Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 18/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2018, které se konalo dne 12. 6. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 6. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana P. Franěk a omluvil neúčast J. Běhounka a J. Fischerové.

Radě kraje byly předloženy návrhy zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

67. Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2017
68. Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
69. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2018
02.  Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období listopad 2017 – květen 2018
03.  Nabídka pronájmu kancelářských prostor v Bruselu
04.  Návrh na uzavření podlicenční smlouvy
05.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
06.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
09.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
10.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
11.  Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí finančního daru Mikroregionu Novoměstsko
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo
16.  Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2018 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
17.  Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
18.  Podlicenční smlouva
19.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele a návrh střednědobého plánu vč. návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
20.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina
21.  Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa
22.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23.  Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
24.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Střítež u Jihlavy
25.  Prodej nemovitého majetku v k.ú. a obci Těchobuz
26.  Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
27.  Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
28.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
29.  Majetkoprávní příprava akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“, ukončení nájemní smlouvy a uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
32.  Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn - zpřístupnění nových expozic - stavba lešení“
30.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace
31.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice
33.  Návrh na zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
36.  Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
37.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Transformace Domova Háj I.“
38.  Změna výše částky dotace ve smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
39.  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
40.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži příspěvkové organizace
41.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží příspěvkové organizace
42.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace – osobní automobil
43.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace – osobní automobil
44.  Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018
45.  Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
46.  Návrh na schválení spolupráce na projektech podaných do výzvy programu ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR
47.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
48.  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise
49.  Jmenování hodnoticí komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
50.  Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
51.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
52.  Projekt „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“
53.  Změny ve školském rejstříku
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt „Šance pro každého žáka“
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Pavlíně Havlenové
57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
58.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
59.  Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
60.  Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018
61.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
67.  Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2017
62.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
63.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Inovační vouchery 2018“
64.  Žádost o spolupráci na projektu „Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí“
65.  Projekt RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 4 a finanční zpráva č. 3
69.  Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
66.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ – části 1, 2, 5 a 7
68.  Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
70.  Rozprava členů rady

Usnesení 1084/18/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 12. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období listopad 2017 – květen 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje přehled aktivit krajské kanceláře v Bruselu v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1085/18/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od listopadu 2017 do května 2018.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-02


03. Nabídka pronájmu kancelářských prostor v Bruselu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o nabídce pronájmu kanceláře v prostorách domu v majetku Plzeňského kraje v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1086/18/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity směřující k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v majetku Plzeňského kraje na adrese Place de Jamblinne de Meux 31, Brusel, pro potřeby kanceláře Kraje Vysočina v  Bruselu. 

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-03, RK-18-2018-03pr01.pdf


04. Návrh na uzavření podlicenční smlouvy

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavření podlicenční smlouvy se společností PKS okna, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1087/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-18-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-04, RK-18-2018-04pr01.pdf


05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1088/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 628 881 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 101 409 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 310 000 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 59 972,50 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 118 125 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 39 374,50 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-18-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-05, RK-18-2018-05pr01.xls


P. Franěk navrhl projednání bodů 06 - 07 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


06. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1089/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 6. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (22. 6. 2018)

termín: 22. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-06, RK-18-2018-06pr01.pdf


07. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1090/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2018-07, př. 1 a RK-18-2018-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 6. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (22. 6. 2018)

termín: 22. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-07, RK-18-2018-07pr01.doc, RK-18-2018-07pr02.pdf


08. Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1091/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-18-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-08, RK-18-2018-08pr01.docx


09. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1092/18/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-18-2018-09, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 6. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (29. 6. 2018), ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-09, RK-18-2018-09pr01.xls, RK-18-2018-09pr02.doc, RK-18-2018-09pr03.doc


10. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1093/18/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-18-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-10, RK-18-2018-10pr01.xls


11. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje na vědomí výsledky hodnocení ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1094/18/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-18-2018-11, př. 1, RK-18-2018-11, př. 2, RK-18-2018-11, př. 3, RK-18-2018-11, př. 4, RK-18-2018-11, př. 5, RK-18-2018-11, př. 6, RK-18-2018-11, př. 7, RK-18-2018-11, př. 8 a RK-18-2018-11, př. 9;

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a  ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a  cestovního ruchu dle materiálu RK-18-2018-11, př. 12.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-11, RK-18-2018-11pr01.pdf, RK-18-2018-11pr02.pdf, RK-18-2018-11pr03.pdf, RK-18-2018-11pr04.pdf, RK-18-2018-11pr05.pdf, RK-18-2018-11pr06.pdf, RK-18-2018-11pr07.pdf, RK-18-2018-11pr08.pdf, RK-18-2018-11pr09.tif, RK-18-2018-11pr10.xls, RK-18-2018-11pr11.xls, RK-18-2018-11pr12.doc


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úředník na úseku cestovního ruchu, informovali radu kraje o žádosti Horáckého folklorního sdružení, z.s., o poskytnutí dotace na zajištění činnosti sdružení v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1095/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s., se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-18-2018-12, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2018-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-12, RK-18-2018-12pr01.pdf, RK-18-2018-12pr02.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úředník na úseku cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1096/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34053) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na realizaci projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ ve výši 77 000 Kč a projektu „Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro profesionální knihovníky“ ve výši 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o  celkovou částku 92 000 Kč určenou na realizaci projektů „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (částka 77 000 Kč) a „Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro profesionální knihovníky“ (částka 15 000 Kč).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-13


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí finančního daru Mikroregionu Novoměstsko

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úředník na úseku cestovního ruchu, seznámili radu kraje s žádostí o poskytnutí dotace Mikroregionu Novoměstsko na strojovou úpravu lyžařských turistických tratí v Mikroregionu Novoměstsko za zimu 2017/2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1097/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč Mikroregionu Novoměstsko, se sídlem Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, IČO 70934258, dle materiálu RK-18-2018-14, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí daru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-14, RK-18-2018-14pr01.pdf, RK-18-2018-14pr02.doc


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úředník na úseku cestovního ruchu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1098/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 9 480 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-18-2018-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2018-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-15, RK-18-2018-15pr01.pdf, RK-18-2018-15pr02.pdf


16. Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2018 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úředník na úseku cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh zařazení nové akce do plánu investic u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1099/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2018 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-18-2018-16, př. 1;

stanoví

u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-16, RK-18-2018-16pr01.xls


17. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úředník na úseku cestovního ruchu, informovali radu kraje o návrhu udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1100/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-18-2018-17, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-17, RK-18-2018-17pr01.pdf


18. Podlicenční smlouva

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úředník na úseku cestovního ruchu, seznámili radu kraje s návrhem uzavření podlicenční smlouvy mezi krajem a MVJ. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1101/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-18-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-18, RK-18-2018-18pr01.DOC, RK-18-2018-18pr02.pdf


19. Návrh na zvýšení závazného ukazatele a návrh střednědobého plánu vč. návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1102/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 585 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 400 585 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu  RK-18-2018-19, př. 18;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 400  585 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-18-2018-19, př. 18;
 • střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2019 – 2021 dle materiálu  RK-18-2018-19, př. 19;
ukládá

odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru školství mládeže a sportu, řediteli Střední průmyslové školy Třebíč, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, řediteli Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou  a řediteli Vyšší odborná školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř po ukončení činností dle materiálů RK-18-2018-19, př. 1, RK-18-2018-19, př. 2, RK-18-2018-19, př. 3, RK-18-2018-19, př. 4, RK-18-2018-19, př. 5, RK-18-2018-19, př. 6, RK-18-2018-19, př. 7, RK-18-2018-19, př. 8, RK-18-2018-19, př. 9, RK-18-2018-19, př. 10, RK-18-2018-19, př. 11, RK-18-2018-19, př. 12, RK-18-2018-19, př. 13, RK-18-2018-19, př. 14, RK-18-2018-19, př. 15, RK-18-2018-19, př. 16, RK-18-2018-19, př. 17 předložit zprávu o provedených službách.

bere na vědomí

objednávky dle materiálů RK-18-2018-19, př. 1, RK-18-2018-19, př. 2, RK-18-2018-19, př. 3, RK-18-2018-19, př. 4, RK-18-2018-19, př. 5, RK-18-2018-19, př. 6, RK-18-2018-19, př. 7, RK-18-2018-19, př. 8, RK-18-2018-19, př. 9, RK-18-2018-19, př. 10, RK-18-2018-19, př. 11, RK-18-2018-19, př. 12, RK-18-2018-19, př. 13, RK-18-2018-19, př. 14, RK-18-2018-19, př. 15, RK-18-2018-19, př. 16, RK-18-2018-19, př. 17;

bere na vědomí

kompletní střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle  materiálu RK-18-2018-19, př. 19;

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2023), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Střední průmyslová škola Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř (31. 12. 2025), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2024), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2025)

termín: 31. 12. 2025

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-19, RK-18-2018-19pr01.docx, RK-18-2018-19pr02.pdf, RK-18-2018-19pr03.DOCX, RK-18-2018-19pr04.PDF, RK-18-2018-19pr05.docx, RK-18-2018-19pr06.pdf, RK-18-2018-19pr07.docx, RK-18-2018-19pr08.pdf, RK-18-2018-19pr09.docx, RK-18-2018-19pr10.docx, RK-18-2018-19pr11.pdf, RK-18-2018-19pr12.docx, RK-18-2018-19pr13.pdf, RK-18-2018-19pr14.docx, RK-18-2018-19pr15.pdf, RK-18-2018-19pr16.docx, RK-18-2018-19pr17.pdf, RK-18-2018-19pr18.xls, RK-18-2018-19pr19.xls


20. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1103/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 527 847,31 Kč určenou na financování projektu „Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“;
 • převod konečného zůstatku ve výši 527  923,47 Kč na zvláštním účtu projektu „Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina“ včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv, a to z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (12. 6. 2018)

termín: 12. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-20, RK-18-2018-20pr01.xls, RK-18-2018-20pr02.xlsx


21. Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyjmutí nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1104/18/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2018-21, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Krajem Vysočina a  Dobročinným fondem ViZa dle materiálu RK-18-2018-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-21, RK-18-2018-21pr01.pdf, RK-18-2018-21pr02.doc


22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1105/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-18-2018-22, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-22, RK-18-2018-22pr01.pdf


23. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vydání předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1106/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-18-2018-23, př. 1 a RK-18-2018-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-23, RK-18-2018-23pr01.pdf, RK-18-2018-23pr02.pdf


24. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Střítež u Jihlavy

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1107/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-18-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-24, RK-18-2018-24pr01.pdf


25. Prodej nemovitého majetku v k.ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi hlasováním rozhodla o stažení materiálu z programu jednání. Pro 5 hlasů, proti 0, zdrželi se 2.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-25, RK-18-2018-25pr01.pdf, RK-18-2018-25pr02.doc, RK-18-2018-25pr03.pdf, RK-18-2018-25pr04.doc, RK-18-2018-25pr05.doc, RK-18-2018-25pr06.doc, RK-18-2018-25pr07.doc


V. Novotný navrhl projednání bodů 26 - 29, 32 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


26. Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"

Usnesení 1108/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr propachtování nemovitého majetku v rozsahu materiálu RK-18-2018-26, př.  1. 

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-26, RK-18-2018-26pr01.doc


27. Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1109/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2018-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-27, RK-18-2018-27pr01.xls


28. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1110/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-18-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-28, RK-18-2018-28pr01.xlsx


29. Majetkoprávní příprava akce „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“, ukončení nájemní smlouvy a uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Usnesení 1111/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít v rámci realizace stavby „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 449/2014-SML ze dne 6. 6. 2014, v evidenci smluv Kraje Vysočina evidované pod ID 76316 ve znění dle materiálu RK-18-2018-29, př. 1., mezi budoucím oprávněným Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, jako budoucím povinným;
 • uzavřít v rámci realizace stavby „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 24, na straně pronajímatele, Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 448/2014-SML ze dne 6. 6. 2014, v evidenci smluv Kraje Vysočina evidovanou pod ID 76315, ve znění dle materiálu RK-18-2018-29, př. 2, a to ke dni 31. 12. 2017.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-29, RK-18-2018-29pr01.doc, RK-18-2018-29pr02.doc


32. Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn - zpřístupnění nových expozic - stavba lešení“

Usnesení 1112/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočinou na straně nájemce a Lesy České republiky, státní podnik, na straně pronajímatele, smlouvu o nájmu dle materiálu RK-18-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-32, RK-18-2018-32pr01.doc, RK-18-2018-32pr02.pdf


30. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1113/18/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do okamžiku rozhodnutí rady kraje o výběru dodavatele.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-30, RK-18-2018-30pr01.pdf


31. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1114/18/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný do okamžiku rozhodnutí rady kraje o výběru dodavatele.

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-31, RK-18-2018-31pr01.pdf


33. Návrh na zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu rozhodnutí o zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - objekt volnočasových aktivit" do rozpočtu kraje. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. Předkladatelé doporučení rady akceptovali a požádali o stažení tohoto materiálu z programu jednání.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-33


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací na provoz Family Pointů v kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1115/18/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-34, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-34, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-34, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 120 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-34, př. 4;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-34, RK-18-2018-34pr01.doc, RK-18-2018-34pr02.doc, RK-18-2018-34pr03.doc, RK-18-2018-34pr04.doc


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací na provoz Senior Pointů v kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1116/18/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-35, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-35, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-35, př. 3;

- Městu Pehřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2018, dle materiálu RK-18-2018-35, př. 4;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-35, RK-18-2018-35pr01.doc, RK-18-2018-35pr02.doc, RK-18-2018-35pr03.doc, RK-18-2018-35pr04.doc


36. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení návrhy rozpočtů PO za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1117/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-36, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-36, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 800 000 Kč (s určením pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci ve výši 250 000 Kč a Domov Lidmaň, příspěvkovou organizaci, ve výši 550 000 Kč) a § 4350 – Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč (s  určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkovou organizaci) při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o celkovou částku 1 000 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Háj, příspěvkové organizace, o částku 250 000 Kč, Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč a Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, o částku 550 000 Kč k nákupu automobilu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-18-2018-36, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-18-2018-36, př. 2;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace, ve výši 140 000 Kč, Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, ve výši 585 000 Kč, Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ve výši 100 000 Kč a Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, ve výši 50 000 Kč;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociální věci:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018:

- celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-18-2018-36, př. 1;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-18-2018-36, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2018;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření k  30. 6. 2018 a rozborů hospodaření k 30. 9. 2018 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2018 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:

- provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2018;

- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;

- promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2018 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

- předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2018 v termínu do 1. 8. 2018 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 společně s výhledem do konce roku 2018 v termínu do 19. 10. 2018;

- zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

- informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018), ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-36, RK-18-2018-36pr01.xls, RK-18-2018-36pr02.xls, RK-18-2018-36pr03.pdf, RK-18-2018-36pr04.pdf


37. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Transformace Domova Háj I.“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1118/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 3 394 629,55 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace Domova Háj I.“, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-37, RK-18-2018-37pr01.pdf, RK-18-2018-37pr02.pdf, RK-18-2018-37pr03.pdf


38. Změna výše částky dotace ve smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o partnerství se Základní školou Nové Město na Moravě, Malá 154. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1119/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o partnerství se Základní školou Nové Město na Moravě, Malá 154, IČO  70832803 v rámci výzvy č. 30_18_008 dle materiálu RK-18-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-38, RK-18-2018-38pr01.doc


39. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace organizaci Diecézní charita Brno na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1120/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství ve výši 200 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-39, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2018-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-39, RK-18-2018-39pr01.pdf, RK-18-2018-39pr02.doc, RK-18-2018-39pr03.pdf


P. Franěk navrhl projednání bodů 40 - 43 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži příspěvkové organizace

Usnesení 1121/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • žehlící stůl s žehličkou, inventární číslo: 10000112, rok pořízení 2004, pořizovací cena 108 141,20 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč
 • parní sterilizátor Vacusteri, inventární číslo 10000070, rok pořízení 1999, pořizovací cena 101 277,60 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč

a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov ve Věži, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-40


41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží příspěvkové organizace

Usnesení 1122/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku - automatického pracího stroje Primus, inventární číslo 453929, rok pořízení 1998, pořizovací cena 102 754,80 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov ve Zboží, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-41


42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace – osobní automobil

Usnesení 1123/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku - osobního automobilu Opel Zafira, inventární číslo: 7558, rok pořízení 2011, rok první registrace vozidla 2007, pořizovací cena 200 700,- Kč, zůstatková cena k 30. 4. 2018 je 12 189,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018), Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-42


43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace – osobní automobil

Usnesení 1124/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku - osobní automobil VW Transporter, inventární číslo: HIM 22000068, rok pořízení 2000, rok první registrace vozidla 2000, pořizovací cena 641 997,- Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2018 je 0,- Kč a jeho nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018), Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-43


44. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1125/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

podání žádosti, včetně související přílohy, o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018, vyhlášené Ministerstvem práce a  sociálních věcí, dle materiálů RK-18-2018-44, př. 1 a RK-18-2018-44, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2018-44, př. 2;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-44, RK-18-2018-44pr01.docx, RK-18-2018-44pr02.doc


45. Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno, určené na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1126/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 169 500 Kč při současném snížení §  4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00053) o částku 169 500 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb ve výši 169 500 Kč organizaci Diecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260, na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč dle materiálu RK-18-2018-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2018-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 7. 2018), Odbor ekonomický (15. 7. 2018)

termín: 15. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-45, RK-18-2018-45pr01.pdf, RK-18-2018-45pr02.doc


46. Návrh na schválení spolupráce na projektech podaných do výzvy programu ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s účastí Domova pro seniory Onšov, příspěvkové organizace, jako aplikačního garanta s finančním příspěvkem na projektech „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ a „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a  korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1127/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s účastí Domova pro seniory Onšov, příspěvkové organizace, jako aplikačního garanta s finančním příspěvkem na projektech „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ a „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“ dle materiálů RK-18-2018-46, př. 1 a RK-18-2018-46, př. 3;

schvaluje
 • zapojení Kraje Vysočina do projektů „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ a  „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u  seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“ v rozsahu uvedeném v materiálu RK-18-2018-46, př. 1 a v materiálu RK-18-2018-46, př. 3;
 • Letter of Intent dle materiálu RK-18-2018-46, př. 2 pro projekt „Rehabilitace polykání, hlasu a řeči pro seniory“ a dle materiálu RK-18-2018-46, př. 4 pro projekt „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“.

 

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-46, RK-18-2018-46pr01.doc, RK-18-2018-46pr02.docx, RK-18-2018-46pr03.doc, RK-18-2018-46pr04.docx


47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1128/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • nákladního automobilu LIAZ 150.261, inventární číslo 3-2, rok výroby 1990, rok pořízení 12/1992, pořizovací cena 319 568 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • autobusu Karosa LC73520, inventární číslo 3-5, rok výroby 1986, rok pořízení 1992, pořizovací cena 421 780 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-18-2018-47.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-47


48. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – nominační komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádali radu kraje o jmenování nominační komise pro výše uvedená ocenění. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1129/18/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-18-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-48, RK-18-2018-48pr01.pdf


49. Jmenování hodnoticí komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh jmenování hodnoticí komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1130/18/2018/RK

Rada kraje
jmenuje
 • hodnoticí komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Magda Vaňková, Jan Burda, Martin Limon;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnoticí komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 6. 2018)

termín: 12. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-49


50. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení čtyř žadatelů do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1131/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2018/2019:

 • Kristýnu Sochorkovou, studentku Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 2;
 • Nikolu Velátovou, studentku Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 3;
 • Michaelu Vališovou, studentku Gymnázia Jihlava, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 4;
 • Mikuláše Festu, studenta Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2018-50, př. 5.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-50, RK-18-2018-50pr01.pdf, RK-18-2018-50pr02.pdf, RK-18-2018-50pr03.pdf, RK-18-2018-50pr04.pdf, RK-18-2018-50pr05.pdf


51. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení návrh jednorázového pořízení propagačních předmětů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1132/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-18-2018-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-51, RK-18-2018-51pr01.xlsx


52. Projekt „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o současném stavu realizace výše uvedeného projektu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1133/18/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o situaci v projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ realizovaného Vyšší odbornou školou a  Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-18-2018-52.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-52


53. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o záměrech změn ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1134/18/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyjádření OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2018-53, př. 1 kódy 1A a 2A.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-53, RK-18-2018-53pr01.xls


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz  u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1135/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz  u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 8 520 Kč na realizaci soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2018 open.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-54, RK-18-2018-54pr01.pdf


55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt „Šance pro každého žáka“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1136/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 051 179 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 1 051 179 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-18-2018-55.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-55


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Pavlíně Havlenové

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Pavlíny Havlenové o finanční dar na podporu sportovní činnosti v disciplínách extrémních závodů v zásahové protipožární činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1137/18/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 16. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-56, RK-18-2018-56pr01.pdf


57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1138/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 880 386,00 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 283 854,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání v celkové výši 1 164 240,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 o částku 339 784,00 Kč
  • Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO  60418427 o částku 283 854,80 Kč
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 540 602,00 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-18-2018-57.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-57


58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s žádostí Dámského házenkářského klubu Slavoj Žirovnice,  z.s. o finanční dar na účast na mezinárodním házenkářském turnaji CELL CUP v Maďarsku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1139/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice,  z.s., se sídlem Nová 757, 394 68 Žirovnice, IČO: 22760105 ve výši 15 000 Kč dle materiálu RK-18-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (16. 7. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (16. 7. 2018)

termín: 16. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-58, RK-18-2018-58pr01.pdf


59. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, na úhradu nákladů spojených s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1140/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 140 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-59, RK-18-2018-59pr01.pdf


60. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2018. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1141/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2018-60, př. 3:

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-60, RK-18-2018-60pr01.pdf, RK-18-2018-60pr02.pdf, RK-18-2018-60pr03.pdf


61. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o návrhu změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1142/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-61, RK-18-2018-61pr01.xls


67. Poskytnutí věcných a finančních darů – Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2017

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí věcných a finančních darů za nejlepší práce v soutěži Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1143/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-67, RK-18-2018-67pr01.xls, RK-18-2018-67pr02.docx, RK-18-2018-67pr03.doc


62. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s darováním nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1144/18/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1570 za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2018-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-62, RK-18-2018-62pr01.pdf, RK-18-2018-62pr02.pdf


63. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Inovační vouchery 2018“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Inovační vouchery 2018“. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1145/18/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-63, RK-18-2018-63pr01.pdf, RK-18-2018-63pr02.pdf, RK-18-2018-63pr03.pdf


64. Žádost o spolupráci na projektu „Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem zapojení kraje do výše uvedeného projektu.

Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelce materiál k dopracování. I. Fryšová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-64, RK-18-2018-64pr01.PDF, RK-18-2018-64pr02.doc


65. Projekt RUMOBIL – Zpráva o průběhu projektu č. 4 a finanční zpráva č. 3

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí zprávu o průběhu projektu a finanční zprávu v rámci projektu „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change“, kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1146/18/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 4 a finanční zprávě č. 3 dle materiálu RK-18-2018-65, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit zprávu o průběhu projektu č. 4 a finanční zprávu č. 3 orgánu kontroly 1. stupně.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-65, RK-18-2018-65pr01.pdf, RK-18-2018-65pr02.doc


69. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu udělení Ceny Vesnice Kraje Vysočina vítězné obci Vepříkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1147/18/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437;
 • poskytnout dar obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-18-2018-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-69, RK-18-2018-69pr01.pdf, RK-18-2018-69pr02.doc


66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – služby TCK“ – části 1, 2, 5 a 7

J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1148/18/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-66, RK-18-2018-66pr01.docx, RK-18-2018-66pr02.zip, RK-18-2018-66pr03.docx


68. Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1149/18/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad a § 6172 Činnost regionální správy, spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 610 tis. Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o  částku 610 tis. Kč za účelem zajištění výdajů souvisejících s objektovou bezpečností budov sídla kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (12. 6. 2018), Oddělení hospodářské správy (12. 6. 2018)

termín: 12. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2018-68


70. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 18/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 6. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Franěk

náměstek hejtmana Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Kukla                              …..………………………………….……

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                             …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2018 dne 12. 6. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 6. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz