Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-18-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 18/2020, které se bude konat dne 2.6.2020 v 7:15 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2020
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
  (P. Pavlinec, RK-18-2020-02)
 3. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020
  (P. Pavlinec, RK-18-2020-03)
 4. Podpora poptávky v regionální ekonomice - vouchery - rámcové zadání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
  (P. Pavlinec, RK-18-2020-04)
 5. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
  (P. Pavlinec, RK-18-2020-05)
 6. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (P. Pavlinec, RK-18-2020-06)
 7. Smlouva s krajskými nemocnicemi o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz)
  (P. Pavlinec, S. Měrtlová, RK-18-2020-07)
 8. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-18-2020-08)
 9. Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví
  (S. Měrtlová, RK-18-2020-09)
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
  (S. Měrtlová, RK-18-2020-10)
 11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
  (S. Měrtlová, RK-18-2020-11)
 12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“
  (S. Měrtlová, RK-18-2020-12)
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-18-2020-13)
 14. Projektový záměr Vysočina Open BIM
  (H. Strnadová, P. Pavlinec, RK-18-2020-14)
 15. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“
  (H. Strnadová, RK-18-2020-15)
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
  (H. Strnadová, RK-18-2020-16)
 17. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (H. Strnadová, RK-18-2020-17)
 18. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Šteklová, RK-18-2020-18)
 19. Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (I. Šteklová, RK-18-2020-19)
 20. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (I. Šteklová, RK-18-2020-20)
 21. Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
  (I. Šteklová, RK-18-2020-21)
 22. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-18-2020-22)
 23. Přijetí věcného daru od společnosti Jakes Invest s.r.o.
  (I. Šteklová, RK-18-2020-23)
 24. Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
  (D. Buřičová, RK-18-2020-24)
 25. Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků na roky 2020-2023
  (D. Buřičová, RK-18-2020-25)
 26. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020
  (A. Krištofová, RK-18-2020-26)
 27. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
  (A. Krištofová, RK-18-2020-27)
 28. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
  (A. Krištofová, RK-18-2020-28)
 29. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023
  (A. Krištofová, RK-18-2020-29)
 30. Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů
  (A. Krištofová, RK-18-2020-30)
 31. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu
  (V. Švarcová, RK-18-2020-31)
 32. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021
  (V. Švarcová, RK-18-2020-32)
 33. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-18-2020-33)
 34. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (V. Švarcová, RK-18-2020-34)
 35. Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
  (L. Seidl, RK-18-2020-35)
 36. Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
  (L. Seidl, RK-18-2020-36)
 37. Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR
  (L. Seidl, RK-18-2020-37)
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“
  (L. Seidl, RK-18-2020-38)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-18-2020-39)
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově
  (L. Seidl, RK-18-2020-40)
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-18-2020-41)
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-18-2020-42)
 43. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (L. Seidl, RK-18-2020-43)
 44. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (L. Seidl, RK-18-2020-44)
 45. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048
  (L. Seidl, RK-18-2020-45)
 46. Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Fryšová, L. Seidl, RK-18-2020-46)
 47. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
  (I. Fryšová, RK-18-2020-47)
 48. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019
  (I. Fryšová, RK-18-2020-48)
 49. Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+
  (I. Fryšová, RK-18-2020-49)
 50. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"
  (I. Fryšová, RK-18-2020-50)
 51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – informace a ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
  (I. Fryšová, RK-18-2020-51)
 52. Závěrečná práva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (OPŽP)
  (I. Fryšová, RK-18-2020-52)
 53. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“
  (I. Fryšová, RK-18-2020-53)
 54. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-18-2020-54)
 55. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-18-2020-55)
 56. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Fryšová, RK-18-2020-56)
 57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Fryšová, RK-18-2020-57)
 58. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Fryšová, RK-18-2020-58)
 59. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov
  (P. Kolář, RK-18-2020-59)
 60. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
  (P. Kolář, RK-18-2020-60)
 61. Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice
  (P. Kolář, RK-18-2020-61)
 62. Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec
  (P. Kolář, RK-18-2020-62)
 63. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-18-2020-63)
 64. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-18-2020-64)
 65. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (P. Kolář, RK-18-2020-65)
 66. Změna usnesení 0203/03/2020/ZK
  (P. Kolář, RK-18-2020-66)
 67. Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
  (P. Kolář, RK-18-2020-67)
 68. Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-18-2020-68)
 69. Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-18-2020-69)
 70. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2019 a Roční specifikace aktivit pro rok 2020
  (K. Ubr, RK-18-2020-70)
 71. Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
  (K. Ubr, RK-18-2020-71)
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
  (K. Ubr, RK-18-2020-72)
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
  (K. Ubr, RK-18-2020-73)
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou
  (K. Ubr, RK-18-2020-74)
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě
  (K. Ubr, RK-18-2020-75)
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
  (K. Ubr, RK-18-2020-76)
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.
  (K. Ubr, RK-18-2020-77)
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.
  (K. Ubr, RK-18-2020-78)
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
  (K. Ubr, RK-18-2020-79)
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě
  (K. Ubr, RK-18-2020-80)
 81. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (K. Ubr, RK-18-2020-81)
 82. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020
  (K. Ubr, RK-18-2020-82)
 83. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
  (E. Horná, RK-18-2020-83)
 84. Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči, ustanovení pracovního týmu
  (P. Kolář, RK-18-2020-84)
 85. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz