 dle materiálu RK-17-2019-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-22, RK-17-2019-22pr01.pdf, RK-17-2019-22pr02.pdf, RK-17-2019-22pr03.pdf


23. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0933/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-23, př. 1;
 • rozhodnout  uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2019-23, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-23, RK-17-2019-23pr01.pdf, RK-17-2019-23pr02.pdf, RK-17-2019-23pr03.pdf


24. Žádost o podporu projektu IDEA-BIM

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0934/17/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-17-2019-24, př. 1 , RK-17-2019-24, př. 2, RK-17-2019-24, př. 3, RK-17-2019-24, př. 4, RK-17-2019-24, př. 5RK-17-2019-24, př. 6;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-17-2019-24, př. 5RK-17-2019-24, př. 6.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 6. 2019)

termín: 21. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-24, RK-17-2019-24pr01.pdf, RK-17-2019-24pr02.pdf, RK-17-2019-24pr03.XLSX, RK-17-2019-24pr04.xlsx, RK-17-2019-24pr05.docx, RK-17-2019-24pr06.docx


25. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh zrušit shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0935/17/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se zrušení veřejné zakázky je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o zrušení veřejné zakázky. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-25, RK-17-2019-25pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 26, 27, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina

Usnesení 0936/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč dle materiálu RK-17-2019-26, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2019-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-26, RK-17-2019-26pr01.pdf, RK-17-2019-26pr02.doc, RK-17-2019-26pr03.pdf


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

Usnesení 0937/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 510,80 Kč v souvislosti s druhou  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-27, RK-17-2019-27pr01.xls


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0938/17/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce s  Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu RK-17-2019-28, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu RK-17-2019-28, př. 3;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu: 

 • žádosti o převod příslušné části z prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-28, RK-17-2019-28pr01.doc, RK-17-2019-28pr02.pdf, RK-17-2019-28pr03.doc


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0939/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny na realizaci projektu „Specializované služby 2019“ v rámci grantu „Knihovna 21. století" ve  výši 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu „Specializované služby 2019“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-29

 

K navrhovaným bodům 30 – 36, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


30. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací

Usnesení 0940/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-17-2019-30, př. 1, kterým se předmět zdanitelného nájmu upravuje o náklady spojené s dokončením technického zhodnocení budovy č.p. 295;
 • uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-17-2019-30, př. 2, kterým se upřesňuje předmět nezdanitelného nájmu.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 6. 2019)

termín: 10. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-30, RK-17-2019-30pr01.doc, RK-17-2019-30pr02.doc


31. Majetkoprávní příprava akce „II/387 kříž. s I/19 - hr. kraje, Ujčov most ev. č. 387-011“

Usnesení 0941/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Ujčov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-17-2019-31, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a nájemce a Českou republikou, kde je právo svěřeno státnímu podniku Lesy České republiky, s.p. na straně pronajímatele smlouvu nájemní dle materiálů RK-17-2019-31, př. 2, RK-17-2019-31, př. 3 a RK-17-2019-31, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-31, RK-17-2019-31pr01.pdf, RK-17-2019-31pr02.pdf, RK-17-2019-31pr03.pdf, RK-17-2019-31pr04.pdf


32. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – 6. a 7. část“

Usnesení 0942/17/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-32


33. Zřízení služebnosti po realizaci stavby „III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1“

Usnesení 0943/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, jako povinným a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako oprávněným na pozemku par. č. 187/16 v k. ú. Měřín v rozsahu dle materiálů RK-17-2019-33, př. 1 a RK-17-2019-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-33, RK-17-2019-33pr01.doc, RK-17-2019-33pr02.pdf


34. Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1549/5 v k.ú. a obci Rapotice ze dne 15. 8. 2016

Usnesení 0944/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1549/5 v k.ú. a obci Rapotice ze dne 15. 8. 2016 uzavřené mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-34


35. Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek par. č. 3795 v k.ú. a obci Osová Bítýška

Usnesení 0945/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 3795 v k.ú. a obci Osová Bítýška ze dne 28. 2. 2019 uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace na straně investora, firmou E.ON Distribuce, a. s. na straně oprávněného a Krajem Vysočina na straně povinného.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-35


36. Dohoda o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 218/3 a par. č. 318/4 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě ze dne 11. 6. 2018

Usnesení 0946/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 218/3 a par. č. 218/4 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě OM 490/2018 ze dne 11. 6. 2018 mezi firmou Česká telekomunikační infrastruktura a Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-36


37. Výmaz předkupního práva v k. ú. a obci Čáslavsko

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0947/17/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-37


38. Majetkoprávní vypořádání akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti a doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0948/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ smlouvu o zřízení služebnosti č. 992/2019-SML Vysočina ve znění dle materiálu RK-17-2019-38, př. 1, mezi oprávněným Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako povinným, za cenu 1 650 Kč + 21 % DPH;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2019-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-38, RK-17-2019-38pr01.doc, RK-17-2019-38pr02.doc, RK-17-2019-38pr03.pdf


39. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0949/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2019-39, př. 1 a RK-17-2019-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-39, RK-17-2019-39pr01.xlsx, RK-17-2019-39pr02.xlsx


40. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0950/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2019-40, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 5. 2019), Odbor majetkový (28. 5. 2019)

termín: 28. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-40, RK-17-2019-40pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 41, 42, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

Usnesení 0951/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 3 113 618,34 Kč (121 916,22 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 103 822,69 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-41


42. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0952/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje 

 • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2019-42, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 3;  

doporučuje 

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-17-2019-42, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2019-42, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-42, RK-17-2019-42pr01.pdf, RK-17-2019-42pr02.pdf, RK-17-2019-42pr03.pdf, RK-17-2019-42pr04.pdf, RK-17-2019-42pr05.pdf, RK-17-2019-42pr06.pdf

 

K navrhovaným bodům 43 - 45, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


43. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0953/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-17-2019-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-43, RK-17-2019-43pr01.pdf, RK-17-2019-43pr02.pdf


44. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0954/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2019-44, př. 5 a RK-17-2019-44, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-44, RK-17-2019-44pr01.pdf, RK-17-2019-44pr02.pdf, RK-17-2019-44pr03.pdf, RK-17-2019-44pr04.pdf, RK-17-2019-44pr05.doc, RK-17-2019-44pr06.doc


45. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0955/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2019-45, př. 7, RK-17-2019-45, př. 8 a RK-17-2019-45, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-45, RK-17-2019-45pr01.pdf, RK-17-2019-45pr02.pdf, RK-17-2019-45pr03.pdf, RK-17-2019-45pr04.pdf, RK-17-2019-45pr05.pdf, RK-17-2019-45pr06.pdf, RK-17-2019-45pr07.doc, RK-17-2019-45pr08.doc, RK-17-2019-45pr09.doc, RK-17-2019-45pr10.pdf


46. Smlouva o nájmu nemovité věci a zajištění služeb související s nájmem

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o nájmu nemovité věci a zajištění služeb související s nájmem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0956/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o nájmu nemovité věci a zajištění služeb související s nájmem dle materiálu RK-17-2019-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-46, RK-17-2019-46pr01.doc


47. Projektový záměr příspěvkové organizace do výzvy Šablony II

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o projektovém záměru uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0957/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-17-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-47, RK-17-2019-47pr01.pdf, RK-17-2019-47pr02.doc

 

K navrhovaným bodům 48, 49, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


48. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0958/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-48, RK-17-2019-48pr01.doc


49. Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2018

Usnesení 0959/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-49, RK-17-2019-49pr01.xls, RK-17-2019-49pr02.docx, RK-17-2019-49pr03.doc


50. Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekty „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ a „Vybudování centra zemědělského vzdělávání – Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0960/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Obnovitelné zdroje energie o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 22 949 993,70 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Školní statek Humpolec o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 52 888 739,48 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-50


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0961/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 930 246,50 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-51


52. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dotace na projekty jednotlivým subjektům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0962/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-52, RK-17-2019-52pr01.pdf, RK-17-2019-52pr02.pdf, RK-17-2019-52pr03.pdf


53. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se změnami čerpání fondu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2019. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0963/17/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-17-2019-53, př. 1. a RK-17-2019-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Střední průmyslová škola Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-53, RK-17-2019-53pr01.xls, RK-17-2019-53pr02.xls


54. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2018

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0964/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-17-2019-54, př. 1 za rok 2018 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada a v materiálu RK-17-2019-54, př. 4;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-17-2019-54, př. 2;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést v termínu do 31. 5. 2019 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 dle materiálu RK-17-2019-54, př. 2;
 • řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-17-2019-54, př. 2;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2018 uvedených v materiálu RK-17-2019-54, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-54, RK-17-2019-54pr01.pdf, RK-17-2019-54pr02.xls, RK-17-2019-54pr03.xlsx, RK-17-2019-54pr04.xls


55. Podání 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit podání 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu daného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0965/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-17-2019-55, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-17-2019-55, př. 2 za první monitorovací období projeku Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-55, RK-17-2019-55pr01.pdf, RK-17-2019-55pr02.pdf


56. Návrh veřejné zakázky na dodávky pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro přístavbu Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0966/17/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2019-56, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a  nočních stolků" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2019-56, př. 2upr1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-17-2019-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-56, RK-17-2019-56pr01.pdf, RK-17-2019-56pr02.doc

 

K navrhovaným bodům 57, 58, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“

Usnesení 0967/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 324  506,14 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 290 347,60 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 34  158,54 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 324  506,14 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-57


58. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

Usnesení 0968/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 187 588,51 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 5. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-58


59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0969/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 449 960 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2019;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 335 821 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-59, RK-17-2019-59pr01.pdf, RK-17-2019-59pr02.pdf


60. Řešení finanční situace Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace na rok 2019 – vratka části dotace z důvodu ukončení poskytování služby

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0970/17/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 2. 2019 Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci, IČO 61737500, se sídlem Špitální 46, Telč, vratku poskytnuté dotace v celkové výši 1 367 000 Kč dle materiálu RK-17-2019-60, př. 1 s termínem vrácení do 30-ti dnů od vyplacení druhé splátky dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2019-60, RK-17-2019-60pr01.docx


61. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 6. 2019, v 7:15 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

  

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.    ……...……………………………………

 

 

Mgr. Pavel Franěk                 …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2019 dne 28. 5. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 5. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz