Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 18/2018 - 12. 6. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období listopad 2017 – květen 2018
3 Nabídka pronájmu kancelářských prostor v Bruselu
4 Návrh na uzavření podlicenční smlouvy
5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
6 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
9 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
10 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
11 Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí finančního daru Mikroregionu Novoměstsko
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo
16 Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2018 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
17 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
18 Podlicenční smlouva
19 Návrh na zvýšení závazného ukazatele a návrh střednědobého plánu vč. návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
20 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina
21 Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa
22 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23 Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
24 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Střítež u Jihlavy
25 Prodej nemovitého majetku v k.ú. a obci Těchobuz
26 Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
27 Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
28 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
29 Majetkoprávní příprava akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“, ukončení nájemní smlouvy a uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
30 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace
31 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice
32 Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn - zpřístupnění nových expozic - stavba lešení“
33 Návrh na zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
36 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
37 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Transformace Domova Háj I.“
38 Změna výše částky dotace ve smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
39 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
40 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži příspěvkové organizace
41 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží příspěvkové organizace
42 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace – osobní automobil
43 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace – osobní automobil
44 Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018
45 Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
46 Návrh na schválení spolupráce na projektech podaných do výzvy programu ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR
47 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
48 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise
49 Jmenování hodnoticí komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
50 Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
51 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
52 Projekt „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“
53 Změny ve školském rejstříku
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt „Šance pro každého žáka“
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Pavlíně Havlenové
57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
59 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60 Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018
61 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
62 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
63 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Inovační vouchery 2018“
64 Žádost o spolupráci na projektu „Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí“
65 Projekt RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 4 a finanční zpráva č. 3
66 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ – části 1, 2, 5 a 7
67 Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2017
68 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad
69 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz