Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 17/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2020, které se konalo dne 26. 5. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 26. 5. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2020
02.  Partnerství mezinárodního hackathonu COVID MOBILITY RACE 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
53.  Smlouva s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina o zpracování a zajištění provozu IS COVID Vysočina
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2020
04.  Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranné známky Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
05.  Poskytnutí dotace na akci Rekordy v karanténě 2020
06.  Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění peněžního bankomatu
07.  Věcný dar a dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08.  Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
13.  Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14.  Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
15.  Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
16.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
17.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
18.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
19.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS Kraje Vysočina - Dodávka pacientských simulátorů
20.  Informace o Nařízení ředitele KSÚSV N 26/2020
21.  Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
22.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - Měřín - stavební práce"
23.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, k. ú. Trhonice
24.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
25.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
27.  Prodej pozemku v k.ú. Větrný Jeníkov
28.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
29.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
30.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31.  Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Putimov
26.  Prodej a darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
32.  Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
33.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
35.  Skutek roku 2019 – dary oceněným
36.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
37.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
38.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
39.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
40.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
41.  Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0420/07/2020/RK
42.  Návrh na stanovení odměny
43.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.
44.  Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2019
45.  5. Hlášení o udržitelnost projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
46.  2. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I.
47.  3. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"
48.  Podání 3. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
49.  Návrh na čerpání fondu investic Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2020
50.  Individuální žádost o mimořádnou dotaci na proplacení náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů v době vyhlášeného nouzového stavu
51.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“
54.  Rozprava členů rady

Usnesení 0926/17/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Partnerství mezinárodního hackathonu COVID MOBILITY RACE 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0927/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 59 290 Kč na zajištění organizace akce COVID MOBILITY RACE 2020 ze strany Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 59 290 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (7. 6. 2020)

termín: 7. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-02


53. Smlouva s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina o zpracování a zajištění provozu IS COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0928/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-17-2020-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-53, RK-17-2020-53pr01.doc


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0929/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 130 000 Kč určenou na realizaci projektu „KPBI“ dle materiálu RK-17-2020-03, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 73 616 Kč na realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince“ dle materiálu RK-17-2020-03, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 22 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 22 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu „KPBI“;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 22 000 Kč projektu „KPBI“;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 15 000 Kč projektů „Preventivní brožura pro cizince“.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-03, RK-17-2020-03pr01.pdf, RK-17-2020-03pr02.pdf


04. Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranné známky Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranné známky Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0930/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o obnovu/prodloužení platnosti ochranných známek „rowanet“, „RODINNÉ PASY Kraje Vysočina“, „H BEZPEČNÁ NEMOCNICE“ a „BEZPEČNÉ NEMOCNICE“ u Úřadu průmyslového vlastnictví podle vzoru žádosti dle materiálu RK-17-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-04, RK-17-2020-04pr01.pdf


05. Poskytnutí dotace na akci Rekordy v karanténě 2020

J. Fischerová podala radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace na pořádání uvedené akce společnosti Agentura Dobrý den. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0931/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury společnosti Agentura Dobrý den, s. r. o. se sídlem nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25160508 ve výši 65 000 Kč na pořádání akce Rekordy v karanténě 2020 dle materiálu RK-17-2020-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2020-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-05, RK-17-2020-05pr01.pdf, RK-17-2020-05pr02.doc

 

K navrhovaným bodům 06 – 12, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


06. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění peněžního bankomatu

Usnesení 0932/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v materiálu RK-17-2020-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-06, RK-17-2020-06pr01.pdf, RK-17-2020-06pr02.pdf, RK-17-2020-06pr03.pdf


07. Věcný dar a dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0933/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2020-07, př. 1 a RK-17-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 6. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (5. 6. 2020)

termín: 5. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-07, RK-17-2020-07pr01.pdf, RK-17-2020-07pr02.pdf


08. Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0934/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2020-08, př. 1, RK-17-2020-08, př. 2, RK-17-2020-08, př. 3, RK-17-2020-08, př. 4 a RK-17-2020-08, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 6. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (5. 6. 2020)

termín: 5. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-08, RK-17-2020-08pr01.doc, RK-17-2020-08pr02.doc, RK-17-2020-08pr03.pdf, RK-17-2020-08pr04.pdf, RK-17-2020-08pr05.pdf


09. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0935/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 6. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (5. 6. 2020)

termín: 5. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-09, RK-17-2020-09pr01.pdf


10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“

Usnesení 0936/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ v celkové výši 1 872 752 Kč (ÚZ 35021);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 349 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 1 523 752 Kč,

  na realizaci projektů v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 5. 2020), Odbor ekonomický (26. 5. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-10, RK-17-2020-10pr01.pdf


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 0937/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 770 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 120 000 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 330 000 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 320 000 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-17-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 6. 2020), Odbor ekonomický (15. 6. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (15. 6. 2020)

termín: 15. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-11, RK-17-2020-11pr01.xls


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 0938/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 584 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 584 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc duben.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 6. 2020), Odbor ekonomický (15. 6. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (15. 6. 2020)

termín: 15. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-12


13. Smlouva o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením smlouvy o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0939/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

termín: 28. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-13, RK-17-2020-13pr01.pdf, RK-17-2020-13pr02.pdf, RK-17-2020-13pr03.pdf, RK-17-2020-13pr04.pdf


14. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0940/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-14, RK-17-2020-14pr01.docx

 

K navrhovaným bodům 15 – 18, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


15. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0941/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-15, RK-17-2020-15pr01.docx, RK-17-2020-15pr02.doc, RK-17-2020-15pr03.doc


16. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0942/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-17-2020-16, př. 1 a RK-17-2020-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 5. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-16, RK-17-2020-16pr01.pdf, RK-17-2020-16pr02.pdf


17. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0943/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 5. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-17, RK-17-2020-17pr01.pdf


18. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0944/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-17-2020-18, př. 1 a RK-17-2020-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 5. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-18, RK-17-2020-18pr01.pdf, RK-17-2020-18pr02.xls


19. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky: ZZS Kraje Vysočina - Dodávka pacientských simulátorů

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0945/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout o výběru dodavatele odlišně od doporučení hodnotící komise. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-19, RK-17-2020-19pr01.pdf, RK-17-2020-19pr02.pdf


20. Informace o Nařízení ředitele KSÚSV N 26/2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o Nařízení ředitele KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0946/17/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o Nařízení ředitele KSÚSV N 26/2020 ze dne 20. 3. 2020, které je přílohou materiálu RK-17-2020-20, př. 1, o způsobu uzavírání smluv o stanovení podmínek užívání silniční stavby a silničního pozemku a stanovení ceny za toto užívání.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-20, RK-17-2020-20pr01.docx

 

K navrhovaným bodům 21 – 25, 27 - 31, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


21. Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

Usnesení 0947/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu RK-17-2020-21, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu RK-17-2020-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-21, RK-17-2020-21pr01.xlsx, RK-17-2020-21pr02.docx


22. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - Měřín - stavební práce"

Usnesení 0948/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 2. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-22, RK-17-2020-22pr01.pdf, RK-17-2020-22pr02.pdf


23. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, k. ú. Trhonice

Usnesení 0949/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt podíl na pozemcích od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-17-2020-23, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-23, RK-17-2020-23pr01.xlsx


24. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 0950/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků v rozsahu a za cenu dle matriálu RK-17-2020-24, př. 2 na období 07 – 12/ 2020;
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku par. č. 824/1  o výměře 125 m2 v k. ú. Bratřice mezi Krajem Vysočina a obcí Bratřice.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-24, RK-17-2020-24pr01.pdf, RK-17-2020-24pr02.xls


25. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 0951/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Zemědělským družstvem, Lukavec na straně pronajímatele na pozemky PK par. č. 284/6 o výměře 981 m2 a par. č. 284/37 o výměře 1 874 m2, oba v k. ú. Lukavec u Pacova za cenu 10 Kč/m2 na dobu 24 měsíců od předání staveniště stavby - akce „II/128 Lukavec - obchvat".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-25, RK-17-2020-25pr01.pdf


27. Prodej pozemku v k.ú. Větrný Jeníkov

Usnesení 0952/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-27, RK-17-2020-27pr01.pdf


28. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0953/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-28, RK-17-2020-28pr01.doc


29. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 0954/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2020-29, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2020-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-29, RK-17-2020-29pr01.xls


30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

 

Usnesení 0955/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2020-30, př. 1 a RK-17-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-30, RK-17-2020-30pr01.xlsx, RK-17-2020-30pr02.xlsx


31. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Putimov

Usnesení 0956/17/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-17-2020-31, př. 1 z vlastnictví obce Putimov, se sídlem Putimov 47, 393 01 Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-31, RK-17-2020-31pr01.xls


26. Prodej a darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0957/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 8. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-26, RK-17-2020-26pr01.pdf


32. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu plynárenského zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0958/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení dle materiálu RK-17-2020-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-32, RK-17-2020-32pr01.docx


33. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VII“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0959/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-33, RK-17-2020-33pr01.doc, RK-17-2020-33pr02.doc


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0960/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 5 387,89 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-34


35. Skutek roku 2019 – dary oceněným

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh poskytnout dary vítězům soutěže o Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0961/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné a finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2020-35, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2020-35, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2020-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-35, RK-17-2020-35pr01.xls, RK-17-2020-35pr02.xls, RK-17-2020-35pr03.docx


36. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o nabytí peněz dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0962/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-17-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-36, RK-17-2020-36pr01.pdf


37. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout dotaci v rámci daného projektu žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0963/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2020-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-17-2020-37, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2020-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-37, RK-17-2020-37pr01.pdf, RK-17-2020-37pr02.pdf, RK-17-2020-37pr03.zip


38. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0964/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2020-38, př. 5 a RK-17-2020-38, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-38, RK-17-2020-38pr01.pdf, RK-17-2020-38pr02.pdf, RK-17-2020-38pr03.pdf, RK-17-2020-38pr04.pdf, RK-17-2020-38pr05.doc, RK-17-2020-38pr06.doc


39. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o udělení souhlasu s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0965/17/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-17-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-39, RK-17-2020-39pr01.pdf, RK-17-2020-39pr02.pdf


40. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh podat žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0966/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-17-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 6. 2020)

termín: 15. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-40, RK-17-2020-40pr01.pdf


41. Změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0420/07/2020/RK

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu změnit usnesení rady kraje č. 0420/07/2020/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0967/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodu ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-41, RK-17-2020-41pr01.pdf, RK-17-2020-41pr02.pdf, RK-17-2020-41pr03.zip


42. Návrh na stanovení odměny

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0968/17/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-42, RK-17-2020-42pr01.docx


43. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o návrhu schválit navýšení příspěvku na provoz pro Domov pro seniory Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0969/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 8 244,54 Kč dle materiálu RK-17-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-43, RK-17-2020-43pr01.xls


44. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2019

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem schválit účetní závěrku příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0970/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-17-2020-44, př. 1 za rok 2019 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-17-2020-44, př. 2;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést v termínu do 31. 5. 2020 příděly do rezervního fondu a do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-17-2020-44, př. 2;
 • řediteli Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2019 dle materiálu RK-17-2020-44, př. 2;

bere na vědomí

přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2019 uvedených v materiálu RK-17-2020-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-44, RK-17-2020-44pr01.pdf, RK-17-2020-44pr02.xls, RK-17-2020-44pr03.xlsx

 

K navrhovaným bodům 45 – 48, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


45. 5. Hlášení o udržitelnost projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

Usnesení 0971/17/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2020-45, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 5. Hlášení o udržitelnosti dle materiálu RK-17-2020-45, př. 1 na CRR ve stanovené lhůtě.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 6. 2020)

termín: 12. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-45, RK-17-2020-45pr01.doc


46. 2. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I.

Usnesení 0972/17/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I., dle materiálu RK-17-2020-46, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat 2. Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Transformace Domova Háj I., ve stanovené lhůtě a v souladu s požadavky IROP na CRR.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (5. 6. 2020)

termín: 5. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-46, RK-17-2020-46pr01.pdf


47. 3. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"

Usnesení 0973/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

3. Žádost o změnu projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-17-2020-47;

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (26. 5. 2020)

termín: 26. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-47


48. Podání 3. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.

Usnesení 0974/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-17-2020-48, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-17-2020-48, př. 2 za třetí etapu projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto materiály včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (1. 6. 2020)

termín: 1. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-48, RK-17-2020-48pr01.pdf, RK-17-2020-48pr02.pdf


49. Návrh na čerpání fondu investic Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2020

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o žádostech shora uvedených příspěvkových organizací o schválení čerpání fondu investic na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0975/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na rok 2020 dle materiálu RK-17-2020-49, př. 3;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci na rok 2020 dle materiálu RK-17-2020-49, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-49, RK-17-2020-49pr01.pdf, RK-17-2020-49pr02.pdf, RK-17-2020-49pr03.xls, RK-17-2020-49pr04.xls


50. Individuální žádost o mimořádnou dotaci na proplacení náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů v době vyhlášeného nouzového stavu

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0976/17/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání individuální žádosti o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 310,00 Kč na úhradu finančních náhrad studentům, kteří vykonávali pracovní povinnost v zařízeních sociálních služeb, dle materiálu RK-17-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-50, RK-17-2020-50pr01.docx


51. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z uvedeného programu žadatelům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0977/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-17-2020-51, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2020-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-51, RK-17-2020-51pr01.pdf, RK-17-2020-51pr02.pdf


52. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh podat žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0978/17/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2020-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-17-2020-52, RK-17-2020-52pr01.docx


54. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 6. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc. ……...……………………………………

 

 

Ing. Martin Kukla …..………………………………….……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2020 dne 26. 5. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 5. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz