Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 18/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2019, které se konalo dne 4. 6. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2019

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 6. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše, P. Pacala a pozdní příchod J. Fischerové.

Poté přednesl návrh na stažení bodu 56. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů (Zdrojové materiály: RK-18-2019-56) z programu jednání.

Rada kraje vznesený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2019
02.  Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
03.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
04.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.
05.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
06.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
07.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
08.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
09.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
10.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
11.  Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
12.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
13.  Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
14.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019
16.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
17.  Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
18.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
20.  Poskytnutí dotace na akci KoresponDance 2019
21.  Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
22.  Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
23.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
24.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
25.  Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina
26.  12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
27.  Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
28.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
29.  Úprava rozpočtu projektu v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
30.  3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
32.  Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
33.  Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
34.  Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
36.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru
38.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
39.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
40.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
41.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
42.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves
44.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
47.  Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
49.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
51.  Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/150 Pavlíkov - Leštinka“
37.  Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“
43.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
45.  Koupě pozemků, změna majetkového správce v k. ú. a obci Humpolec
46.  Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
48.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
50.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
52.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
53.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
55.  Hry IX. letní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
56.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
57.  Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019
58.  Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách
59.  Rozprava členů rady

Usnesení 0971/18/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 4. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem aktualizace ZUR Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0972/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pořídit návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ČEPS, a.s. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu RK-18-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-02, RK-18-2019-02pr01.pdf, RK-18-2019-02pr02.pdf


03. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0973/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 1;
 • Průvodní zprávu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 3;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 5.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-03, RK-18-2019-03pr01.docx, RK-18-2019-03pr02.docx, RK-18-2019-03pr03.docx, RK-18-2019-03pr04.docx, RK-18-2019-03pr05.doc, RK-18-2019-03pr06.doc


04. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vyhlášení Programu na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0974/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. dle materiálu RK-18-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-04, RK-18-2019-04pr01.pdf


05. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0975/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 18 366 460 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční posílení programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotací, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-18-2019-05, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2019-05, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu RK-18-2019-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-05, RK-18-2019-05pr01.pdf, RK-18-2019-05pr02.pdf, RK-18-2019-05pr03.pdf


06. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0976/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-06, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-06, RK-18-2019-06pr01.pdf, RK-18-2019-06pr02.pdf


07. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0977/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-07, př. 4;
 • neposkytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-07, př. 5;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-07, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-07, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-07, RK-18-2019-07pr01.pdf, RK-18-2019-07pr02.pdf, RK-18-2019-07pr03.pdf, RK-18-2019-07pr04.pdf, RK-18-2019-07pr05.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 08 - 10 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


08. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0978/18/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0330 a PR01537.1535, za podmínek uvedených v materiálech RK-18-2019-08, př. 3RK-18-2019-08, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-08, RK-18-2019-08pr01.pdf, RK-18-2019-08pr02.pdf, RK-18-2019-08pr03.pdf, RK-18-2019-08pr04.pdf


09. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0979/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-09, RK-18-2019-09pr01.pdf, RK-18-2019-09pr02.pdf, RK-18-2019-09pr03.pdf, RK-18-2019-09pr04.pdf, RK-18-2019-09pr05.pdf, RK-18-2019-09pr06.pdf, RK-18-2019-09pr07.docx, RK-18-2019-09pr08.doc, RK-18-2019-09pr09.doc, RK-18-2019-09pr10.pdf


10. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0980/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-18-2019-10, př. 5 a RK-18-2019-10, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-10, RK-18-2019-10pr01.pdf, RK-18-2019-10pr02.pdf, RK-18-2019-10pr03.pdf, RK-18-2019-10pr04.pdf, RK-18-2019-10pr05.doc, RK-18-2019-10pr06.doc


11. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým Vyhodnocením naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0981/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-11, RK-18-2019-11pr01.doc, RK-18-2019-11pr02.doc, RK-18-2019-11pr03.xlsx, RK-18-2019-11pr04.doc


12. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál obsahující přehled čerpání finančních prostředků EU. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0982/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-18-2019-12, př. 1 a RK-18-2019-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-12, RK-18-2019-12pr01.docx, RK-18-2019-12pr02.docx


13. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku pro rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0983/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275;
 • poskytnout dar obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-18-2019-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-13, RK-18-2019-13pr01.pdf, RK-18-2019-13pr02.doc


14. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného Programu. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0984/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-14, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-14, př. 6.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-14, RK-18-2019-14pr01.pdf, RK-18-2019-14pr02.pdf, RK-18-2019-14pr03.pdf, RK-18-2019-14pr04.pdf, RK-18-2019-14pr05.pdf, RK-18-2019-14pr06.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s návrhem přijetí státní dotace na realizaci projektů „KPBI“, „Divadlo“ a projektu „Podpora prevence". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0985/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 138 400 Kč určenou na realizaci projektu „KPBI“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 384 800 Kč na realizaci projektu „Divadlo“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 2 a na realizaci projektu „Podpora prevence“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 41 600 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 41 600 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 41 600 Kč projektu „KPBI“;
 • použití finančních prostředků z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti v min. celkově výši 79 689 Kč projektů „Divadlo“ a „Podpora prevence“.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (4. 6. 2019)

termín: 4. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-15, RK-18-2019-15pr01.pdf, RK-18-2019-15pr02.pdf, RK-18-2019-15pr03.pdf


16. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Z jednání se omluvil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0986/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje 

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu RK-18-2019-16, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu RK-18-2019-16, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 4;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Milana Vojty, MBA, M.A., za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-18-2019-16, př. 5.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-16, RK-18-2019-16pr01.xls, RK-18-2019-16pr02.xls, RK-18-2019-16pr03.pdf, RK-18-2019-16pr04.pdf, RK-18-2019-16pr05.pdf


17. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0987/18/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-17, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-17, RK-18-2019-17pr01.pdf


18. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace obcím kraje na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0988/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 800  000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-18-2019-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2019-18, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 800 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-18, RK-18-2019-18pr01.pdf, RK-18-2019-18pr02.pdf


19. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0989/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši  1 286 780 Kč dle materiálu RK-18-2019-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-18-2019-19, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 222 999 Kč dle materiálu RK-18-2019-19, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-19, RK-18-2019-19pr01.pdf, RK-18-2019-19pr02.pdf, RK-18-2019-19pr03.pdf


20. Poskytnutí dotace na akci KoresponDance 2019

J. Fischerová informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace společnosti Centrum choreografického rozvoje SE. S. TA, z. s., na podporu mezinárodního festivalu KoresponDance 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0990/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury společnosti Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s., Václavkova 343/20, Praha 6, IČ: 01475819 ve výši 120 000 Kč na pořádání akce KoresponDance 2019 dle materiálu RK-18-2019-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2019-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-20, RK-18-2019-20pr01.pdf, RK-18-2019-20pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 - 24 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


21. Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0991/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-18-2019-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-21, RK-18-2019-21pr01.pdf, RK-18-2019-21pr02.doc


22. Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0992/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 17 395 697,70 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor ekonomický (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-22


23. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

Usnesení 0993/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-23, př. 3;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na dokončení akce technologie datového centra včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 8 820 190 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 820 190 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 8 820 190 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor ekonomický (18. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-23, RK-18-2019-23pr01.pdf, RK-18-2019-23pr02.pdf, RK-18-2019-23pr03.pdf


24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

Usnesení 0994/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-24, př. 3;

souhlasí

s obměnou skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 50 % z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu 50 % z předpokládané pořizovací ceny nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 50 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-24, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 566 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 566 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 566 000 Kč za účelem úhrady maximálně 50 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor ekonomický (18. 6. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-24, RK-18-2019-24pr01.pdf, RK-18-2019-24pr02.docx, RK-18-2019-24pr03.pdf, RK-18-2019-24pr04.pdf


25. Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o stanovení maximální platby určené na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v kraji. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0995/18/2019/RK

Rada kraje
stanoví

maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovosti v částce 500 Kč/hod.;

ukládá

ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby ve výši 500 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství od 1. 7. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 7. 2019)

termín: 1. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-25


26. 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyhlášení 12. ročníku celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0996/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit vyhlášení dvanáctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“; 
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-18-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-26, RK-18-2019-26pr01.doc


27. Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje na vědomí informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0997/18/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o záměru výstavby lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje v návaznosti na Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina deklarovat finanční podporu části investičních nákladů spojených s výstavbou lůžkového hospice odpovídající maximálně 30 % projektovaných investičních nákladů a části nákladů na projektovou dokumentaci dle materiálu RK-18-2019-27, př. 1, za předpokladu, že bude projekt ze strany Ministerstva zdravotnictví podpořen rozhodnutím o přidělení dotace, maximálně však do výše 20 150 tis. Kč uvolňovaných dle skutečné realizace projektu.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 6. 2019), Odbor sociálních věcí (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-27, RK-18-2019-27pr01.pdf, RK-18-2019-27pr02.pdf, RK-18-2019-27pr03.pdf, RK-18-2019-27pr04.pdf, RK-18-2019-27pr05.pdf, RK-18-2019-27pr06.pdf, RK-18-2019-27pr07.pdf


28. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0998/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-28, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-28, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-28, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-28, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-28, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-28, RK-18-2019-28pr01.pdf, RK-18-2019-28pr02.pdf, RK-18-2019-28pr03.pdf, RK-18-2019-28pr04.pdf, RK-18-2019-28pr05.pdf, RK-18-2019-28pr06.pdf


29. Úprava rozpočtu projektu v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu úpravy rozpočtu projektu v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0999/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

upravený rozpočet projektu „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ a přehled požadovaný prostředků od MPSV v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 dle materiálu  RK-18-2019-29, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat Ministerstvu práce a sociálních věcí upravený rozpočet projektu „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ a přehled požadovaných prostředků od MPSV v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 dle materiálu  RK-18-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (7. 6. 2019)

termín: 7. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-29, RK-18-2019-29pr01.docx


30. 3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1000/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-18-2019-30, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-18-2019-30, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (7. 6. 2019)

termín: 7. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-30, RK-18-2019-30pr01.pdf, RK-18-2019-30pr02.pdf


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1001/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-31, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2019-31, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-31, RK-18-2019-31pr01.pdf, RK-18-2019-31pr02.doc, RK-18-2019-31pr03.pdf


32. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s přehledem hospodaření Kraje Vysočina v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1002/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2018 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-32, RK-18-2019-32pr01.pdf


33. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předložené účetní závěrce Kraje Vysočina sestavené k 31. 12. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1003/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-33, RK-18-2019-33pr01.pdf, RK-18-2019-33pr02.pdf, RK-18-2019-33pr03.pdf, RK-18-2019-33pr04.pdf, RK-18-2019-33pr05.pdf, RK-18-2019-33pr06.pdf, RK-18-2019-33pr07.pdf, RK-18-2019-33pr08.pdf, RK-18-2019-33pr09.doc


34. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1004/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2019-34, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-34, RK-18-2019-34pr01.pdf, RK-18-2019-34pr02.pdf, RK-18-2019-34pr03.pdf


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1005/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit převod finančních prostředků v celkové výši 100 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 75 000 000 Kč) dle materiálu RK-18-2019-35, př. 2 a investic k realizaci z přílohy D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč) dle materiálu RK-18-2019-35, př. 3;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 75 000 000 Kč na nově zařazované akce do přílohy D1A dle seznamu RK-18-2019-35, př. 2;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-18-2019-35, př. 3;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-18-2019-35, př. 4.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-35, RK-18-2019-35pr01.pdf, RK-18-2019-35pr02.pdf, RK-18-2019-35pr03.pdf, RK-18-2019-35pr04.pdf

  

J. Běhounek navrhl projednání bodů 36, 38 - 42, 44, 47, 49, 51 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


36. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru

Usnesení 1006/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-18-2019-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-36, RK-18-2019-36pr01.xls


38. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina a pro potřebu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

Usnesení 1007/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky: 

 • dle materiálu RK-18-2019-38, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • dle materiálu RK-18-2019-38, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu obvyklou v celkové výši 498 000 Kč, tj. 240 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-38, RK-18-2019-38pr01.xlsx, RK-18-2019-38pr02.xlsx


39. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 1008/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-39, RK-18-2019-39pr01.doc


40. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 1009/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle RK-18-2019-40, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-18-2019-40, př. 2, RK-18-2019-40, př. 3, RK-18-2019-40, př. 4, RK-18-2019-40, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-40, RK-18-2019-40pr01.xlsx, RK-18-2019-40pr02.docx, RK-18-2019-40pr03.docx, RK-18-2019-40pr04.docx, RK-18-2019-40pr05.docx


41. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1010/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-18-2019-41, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-41, RK-18-2019-41pr01.xls


42. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Červená Lhota, Útěchovičky a Velká Ves

Usnesení 1011/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky: 

 • par. č. 2180 o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Červená Lhota
 • par. č. 524/4 o výměře 290 m2, par. č. 524/8 o výměře 213 m2 a par. č. 524/12 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Útěchovičky
 • par. č. 1212/65 o výměře 318 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec 

od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů RK-18-2019-42, př. 1 a RK-18-2019-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-42, RK-18-2019-42pr01.docx, RK-18-2019-42pr02.docx


44. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1012/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-44, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 9. 2019)

termín: 27. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-44, RK-18-2019-44pr01.xls


47. Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou

Usnesení 1013/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci bývalou část silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-47, RK-18-2019-47pr01.pdf, RK-18-2019-47pr02.pdf


49. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1014/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2019-49, př. 1 a RK-18-2019-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-49, RK-18-2019-49pr01.xlsx, RK-18-2019-49pr02.xlsx


51. Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/150 Pavlíkov - Leštinka“

Usnesení 1015/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy  České republiky, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 374 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou dle materiálu RK-18-2019-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (21. 6. 2019)

termín: 21. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-51, RK-18-2019-51pr01.doc


37. Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výše uvedeném návrhu majetkoprávní přípravy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1016/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Moravy, s. p., se sídlem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným, a Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 1, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“;
 • uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Moravy, s. p., se sídlem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 2 v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“;
 • uzavřít „Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ mezi vlastníkem pozemků, kterým je ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Krajem Vysočina jako stavebníkem, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 3, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“ – přeložky STL plynárenského zařízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-37, RK-18-2019-37pr01.doc, RK-18-2019-37pr02.docx, RK-18-2019-37pr03.pdf


43. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1017/18/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-43, RK-18-2019-43pr01.pdf, RK-18-2019-43pr02.pdf, RK-18-2019-43pr03.pdf, RK-18-2019-43pr04.doc


45. Koupě pozemků, změna majetkového správce v k. ú. a obci Humpolec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1018/18/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-45, RK-18-2019-45pr01.doc, RK-18-2019-45pr02.doc, RK-18-2019-45pr03.pdf


46. Uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby a předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zajištění správy rozestavěné stavby s následným předáním do užívání Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1019/18/2019/RK

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ dle materiálu RK-18-2019-46, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-18-2019-46, př. 3, kterým se vyjímá část pozemků z hospodaření školy dle GP na vyznačení budovy v KN;
 • dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2019-46, př. 4, kterým se předává do hospodaření nově pořízená stavba „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-46, RK-18-2019-46pr01.pdf, RK-18-2019-46pr02.doc, RK-18-2019-46pr03.doc, RK-18-2019-46pr04.doc


48. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1020/18/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

výběr dodavatele druhého v pořadí v provedeném hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" dle Protokolu o 2. jednání hodnotící komise dle materiálu RK-18-2019-48, př. 1;

rozhoduje

 • změnit usnesení 0875/16/2019/RK tak, že text "Rada kraje rozhoduje vybrat účastníka zadávacího řízení MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO 150 50 050 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" se ruší;
 • vybrat účastníka zadávacího řízení STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (7. 6. 2019)

termín: 7. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-48, RK-18-2019-48pr01.pdf


50. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1021/18/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-50, RK-18-2019-50pr01.pdf, RK-18-2019-50pr02.pdf, RK-18-2019-50pr03.pdf, RK-18-2019-50pr04.pdf, RK-18-2019-50pr05.doc


52. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1022/18/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením smlouvy o podnájmu v obsahu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 1 s podmínkou úpravy počátku užívacího vztahu nejdříve od 4. 6. 2019;
 • s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-18-2019-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-52, RK-18-2019-52pr01.pdf, RK-18-2019-52pr02.doc, RK-18-2019-52pr03.pdf, RK-18-2019-52pr04.doc


53. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem vyhlášení Programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1023/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ dle materiálu RK-18-2019-53, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-53, RK-18-2019-53pr01.pdf


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1024/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu RK-18-2019-54, př. 1

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 8. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 8. 2019)

termín: 30. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-54, RK-18-2019-54pr01.pdf


55. Hry IX. letní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření darovacích smluv pro trenéry sportů a vlajkonoše krajské výpravy na LODM 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1025/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2019-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (23. 6. 2019)

termín: 23. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-55, RK-18-2019-55pr01.pdf


56. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-56


57. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o udržitelnosti aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ a jejich financování v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1026/18/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-57, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-18-2019-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-57, RK-18-2019-57pr01.pdf, RK-18-2019-57pr02.doc


58. Spolupráce při realizaci programu P-Tech na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve středních školách

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh realizace pilotního ověření programu P-Tech zaměřeného na rozvoj kompetencí v oblasti digitálních technologií ve středních školách v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1027/18/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít: 

 • dohodu o spolupráci při rozvoji a podpoře programu P-Tech dle materiálu RK-18-2019-58, př. 2;
 • memorandum dle materiálu RK-18-2019-58, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2019-58, RK-18-2019-58pr01.doc


59. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.   

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 6. 2019, v 7:30 hod.

  

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Kukla                                                …..………………………………….……

 

 

  

Ing. Jana Fialová                                                …..………………………………….……

 

  

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2019 dne 4. 6. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 6. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz