Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 18/2019 - 4. 6. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
3 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
4 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.
5 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
6 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
7 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
8 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
9 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
10 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
11 Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
12 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
13 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
14 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019
16 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
17 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
18 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
20 Poskytnutí dotace na akci KoresponDance 2019
21 Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
22 Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
23 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
24 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
25 Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina
26 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
27 Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
28 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
29 Úprava rozpočtu projektu v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
30 3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
32 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
33 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
34 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
36 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru
37 Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“
38 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
39 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
40 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
41 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
42 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves
43 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
44 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
45 Koupě pozemků, změna majetkového správce v k. ú. a obci Humpolec
46 Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
47 Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
48 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
49 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
50 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
51 Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/150 Pavlíkov - Leštinka“
52 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
53 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
55 Hry IX. letní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
56 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
57 Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019
58 Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách
59upr1 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz