Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 18/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2020, které se konalo dne 2. 6. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 6. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. 

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání: 

85. Projektový záměr Vysočina Open BIM 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
03.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020
04.  Podpora poptávky v regionální ekonomice - vouchery - rámcové zadání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
05.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
06.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
07.  Smlouva s krajskými nemocnicemi o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz)
08.  Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“
13.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
85.  13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
14.  Projektový záměr Vysočina Open BIM
15.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
17.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.  Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
20.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
22.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
23.  Přijetí věcného daru od společnosti Jakes Invest s.r.o.
21.  Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
24.  Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
25.  Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků na roky 2020-2023
26.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020
27.  Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
28.  Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
29.  Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023
30.  Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů
31.  Partnerství Kraje Vysočina v projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu
32.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021
33.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
34.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
35.  Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
36.  Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
37.  Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
43.  Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
44.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
45.  FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048
46.  Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
47.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
48.  Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019
49.  Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+
50.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"
51.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – informace a ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
52.  Závěrečná práva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (OPŽP)
53.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“
54.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
56.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
57.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
58.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
59.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov
60.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
61.  Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice
62.  Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec
63.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
64.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
65.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
66.  Změna usnesení 0203/03/2020/ZK
67.  Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
84.  Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči, ustanovení pracovního týmu
68.  Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
69.  Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
70.  Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2019 a Roční specifikace aktivit pro rok 2020
71.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
72.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
74.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou
75.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě
76.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
77.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.
78.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.
79.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.
80.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě
81.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
82.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020
83.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
86.  Rozprava členů rady

Usnesení 0979/18/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 2. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03, 05, 06 v bloku.

K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“

Usnesení 0980/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 329 654 při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 329 654  na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 258 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení úrovně IT“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 148 396 Kč u Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Navýšení konektivity školní sítě“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-02, RK-18-2020-02pr01.pdf


03. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020

Usnesení 0981/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 2 roku 2020 dle materiálu RK-18-2020-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-03, RK-18-2020-03pr01.docx, RK-18-2020-03pr02.docx, RK-18-2020-03pr03.pdf, RK-18-2020-03pr04.pdf


04. Podpora poptávky v regionální ekonomice - vouchery - rámcové zadání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-04, RK-18-2020-04pr01.docx


05. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0982/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-05, RK-18-2020-05pr01.pdf, RK-18-2020-05pr02.doc, RK-18-2020-05pr03.pdf


06. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0983/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-06, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-06, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-06, př. 6.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-06, RK-18-2020-06pr01.pdf, RK-18-2020-06pr02.pdf, RK-18-2020-06pr03.pdf, RK-18-2020-06pr04.pdf, RK-18-2020-06pr05.pdf, RK-18-2020-06pr06.pdf


07. Smlouva s krajskými nemocnicemi o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz)

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření Smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0984/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz) s Nemocnicí Jihlava (RK-18-2020-07, př. 1), Nemocnicí Havlíčkův Brod (RK-18-2020-07, př. 2), Nemocnicí Třebíč (RK-18-2020-07, př. 3), Nemocnicí Nové Město na Moravě (RK-18-2020-07, př. 4) a Nemocnicí Pelhřimov (RK-18-2020-07, př. 5). 

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-07, RK-18-2020-07pr01.doc, RK-18-2020-07pr02.doc, RK-18-2020-07pr03.doc, RK-18-2020-07pr04.doc, RK-18-2020-07pr05.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 08, 09, 11 - 13 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


08. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0985/18/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-18-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-08, RK-18-2020-08pr01.pdf, RK-18-2020-08pr02.pdf


09. Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví

Usnesení 0986/18/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s převodem 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 4 do vlastnictví Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 1, Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 2 a Dodatek č.  XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-09, RK-18-2020-09pr01.doc, RK-18-2020-09pr02.doc, RK-18-2020-09pr03.doc, RK-18-2020-09pr04.xls


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 0987/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 950 398,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 210 400,50 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 110 000,00 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 210 000,00 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 419 998,00 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-18-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 7. 2020), Odbor ekonomický (2. 7. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (2. 7. 2020)

termín: 2. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-11, RK-18-2020-11pr01.xls


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“

Usnesení 0988/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ v celkové výši 1 740 575 Kč (ÚZ 35021);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 760 575 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 980 000 Kč

     na realizaci projektů v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu       zdravotnictví v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 7. 2020), Odbor ekonomický (2. 7. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (2. 7. 2020)

termín: 2. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-12, RK-18-2020-12pr01.pdf


13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0989/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 3 098 130 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 3 098 130 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 6. 2020), Odbor ekonomický (9. 6. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (9. 6. 2020)

termín: 9. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-13, RK-18-2020-13pr01.pdf


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0990/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 60 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 600 000 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 17 383 000 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 11 026 000 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 730 000 Kč
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 11 261 000 Kč 

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-10, RK-18-2020-10pr01.xlsx


85. 13. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyhlášení 13. ročníku soutěže "Bezpečná nemocnice". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0991/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit vyhlášení třináctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“; 
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-18-2020-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-85, RK-18-2020-85pr01.docx


14. Projektový záměr Vysočina Open BIM

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o předložení žádosti o podporu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0992/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

předložit žádost o podporu projektu „Vysočina Open BIM“ do grantového programu Doprava 2020+;

prohlašuje

skutečnosti dle materiálu RK-18-2020-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (10. 6. 2020), Odbor informatiky (10. 6. 2020)

termín: 10. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-14, RK-18-2020-14pr01.pdf, RK-18-2020-14pr02.pdf


15. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření Smlouvy o společném postupu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0993/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Humpolec - obchvat" dle materiálu RK-18-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 7. 2020)

termín: 15. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-15, RK-18-2020-15pr01.docx


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0994/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit převod finančních prostředků ve výši 180 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování neinvestičních akcí dle  materiálu RK-18-2020-16, př. 2;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu RK-18-2020-16, př. 2;
 • uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu RK-18-2020-16, př. 2 přednostně z  prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020 a nevyčerpané prostředky poskytnuté krajem vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina nejpozději do 30.11.2020. 

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-16, RK-18-2020-16pr01.pdf, RK-18-2020-16pr02.pdf


17. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace z programu „Bezpečná silnice 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0995/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-17, př. 1;
 • rozhodnout  uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-17, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-17, RK-18-2020-17pr01.pdf, RK-18-2020-17pr02.pdf, RK-18-2020-17pr03.pdf


18. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace obcím z výše uvedeného programu na nákup elektrocentrál. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0996/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši  626 985 Kč dle materiálu RK-18-2020-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-18-2020-18, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 68 139 Kč dle materiálu RK-18-2020-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-18, RK-18-2020-18pr01.pdf, RK-18-2020-18pr02.pdf, RK-18-2020-18pr03.pdf


19. Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0997/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Hořice, IČO: 00248223, ve výši 3 000 000 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu RK-18-2020-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-19, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-19, RK-18-2020-19pr01.pdf, RK-18-2020-19pr02.pdf


20. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0998/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 700 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-18-2020-20, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-20, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 700 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 700 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (2. 6. 2020)

termín: 2. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-20, RK-18-2020-20pr01.pdf, RK-18-2020-20pr02.pdf


22. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0999/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu RK-18-2020-22, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu RK-18-2020-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (16. 6. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-22, RK-18-2020-22pr01.xls, RK-18-2020-22pr02.xls


23. Přijetí věcného daru od společnosti Jakes Invest s.r.o.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh přijeti věcného daru ochranných pomůcek určených pro zdravotnický personál ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1000/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (12. 6. 2020)

termín: 12. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-23, RK-18-2020-23pr01.doc


21. Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatků dotačních smluv. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1001/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-21, RK-18-2020-21pr01.xls, RK-18-2020-21pr02.pdf


24. Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení Projektový záměr výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1002/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Projektový záměr projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-18-2020-24, př. 1;

rozhoduje

předložit žádost o podporu dle materiálu RK-18-2020-24, př. 1 do výzvy č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 3. 2023)

termín: 31. 3. 2023

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-24, RK-18-2020-24pr01.docx, RK-18-2020-24pr02.xls


25. Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků na roky 2020-2023

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zadání veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1003/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-18-2020-25, př. 1;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ zaměstnance Odboru zdravotnictví  Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.

stanoví

že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky ochranných prostředků“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2023), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2023)

termín: 31. 12. 2023

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-25, RK-18-2020-25pr01.doc


26. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1004/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020 dle materiálu RK-18-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-26, RK-18-2020-26pr01.xls


27. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém závěrečném účtu kraje za rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1005/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-18-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-27, RK-18-2020-27pr01.pdf


28. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženou účetní závěrkou Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1006/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-28, RK-18-2020-28pr01.pdf, RK-18-2020-28pr02.pdf, RK-18-2020-28pr03.pdf, RK-18-2020-28pr04.pdf, RK-18-2020-28pr05.pdf, RK-18-2020-28pr06.pdf, RK-18-2020-28pr07.pdf, RK-18-2020-28pr08.pdf, RK-18-2020-28pr09.doc


29. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1007/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu  RK-18-2020-29, př. 1;
 • vzít na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu RK-18-2020-29, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2020-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-29, RK-18-2020-29pr01.pdf, RK-18-2020-29pr02.pdf, RK-18-2020-29pr03.pdf


30. Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1008/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce 2020 dle materiálu RK-18-2020-30, př. 1;
 • snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-30, RK-18-2020-30pr01.xlsx, RK-18-2020-30pr02.xlsx, RK-18-2020-30pr03.xlsx


31. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, informovaly radu kraje o návrhu uzavření dohody o společném záměru pro projekt Ochrana seniorů v době krizového stavu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1009/18/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

záměr projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu dle materiálů RK-18-2020-31, př. 1 a RK-18-2020-31, př. 2;

rozhoduje

uzavřít dohodu o společném záměru (Letter of Intent) pro projekt Ochrana seniorů v době krizového stavu, dle materiálu RK-18-2020-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (5. 6. 2020)

termín: 5. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-31, RK-18-2020-31pr01.pdf, RK-18-2020-31pr02.doc, RK-18-2020-31pr03.doc


32. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, předložily radě kraje výše uvedený návrh rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1010/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1;
 • rozhodnout zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb uvedené v materiálech RK-18-2020-32, př. 2 a RK-18-2020-32, př. 3 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na podzim roku 2020;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizaci pro rok 2021 dle materiálu RK-18-2020-32, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-32, RK-18-2020-32pr01.xls, RK-18-2020-32pr02.xls, RK-18-2020-32pr03.xls, RK-18-2020-32pr04.doc


33. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem dofinancování provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1011/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2020-33, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 940 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2020-33, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-18-2020-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-33, RK-18-2020-33pr01.xls, RK-18-2020-33pr02.pdf


34. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, informovaly radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace z programu „Investujme v sociálních službách 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1012/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-34, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-34, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-34, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-34, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2020-34, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-34, RK-18-2020-34pr01.pdf, RK-18-2020-34pr02.pdf, RK-18-2020-34pr03.pdf, RK-18-2020-34pr04.pdf, RK-18-2020-34pr05.pdf, RK-18-2020-34pr06.pdf


35. Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1013/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu dle materiálu RK-18-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-35, RK-18-2020-35pr01.pdf, RK-18-2020-35pr02.pdf


36. Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1014/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-18-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-36, RK-18-2020-36pr01.doc


37. Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým projektovým záměrem Vysočina Tourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1015/18/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-37, př. 1 s tím, že v případě neschválení závazku kraje na zabezpečení předfinancování projektu a krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace zastupitelstvem kraje, budou vynaložené náklady uhrazeny z vlastních zdrojů organizace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-37, př. 1;
 • schválit závazek kraje na: 

- předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras" do výše 500 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky; 

- krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras“, tj. max. do výše 125 000 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (2. 6. 2020)

termín: 2. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-37, RK-18-2020-37pr01.pdf


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1016/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu RK-18-2020-38, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 497 058 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 497 058 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu RK-18-2020-38, př. 3;

ukládá

řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části z prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na realizaci projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (2. 6. 2020)

termín: 2. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-38, RK-18-2020-38pr01.pdf, RK-18-2020-38pr02.pdf, RK-18-2020-38pr03.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 39 - 42 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

Usnesení 1017/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 13 465,39 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-39, RK-18-2020-39pr01.xls


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově

Usnesení 1018/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje na rok 2020 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 72 000 Kč určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 72 000 Kč určenou na realizaci projektu „A II 2020 Modernizace připojení na SCO PČR (výměna stávajícího vysílače na nový kompatibilní) – sídlo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám.“, ve výši 72 000 Kč, dle materiálu RK-18-2020-40, př. 1;
 • úpravu plánu investic u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-18-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-40, RK-18-2020-40pr01.xls


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 1019/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 271 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o celkovou částku 271 000 Kč určenou na realizaci projektů: 

a) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – administrativní budova Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 55“ ve výši 65 000 Kč 

b) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – expozice Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 57 a 58“ ve výši 71 000 Kč 

c) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – hrad Roštejn (Doupě), objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 66 000 Kč 

d) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – depozitář Helenín v Jihlavě, objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 69 000 Kč 

poskytnutých v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“; 

 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-18-2020-41, př. 1;
 • úpravu použití plánu oprav dle materiálu RK-18-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-41, RK-18-2020-41pr01.xls, RK-18-2020-41pr02.pdf


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

Usnesení 1020/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury o částku 127 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 127 000 Kč určenou na realizaci projektu „A II 2020 Výměna antény PZM-1 za modernější PZR-1 pro dva objekty Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. – sídlo organizace na Havlíčkově nám. 19 a depozitář Beckovského 1882, Havlíčkův Brod“;
 • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-18-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-42, RK-18-2020-42pr01.xls


43. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí individuální investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na podporu výstavby nové specifické infrastruktury pro terénní cyklistiku. Rada kraje hlasovala o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení XXXX/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 650 000 Kč;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-43, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1  650 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení nebylo přijato 4 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-43, RK-18-2020-43pr01.pdf, RK-18-2020-43pr02.pdf, RK-18-2020-43pr03.pdf


44. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1021/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2020-44, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-44, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2020-44, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-44, RK-18-2020-44pr01.pdf, RK-18-2020-44pr02.pdf, RK-18-2020-44pr03.pdf, RK-18-2020-44pr04.pdf


45. FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0048

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1022/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0048 dle materiálu RK-18-2020-45, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-45, RK-18-2020-45pr01.pdf, RK-18-2020-45pr02.pdf, RK-18-2020-45pr03.doc


46. Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložili radě kraje návrh podpůrných opatření na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1023/18/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

soutěž „Vysočina – moje dovolená“ dle materiálu RK-18-2020-46, př. 1

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na realizaci soutěže „Vysočina – moje dovolená“;

ukládá

 • odboru informatiky a odboru analýz a podpory řízení zahájit analytické a vývojové práce na informačním systému programu podpory poptávky prostřednictvím voucherů;
 • odboru regionálního rozvoje a příspěvkové organizaci Vysočina Tourism zpracovat
  • základní podmínky „návštěvnického voucheru“, tj. účasti jednotlivých subjektů v systému (na které služby a případně které subjekty budou nabízet slevy) do 9. 6. 2020;
  • základní procesní návrh systému emise, předávání a uplatňování voucherů do 9. 6. 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu RK-18-2020-46, př. 2;
 • schválit
  • rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj,  § 2143‑ Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor informatiky (31. 8. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-46, RK-18-2020-46pr01.docx, RK-18-2020-46pr02.docx


47. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje informace o nejdůležitějších činnostech a dokumentech souvisejících s programovacím obdobím EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programovací období EU 2021 - 2027. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1024/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-18-2020-47, př. 1 a RK-18-2020-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-47, RK-18-2020-47pr01.docx, RK-18-2020-47pr02.docx


48. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1025/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-48, RK-18-2020-48pr01.doc, RK-18-2020-48pr02.doc, RK-18-2020-48pr03.xlsx, RK-18-2020-48pr04.DOC


49. Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1026/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Krajskou přílohu RIS3 strategie Kraje Vysočina na období 2021+ dle materiálu RK-18-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-49, RK-18-2020-49pr01.docx


50. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV pro roky 2018 - 2021"

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s ukončením Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1027/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-50, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-50, RK-18-2020-50pr01.pdf, RK-18-2020-50pr02.pdf, RK-18-2020-50pr03.docx


51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – informace a ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1028/18/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-51, RK-18-2020-51pr01.pdf, RK-18-2020-51pr02.xls


52. Závěrečná práva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené Závěrečné zprávě o realizaci a Závěrečné žádosti o platbu projektu realizovaného v rámci výzvy č. 39 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1029/18/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-18-2020-52, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-18-2020-52, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2020-52, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o  realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-18-2020-52, př. 1, RK-18-2020-52, př. 2, RK-18-2020-52, př. 3 a RK-18-2020-52, př. 4 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 7. 2020)

termín: 30. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-52, RK-18-2020-52pr01.pdf, RK-18-2020-52pr02.pdf, RK-18-2020-52pr03.pdf, RK-18-2020-52pr04.xls


53. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1030/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2020-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-53, RK-18-2020-53pr01.pdf


54. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje žádost o vydání souhlasu s  prodejem nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1031/18/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3234, za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-54, RK-18-2020-54pr01.pdf, RK-18-2020-54pr02.pdf


55. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1032/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-18-2020-55, př. 6 a RK-18-2020-55, př. 7.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-55, RK-18-2020-55pr01.pdf, RK-18-2020-55pr02.pdf, RK-18-2020-55pr03.pdf, RK-18-2020-55pr04.pdf, RK-18-2020-55pr05.pdf, RK-18-2020-55pr06.doc, RK-18-2020-55pr07.doc


56. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace z výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1033/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-56, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-56, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-56, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-56, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-56, RK-18-2020-56pr01.pdf, RK-18-2020-56pr02.pdf, RK-18-2020-56pr03.pdf, RK-18-2020-56pr04.pdf


57. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace z programu Obnova venkova Vysočiny 2020. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1034/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-57, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-57, RK-18-2020-57pr01.pdf, RK-18-2020-57pr02.pdf


58. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1035/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-58, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2020-58, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-58, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-58, RK-18-2020-58pr01.pdf, RK-18-2020-58pr02.pdf, RK-18-2020-58pr03.pdf, RK-18-2020-58pr04.pdf, RK-18-2020-58pr05.pdf, RK-18-2020-58pr06.pdf

 

P. Franěk navrhl projednání bodů 59 – 65 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel P. Pacal.


59. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov

Usnesení 1036/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt pozemky v k. ú. Rantířov a pozemky v k. ú. Horní Kosov z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu RK-18-2020-59, př. 1;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Rantířov z vlastnictví obce Rantířov do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-59, RK-18-2020-59pr01.xls, RK-18-2020-59pr02.xls, RK-18-2020-59pr03.pdf, RK-18-2020-59pr04.pdf


60. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 1037/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-18-2020-60, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 + cenu porostů na těchto pozemcích zjištěnou podle znaleckého posudku.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-60, RK-18-2020-60pr01.xlsx


61. Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice

Usnesení 1038/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství, vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
 • rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
 • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020 z pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-61, RK-18-2020-61pr01.pdf, RK-18-2020-61pr02.pdf


62. Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec

Usnesení 1039/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 oddělený geometrickým plánem č. 40,141-90/2013 z pozemku par. č. 61 v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-62, RK-18-2020-62pr01.pdf


63. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1040/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-18-2020-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-63, RK-18-2020-63pr01.xlsx


64. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1041/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-64, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-64, RK-18-2020-64pr01.xls


65. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 1042/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-65, př. 1

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-65, RK-18-2020-65pr01.doc


66. Změna usnesení 0203/03/2020/ZK

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, předložila radě kraje návrh změny schváleného usnesení zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1043/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0203/03/2020/ZK tak, že  materiál ZK-03-2020-41, př. 1  se nahrazuje materiálem RK-18-2020-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-66, RK-18-2020-66pr01.doc


67. Návrh na zrušení usnesení 0209/03/2020/ZK, prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zrušení usnesení zastupitelstva kraje. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1044/18/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-67, RK-18-2020-67pr01.pdf


84. Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči, ustanovení pracovního týmu

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1045/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

ustanovit pracovní tým dle materiálu RK-18-2020-84, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (2. 6. 2020)

termín: 2. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-84, RK-18-2020-84pr01.doc, RK-18-2020-84pr02.doc


68. Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu podpory rozvoje talentovaných žákyň a žáků středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1046/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (16. 6. 2020)

termín: 16. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-68, RK-18-2020-68pr01.docx, RK-18-2020-68pr02.pdf, RK-18-2020-68pr03.pdf


69. Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem převodu části vzdělávací činnosti školy probíhající v odloučeném pracovišti v Humpolci z Kraje Vysočina na město Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1047/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 140 000 Kč při současném zvýšení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 140 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, IČO: 70844194 o částku 140 000 Kč z důvodu ukončení vzdělávací činnosti na pracovišti Humpolec od 1. 9. 2020;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje o částku 300 000 Kč na podporu převzetí činnosti základní školy městem Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-18-2020-69, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít s městem Humpolec smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti dle materiálu RK-18-2020-69, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít s městem Humpolec darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu RK-18-2020-69, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání městu Humpolec ve výši 440 000 Kč a uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-18-2020-69, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (2. 6. 2020), Odbor ekonomický (1. 9. 2020)

termín: 1. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-69, RK-18-2020-69pr01.doc, RK-18-2020-69pr02.doc, RK-18-2020-69pr03.doc, RK-18-2020-69pr04.doc, RK-18-2020-69pr05.pdf


70. Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2019 a Roční specifikace aktivit pro rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí udržitelnost aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ a jejich financování v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1048/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2019 dle materiálu RK-18-2020-70, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-18-2020-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-70, RK-18-2020-70pr01.pdf, RK-18-2020-70pr02.doc


71. Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" pro partnery projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1049/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-18-2020-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-71, RK-18-2020-71pr01.xlsx


72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1050/18/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 659 512,47 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-72

 

P. Franěk navrhl projednání bodů 73 – 80 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

Usnesení 1051/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO: 04417909 dle materiálu RK-18-2020-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 8. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-73, RK-18-2020-73pr01.pdf


74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou

Usnesení 1052/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 ve výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-74, RK-18-2020-74pr01.pdf


75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě

Usnesení 1053/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 48895920 ve výši 929 250 Kč na výstavbu víceúčelového sportovního areálu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-75, RK-18-2020-75pr01.pdf


76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

Usnesení 1054/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-76, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-76, RK-18-2020-76pr01.pdf


77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.

Usnesení 1055/18/2020/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792 ve výši 954 528 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě v Třebíči;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-77, RK-18-2020-77pr01.pdf


78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.

Usnesení 1056/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036 ve výši 3 763 555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-78, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-78, RK-18-2020-78pr01.pdf


79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.

Usnesení 1057/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. se sídlem Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 70816387 ve výši 2 228 188 Kč na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-79, RK-18-2020-79pr01.pdf


80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Nové Město na Moravě

Usnesení 1058/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 ve výši 6 851 141 Kč na výstavbu sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-80, RK-18-2020-80pr01.pdf


81. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření dodatků Smluv o poskytnutí dotace, uzavřených v rámci programu „Jednorázové akce 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1059/18/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02725.0062 na projekt dle materiálu RK-18-2020-81, př. 6;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02725.0077 na projekt dle materiálu RK-18-2020-81, př. 5.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-81, RK-18-2020-81pr01.pdf, RK-18-2020-81pr02.pdf, RK-18-2020-81pr03.pdf, RK-18-2020-81pr04.pdf, RK-18-2020-81pr05.doc, RK-18-2020-81pr06.doc


82. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1060/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ dle materiálu RK-18-2020-82, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (17. 6. 2020)

termín: 17. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-82, RK-18-2020-82pr01.pdf


83. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1061/18/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 15 037 590 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-18-2020-83, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-83, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-18-2020-83, RK-18-2020-83pr01.pdf, RK-18-2020-83pr02.pdf


86. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 18/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 6. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                                              ..................……………..……

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                         ………….......…………..……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2020 dne 2. 6. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 4. 6. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz