Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 17/2020 - 26. 5. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Partnerství mezinárodního hackathonu COVID MOBILITY RACE 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2020
4 Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranné známky Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
5 Poskytnutí dotace na akci Rekordy v karanténě 2020
6 Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění peněžního bankomatu
7 Věcný dar a dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
8 Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
13 Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14 Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
15 Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
16 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
17 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
18 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
19 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS Kraje Vysočina - Dodávka pacientských simulátorů
20 Informace o Nařízení ředitele KSÚSV N 26/2020
21 Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
22 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křížanov IV. - Měřín - stavební práce"
23 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, k. ú. Trhonice
24 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
25 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
26 Prodej a darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
27 Prodej pozemku v k.ú. Větrný Jeníkov
28 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
29 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
30 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31 Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Putimov
32 Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
33 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
35 Skutek roku 2019 – dary oceněným
36 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
37 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
38 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
39 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
40 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
41 Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0420/07/2020/RK
42 Návrh na stanovení odměny
43 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.
44 Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2019
45 5. Hlášení o udržitelnost projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
46 2. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I.
47 3. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"
48 Podání 3. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
49 Návrh na čerpání fondu investic Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2020
50 Individuální žádost o mimořádnou dotaci na proplacení náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů v době vyhlášeného nouzového stavu
51 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“
53 Smlouva s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina o zpracování a zajištění provozu IS COVID Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz